Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ HABERLER DUNYADA BUGUN ALtStRMEN Dilin Altındaki Bakta: İmtiyazlı Ortaklık PARİS - âkSİında belki, başlıktaki de- ym bile yanlış, Türkiye'ye imtiyazlı ortak- İK önerisi artık dilın altında bakla değil, açık açık telaffuz edilen ve hemen he- men herkese karşı ileri sürülen bır öneri. Yirmi gün kadar önce, Gündüz Ak- tan yazcmıştı, Chirac'a yakınlığıyla bıli- nen bir düşünce kuruluşunun başkanı- nın ker*disıne açıkça imtiyazlı ortaklık- tan söz ettiğinı. Garif>tir, görüştüğüm sosyalist politi- kacı da, aynı öneriyi getiriyor gündeme; söylenenler kelime kelime aynı gibi. önc& bir noktayı belirteyim: Türkiye konusu açıldı mı, ya olumsuz yaklaşılı- yor, ya da olumlu yaklaşanlar da adlan- rnn açıklanmasını, bu konuda yükümlü- lûk artına girdikleri izleniminin yaratılma- sını istemiyoriar. Burada hava böyle işte. Nitek.im, konuşmacım da söze böyte giriyor - Polrtikacının, halka karşı bir akımı ve eğilimi savunmasını beklemek gerçekçi değildir, diyor. Ve d e ekliyor: - Bu ortamda kimse Türkiye'nin üyeli- ğıni savunamaz, Chirac'a bakın ne hale geldi. Türkıye'yi dışarda bırakmaktansa en iyisi imtryazlı ortaklık. • • • Imtiy azlı ortaklık, herkes tarafından açıkça telaffuz edilen ve pek aşikâr ol- masa t)ile, "Neyinize yetmez, sıze çok bile" düşüncesini ardında barındıran, yalnız Fransızlar tarafından değil, öbür üye ülkelerce de ileri sürülen, hatta Merkel gibi kişilerin fazlaca öne çıkar- dıklan bir öneri. Aslında "AB 17 Aralık 2004'te Türki- ye'ye söz verdi, taahhüt altına girdi, şimdi tter üye devlet kendi devlet sıfatı- na yaktşan yapıp yükümtülüğünü yeri- ne getSrsin!" demenin bir anlamı yok. Çünkü AB Türkiye'ye karşı fazla bir yü- kümlülüğe girmedi. Müzakerelerin ucu açık olacağı açıkça söylendi. Uzun sü- receği belirtildı, imtiyazlı ortaklık olmasa bile, t a m üyelikle sonuçlanmayacak müzakere süreci açıkça belirtildiğı gibi, Türkiye'nin diğer ülkelerle aynı koşullar attında müzakere etmeyeceği, tam üye- lik gibi nitelenen bır sonuçta da, öbür üyelerin yararlandığı kimi nimetlerden uzak tutulacağı belirtilmişti. Doğrusu bütün bunlar açıklıkla görü- lüyordu ve daha Brüksel'de müzakere- lerden önceki görüşmede, Hükümet'e teşekkür edip çekilelim diyenler olmuş- tu Dışişleri bürokratları içinde. Ama Tayyip Erdoğan için önemli olan ne müzakere koşullanydı, ne de bunun sonucunda ne elde edilip, ne edilemeyeceği... O sadece müzakere tarihi almakla il- giliydi. Bunu AB üyeliğine giden yol ola- rak göstermesi mümkündü, elinde böy- le bir medya ve karşısında böyle bir halk olduğu sürece. • • • Tayyip Bey, oyunu böyle oynadı ve kendine göre kazandı. Kamuoyu da, Brüksel'de zafer kazanıldığına inandı, medyanın da yardımıyla. Sağduyu ve gerçekçılik çağrılarının zıvanadan çık- mış bir ortamda fazla kıymeti harbiyesi olmadı. Bugün aradan artı ay bile geçmiş de- ğildir ve gerçek bütün çıplaklığıyla, Tür- kiye kamuoyunun bile anlayacağı, çağı- mızın sekizincı harikası medyamızın bile gizleyemeyeceği kadar açıktır. Avrupalılar Türkiye'ye, imtiyazlı ortak- lık, yani başkalanna sağlanan haklann verilmeyeceği ikinci sınrf bir statü öner- mekte ve bunu bir lütuf gibi sunmakta- dırlar. Aslında bu statüde, Türkiye'ye biraz para verilecek (o da aklı evvellerin san- dığı kadar değil), Türkiye'nin AB'nın sa- vunmasında rol alması ve savunma ba- kanlan komrtesinde yer bulması sağla- nacak, hepsi bu. İmtiyazlı ortaklığın bazı avantajlan var, çok maliyetli olan kimi yapısal değişiklik- leri yapmak gerekmeyecek, Türkiye'den kimi konularda istenen ve artık neredey- se olmazsa olmaz hale gelen ödünlerin verilmesi zorunlu olmayacaktır. Türkiye'de bunun da AB üyeliğıymiş ya da üyeliğe giden bır yolmuş gibi gös- terilmeye çalışılması mümkündür. Bir dostum bir konuşmada, Erdoğan Hükümeti'ni kastederek, - Bu dahi bunlara çoktur bile, ama bari bazı tavizleri vermeseler, diyordu. Saftı, imtiyazlı ortaklık için bile o ta- vizleri vermeye hazırdırlar. Zaten onlann bir kısmı Türkiye'nin yapısını bozmak için kendiliklerinden yapmak istedikleri ve Avrupa'yı bahane ederek, arkasına saklandıklan değişikliklerdir. Ama Tayyip Erdoğan Türkiyesi'nin gi- dişi, Avrupalı için imtiyazlı ortaklığı bile olanaksız hale sokmaktadır. asirmen@cumhuriyet.com.tr Emniyetin yetkisinde olan akan trafikle ilgili suçlarda belediyelere de ceza yetkisi tanındı Trafikte Gökçek karmaşası Melih Gökçek. AYŞE SAYIN ANKARA - TBMM Içişle- ri Komisyonu'nda önceki gün kabul edilen Trafık Yasa Ta- sansı'nda büyükşehir beledi- yelerine "ohnayan yetkiyle'' trafik cezası kesme yolunun açıldığı ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Bele- diye Başkanı Mefih Gökçek'in yürüttüğü kulis sonucunda ta- sannın 6. maddesinde beledi- yelenn sinyalizasyon lamba- lanna yerleştıreceği teknik ci- hazla akan trafiği izleyip ce- za kesme yolu açılırken, be- lediyelere devredilen ceza kes- me yetkisini düzenleyen baş- ka bir maddede bu düzenle- me yer almadı. Yerleştirile- cek kameralarla kırmızı ışık • Gökçek'in "yetki karmaşası" yaratma pahasma ısrar etmesinin altında, yaklaşık 20 trilyon liralık yatınmı gözden çıkardığı. belediyeye çok önemli bir kaynak yaratacağı beklentisinin yattığı belirtildi. ihlali,aşınhızgibısuçlarne- trafik lambalan, trafık işaret- deniyle kesilecek cezalardan elde edilecek gelirin yüzde 60'ını belediye kasasına ak- tarmayı planlayan Gökçek'in, teknik altyapı için yaklaşık 20 trilyon liralık kaynak ayır- dığı öğrenildi. TBMM Içişleri Komisyo- nu'nda önceki gün kabul edi- len Trafık Yasa Tasansı üze- rinde yüriitülen kulisler sonu- cunda, büyükşehirlere yeni "gelir kaynağT sağlamak uğ- runa yetkı karmaşası yaratıl- dı. Tasanda belediyelere ceza kesme yetkisi "hatah park, lerinezarar vermek" gıbı suç- larla sınırlanıyor. Oysa Gök- çek maddesıyle emniyetin yet- kisinde olan "akan trafik"le il- gih suçlar konusunda büyük- şehir belediyelenne ceza kesip tahsil etme yetkisi tanınıyor. Gökçek'in bu konuda "yetki karmaşası'' yaratma pahasına ısrar etmesinin altında, yakla- şık 20 tnlyon liralık yatınmı gözden çıkardığı, belediyeye çok önemli bır kaynak yarata- cağı beklentisinin yatnğı belir- tildi. TBMM Içişleri Komis- yonu, hükümetin ruhsat, pla- ka gibi işlemlerde "araahk" yapankişi ve kuruluşlann *tra- fikmüşavirliği" adı altında ya- sal dayanağa kavuşturulması girişimine de vize vermedi. Hükümet tasansında, ruhsat, plaka gibi trafikJe ılgilı her türlü resmi işlemlerin araç sa- hiplerinin yanı sıra bu konu- da yetkilendirdikleri trafik müşavirleri veya adına noter- den vekâletname verecekleri kişiler tarafindan da yapılabi- leceği hükme bağlanıyordu. Trafık müşavırlerinin faalı- yetlerine. mülki amirin onayı ile izin venlip görevini kötü- ye kullandığı tespit edilenler, işlemiş olduklan fıil başka bir suç oluşturmuyor ise 6 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalan- dınlacaktı. IR N0KTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@cumhuriyet.com.tr Profesör Mesut Parlak, Kemal AJemdaroğlu yöneti- mine karşı "demokrasi"y\, "akademik özgürlüğû" sa- vunduğunu söyleyerek rek- töriüğe aday oldu. Bu neden- le de meslektaşlannın deste- ğinı aldı ve rektör oldu. Istan- bul Üniversitesi, ülkemızin önemli üniversrtelennden bın- si. Tarihimizde her dönemde etkin roller oynadı. Son günlerde, öğretım üyelerinden ve öğrenci grup- lanndan olumsuz sesler yük- selıyor. Mesut Parlak yöneti- minin ülkücü öğrencıleri ko- ruyarak okuldaki huzurun bo- zulmasına neden olduğu yö- nünde şikâyetler geliyor. Is- tanbul Universıtesi'nde yeni- den şiddet eylemlennin geliş- mesı, satıriı ülkücülerin ortalı- ğa terör saçması iddialanyla yüz yüzeyiz. • • • Bu türden olaylar, ülkemi- zin huzurunu da, üniversite- nin huzurunu da bozar ve kargaşalıktan medet uman çevreleri güçlendirir. Profesör Mesut Parlak'ın böyle bir ge- • • • Istanbul Üniversitesi'ne Neler Oluyor? lişmeyi istemeyeceğini biliyo- rum. Bu amaçla gençlerden gelen şikâyetleri aktarmak is- tiyorum. Gençlerin anlatımına göre Istanbul Üniversitesı'nin Beyazrt'taki fakülte binalann- dakı olaylar şöyle gelişti: Yaklaşık bır buçuk ay önce Siyasai Bilgiler Fakültesi'nde iki ülkücü, öğrencilere bıçak çekti. Bunu Hukuk Fakültesi öğrencisi bir başka ülkücü- nün öğrencilere bıçak çek- mesi takip etti. 17 Mayıs gü- nü Iktisat Fakültesi öğrencisi T.M. fakülte önünde öğrenci- lere silahla ateş etti. Dönem sınav dönemi olduğu için gerginlik arttı. Ülkücü öğren- cıler polis nezaretinde sınav- lara gırdiler. 18 Mayıs günü okuldan çıkıp evine giden 8 öğrenci, Oğrenci Kültür Mer- kezi önünden Eminönü Iske- lesi'ne kadar olan hat üzerin- de pusuya düşürülüp satırla yaralandılar. • • • Saldınya uğradıklannı söy- leyen öğrenciler rektörlüğe ulaşamadıklarını, dertlerini anlatamadıklarını da iddia ediyoriar. tlk başlarda rektör- lüğün kendilerine can gü- venliği garantisi verdiğini an- cak buna rağmen ülkücüle- rin polis korumasındaki sal- dınlannın sürdüğünü söylü- yoriar. Bu arada 4 arkadaş- larının okula ginmesi engelle- nirken, saldırgan ülkücülere, silah ve bıçak kullananlara böyle bir tedbir alınmadığını belirtiyoriar. öğrencilerin anlatımına gö- re son günlerde ıse şu olaylar yaşandı: 3 Haziran Cuma gü- nü Beyazıt Merkez binasının kapısı önünde toplanan 50 kadar ülkücü, kapıdan giren 10 öğrenciye, polislerin, Çe- vik Kuvvet'in ve üniversitenin güvenlik görevlilerinin önün- de satıriarta saldırdı. Bu ülkücü grup, daha son- ra öğrenci Kürtür Merkezi'ne girerek binanın içini tarumar etti. Bu saldınlara katılan iki ül- kücü, ertesi gün yanlarına daha önce iktisat Fakülte- si'ne saldırdığı için okuldan atılan Mahmut ısimlı ülkücü- yü ve yine Hukuk Fakülte- si'nde silahla bir öğrenciyi yaralayan Hüseyin isimli ül- kücüyü de alarak üniverşite- ye geldiler. Okul yönetimi ise solcu öğrencilerin ülkücü öğ- rencilerin sınava girmelerjni engellediğini söylemişti. Ül- kücülerden birisi de savcılığa bu konuda şikâyette bulun- muştu. • • • Sonuç olarak Istanbul Üni- versitesi'nin Beyazıt Kampu- su'nda solcu öğrencilerie ül- kücüler arasında bır süredir gerginlik tırmanıyor. Bu gerginliklerde ülkücüler silah ve satıriar kullanıyoriar. öğrencilerden yaralananlar oluyor. Solcu gençler, polisin ülkücüleri koruduğunu ve kendilerini gözaltına aldığını söylüyorlar. Rektörlüğün ise ülkücüleri kolladığına inanı- yoriar. Gençler bu konudaki tepki- lerini şöyle rfade ettiler Tüm bu olaylarda emniyet güçleri ve üniversite yönetimi tama- men yanlı bir tutum takındı. Polisin verdiği bılgilerle 80 öğrenci hakkında savcılık so- ruşturması başlatıldı. Rektör de ülkücülere destek olu- yor. " Istanbul Üniversitesi Rek- törü Profesör Mesut Pariak'ın da bu olaylar konusunda mutlaka söyleyecekleri ola- caktır. Bu köşe kendisine açıktır. • • • NOT: Geçen şubat ayında yitirdiğımiz Tüketiciyı Koruma Derneği Başkanı Mehmet Sevim ve 2003 yılında yitirdi- ğimiz Çağdaş Gazeteciler Derneği Kurucu Başkanı Ala- attin Orhan, mücadele arka- daşlan tarafından bugün (11 Haziran) anılıyor. Anma top- lantısı saat 13.30-18.00 arası Mecidıyeköy Kültür Merkezi kat otoparkı üstünde yapı- lacak. world HURRYJ 116 Jant 116* 1.75 Lastik 1 1 Vites 1Y Kadro IMTBÇocuklKaliperFren 126 Jant I 26* 1.95 Lastik» 18 Vites 1 Çift Sûspansiyon I MTB Model 1 Thumbshıfter Vıtes Kolu 1V Fren »26 Jant 129* 2.00 Lastik 11 Vites I Hizmet Tipi 1 Terazi Fren Ihlas www.ihlaspazartama.com.tr 120 Jant I 20* 1 90 Lastik 110 Vıtes 1 Çift Sûspansıyon 1MTB Model > Revoshıfter Vites Kolu 1V Fren SONIC J 124 Jant 1 24* 1.90 Lastik 118 Vites) Çift Sûspansıyon I MTB Model I Thumbshıfter Vıtes Kolu 1V Fren 124 Jant 1 24* 1.90 Lastik 1 21 Vıtes 1 Çift Sûspansiyon I MTB Model I Revoshıfter Vites Kolu » V Fren j SOLAR 126 Jant I 26* 1.95 Lastik) 21 Vıtes 1 Çift Sûspansıyon ) MTB Model > Revoshıfter Vıtes Kolu 1V Fren 126 Jant »29* 1.95 Lastik 118 Vites 1 MTB Model 1 Thumbshıfter Vites Kolu 1V Fren 126 Jant 129* 1.75 Lastik 118 Vıtes 1 CITY Model 1 Thumbshıfter Vıtes Kolu 1V Fren BU YAZ ÇOCUKLARIN YAZI! Tüm ürünler Wor1d'e özel llave 7+3 Woridtakslt Imkanı ESKİ YENİ ORONAOI HLAS VERTIGO BIŞIKLET (ÇİFT SUSP 21 VtTES)"! JHIAS GALAXY BISİKLET (ÇİFT SÜŞP 18 VITES) 26 JANT İHLAS SOLAR BISİKLET (ATB 18 VİTES) 26 JANT IHLAS V0RTEX BISİKLET (MTB 18 VITES) 26 JANT İHLAS YAVUZ GL BISİKLET 26 JANT İHLAS EPSILON BISİKLET (ÇİFT SUSP 21 VİTES) 24 JANT İHLAS SONIC BISİKLET (ÇİFT SÜSP 18 VITES) 24 JANT İHLAS PANTER BISİKLET (ÇİFT SUSP. 10 VITES) 20 JANT İHLAS HURRY BISİKLET (1 VİTES) 16 JANT BISAN KİNG L M0T0R YR-IC TOPLAM TUTAR X . 280 25İNw 285 ^ ^ 260 J? 245/^ İ95 ^ 1540 ITAKSTT TAKSİT TUTARI 29.5 ^ ^rv^25 \ 26 ^V24.5 15.5S. 154.5 \ YTL-10 TAKSİT TOPLAM TUTAR 250 240 ' 220 215 240 220 210 165 130 1.490 TAKSİT TUTARI 25 24 22 21 5 24 22 21 18.5 13 149 Bu ıynD<-yı 1 hacrv 31 Hıntir ?0O5 artiltn anssiüa gg^ftd; Rytfları KCV ve baMr* dınMir KDV bmru vr/ı a<er «t^ı -M-tomU »atılec* «4 »«ttosr geMMot im vngıltı nyadın iftr y v M ı m u r 444 49 49 SİPARİŞ HATTI AOAM (0322)346 36 26-AOAPAZAM (0264)277 45 86-AOHfAMAII (0416)216 50 00-AFYOII (0272)213 60 22-AĞRI (0472)215 95 00-AKSARAY (0382)213 16 68-AKŞBdR (0332)813 23 66-AMASYA (0358)218 43 67-AMT/U.Y» (0242)248 35 75-AWUWA-Çanlaya (0312)417 62 •*4Keçrâren (312)311 39 64-Yemmahalle (312)311 39 34ARTVİN (0466)212 75 90-AYDB1 (0256)214 68 41-BALIKESİH (0266)249 38 37-8ARTW (0378)228 17 40-6AT1IAH (0488)213 58 51-MYBURT f0459) 211 41 90-SltKlK (0228)315 70 32-rtKBÖL (0426)214 30 33 BCK.U {0374)217 49 38 BURDUR (0248)234 51 0C-BURSA iQ224,233 28 28-ÇANAKKAU (0286)212 30 50-ÇAMKffll (0376)213 33 53-ÇORUM (0364)224 66 88-DBtlZÜ (0258)263 17 80-DİYARBAKI) (0412)228 97 97-D0ZC£ (0380)524 73 52-EDftNE (0284)213 39 85 &AZ(6 (0424)233 67 05-ERZJNCAN (0446)223 22 89-ERZURUM (0442)235 72 56-ESKİŞEHİR (0222)231 75 45-GAZİAHTÎP (0342)215 29 75-GtRESUN (0454)216 04 77-COMO$HANE (0456)213 51 95-HAKKARl (0433)211 68 55-HATAY (0326)613 77 53-lfiDIR (0476)226 42 01 tSPARTA (0246)223 263O-İSTAMKJI.-Avcıtef (0212)423 45 45-Balflrt(öy (0212İ592 01 00-8paja (0212)61607 10-8eşıWaş (0212)3561526-Fatıh (0212)631 6796-<3 0 Paşa (0212) 6160710-Kadt(cöy (0216)33002 19-Pendtk (0216)5980204-Ûmranıye (0216)344 5562-tZMlR-Buca (0232)4890600 Karşıyaka 10232)446 15 00-Kona< '0232)445 05 85-tZMİT (0262)324 54 OCHUMRAŞ (0344)225 84 OO-MRABÛK (0370)412 30 28-C.EBE6Ü (0372)323 31 19-MMMAII (0338)212 88 23-MIB (0474)212 60 77-KAS1AMONU (0366)212 28 28-MYSBIİ (0352)221 04 54-NRIXKAL£ (0318)225 10 85 MKOE (0388)232 20 79-OROU (0452)223 38 33-OSMAMİYE (0328)814 57 34-RtZE (0464)217 47 84-SAÜHÜ (0236)715 30 89-SAMSUN (0362)435 20 36-SİİRT (484)223 21 36-StMOP (0368)261 08 45-SİVAS (0346)225 50 76-ŞANUWHk (0414)314 10 66-TBdRDAfi (0282)260 57 87 TOUU (0356)214 26 84-TRAB2OH (0462)230 52 73-UŞAK (0276)215 56 18-VAN (0432)214 27 02-TALOVA (0226)813 35 52-YOZGAT (0354)212 86 86-ZONGULDAK (0372)252 10 20 İHLAS MAGAZASI GÖRDUGUNUZ HER YERDE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog