Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

11 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Makine mühendislerl Patlamada sorumlu siteyönetimidir Istanbul Haber Servisi - Makina Mühendisleri Odası (MMO) Istan- bul Şubesi Yönetim Kurulu Sekrete- ri Battal Kıhç, önceki gün Demirci- ler Sanayi Sitesi'nde meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği patla- mada en büyük sorumlunun site yö- netınu olduğunu söyledi. Olaydan sonra gözaltma abnan Acar Ticaret Li- mited Şiıketi ortağı Coşkun Acar'ın oğlu CenkAcar, Cumhunyet Savcı- lığTna sevk edildi. Makina Mühendisleri Odası Istan- bul Şubesi Yönetim Kurulu Sekrete- n Kıhç, sanayi sitesi yönetimi başta olmaküzere ruhsaû olmamasına rağ- men sanayi sitesinde işletme yapılma- sına göz yuman Içişleri Bakanhğı'nın olayda sorumlulugu bulunduğunu be- lırttı. Kıhç. Organize Sanayi Bölge- leri Yasası'na göre, sanayi sıteleri yö- netmelıklerinde belirlenen faahyetler dışında çalışan işyerlerine ruhsat ve- rılemeyeceğini ifade etti. Bu arada olayda yaşamını yitiren hse öğrencisi AA'nın (15) cenaze- sinın, Düzce'nın Akçakoca ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. SÖZÇİZGÎNİN Turhan Selçuk Ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri eğitim-öğretim yılını tamamladı, tatlı tatil başladı OkuDarda karne heyecam• 10 milyon 565 bin ilköğretim öğrencisi ile 3 milyon 39 bin ortaöğretim öğrencisi karnelerini aldı. Yeni eğitim-öğretim yılı 12 Eylül'de başlayacak. Samsun'da karne heyecam öğretmenin trafik kazasında yaşamını yitirmesi nedeniyle buruk yaşandı. hatemoolu1 9 X-X 3-19 Hadran tarihleri arasında Hatemoğlu'ndan 14 9 , 5 0 YTL'l İK GÖMIEK AIANA KRAVAT HEDİYE* • 19,90 YTLHk lcravat seçeneğldir. OSMANBEy(MERKEZ TOPTAN):Samanyolu 18 Osmanbey Te): (0212) 225 62 00 Faks; (0212) 233 30 50 SUAOyt (0216) 369 00 49 PENOİK OUTIET-. (0216) 473 52 55 WT1UJ OUTIET: (0212) 549 40 56 İZMÎT OUTIET CENTER: (0262) 335 57 35 KONYA M1 TB»E KEAL (0332) 265 19 80 KOtfA MASERA: (0332) 241 6115 ÇORLU OWON: (0282) 673 46 64 ERZURUM: (0442) 233 22 23 AHMN A l i AUŞVERİŞ MERKEZİ: (0256) 521 23 93 İUNOUUJAH: WJ/W»Ü I/VB 5İİRT: (0484) 224 00 43 ELAZIĞ: W4¥4JX,JBWUU 10hgtBATMAN:(0488)213 3807MAKNN-.(04S2)324 99 31 ISPAKTA:(0246)218 41 4X MUbNJVA: AKVMA* +/<SfX» //5 JU M %İİL bfcĞU: Wl%) İXİ /V Ol HaberMerkea-îlköğ- retim ve ortaöğretim öğ- rencileri, yaklaşık 8 ay süren yorucu eğitim-öğ- retim yılını dün tamam- layarak kamelenni aldı- lar. 13Eylül2004tarihin- de başlayan 2004-2005 eğitim-öğretim yıh, dün sona erdi. Milli Eğitim Bakanhğı"nın 2004-2005 eğitım-öğretim yılı ista- tistiklerine göre 10 mil- yon 565 bin ilköğretim öğrencisi ile 3 milyon 39 bin ortaöğretim öğrenci- si, karnelerini aldıktan sonra yaklaşık 3 ay süre- cek yaz tatiline girdi. Ancak ilköğretim son sınıf öğrencile- ri, 12 Haziran Pazar günü yapılacak Li- selere Giriş Sına- vf ndan (Ortaöğre- tim Kurumlan Sına- vı-OKS), ünıversite- ye girecek ortaöğre- tim son sınıf öğren- cıleri de 19 Haziran Pazar günü gerçek- leştırilecekÖSS 'den, üniversitelerin ya- bancı dille ilgili bö- lümlerinde okumak isteyen öğrenciler ıse 26 Haziran Pazar gü- nü yapılacak Yaban- cı Dil Smavı'ndan sonra tatile başlaya- bılecekler. 2005-2006 eğitim- öğretim yılının ilk ders zili 12 Eylül 2005 tanhinde çala- cak ve ilk yanyıl 9 Ocak 2006'da sona erecek. Yanyıl tatili Kur- ban Bayramı ile birleşti- rilecek. Bu nedenle öğ- renciler 3 hafta yanyıl ta- tili yapacaklar. 2005- 2006 eğitim-öğretim yı- lının ikinci yansı 30 Ocak Pazartesi günü başlaya- cak ve 12 Haziran 2006 Pazartesi günü sona ere- cek. Kayseri'de görme en- gelli öğrencilerin eğitim gördüğü ilköğretim oku- lu, bu yıl 4 mezun verdi. Sadece görme engelli öğrencilerin eğitim gör- mesi için yaptınlan 200 öğrenci kapasıteli okul, 2000 yıhnda hizmete açıldı. Velilerin ilgi gös- termemesı nedeniyle sa- dece 27 öğrenciye eği- tim veren okul, bu yıl 4 mezun verdı. Şanlıurfa'da ceza takip uygulamasıyla eğitime kazandınlan 2 kız çocu- ğu, karne sevincini 4 yıl sonra yenıdenyaşadı Ka- nuni Sultan Süleyman il- köğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki FatmaTaş ve 4. sımf öğ- Liselilerden zincirli eylem ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Yıldınm Beyazıt Lısesi'nde okuyan üç öğrenci, "gerici eğitim verfldiği" gerekçesıyle kendilerinı Mıllı Eğitim Bakanlığı'na zincirledi. Yıldınm Beyazıt Lisesi son sınıfta okuyan üç öğrenci, bakanlık bınası önüne gelerek "Parab, gerici eğitime hayır, parasız biümsel demokratik eğitim istiyoruz - liseü Genç Umut" yazılı pankart açtılar. Oğrencıler, daha sonra kendilerini bakanlık binası önündeki demirlere zincirledi. Olay yerine gelen bakanlık korumalan tarafindan ikna edihneye çahşılan üç genç, karne almadıklannı belirterek "Btee parata ve gerici eğitim dayatan Hüseyin Çelık'e biz karne vereceğiz, o bize değfl" dedi. Oğrenciler gözaltma alındı. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Farklı Türkiye'ler Dünyanın hiçbir ülkesinde, türdeş {homojen) bir yapı göre- mezsiniz. Zenginlik ve fukara- lık, kimi zaman iç içe, kimi za- man yan yana gözlenir. Kırsal keslmle kentler arasındaki den- ge ya da dengesizlik dünyanın her yerinde vardır. Gelişmiş ül- kelerde çok ufak bir tanm kesi- mi, geniş kitleleri besleyebile- cek oranda üretim yaparken geri kalmış ülkelerde, tanm ke- siminde verimsiz bir yığılma görülür. Çoğu kez insanüstü çabalarla üretim yapmaya ça- balayan "köylüler", tüm bu ça- balarına karşın, çoğu kez iki yakalannı bir araya getiremez- ler. Ve sonunda, denklerini sırt- larına vurur, kentlerin yollanna düşerier. (Doğrusu; özellikle ilk dönemlerinde, buralardaki ya- şamlan da pek kolay geçmez.) Dünyanın her yanında böyie bir süreç yaşanmasına karşın, kimi ülkelerde bu farklılıklar, "uçurum" düzeyinde olur. Dün- ya üzerinde Bangladeş, Hindis- tan vb. gibi kimi ülkelerde gör- düğümüz "aşın sefalet", çok şükür henüz Türkiye'nin kapısı- nı çalmamıştır. (Pek de uzak ol- mamakla birlikte...) Fakat farklı toplum kesimleri arasında olu- şan "uçunımlar", son derece ciddi çatışmalann ve huzursuz- luklann işaretlerinı vermektedir. "Âlim geçinen" kimi arkadaşla- nmız, 12 Mart öncesinde böyle bir müdahalenin ortamı olmadı- ğını iddia ediyortar ama 12 Ey- lül'ün baş aktörlerinden biri olan Memduh Tağmaç. bu müdahalenin nedeninı çok net açıklamıştı. Şöyle demişti: "Ül- kede toplumsal gelişme öylesi- ne hızlı gerçekleşti ki, ekono- mik gelişme buna ayak uydu- ramadı. Ve biz de müdahale etmek zorunda kaldık." • • • Memduh Tağmaç'ın bu söz- lerini her düşünüşümde, "Aca- ba bu doğru saptamayı yapar- ken, ne derece bilinçliydi?" so- rusu aklıma gelir. Fakat bilinçli olsa da olmasa da bu saptama çok doğru ve "açıklayıcı" bir saptamadır. Hızlı bir toplumsal gelişme demek, toplumda hızlı bir "bi- linçlenme" demektir. Bilinçli bir toplum, daha çok "talep eden", haklanna daha güçlü bir biçimde sahip çıkan bir toplum demektir. Eğer ekonomik geliş- me buna ayak uyduramazsa ve üstelik bir de "dengesız dağı- lım" söz konusu olursa, ister is- temez "çatışmalar" ortaya çı- kar. Günümüz Türkiye'sinin duru- mu, korkanm biraz buna ben- zemektedir. Üstelik "laik ve çağdaş düzenin" tehlikede ya da en azından "tehd'rt altında" olduğu düşüncesinin ortaya çı- kardığı huzursuzluk buna ek- lendiği zaman, adamakıllı ger- gin bir ortama girilmektedir. • • • Böyle bir yazı kaleme alma- mın nedeni, geçenlerde bir ar- kadaşımla sohbet ederken kul- landığı bir ifade oldu. Benzer koşullardan geldiğimiz ve daha sonra özel kesimde çok önemli görevlere gelen bu arkadaşım, Türkiye'yi iyi tanıyan ve koşul- lannı bilen bir arkadaştı. Ortak tanışımız olan genç bir insandan söz ederken ben, "Kısa sürede çok başanlı oldu ve iyi ücret alıyor" gibisinden bir ifade kullandım. Arkadaşım, "İyi bir ücret aldı- ğını sanmıyorum" dedi. "Alsa a/sa üç, üç buçuk milyar para alıyordur..." Sonra birden sustu. Daha otuzuna yeni giren bir gencin aldığı bu parayı fazla bulmayan arkadaşım; akade- misyenlerin, öğretmenierin, su- bayların vb. aldığı ücretleri dü- şündüğünde, nasıl bir yanlış de- ğerlendirme yaptığını fark et- mişti. • • • Gerçekten günümüz Türk'ıye- si'nde, sayısız farklılıklar ve çe- lişkiler yaşıyoruz. "Orta sınıf"m ortadan kalkmasıyla birlikte bir yanda (büyük sefalet olmasa bile) büyük bir fukaralık ve bir yanda da büyük bir refah yaşa- nıyor. Bir kısım insanlann hayal bile edemeyeceği paralar, bir başka kısım insanlar için "gü- lünç" bulunuyor. Daha ilköğretim öncesinde başlayan bir "farklılaşma", in- sanlar arasındaki fırsat eşitliğini ortadan kaldırıyor. Ve sonunda insanlar düzenden umudu yiti- rince, olmadık yollara sapıyorlar. "Imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kitle", amacından uzaklaştık- ça, bizi çok sorunlar beklıyor. Karnelerim alan öğrencikr se- vinçliydi. Uzmanlar karneleri kötü olan öğrencilerin ailderine ise hoşgörü çağnsı yapb. (AA) rencisi Emine Karadaş, "Eğitnnimizi tamamla- mak Lstiyoruz" dediler. Muş'un Erencik Kö- yü'nde 11 öğrencisi bu- İunan ilköğretim okulu- nun son sınıfında oku- yan 2 öğrenci, okuldan mezun ohnanın sevinci- ni yaşadı. Okulda görw- li öğretmen MehmetDal, "Öğrenci sa>ısının az ol- ması, verilen eğitimi olumlu yönde etkflKt>r n dedi. SAMSUN YASTA Samsun'da bır banka- nın ATM cıhazından pa- ra çekerken yoldan çıkan otomobilin çarpması so- nucu ölen hıgüizce öğret- meni MûnevTer Ceylan Sancı (30) karne günü okulunu yasa boğdu. Dün sabah karne he- yecanıylaokula gelen öğ- renci ve öğretmenler, ha- beri duyunca büyük şaş- kınlık yaşadı. Bazı öğ- retmen ve öğrenciler ola- ya ınanmakta güçlük çe- kerken, bazılan da göz- yaşlaruy tutamadı. Türk Operasımn Geleceğiyle Tanışın. . I ' ' ' u nDorukta Bir Gece Geçtiğimiz 6 yılda, Siemens Opera Yanşması'nın Türk operasma kazandırdığı yetenekleı arasından 6 genç sanatçı, 33. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali kapsamında, Bilkent Senfoni ûrkestrası eşliğinde, ilk kez Türk operaseverierle buluşuyor. stt* , * n t: Anthony Bramall şef Bilkent Senfoni Orkestrası Tarih: 15.06.05 Saat: 20.-00 Yer: Aya İrini Burçin Çilingir soprano Perihan Nayır soprano Hale Soner sopıano Erdem Erdoğan tenor Nejat Işık Belen bariton Melih Tepretmez bariton SİEMENS Jü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog