Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet îmtiyaz Sahibir CUMHURİYET VAKFI adma tLHAN SELÇUK Gene! Yayın Yonetmenı îbrahim Vıldız # Yaznşlen Muduru SaBm A^pasbn#Sorumlu Mudur Mehmet Sucu • Haber Merkezı Muduru Hakan Kara Istıhbarat Cengiz Y ıldırım • Ekonomı HasaD Erış 0 Kultur Egemen Berköz 0 Spor Ab- dülkadır Y ücelman • Makaleler Samı Ka- raoren 0 Duzeltme \bdullah \ azıcı 0 Bıl- gı-Belge Edıbe Buğra • Yurt Haberlen Meh- met Faraç 0 Avrupa Temsılcısı Guray Öz Yayjn Kurulu llhan Selçuk (Başkan) Emre Kongar (Da- nışman), Orhan Erınç, Hıkmet Çetınkaya, Şfikran Soner, tb- rahım Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbav, Hakan Kara. AnkaraTemsılcjsı MustafaBalbav AtaturkBuhanNo 125 Kat 4 Bakanlıklar Tel 419M)20|7hat) Faks 419^027 0îzmırTemstlcısı SerdarKjzık,H ZıvaBK 13O S 2 3Tel 4411220 Faks 441874S • Adana Temsılcısı Çetın V. ığenoğiu, tnonuCd 119S No 1 1 Tel 363 12 11 Faks 363 12 15 Antal> a Temsılcısı 4hmet Onrçoğiu CumhunvetCad 80 S Tel 024224800^ Faks 2430*09 0 Muessese Mudunı Erol Erkut 0 Satış Fazn letKuza0Cumhurnet Reklam- 0Genel Mu- dur Özlem \\ den 0 Genel Mudur V. ardımcı- sı Nazendc Pal Tel (0212)251 98 74-^5 2519881-82 Faks (0212)251 9868Rezeoas- von |212) 512 05 03 Faks 212 513 84 63 Miı ^an&ınhaber \|aoj Bastn v'ıavıımhk \Ş TuıkocagıCaA'941 Cağalogiıı 34114 isönbııl Pk .46 saktti -44 Ma Td &2LnLU*0< 1 0hu Faks <0:i2)51385 9:> Yayguı suretıvavm Buta Ntei.öGsu«eDCTE.Basim^aMnalıkbaa>eTıc AŞ FaohMah HasanBasnC«dSamandırakjrtalkarhıl Dıgnnn MericezDaSınmPazariamaSan. veTK \ S WWWcumhunvet-comtraama İLHAI> St-l^V»- 1 ^ Bi*MsdsG»BtDen!.Ba»«n>avınalıki».«Tıc 4Ş Fa<± Mah Hasan Basn C«d Smndııa kjrtal kaıhıl D ^ ^ w w cumhunveLcom tr ' ' HA/1KAN 2UU5 Imsak i 15 ÜUI Türkiye, süt üretimi ve ihracatıyla ilgili sorunlar yüzünden gelişmiş ülkelerle yanşamıyor Sütteulusalpolitikamızyok 11HA7İRAN 2005 Imsak 3 23 Gûneş5 25 Ögle 13 11 Ikmdı 17 09 \ksam 20 45 Yatsı22 35 BERÎVAIN TAPAJS / SEDA AKDOĞAIN Aralannda DANONE, SUTAŞ ve PINAR'ın da bu- lunduğu buyıik sut ışletmelen, Avrupa Bırhğı'nın "süt bazlıürünler"ın alımını vasaklaması nedenıyle yurtdı- şı satışı gerçekleştıremıyor AB standartlanna uygun sut ureömı yaptığıru belır- ten DANONE, SUTAŞ, PENAR gıbı buyuk ışletmeler, Tuıkıye"de ulusal hayvancüık pohükasının oluşturul- ması gerektıgıne dıkkat çekıyor DANONE yetkılılen, Turkıye 'de raarialı ıçme sut pazannın gehşmesı ıçın tu- ketıcının bılınçlendınlmesı gerektığıııı belırthler Ulu- sal fıyatlandırma, tanm ve hayvancıhk polıtıkası oluş- turulinadığı ıçın tanm ve hayvancılığın sureklı kan ka\ - bettığını belırten SUTAŞ yetkılılen, "Toplam nufiısu- muzun yuzde 35'i ziraat ve ha>A^ncılıkla geçinhur. Ta- nm Bakanhğı harekete geçmeti ve kavıt dışı sektör ka- jıt aitma aluımah" dedıler 'SüTTE KÜLTÜR SORUNU VAR' PINAR yetkılen de "sût bazh ürün" ıthalaü ıle ılgı- lı y asağa dıkkat çekerek "Bu vasak nedenhie 4B ûlke- krine süt ve sut urunleri ihracaü \-apilamamaktadir'" goruşune yer verdıler Istanbul Unıversıtesı Vetenner Fakultesı Besın Hıj- yenı ve Teknolojısı Anabüım Dalı Başkanı Prof Dr Ozer Ergün, Turkıye'de sut tuketımının az olmasının nede- nının "kûltıir sorunu" olduğunu belırtırken Hacettepe Unıversıtesı Beslenme ve Dıyetetık Bölumü'nden Prof Dr Tanju Besder, Turkıye'de kışı başına düşen yühk sut tuketımımn dbğer ulkelere oranla çok duşuk olduğunu ıfade ederek "Türkh e'de bu oran 24 Btre iken Itah-a'da 63, Finlandiya'da 139, İngUtere'de ise 100 Ktre" dedı Hacettepe Unıversıtesı Tıp Fakultesı Iç Hastalık- lan Anabıim Dalı Başkanı Prof Dr SerhatCnal Tur- kıye'de satışı yasak olmasına karşın bırçok hastalı- ğa yol açabılecek açık sutun tuketılmemesı gerek- tığını ıfade ettı Kirpi modası Bulgaris- tan'ın başkenti Sof- \a'da düzen- lenenmoda gunJennınil- gınçtasa- nnüamia adından söz ettirenbir konuğu \ar- dLBulgar modaaVlr- giniaZdrav- km-a,mode- Hnbaşmı susleyen kir- pi biçimli ta- sanmıyla moda gunle- rindefark yarattL (Fotoğraf AFP) Koç UZANTILAR KALKACAK Internet ÖTgürleşiyor ANKARA (AA) - Internet, artık "com", "net" \e "org" gıbı uzantılardan kurtuluyor Sanal âlemın uzmanlan, bu yenıJıgı, "internetiıı daha da özgüüeşeceği" vorumuyla karşılıyor Fnternette her gun artan alan adlannın kısaltılması yonundekı çalışmalarda yenı alan adı yapılan ortaya çıkanldı lnternette ıkıncı nesıl alan adı olarak kabul edılen Ust Sevıye Alan Adı (TLD - Top Level Domaın) dağıtımı yakında başlayacak Turkıye Bılışım Derneğı (TBD), yenı sıstemın Turkıye koordınatorluğunu ustlendı TBD Başkanı Turhan Menteş, yenı alan adı projesının ınternetın özgurlukçu yapısını korumak ıçın oluşturulduğunu bıldırdı Yenı nesıl alan adlannın, "com", neC" ve "org" uzantılannı almadan sadece u wwwisim" şeklınde olacağını belırten Menteş. alan adı ucretının 1000 dolar olarak belırlendığını bıldırdı TBD Başkanı Menteş, bu projenın temehnde, dunyadakı tekelleşmeye karşı eğılımlen kırmak olduğunu bıldırdı Sempozyum İstanbul'da deprem riski tartışıldı tstanbul Haber Servi- si - Yıldız Teknık Unı- versıtesı Inşaat Fakulte- sı Oğretım Uyesı Prof Dr Kutay Ozaydın, Ta- nhı Yanmada'nın zenun açısından değışken bır yapıya sahıp olduğuna dıkkat çekerek yanmada- nın sahıl kesımınde ve eskı bır dere yatağında bulunan Vatan Cadde- sı'nde sı\ ılaşmanın çok vuksek olduğunu vurgu- ladı Inşaat Muhendıslen Odası Istanbul Şubesı ta- rafından İTU Maçka Kampusu'nda duzenle- nen "3. tstanbul ve Dep- rem SempozyuımT dun sonaerdı Sempozyum- da Ozaydın, "TarihiYa- nmada'da jeolojik, ge- oteknikvesismikınikro- bölgeleme" konulu bır teblığ sundu Ozaydın, "Tarihi Yanmada bin- lerce vılbk bir verieşim veri olduğu için buyûk böJümü dolgu alam. CMa- sıbir depremderiskyûk- sek" dedı İTU înşaat Fakultesı Oğretım Uyesı Prof Dr Hulusi Özkul da "tstan- bul'da yapdarm \apı mal- zemesi açısından değer- lendirüroesı"' konulu teb- hğını sundu Ozkul, ko- nut stokunun onemlı bır kısmında korozyon soru- nu olduğunu belırth Be- tonda kullanılan çelık donatılar ıçın 2000 yı- lındaTS 708 standartla- nna, bınalann yuzde 90'ının uyduğunu anla- tan Ozkul, "DepremYö- netmeliği'ne uyanlann oranı vuzde 26. Deprem \ onetmeüğiTS 708 stan- dartlannı içeriyor ve ek maddeler de getirivor. \ önetmeüğin ekmadde- lerine uyulmadığı için oranlann arasında bu kadar fark \ar. Bu ko- şullan sağlavan sismik çelikpivasada üretiliyor. Yeni Deprem Yönetme- liğiTaslağıikbukonu- da kaütevi geri çekmek yerine tüm uretikn çe- likler bu kaliteye yûk- sehümeB" dedı Teknolojiyi kullanmak- takıvetenek- leriyle iınlü Japonlar SH nır tanımı- yor. HRP-2 adı verilen bu robot >ımda,S8ki- lo ağıriığın- da ve fotoğ- raftada go- rülduğü gi- bi davul ça- labiliyor. (AFP) Japonya'da robot sergisi • TOKYO (AA) - Japonya'da dun başlayan ve 19 Hazıran'a kadar surecek sergıde, bırçok kuruluşun katıldığı bu- proje kapsamında uretılen 65 ozel robot prototıpı sergılenıyor Aıchı kentındekı sergıde kurtarma gore\ lısı, cerrah, çocuk bakıcısı, temızlık gorevlısı, hastabakıcı gore\ı gorebılen robotlar, halka gostenlıyor Robotlann, bırçok uluslararası araştırma enstıtusu, unıversıte ve şu^ket tarafından tasarlandığı belırtılıyor Projenın sorumlulanndan Tokyo Unıversıtesı'nden Hıroçıka Inoue, yaptığı açıklamada, robotlann sergıde manfetlennı gosterdığını soyledı övis Almanya'da • BERLtN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlın'de, Rock'n Roll kralı Elvıs Presley'ın anısma "Elvıs Almanya'da" sergısı açıldı Presley'e aıt çok sayıda eşyanın yer aldığı sergının açılışına, Almanya'dakı Elvıs hayranlan katılırken "Elvıs taklıtçılen" de unlu yıldızın eserlennı seslendırdı Sergıde, Elvıs'ın 1955 yılında satın aldığı pembe renklı Chevrolet marka otomobılı. 1 Ekım 1958'de askerlık yapmak ıçın geldığı Almanya'nm Bremerhaven kentınde gıydığı unıforma, sahne kıyafetlen de yer alıyor "Traenenpalast" adlı sergı salonunda açılan "Elvıs Almanya'da" sergısı, 28 Ağustos'a kadar açık kalacak Ağrı kesici ve kalp krizi • LONDRA (AA) - Ibuprofen ıçeren ağn kesıcılenn kalp knzı nskını yuzde 24 oranında arttırdığı one suruldu Bntısh Medıcal Journal dergısınde yayımlanan araştuTnada, yaşlan 25-100 arasmdakı 9 bın 218 hastanın durumu ıncelendı Araşhrma sonucunda, ıbuprofen ıçeren ağn kesıcılenn kalp knzı nskını yuzde 24 oranında arttırdığı tespıt edıldı Araştırma çerçevesınde ıncelenen dığer maddelerden dıclofenac'ın nskı yuzde 55, celecoxıb'ın yuzde 21 ve rofecoxıb'ın yuzde 32 oranında arttırdığı ortaya çıktı Mis kokulu resimler • İZMİR (AA) - Izmırlı genç ressam Ebru YoKer, resımlennde boya yenne kahve kullanıyor Yolver, 2001 yılından bu yana kah\ evle \ aptığı resımlerle 4 sergı açtı Ağustos ayında tzmır'de yapılacak Dunya Umversıteler Yaz SporOyunlan (UNTVERSIADE 2005)oncesmde 1 ay boyunca zıyaretçılenn beğenısuıe sunulacak 5 sergısını açacak olan Yolver, kahveyle yaptığı yaklaşık 35 resmı, dunyanın çeşıtlı ulkelennden gelecek heyetlere \ e sporculara sergıleyecek Yolver, "Kahvenın kokusunu hıssederek resım yapmaktan mutluluk duyuyorum" dıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog