Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

11 HAZİRAN 2O05 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA JvLJ L X U J \ kultur@cumhuriyet.com.tr 15 ESİNTİLER ZEYNEP ORAL B ienalde Türkiye..."tşte Venedik, o yüze gülen, fakat şüp- heii dilber!.." Thomas Mann'ın deyişiy- le, "Yan masal, yarı tuzak... Bir zaman- lar zevk ve sefalı bir gürlük içinde sana- ti geliştirmiş, lcazanç hırsıyla tutuşan şe- hir..." Venedik'teyim. Şu günlerde Venedik, bin kat daha çok giklüyor yüzümüze ve her za- mankinden daha çok sanat aşkıyla, sanat tut- kusuyla yanıp tııtuşuyor... Çünkü Venedik'te bienal var! Ama Jhemen belirtmeliyim, bu gû- lüşün gerisinde insanın içinı acıtan, hüzünlen- diren, kimi zaman isyan ettiren ya da ürküten bir taraf var. Çünkü günümüz sanatı, yaşam- la, içinde yaşadığımız dünyayla öylesine iç içe, Öylesine ayralmaz birbütün ki... Ve için- de yaşadığımız djünya öylesine lanet olası acı- lar, öylesine kahredıci haksızlıklar, şiddet ve baskjyla sarmalanmış kı; "yüze gülen, şüp- heli dilber", şım di herzamankinden çok, kaîı- kahalan değil, şüpheleri, kuşkulan sergiliyor... Çağdaş dünyaya ışık tutan Venedik Biena- U, 110. yıhnı kutluyor bu yıl. Üç gün önce açıldı. Yeryüzünün hiç kuşkusuz en önemli sanatplatformu. Ülkeler üstü, uluslarüstü bir şölen. bir ziyafet. Yeryüzünü ve yaşamı kav- ramaya çahşmak, bin yıldır süregelen sorula- nmızı, yanıt arayışlarımızı sürdürmek için eş- siz bir arena... içinde yaşadığımız kaosu göz- ler önüne seriyor. Blenallnası. b'sl... Bir değıl, bin yazı yazsam, Venedik Biena- li'nı size anlatamam. Zaten anlatılmaz, ancak yaşanabilir. Ama hiçbir şey söylemeden önce bir yanlı- şı düzeltmeliyim: Türkiye basııunda aylardır, haftalardır, 51. Venedik Bienali'nde. Türki- ye'yi tek sanatçının temsil edeceğini, katılımın bir sanatçıyla gerçekleşeceğini okuduk dur- duk... Doğrusu bu 'temsil' sözcüğiinün ince- liklerini pek bilmiyorum ama, oraya gittiğim- de bir değil üç sanatçımızın katılımını öğren- mek ve görmek. beni hem şaşırttı, hem çok mutlu etti. (Şaşırmam, bugüne dek öteki iki- sinın neden hiç ama hiç adlannın geçmeme- sindendi.) Öyleyse baştan başlayayım: 51. Uluslararası Venedik Bienali, bu yıl 2 kadının, ütopyalara ınanan ıki küratörün ese- ri: Rosa Martiıt*z ve Maria de Coral. (tlki- ni bizim tstanbul bienallerinden iyi tanıyo- ruz.) ' ağdaş dünyaya ışık tutan Venedik Bienali, 110. yılını kutluyor bu yıl. Üç gün önce açıldı. Yeryüzünün hiç kuşkusuz en önemli sanatplatformu. Yeryüzünü ve yaşamı kavramaya çahşmak, bin yıldır süregelen sorularımı- zı, yanıt arayışlarımızı sürdürmek için eşsiz bir arena... îçindeyaşadığımız kaosu gözler önüne seriyor. Venedik Bienali 3 bölümden oluşuyor: 1) Ülkeler: Venedik'in farklı mekânlannda 70 ülke temsil edihyor. Türkiye adına bizim katılımcımız Hüseyin Çağlayan. Sergi küra- törlüğünü Beral Madra yapıyor. 2) 'Her zaman daha 1leri' başlıkh ulusla- rarası sergi. (Belki de uluslarüstü demem ge- rek.) Dokuz bin metrekarelik bir alana yayı- lan bu dev sergi için Rosa Martinez dünyadan 49 sanatçı seçti. 49 sanatçının ortak paydası 'çağdaşhğı' araştırmalan, bir adım önde gö- türmeleri, geleceğe bağlamalar. Ve Türki- ye'den bu bölüme 2 sanatçıyı seçti Martinez: Yaşamı terk ettikten sonra da 'çağdaşbğın' sözcüsü Semiha Berksoy (23 eseriyle en önemli yere yerleşmiş).. ve genç sanatçı Bü- lent Şangar (3 eseriyle yer alıyor). 3) 'Sanat deneyimi' başlıklı, Italyan pav- yonunda yer alan sergi. Maria del Coral'ın dünyadan seçriği 42 sanatçının eserlerini kap- sıyor. Bienal için özel olarak tasarlanmış ol- sun ya da olmasın, onlann ortak yanı farklı 'dil' ve 'tartışma' arayışlan... (Bıenale dahil olmayan ama aynı zamanda açılan îsmail Acar sergisi de zamanlama açı- sından müthiş bir düşeşti!) Hüseyin Çağlayan yaratıcılığı Türkiye ilk kez bu uluslararası platformda bunca önemli bir yer tutuyordu. Bu bile başlı başına bir kazançtır bence. Orada var olmak önemliydi, gerekliydi! Ve vardık! 'Ülkeler' bölümünde Hüseyin Çağlayan'ın 'Obnayan V'arolma' başlıklı sergisi için Tür- kiye seferber olmuştu. Dışişleri Bakanlığı'nın manevi ve maddi (yüz bin dolar) katkısıyla, Garanti Bankası'nın sponsorluğuyla (yüz bin dolar) ve Turquality'nin desteğiyle. Beral Madra'nın seçimi ve Hüseyin Çağlayan'ın dehasıyla gerçekleştirilen 'olay' muhteşem- di! Venedik'in en görkemli mekânlanndan birinde, Büyük Kanal üzerindeki muhteşem bir yapıda, Levi Vakfı'ndaydı. 'Olay' diyorum çünkü bir video yerleştır- mesiyle, dört dev ekranda izlediğımız bir filmle başlayıp üç heykelle sona eren ve yal- nız izlediğiniz sürece değil, izledikten çok sonra da etkilerini yitirmeyen, sorgulamanı- zı, hesaplaşmanızı sürdürdüğünüz bir dene- yimdi. Hüseyin Çağlayan'ın sıradan bir moda ta- sanmcısı olmadığım, onun 'işlerini' gören biri olarak bugüne dek bılmez değildim. Bu işlerde, tiyatro, edebiyat, sinema ıle içli dış- lılığını, 'geçmiş'e baktığı zaman bile 'fütü- rist' yanım görebilirdim. Ama bu kez sanki her zamankinden daha çarpıcıydı. Çünkü... Çünkü yaşamı sorgulayışını bir şiire dö- nüştürmüştü. Anlatmaya çalışayım: Filminde bize üç ka- dın gösteriyor: Oç yabancı... Cografyalannı belirleyen yalnızca yüzleri sanıyorsanız. ya- nılıyorsunuz. Üzerlerindeki günlük gıysile- rinden alınan DNA verüeriyle bir laboraruvar- dayız. Bu veriler ve ortama, çeşitlı seslere, formlara verdikleri tepkilerle onlar hakkında bir bilgi edinilecek... Deneyi sürdüren, muh- teşem oyuncu Tilda Swinton... Bilim adamı kimliğinden kadın kimlığıne geçişi görüje- cek bir şeydi. Elindeki üç tışörtü ilaçlı suya - aynalara- daldınrken ya da onlan suda yıkar- ken düşündüklerini, gördüğü düşleri bile gö- rebiliyorduk. Su eşıttir bilgisayar... Ve sonra bütün bu deneylerden sıynlmak, yaptığı ışten, verdığı hükümlerden annmak için yıkanışı, yüzüne, aynalara sular çarpışı... (Tarkovs- ki'yi anımsamadan edemiyorsunuz.) Hüseyin Çağlayan günümüzün en önemli yakıcı sorunlanndan birine parmak basıyor- du. Göç, insanlann yerlerinden ohnası, kim- liklerinden olması ve gittikleri yerde kuşkuy- la, endişeyle, korkuyla karşılanması... Onla- n teknik gelişmelerden yararlanarak sorgula- mamız (bakalım yeni koşullara, 'bize1 alışa- bilecek mi? Şu ortamda tepkisi ne olur?), bel- li kalıplara sokmamız, sınıflandırmamız, eti- ketlememiz... Önyargıların kıskacında sıkışıp kalmamız... Düşündürücü, çok etkıleyici, kimi zaman isyan ettirici, ama şiirselliği hiç elden bırak- mayan yaratıcılık örneğiydi Hüseyin Çağla- yan'ınki... Devamı yanna derken, emeği geçen, kat- kıda bulunan herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum. Zeynep(âzeyneporal.com Faks:0212 25716 50 Tayfun Akgüt sergisi açıldı • Kültür Servisi - Gazetemizin Bilim Teknik eki çizeri Tayfun Akgül'ün '2 x 2' başlıklı resim, kolaj ve karikatür sergisi Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampusu'ndaki Rezan Has Haliç Kültürleri Müzesi'nde dün açvldı. tTÜ Elektrık Elektronik Bölümü profesörlerinden olan Tayfun Akgûl, 1979'dan bu yana karikatür çiziyor. Bilim Teknık'te Piref. Ökkeş'üı 'Dörtköşe' yazılanndaki karikarürleriyle tamnan Tayfun Akgüİi'ûn çizimleri uluslararası bazı bilim dergilerinde de düzenli olarak yayımlamyor. Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu üyesı olan çizerin 'Bilimum' adlı bir karikatür albümü var. Tayfun Akgül"ün Albert Einstein, Aziz Nesin, Turhan Selçuk, Jean Planfu (Le Monde çizeri) portrelerinin de yeT aldığı sergisi 20 Haziran"a dek açık. Tıyatpo şenHği sona enfi • ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültürel Hizmetler Daire Başkanlığı Tiyatro Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği "12. Liselerarası Tiyatro Şenliği" sona eTdi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 10 Mayıs'ta başlayan şenliğe 16 lisenin tiyatro gruplannın katıldığı ve oyunlan yaklaşık 6 bin kişinin izledigi bildirildi. Şenliğin kapanış ve ödül töreninin bu gece Konyaala Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılacağı ifade edilen açıklamada. tiyatro sanatçısı Völkan Severcan'ın geceye onur konuğu olarak katılacağı belirtildi. Seagal hakkında dava • LOS ANGELES (AA) - Amerikan film yapım şirketi Kill Master Productions, oyuncu Steven Seagal hakkında anlaşma yaptığı iki fılmin çekiminde gecikmelere yol açtığı gerekçesiyle 14 milyon dolarlık dava açtı. Yapım şirketi, dava dilekçesinde, Seagal'ın, 'Today You Die' ve 'Mercenary' fılmlerinin çekimlerine geç geldiğini ve setten erken aynldığını öne sürdü. Şirket, 54 yaşındaki oyuncunun senaryoda değişiklik yaptığuıı ve beraberinde getirdiği kişilerin ekibe sürekli kanştığını da iddia etti. Edebiyat dünyasma yeni sohık I ANKARA (AA) - Türk edebiyatına eleştiri ve inceleme alanında yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan 'Pasaj' dergisi okurla buluştu. Dört ayda bir okuyucuya ulaşmayı hedefleyen derginin sayfalannda kurumsal ağırlık taşıyan. nesnel, çözümleyici. eleştirel yazılara ve edebiyat alanıyla ilgili farklı disiplinlerdekı çahşmalara yer veriliyor. MÜZtK FESTÎVALÎ'NDE BUGÜN • AYA tRİNİ MÜZESİ'nde 20.00 de Dream of the Orienfın konseri. (0 212 334 07 00) BUGÜN • BAB\XON'da 'Akordeon Günleri' kapsamında 23.00'te Karandila Gypsy Brass Orchestra'nın konseri. (0 212 292 73 68ı • NAZIM HtKMET KÜLTÜRMERKEZİ'nde 19 00da NHKM Çocuk Korosu ve Oda Korosu'nun 'Nâzun İçin Söylüyoruz' konseri. (0 216414 22 39) • IFSAK'ta 17.00'de 'Full Metal Jacket' fıhnının gösteruni. (0 212 292 42 01) • OSMANLIBANKASI MÜZESİ'nde 14 30da 'Macross Plus'ın gösterimi. (0 212 334 22 70) SİNEMA TELEFONLARI Akatlar AFM Mayadrom 352 23 51. Altunizad* Capitol 65/ 33 43. Ataköy Atrium 559 9S 62, Ata- köy Yunus Emre 66/ 38 94. Av- cılar IGS Cinemetro 676 7 4 94, Avcılar Standart 695 36 45. Bah- çelievler Kadir Has 442 13 86>. Bahçelievler Holidayplex 44121 09. Bahçesehir Cinemax 669 64 00. Beyoğlu AFM 251 20 20. Ba- kırköy Avşar 583 46 02. Bakırköy AFM Carousel 5~1 8380. Bakır- köy Incirii 5 "2 64 39. Bağcılar Si- te 462 26 2/. Bakırköy Renk 5 7 2 18 63. Bakırköy Sinema 74 572 04 44, Bayrampaşa Cinebay 613 14 77, Beylikdüzü AFM Migros 852 01 90. Beyoğlu Akademi 251 ~4 84. Beyoğlu Alkazar 293 24 66. Beyoğlu Atlas 252 85 "6. Beyoğ- lu Beyoğlu 25/ 32 40. Beyoğlu Emek 293 84 39. Beyoğlu Fitaş 25120 20. Beyoğlu Late 249 25 24. Beyoğlu Pera 251 32 40. Beyoğ- lu Sinepop 25111 76. Bûyûkçek- mece Alkent 2000 88904 2 7, Bû- yûkçekmece Favori 882 08 64. Çemberlitaş Şafak 5/6 26 60, Etiler AFM Akmerkez 282 05 05, Etiler Movieplex 284 30 05. Eti- ter Parliament Cinema Club 263 18 38. Fatih Feza 631 16 08, Fenerbahçe AFM Pyramid 414 90 (M). Fındıkzade Cınemars 633 4i 12. Florya Prestige 663 28 86. Galeria Prestige 560 72 66. Ga- ziosmanpaşa Cinemass 5 7 8 50 62. Harbiye As 24'63 15. Ideal- tepe AFM 489 08 66. Kadıköy As 336 00 50. Kadıköy Tepe Cine- maxx 339 85 85. Kavacık Boğa- ziçi 425 19 15. Kadıköy Atlantis 336 06 22. Kadtköy Bahariye 414 35 05, Kadıköy Broadway 346 14 81. Kadıköy Hollyvvood 338 90 76. Kadıköy Kadıköy 33 7 74 00. Kadıköy Moda 33' vl 28, Ka- dıköy Ocak 336 37 7i. Kadıköy Rexx 336 01 12. Kadıköy Sine- ma Tek 346 01 4/. Kadıköy Sü- reyya 336 06 82, Karagümrük Feza 631 16 08. Kozyatağı Ci- nepol 362 5/ 00. Levent Küttür Merkezi TÜRSAK Sineması 325 43 31. Maltepe Grandhaus 442 60 30. Maslak AFM Princess 255 06 95. Mecidiyeköy Cinep- lex Odeon 2/6 3 7 90. Nişantaşı Movieplex 219 09 60. Ortaköy Feriye 236 28 64, Ortaköy AFM Princess 236 20 72. Osmanbey Gazi 247 96 65. Pendik Güney 354 13 88. Pendik Oscar 390 09 69, Silivri Maxi Parliament 7 İ 6 0/ 60. Suadiye M&S Cinemax 467 44 68. Suadiye Movieplex 385 24 49. Şaşkınbakkal Cine- max M&S 46' 44 68. Şişli Kent 241 62 03. Tatitya Drive Inn 8;2 05 55. Teşyikiye AFM Ericsson 224 05 05. Ümraniye AFM Prin- cess 46/ 03 82. Yeşilçam 293 68 00. Yeşilyurt Parliament Cine- ma Club. 662 25 '0. Zeytinbur- nu Cinecity Otivium 546 96 96. • BAY&BAYAN SMİTH/ Mr&Mrs. Smrth Doug Lıman'ın yönettığı fılmde başrolleri Brad Pıtt, Angelina Jolie, Elıjah Alexander paylaşı- yor. Fılmde evlılüderı sıradanlaşmış biı çıftin sı- radışı hikâyelen anlatılıyor. (Akatlar AFM, Altumzade Capitol, Ataköy Gaüerıa, Avcılar Avşar, Avcılar .Ven Avşar, BağcılarSinema Merkezi, BakırköyAFM, Bakır- köy Avşar, Beylikdüzü AFM. Beyoğlu AFM. Çemberlitaş Mo\ıeplex. DolmabahçeShop&Mi- les, Etiler AFM Akmerkez, Etiler AFM Upto*n, Etiler Peugeot, Idealtepe AFM, htınye Cınemall, Kadıköy Tepe, Kavacık Boğaziçi, Kozyatağı Bo- nus, Maçka G-Mall, Maltepe AFM, Osmanbey Gazı, Pendik Güney, Sılıvrı Cmecıty, Suadiye Movıeplex. Şaşkınbakkal Beko, Teşvıkıye AFM. i'mranıve AFM. Zeytinbumu Cinecity) • BLUEBERRY: OLAĞANÜSTU MACE- RA/Blueberry Jan Kounen'ın yönettığı fılmde başrollen Vmcent Cassel. Juhette lewıs, Micha- el Madsen paylaşıyor. 'Bluebeny' adlı çizgı ro- man serisinden uyarlanan fılm 1870'lerde ıç sa- vaş gazısi Blueberry'nin hayatını anlatıyor (Altumzade Capitol, Ataköy Galleria, Bakır- köy Avşar. Beyoğlu Atlas, Kadıköy Kadıköy, Ka- dıköy Tepe, Mecidiyeköy Odeon, Osmanbey Ga- zi, Pendik Oscar) • GÖZLERİMİ DE AL/Te Doy Mis Ojos Icıar Bollain'in yönettığı fılmde başrollen Laıa Marull, Luıs Tosar, Candela Penapaylaşıyor. Film,üze- rine pek konuşulmayan aile ıçi şıd- det konusunu gerçekçv ve oldukça duyarlı bir dılle ele alıp ırdelıyor (Altunizade Capitol. Beyoğlu Alka- zar, Kadıköv Sinema Tek, Maçka G- Mall) m XXX2/XXX2: The Next Le- vol Lee Tamahon'nınyönettığı fılmde başrolle- n Ice Cube. Samuel L. Jackson, Wıllem Dafoe paylaşıyor Filmde Ulusal Guvenlık Teşkılatı'run XXX yeraltı operasyon merkezine bilinmeyen bir grup tarafından düzenlenen baskmdan lcurtu- lan Gibson' ın katillen bulmak ıçın yeni bir XXX ajaıu bulması konu ediliyor. (Altunizade Capitol, Ataköy Atrium, Ataköy Galleria, Ataşehir Cinepol, Avcılar Ne* Avşar, Bağcılar Site. Bakırköy Avşar, Bevoğlu AFM, Çemberlitaş Movieplex. Etiler AFM Uptown, G O.P. Mass. Idealtepe AFM, Istınye Cinemall, Kadıköy Rexx, Kadtköy Tepe. Kozyatağı Bonus. Kozyatağı Cinepol. Maçka G-Mall. Maltepe AFM, Mecidiyeköy Odeon, Suadıve Movıepler, Şaşkınbakkal Boyner, Şişlı Movıeplex, Ümrani- ve AFM. Zevtinburnu Cineeıtv) • MADAGASKAR/Madagascar Eric Dornell v e Tom McGrath'ın yönettığı anımasyon filminde dış dünyayı merak edıp New York Cent- ral Park hayvanat bahçesınden fırar eden dört hayvanın başından geçenler anlatıhyor. (Altunizade Capitol, Ataköy Atrium. Ataköy Galleria, Ataşehir Cinepol, Avcılar Avşar. Bağ- cılar Site, Bakırköy AFM, Bakırköy Cinema Chaplın, BeykozAcarkent, Beylikdüzü AFM, Be- yoğlu AFM, Beyoğlu Atlas, Çekmeköy Atlantis. Çemberlitaş Movieplex. Çengelköv Cınemaxı, Etiler AFM Akmerkez, Etiler AFM Uptown. Eti- ler Movieplex. Etiler Peugeot, G.O P Mass, 1de- altepe AFM, Istınye Cinemall. KadıköyAtlantis, Kadıköy Tepe, Kavacık Boğaziçi. Kozyatağı Bo- nus, Kozyatağı Cinepol. Maçka G-Mall, Malte- pe AFM, Maltepe Karya, Mecidiyeköy Odeon, Nişantaşı Movieplex, Osmanbey Gazi, Pendik Güney, Silivri Cinemaxı, Suadıve Movieplex, Şaşkınbakkal Beko, Şişli Movieplex, Teşvıkiye AFM. Ümranive AFM. Zevtinburnu Cinecitv) m VAY KAYNANAM VAY/Monster in Law Robert Luketıc'ın yönettığı fılmde başrol- len Jennifer Lopez, Jane Fonda, Mıchael Varten paylaşıyor (AkatlarAFM. Altunizade Capitol, Ataköy At- rium, Ataköy Galleria, Ataşehir Cinepol, Avcı- lar Avşar, Bakırköy AFM, Beyoğlu Emek. Be- yoğlu Pera. Çekmeköv Moviegold, Çengelköv Cinemaxi. Dolmabahçe Shop&Mıles, Etiler AFMUptotin, Fulya Towerside, Idealtepe AFM, Kadıköy Rexx, Kadıköy Sinema Tek, KavacıkBo- ğaziçi, Kozyatağı Cinepol, Maçka G-Mall, Mal- tepe Karya, Mecidiyeköy Odeon, Osmanbey Ga- zi, Silivri Cinemaxi. Teşvıkiye AFM, Üsküdar Moviegold) • UÇ SIRA DIŞI/ Three... Extremes Fnı- ıt Chan. Park Chan-Wook ve Mııke Takashı'nın yönettıklen filmde başrollen Byung-hun Lee, Hye-jeong Kang, Jung-ah Yum paylaşıyor. (Altunizade Capitol, Ataköy Galleria. Beyoğ- lu Cine Majestic, Kadıköy Kadıköy, Ortaköv AFM) U KURTLAR İMPARATORLUĞU/L'em- pire Des Loups Chns Nahon'un yönettığı fılmde başrollen Jean Reno, Jocelyn Quivnn, Arly Jover paylaşıyor. (Altunizade Capitol, Ataköy Atrium. Ataköy Galleria, Ataşehir Cinepol, Avcılar Avşar, Bağ- cılar Site, Bakırköy Avşar. Beyoğlu Emek. Be- yoğlu AFM, Beyoğlu Cine Majestic. Büyükçek- mece Favori, Çemberlitaş Mo\ieplex, G.O P Mass, tstinye Cinemall. Kadıköy Cinema Moda. Kadıköy Tepe. Kavacık Boğaziçi, Kozyatağı Bo- nus, Kozyatağı Cinepol, Maçka G-Mall, Malte- pe Karya, Mecidiyeköy Odeon. Osmanbey Gazı. Ortaköy Feriye, Pendik Oscar, Silivri Cınema- xi, Şaşkınbakkal Beko. Cmraniye AFM, Zevtin- burnu Cinecity) • İSTANBUL HATIRASI/ Crossing to Bridge: A Sound of Istanbul Fatıh Akın'ın yönetüğı belgesel, fstanbul'un müzık panorama- sını gözler önüne seriyor. (Altunizade Capitol. Beyoğlu AFM. Beyoğlu Cine Majestic, Kadıköy Tepe, Kozyatağı Cine- pol) • AŞK GİBİ BİR ŞEY/A Lot Like Love Nıgel Coke'unyönettığı fılmde başrollen Aman- da Peet, Ashton Kutcher, Taryn Mannıng payla- şıyor (Altumzade Capitol. Ataköy Galleria. Avcılar Avşar, Bakırköy AFM. Bakırköy Avşar. Beykoz Acarkent. Beylikdüzü AFM, Beyoğlu AFM. Be- yoğlu Atlas, Çengelköv Cinemaxi, Idealıepe AFM. tstinye Cinemall. Kadıköy Atlantis, Kadı- köy Tepe, Kozvatağı Bonus. Kozyatağı Cinepol, Maçka G-Mall, Maltepe AFM, Mecidiyeköy Ode- on, Şaşkınbakkal Beko, Cmraniye AFM, Zevtin- burnu Cmecıty) U SON KURGU/A Final Cut Omar Na- ım'ın yönettıği fılmde başrollen Robın Wıllı- ams, Mira Sorvıno, Jim Cavıezel paylaşıyor. (Al- tumzade Capitol) • BOŞ EV/Bin Jip Kım Ki-Duk'un yönet- tiğı fılmde başrollen Hee Jae, Lee Seungyeon, Jm Mo-ju paylaşıyor. (Altunizade Capitol. Beyoğlu Alkazar, Kadıköy Cinema Paradiso, Nişantaşı Movieplex) • EĞİTMENLER/ The Educators Hans Weıngartner'Ln yönettiğıfiLmdeDanıel Brühl, Julıa Jentsch, Stıpe Erceg rol ahyor. (Beykoz Acarkent. Beyoğlu Alkazar, Kadıköy Cinema Moda) m GERİ DÖNDÜLER/ Les Revenants Robın Campıllo'nun yönettığı fılmde Geraldıne Paılhas, Jonathan Zaccaı, Frederic Pierrot rol alı- yor (Fulya Tov/ersıde, Osmanbey Gazi, Pendik Güney) • EROSGong Li, Chang Chen, Robert Dow- ney Jr rol aldığı "Eros' üç usta yönetmen Wong Kar Waı. Steven Soderbergh ve Michelangelo Antonıonı'nin orta uzunluktakıfilmlerindenolu- şan bir antolojı. (Bakırköy Cinema Chaplin, Be- yoğlu Pera, Bûyûkçekmece Favori, Kadıköy Bro- adwav. Ortaköy Ferıve. Pendik Oscar) • YILDIZ SAVAŞLARh BÖLÜM III SITH'İN İNTİKAMI/ Star Wars Episode I- II: Revenge of the Stth George Lucas'ın yö- nettığı fılmde Ewan McGregor. Hayden Chris- tensen, Natalie Portman rol alıyor. (Altunizade Capitol, Ataköy Atrium. Ataköy Galleria. Ataşehir Cinepol, Avcılar New Avşar, Bağcılar Site. Bakırköy AFM, Bakırköy Avşar, Bakırköy Cinema Chaplin, Bakırköy Renk, Be- yoğlu AFM, Beyoğlu Sinepop, Bûyûkçekmece Favori. Çekmeköy Moviegold, Çemberlitaş Mo- vieplex, Etiler AFM Akmerkez, Etiler Moviep- lex, Etiler Peugeot, Fulya Towerside, G.O.P. Mass, Istinye Cinemall, Kadıköy Atlantis, Kadı- köv Tepe. Kozyatağı Bonus, Kozyatağı Cinepol, Maçka G-Mall, MaltepeAFM, Mecidiyeköy Ode- on, Ortaköy AFM. Suadiye Movieplex, Şişli Mo- vıeplex. Ümranive AFM, Zevtinburnu Cinecity) • SÜNGER BOB KAREPANTO- LON/The Sponge Bob Square Pants Mo- vie Tele\ızyon tanhınin en çok izlenen çocuk programı unvanını elinde tutan aynı adlı diziden sınemaya uyarlanan fılmı özgün dizinin yaratı- cısı Stephen Hillenburg yönetiyor. (Altunizade Capitol, Bağcılar Sinema Merke- zi. Bayrampaşa Coşkun, Bûyûkçekmece Favori, Etiler Peugeot Cinecity, Fatih Feza, Fındıkzade Kervan, Üsküdar Moviegold) • VOTKA LİMON/ Vodka Lemon Hiner Saleem'ın yönettığı fılmde başrollen Romen Avuıian, Lala Sarkıssian, Ivan Franek paylaşı- yor tBevoğlu Alkazar) • BABAMIN KÂBUSU/ln Good Com- pany Paul Weıtz"ın yönettıği filmde başrollen Dennıs Quaid, Topher Grace. Scarlert Johans- son paylaşıyor. (Bayrampaşa Coşkun) • GECE 11.45 Ercan Ehırmuş'un yönettiğı fılmde başrollen Fendun Düzağaç. Yığıt Özşe- ner, Yelda Reynaud paylaşıyor. (Bevkoz Karya/ • KARABASAN/ Boogeyman Stephen T Kay'ınyönettığıfilmdebaşrollerı Barry Watson, Emily Deschanel, Skye McCole Bartusiak pay- laşıyor (Altunizade Capitol. Ataköv Galleria. Bağcılar Site. Bakırköv A\şar, Bakırköv Renk, Bûyûkçekmece Favori. Çengelköv Cmemaxı. Ka- dıköv Kadıköv. Osmanbes Gazı. Üsküdar Movi- egold) m CENNET'İN KRALLIĞI/ Kingdom of Heaven Rıdle> Scott' m yönettığı fılmde başrol- len Orlando Bloom. Davıd Thewlıs. Marton Cso- kas paylaşıyor (Altunizade Capitol. AvcılarNeM Avşar, Bağ- cılar Sinema Merkezi. Bakırköv Avşar, Bayram- paşa Coşkun. Beykoz Acarkent, Beyoğlu Cme Majestic. Bü\iikçekmece Favort, Çekmeköy Mo- viegold, Çemberlitaş Movieplex, Çengelköv Ci- nemaxı. Fatıh Feza, Kadıköy Atlantis. Kavacık Boğaziçi. Pendik Güney. Pendik Oscar. Silıvn Cmecıt\-. Şışh \fo\ıeplex) m KEBAB CONNECTION Anna Soul'un yönettığı fılmde başrollen Denis Moschitto, No- ra Tschırner. Güven Kıraç paylaşıvor (Bağcılar Sinema Merkezi) M KAPLUMBAĞALAR DA UÇAR/Turt- les Can Fly Bahman Ghobadı nın yönettıği filmde başrollen Soran Ebrahim, Avaz Latıf, Saddam Hossein Feysal paylaşıyor. (Beyoğlu Yeşilçam Sineması) • LANET/Cursed Wes Craven'ın yönetti- ğı fılmde başrolleri Chnstına Rıcci, Jesse Eısen- berg, Joshua Jackson paylaşıyor. (Pendik Gü- ney) • KORO/Les Choristes Chhstopher Bar- ratier'nm yönettiğı filmde başrollen Gerard Jug- not, François Berleand, Kad Merad paylaşıyor. (Altunizade Capitol, Maltepe Karya, Osmanbey Gazı. Üsküdar Moviegold) • REHİNE/Hostage Florent Emılıo Sı- n'nın vönettiğı fılmde Bruce Willıs. Kevın Pol- lack, Jonathan Tucker başrollen paylaşıyor. (Pendik Günev Pendik Oscar) • 2 GENÇ KIZ Kutluğ Ataman'ın yönettı- ğı fılmde başrollen Hülya Avşar, Vildan Atase- ver ve Feride Çetın paylaşıyor. (Bağcılar Sinema Merkezi, Bayrampaşa Coş- kun Sabah. Çekmeköv Atlantis) • ÇEVİRMEN/ The Interpreter Sydney Pollack'ın yönettığı filmde Nicole Kidman, Se- an Penn, Cathenne Keener başrollen paylaşıyot. (Fındıkzade Kervan) U MİNİK FİL HEFFALUMP/ Pooh's Hef- falump Movie Frank Nıssen'ın yönettiğı ani- masyonfilminde lOODönümOnnan'dayaşanan esrarengız olaylar anlatıhyor. (Altumzade Capitol. Beykoz Karya/
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog