Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 HAZİRAN 2005 CUMARTEI 14 KULTUR kultur(Ş cumhurryet.com.tr Cazseverler aramızdan aynlan efsane Danimarkalı basçı NHOP'yi unutmayacak Kontrbas öksüzkaldı...MURATBEŞER 58 yaşındaki Danimarkalı caz bas- çısı >lels-HenningOrsted Pedersen, 19 Nisan Çarşamba akşamı yaşama gözlerini yumdu. Pedersen ya da kı- sa adıyla NHOP, yaşamında en çok Danimarka'nın caz müziği konu- sunda yetiştirdiği en seçkin müzis- yen ve basçı olduğu gerçeğini duy- maktan sıkılmışh. Evet, övgü biJe ol- sa bunu defalarca duymak müteva- n bir adam için son derece sıkıcıy- dı,belki ama inkâr edilemez bır ger- çekti. 1946'da Orsted'de doğan NHOP, ellilenn sonlannda Club Montmart- re olarak bilınen uluslararası üne sa- hip olan Kopenhag mekânında boy göstermeye başladığında henüz bir yeniyetme idi. Çaylaklığına rağmen önemli firsatlar yakalıyordu; iki haf- ta içinde Stuff Smitfa ile. ardından VVayne Shorter, sonrasında Freddie Hubbard, Kenny Dorham ve Budd Pa»eü'dan oluşan orkestralarla ça- ldı. tzleyen haftalarda sıradakı isim- Ier DerterGordon, YüsefLateef,Joe Henderson, Sonny Rollins veya Johnny Griffin oldu. Cazda dünya devlerinin uğrak yerlerinden olan mekân NHOP için bereketli bir şans kapısıydı, yapması gereken sahne- den alnının akıyla çıkmaktı ve onun da yaptığı buydu. Antifaşist müzisyenlerden etkllend) Moda peşinde koşanlann aksine, her defasında kendi kimliğini arama- nın mücadelesıni verdiğini vurgula- yan bu çalışkan ve disiplinli güzel insanın Danimarka'nın üst külrü- rüyle sağlam bir bağı vardı. Ona özellikle savaş yıllanndan kalan bu miras, Danimarka"da Ikincı Dünya Savaşı yıllannda Nazı'leri birmüzis- yen olarak protesto etmenin bir yo- lu olan Ingilizce şarkı söylemekti. Ay- nca caz çalmak da işçi sınıfina ait bir şey olarak görüldüğünden, bu ayru zamanda ufak çapta sınıfsal in- ' 0 küsur yılın ardından, dünyanın en saygın basçılarından birisi oldu; yıllarca Oscar Peterson ile aynı sahneyi paylaştı. Onun dışında daha niceleriyle çaldı. Caza sevdalanan pek çok Avrupalı müzisyen gibi, Amerika 'ya gitmenin hayalini kurmadı. Kaldı ki, kapağı dünyanın kaymağım yiyen bir ü'lkeye atarak "yü'ksek standartlar'dan faydalanmayı düşünecek kadar bencil biri değildi. Amerikan temelli caz geleneğine daldığında bile, kendi kültürünün ateşli bir destekleyicisî oldu. tikamuı yollanndan biriydi. Etrafta- ki çok sayıda değerli antifaşist mü- zisyenden etkilendi. 15 yaşına rağ- men aranan adam haline gelen NHOP, öylesine alçakgönüllüydü ki. bu durumu "Çalacakbaşkaadam yoktu" dıye açıkJıyordu. Bırçok müzısyeni kendıne örnek alarak yetişti. CountBasie ile çalma firsatını yakaladığı gün hayalleri ger- çek oldu. 17 yaşındaydı ve Ameri- ka'da çalışma izni alamayacak kadar küçüktü; uzun vadeli bir teklifi ge- ri çevirmek zorunda kaldı. Erken dönemde hayran olduğu diğer kah- ramanlan genellikle basın dışında isımlerdi. Yanı sıra PauJChambers. Scott LaFaro ve Ray Brwvn'a gıpta ile bakıyordu. Önemİı olanın solo de- ğil, birlikte çalmak olduğunu öğren- dıkten sonra, her müzısyendeki po- zitif tarafi görerek kendini yetiştir- di. Scott LaFaro da öyle, kusursuz bir virtüöz değildi belki, ama bu boşluklar başkası tarafindan doldu- rulamazdı. Bu basçılar arkalannda olduklan müzisyenlerin gızlı kahra- manlanydı. Müzıkte el çabuklugu- na ınanmayan biri olarak, genç mes- lektaşlannın eski ustalann tınısını yakalamaktan ibaret faaliyetlenni önemsemıyor: icra sırasında hayal- lerinin ötesinde gezinen, o an kim- lerle çaldığını unutmayan ve sürek- lı olarak müzığin önünde değil, ge- risinde olduğunu düşünen biri ola- rak kalmaya özen gösteriyordu. îlk kez Albert Ayler ile çalarken doğaçlamanın gücüne taruk oldu ve o an fark etti ki; bir sının geride bı- rakmıştı. NHOP, basın cazdakı ro- lûnün değiştiği, oldukça zorlayıcı bir şekilde destekleyici ritim bölü- mü vazifesinden uzaklaştığı bir dö- nemin mantığını ve ruhunu iyi kav- ramıştı. Dexter Gordon ile çalması- nın ertesinde, onun için Pablo döne- mi başladı. Yetmişlerin cazında al- tın dönemi temsil eden Pablo kayıt- lan, ftısion çılgınlığınm ortasında mainstream caza ev sahipliği yapı- yorken bu yıllardaki kayıtlann ne- redeyse demirbaşj haline gelen NHOP, son derece yaratıcı bır döne- mindeydı. Llder müzisyen Pedersen 40 küsur yılın ardından, dünya- nın en saygın basçılarından birisi ol- du; yıllarca Oscar Feterson ile aynı sahneyi paylaştı. Onun dışında da- ha niceleriyle çaldı. Caza sevdala- nan pek çok Avrupalı müzisyen gi- bi, Amerika"ya gitmenin hayalini kurmadı. Kaldı ki, kapağı dünyanın kaymağını yıyen bir ülkeye atarak "jüksek standartiar~dan faydalan- mayı düşünecek kadar bencil biri değildi. Amerikan temelli caz gele- neğine daldığında bıle, kendi kültü- rünün ateşli bır destekleyicısi oldu. Pedersen yaşamının son yıllannı büyük bir tıtîzlık ıçınde seçilmiş pro- jelerle geçirdi ve daha çok bir lider olarak karşımıza çıktı. JohnnyGrif- fin" in mısafir sanatçı olarak yer al- dığı ve Danimarkalı klasik müzik bestecisi Carl Nieben'in bir parça- sının düzenlemesini içeren bir prog- ramın bulunduğu Verve markalı "Those Wno Were" ve Phil Woods ile Oscar Peterson'ın katkılanyla çe- şıtlenmiş "ThisisADThatlAsk" al- bümleriydı bunlar. Dünyanın en çok plağa eşlik eden caz basçılarından bi- riydi; caz sevenler onu unutmayacak. muratbeser'a studyoimge.com Oasis piyasada Oasis'in uzun zamandır beklenen altıncı snidyoçalışması"Don*tBetieveTheTruth''so- j nunda piyasada. Hazırlık çalışmalan sırasın- da çıkan haberler Oasis'in altıncı bu çalışma- sının epey merak uyandırmasrna neden olmuş- tu. Çıktı çıkıyor derken önce ınternete. sonra da sokak tezgâhlanna kadar düştü albüm. En sonunda da müzik marketlerdeki yerini alıyor. Albümden yayımlanan ilk single "Lyla". Albümün ilk baskılan, DVD hediyelı olarak yayımlanıyor. Bu DVD'de hiçbır yerde görü- İemeyecek toplulukla söyleşıler, albümün ha- zırlık aşaması ve ilk single "L\1a"nın muhte- şem videosu da yer alıyor. "Don't Believe The TVath", pek çok açıdan Oasis hayranlannı mutlu edecek nitelikte. 14 yıllık müzik ya- şamJan boyunca, içki, uyuşturucu, eleman ka- > yıplan gıbi sorunlarla karşılaşan topluluk çok ' yakında mini bır turneye çıkıyor. MÜZlK DÜNYASINDAN KISA KISA... Madonnayenialbüm çalışmalarına başladı • Hasretle beklenen TheCure, 3 Eylül 2005 Cumartesi günü Rock'n Coke festival sahnesinde olacak. ^ Efsane topluluk Goog'un52 yaşındaki Fransız davulcusu Pierre Moerlen. 2 Mayıs'ı 3 Mayıs'a bağlayan gece öldü. • 1938 Brooklyn doğumlu, îsrail asıllı Amenkalı caz saksofoncusu Arnie Lawrence yaşamını yitirdi. • Esbjörn Svensson Tha, "Good Morning Soho" ve "Vîaricuıır albümleri ile Alman Caz Ödüllen"nde iki ödül birden aldı t/ İki yıl önce çıkardığı "American Ltfe"tan ben sessiz olan Madonna. yenı albüm kavdı ıçın studyoya girdi. ^ 6 Haziran 2005 tanhınde çıkması hedeflenen CoMptav'in yenı albümü "X&U", 30 Mayıs ıtibanyla ınternete sızdı. • Iskoç rock üçlüsü Franz Ferdinand, henüz adı konmamış albümünün mikslerini Rich Costey ile New York'ta tamamladı. büşlerinressamı Bestecı ve şarkıcı Murat Yılmazyıldınm'ın yeni albümü 'Gözyaşı Ağacı Seni Çağırrvor' önümüzdeki gunlerde piyasada olacak. 18 parçadan oluşan albüm EMI Türkiye tarafindan basıldı. Yılmazyıldınm'ın geçmişten bugüne olan müzik olculuğumda Düş Sokağı Sakınleri ile başlayan dızide, öncelıkle "Düş Sokağı", "Yaşadıkça" ve "Üç" adlı ıkılı albümlen çıktı. Arada "Yelkenin Gözyaşlan" ve "Kınk YeUien" adlı iki çalışmayı erçekleştiren sanatçı, Düş Sokağı Sakinlerı sona erdikten sonra "Cennef, "Büyü", "Kara Aşka Be>'az Göndermeler" adlı solo albümlen yaptı. Şımdi ıse "Gözyaşı Ağacı Seni Çağımor" adlı yeni albümüyle düşler dünyasına ginp sevgiyle yol alan insanlara mavi kapılar açıyor. SANATA BAKIŞ SELMİ ANDAK Göpkemli Festival, Yaşam Boyu Ödül... 2005 yılı yaz mevsimi çeşitli festıvaller ve etkinlik lerle başladı ve hızla sürüyor... Ancak bu etkinlikle arasında bir festival var ki, görkemli denilecek nite likte, gerek program açısından, gerek katılan ülke lerin dünyaca ün salmış solistlerı ve müzik topluluk lannın katılımı bakımından genış çapta başı çekıyor "33. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali". 6 Hazi- ran'da başlayan, 2 Temmuz 2005'te sona erecek olar bu uluslararası müzik festivali, kurulduğu yıldan bu yana, yaşamını başanyla sürdürdüğü günümüzde ar- tık dünya sanat tarihinde "Geleneksel ve evrensel bir sanat olayı" olarak tanımlanmaktadır. Bu sanat olayını hem Türkiye'nin, hem dünyanın sanatsever- lerine kazandırmış olan yaratıcılan, başta ölümsüz kişiliğiyte enşilmez bir sanat ve kültür dostu olan, ama yıllarönce yaşamını yitirmiş Nejat Eczactbaşı'yı, son- ra günümüzde aynı amacı sürdüren Istanbul Kû/- tür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczaabaşt'yı ve Eczacıbaşı Hotdıng AŞ Yönetim Ku- rulu Başkanı ve festival sponsoru Bülent Eczacı- başı*yı kutlar ve alkışlarız... ...Ve Levla Gencer 33. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin açı- lış konseri'nın öncesinde, bir diğer uluslararası ni- telikte önemli ve değerli bir sanat olayı yaşandı: Dün- yaca ünlü, evrensel değerde sanat kanyeriyle sayı- sız ödüller kazanmış opera sanatçımız, şan virtüözü Leyla Gencer'e Istanbul Kültür Sanat Vakfı tarafin- dan "Yaşam Boyu Başan ödülü" verildi. Uluslara- rası platformda ülkemızi temsil eden ve dünyanın ün- lü opera sahnelerınde 50 yıla yakın süre içinde sa- yısız operayı soprano sesiyle ve yorumuyla değer- lendırerek alkış alan Leyla Gencer'i bu müzik festi- valınde özel olarak hazırlanan ekran arac/yla tekrar yaşadık... Leyla Gencer için aynca günümüzde Ital- ya'da "La Scala"nın akademisınde genç yetenek- lere opera eğitimı veriyor. Bu hizmetiyle de, Leyla Gen- cer'e opera dünyasının ustası, "La Diva Turca (Türk Diva'sı)" tanımlaması yapılıyor... Açıhş konseri İKSVnin düzentediğı "33. Uluslararası Istanbul Mü- zik Festıvali"nin açılış konseri, uluslararası niteliğine ve adına yakışır görkemli ve renkli bir etkinlik olarak, tüm izleyenlen hoşnut eden üst seviyede bir müzik ola- yıydı... Borusan Istanbul Filarmoni Orkestrası nın konukşef Pavel Kogan'ın yönetimındekı konsen, ko- nuk solistler olarak genç piyanıst Alexander Melni- kov ve trompetıst Gabriel Posdarescu'nun katılım- lanyla "gerçek bir müzik şöleni" niteliğinde izleyenle- ri etkiledi. Program da Dimrtri Şostakoviç'ın "Op. 35 No. 1 Piyano Konçertosu" (pıyano ve trompet için ile, Fransız besteci Bizet'nin tanınmış ve çok sevılen "Car- men Sü/flnın Rus besteci Şedrin'ın orkestrasyon dü- zenlemesi. Bu açılış konsennde sdist olarak katılan genç piyanist Alexander Melnikov un teknik açıdan sıra dı- şı gücü ve vırtüözluk tınısı ile trompetıst Gabriel Pos- darescu ve şef Pavel Kogan ile orkestranın uyumu özellik taşıyordu. X ^ Lara - Adam Gibi Adam (Ozan Müzik) • Berksan - Kalbime Dönüyorum (Milhan Müzik) • Anadolu Güneşı (Milhan Müzik) \/ Güneş ve Yağmur - Sun And Rain (Milhan Müzik) \/ Can Şengun - Canlı Müzik (îrem Records) Şampıyon Fenerbahçe 2004-2005 (Avrupa Müzik) • Binah Selman - \iwxk Zurna (Coşkun Plak) • Rıza Konyaiı - Şu Sılleden Gece Geçtim (Coşkun Plak) «/ Mualla Mukaddes - Avuçlanmda Hâlâ (Coşkun Plak) • Mustafa Kandıralı - Efsane Sesler Arşiv Serisi (Coşkun Plak) ^ Nıda Tüfekçi - Oyun Havalan (Coşkun Plak) •^ Alaarhn Şensoy - Senden Uzak Günlerim (Coşkun Plak) • Sevim Deran - Tez Geçse de (Coşkun Plak) • Taner Şener - Kışlada Bahar (Coşkun Plak) %/ Nigar Uluerer - Bir Ihrimal Daha Var (Coşkun Plak) www.perareklam.com.tr • (0212) 293 89 78 Sinema TEK ENİYİKADINOYUNCU ENİyİERKEKOYUNCU KADIKOY Tlf: 0216.346 01 41 Bahanve Sakız Giüı Sok No 23 GOYA ÖDÜLLÜ 2004 GOZLERIMI DE Am m i i l l LİJISIOSAR CANDELAPENA ROSAMARIA SARDÂ SERGICALLEJA KITIMANv'ER bir Barbar Fılm dapıtıı www.lıarcııiaııtDrlı.coın ARTOLOG 1 1.30-14.00-16.30-19.00-21.30 ILKTAŞl GÜNAHSIZ 0LAN1NIZATS1N. 17 HAZİRAN'DA SINEMALARDA A ZADE CAPITOL SPECTKUM 14 ' B EVLEB HOLIDAYPLK BEYOGLU AfM FITAŞ BEYOĞLU CINE MAJEST1C KADIKÖV TEP6 CINEMAXX KOZYATAĞI CINEPOL ANKARA KIZILAY 3UYULÛFENER AYDIN DORA DtYARBAKIR CmoMALl DIYARBAKIR OILAN FETHIYE HAYAL İZMmAÖORA 651 33 30 441 21 09 25120 20 214 97 07 339 85 85 362 51 00 425 01 00 211 54 54 252 52 34 222 31 60 612 13 14 276 10 10 11 40-15 30-19.30 •1 00-13 30-16 00-18 30-21.00 13 30-15 40-17 50-20 00 12 00-14.00-16 00-18 00-21 00 11 15-15 16-21 15 C/CT 23.30 11 00-12.45 12 15-14.30-16 45-19.00-21 30 (0212) 293 8Ç 78 12 00-14,30-17 00-19.00-21 00 11 30-14.00-16 30-19 00-21 15 13 30-16 00-19 00-21 30 12 00-14 15-16 30-18 45-21 00 omzıszEizs
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog