Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

-İ1HAZİRAN 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET J j j J v U I l U1VJJ. ekonomi@cumhuriyet.com.tr EHMl'nin, koyduğu şartlarla rekabeti kısıtladığı öne sürülen ihalede Tepe Akfen'in rakipleri birer birer elendi Atatürk Havalimanı yine TAV'ın ilenen ihale süreci nedeniyle «•ekabetin tarn olarak oİLşturulamatlığı Lhaleyi TAV lcoısorsıyumu yine de t>eUenırıeyen yükseklikteki bir f Ijitla 2 mılyar 950 mılyon cLoîara kazandı. AVKARA (Cıımhuriyrt Bürosu) - ÜJlajtırma BaJcanlıgı'na bağlı Devlet Etoa Meydanlan Işletmelen (DHMt) tararuıdan gerçekJeştınlen "İstanbul H»afimanı'nıı lS-fyılhğına kiralanma- «"" czelleştınnesıni KX)\ dahıl 2 milyar 950ırulyon dolaıa (4 katn]>'on lıra) ha- vaaknınınmevcut işletmecisıTepe Ak- fen TAV) konsorsiyumu kazandı tlale şartnarnesıne göre, Atatürk I-La\alimanı, mevcut yolcu yoğunlu- g u v a 15 yılda 2 5 mıhar dolarhk bır yolcu servıs gelin elde edecek. Hava- limaıının yolcu gelırinden başka ara- lannda duty free shop'lar, 7 bın 76 amaçlık katlı otopark ve 112 yatak ka- p»asi!elı günluk konaklama oteli olmak ü-zere çok sayıdagelır getıncı faalıye- ti bulunuyor. DHMİ faalıyetraporuna gröre Istanbul Atatürk Havalimanı 2'O04 yılında, yolcu gelırleri hanç, 248 trilyon lıra kâr etmışti thaleye katılması beklenen IC Içtaş Grubu, diin sabah saat 10'a kadar gel- rrnedı Fransız ADP Grubu da teşekkür nraektubu verdı İhalede açıkarttırma yenne kalan ya- tımmcılarla teker teker pazarlık usulü gorüşmeler gerçekleştirildi Alsım/Cor- poranon Amenca teknık yeterlılik saf- ••••£all!l Türkiye Denizciük İsjetmeleri (TDİ),iyeDcnizciliklşletmelerifTDf). / ^ ~ / ^ y . i~s-m-t iltsvi n-i A's* İÂ A™ -ls\ V h garaj vb. yapdar ve bunlara iKş- sümfirgündemdebulunaııls- KJUlUlUyOYl lilCllCSl UC LH JigUSlOS lU kinaltvapıileteknikmahallerdenuzun tanbul Sahpazan-Karaköy Knıva- ziyer Liman Turizm Ticaret Kompleksi'nin (Galataport) yap-işlet-devret (YtD) modeli çerçevesinde yapımı için ilana çıkü. Proje, kruvaziyer liman te- sisi, en az 1 adedi 5 yıldızh olmak üzere uluslararası zincirler taranndan işle- tüecek nitelikte 2 adet otei, apart oteüer, dükkânlar vb. saüş üniteieri, yeme içme alanlan. sinema, müze vb. egience tesislerinin yapum ileotopark, kapa- oluşan turizm merkezinin yapım ve işletimini kapsıyor. Proje, Salıpazan- Karaköy Liman Sahası sınırlan da- hilinde uygulanacak Projenin süresi 3 yıl yatınm. 46 yü işletme siiresi olmak üzere topiam 49 yü olacak. İhale, 24 Ağustos 2005 günü TDİ Genel Müdür- lüğü'nde >> apılacak İhale dokümanı 30 bin dolar karşıhğında TDİ'dentemin edilebilecek. İhale için 1 milyon dolar geçici teminat ahnacak. hasında kabul görmesine karşın daha sonra bazı şartlan karşılamadığı gerek- çesıyle ıhaleden çıkanldı. 1 117 mılyon dolarda kalan Malezya Airports Hold- ing de elendi. TAV Grubu sözcüsü Sa- mi Şener. ihaleyı "Tepe Grubu'na bağ- lı olan Bilkent İ nrversitesi ile Doğu Ana- dolu'daki ünrversite öğrencileri adına al- dıklarmı" ılen surerek ıhaleyle ılgılı şa- ıbeler hakkında şöyle konuştu: "Gördüğünûzgjbi çokşeflfaf, çokacık bir ihale oldu; rakamlardan da beflL Biz Kuala Lıunpur'dan çok çekiniyorduk. Asya"da çok büyük para var ve çok ügi- leniyorlardL İhale onaylandıktan sonra İstanbul nefcransmı başka yerleretaşınz. Bu rakamlarla tabü ki para kaybeöne- yiz. Kâr ederiz." Başından ben bazı tartışmalara yol açan ihale süreci şöyle geliştr • TAV. 2 Temmuz 2005'te bıtecek iş- letmenın yeniden kendısıne verilmesı için Ulaştınna Bakanlıgı'na yazıyla gi- rişunde bulundu DHMİ yasa ve yönet- melık değişiklığıyle havalimanının TAV'a verilmesıne çalıştı • Bu gerçekleşmedı Hazırlanan şart- nameden de sonuç çıkmayınca Meclıs'te görüşulen torba yasaya bır madde ekle- nerek sorun çözulmeye çalışıldı • Bu madde Cumhurbaşkanı'ndan döndü Bu sefer DHMt 'yeözel bır özel- leştirme maddesi çıkanldı. Mevcut iha- le buna göre yapıldı • Katıhm içuı 150 bın metrekarelik havalimanı işletımi şartı. şırketlerden aranan mali yeterlılik rasyolannuı yük- sek tutulması. hazırlık için 1 ay süre ta- nınması. bırçok şırketı saf dışı bıraktı Çelebı Holding ile birlikte katılması beklenen Antalya Havalimanı'nın ortak ışletmecılennden Fraport, DHMİ ile mahkemelık olduğu ıçın ihale dışı bıra- kıldı [~ FlYAT BELLİ DEĞIL Rus Alfa, Turkcell için teklifyaptı Ekonomi Servisi - Rus telekom şirketı Alfa Telecom, Türkiye'nin en büyük GSM operatörü Turkcell için resmı teklıfte bulunduğunu açıkJadı. NTV'dekı habere göre Oo\v Jones Haber Ajansı'na konu- şan Alfa Telecom CEOsu Alesey Reznikoviç, "TurkceB ile flgUeniyo- ruz ve bu firsaü yakından inceiiyo- m z " ıfadesını kullandı. Turkcell ıçın yapılan resmı teklıfle ilgili ayiıntılı bilgi vermekten kaçınan Rezniko- viç, Turkcell"ı başanlı ve cazip bır şüîcet olarak nıtelendirdı. Çukuro- va Grubu'nun TurkceH"in yuzde 27 hissesinı Iskandınav telekomünikas- yon şırketı TehaSonera'ya satmak- tan vazgeçmesınin arduıdan Rus Al- fa Grubu'nun gözünü Turkcell'e çe- virdiğı ilen sürülmüştü. TEMSILCİLİKAÇTI Alman KfW IPEX Bank Türkiye'de - Alman KfW Ipex Bank, Ankara'da temsilcilik açtı. KfW Bankalar Grubu Yöne- tim Kurulu Üyesi ve Yönetim Ku- rulu Sözcüsü Dr. Ptter Klaus, tem- silcıliğin açılması dolayısıyla Al- manya Büyükelçilıği'nin Tarab- ya'daki eski rezıdansında düzenle- dıği basın toplantısında, 40 yıldan bu yana Türkiye ile iyi ılişkiler sür- dürdüklerini ve bu ılişkileri yoğun- laştırmayı amaçladıklanm söyle- di. Klaus, Türkiye'nin, bankamn Güneydoğu Avrupa bölgesindeki ana pazarlanndan biri haline gel- diğini belirterek Türkiye'deki ofıs- lenyle buradaki müşterilerine da- ha hızh ve doğrudan hızmet sun- mayı hedefledıklennı dile getirdı. 'Seydişehir vatandır, satılmaz' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hak-Iş'e bağlı Çelık-lş Sendikası'nın, Seydişehır Alüminyum Tesıslen'nın özelleştınlmesinı protesto etmek amacıyla düzenledıği mıtıng Ankara'da Abdi Ipekçi Parkı'nda yapıldı. "Seydişehir Btnmdir" mitıngine, aralannda 2 bin kadar işçi ile sendika, sıvıl toplum örgütleri. partı temsilcilerinin de bulunduğu geniş bır kıtle katıldı. Mıtingde konuşan Çelık- Iş Seydişehir Şube Başkanı Muharrem Oğuz. "Burada sadece işçiler değil. işvçren, ticaret erbabı da bulunuyor. Bu birtik beraberük birilerinin ta Amerika'dan uykulannı kaçıracaktır" dıye konuştu. Çelık- lş Sendıkası Genel Başkanı Feridun Tankut, seslennı duyuramamalan halınde 12 Hazıran dan sonra "Seydişehir'de kitlesel eylem gerçekleştirecekİeriııi'' belırttı Işçılenn "TayAİp'i alana Unakıtan bedava" "\atani satanı biz de satanz". "Ölmek var dönmek yok" pankartlan açtığı mıtınge destek verenler arasında yer alan gazetemiz yazan ve Bağımsız Cumhunyet Partisı Genel Başkanı Mümtaz Soysal ile CHP Konya Milletvekilı Atflla Kart ışçıler tarafından alkjşlandı Tüm Köy-Sen Genel Başkanı Konur ülke çapmda 54 şube açtıklarmı söyledi Üretici köylüler örgütLenditstanbul Haber Servisi - Tüm Üre- tici Köylüler Sendıkası (Tüm Köy- Sen) Genel Başkanı Şevki Konur, üreticinin her ürünün fiyatının belir- lenmesinde söz sahibi ohnak istedi- ğini belirterek saptanan taban fiyat- lannı yetersiz bulduklanm söyledi. Tüm Köy-Sen Genel Başkanı Şev- ki Konur, Yönetim Kurulu Üyesı ve Eğitim Sekreteri Büknt Falakoğlu. Yönetim Kurulu Üyesi trfan Bflik Trakya Bölge Şube Yönetımı'nden Celaİettin Göçmen, Remzi Aras, Ta- ner Gönerbmük gazetemizı ziyaret ederek üreticı köylünün sorunlannı anlattıiar. Şe\ kı Konur, Türkiye Üre- tici Köylü Sendikası'mn (Türköy- Sen) 2004 yılında "iş yasasmda ta- nımlanan işkollan arasında üretki köylünün buhınmadığı'' gerekçesıy- • Tüm Köy-Sen Genel Başkanı Şevki Konur, Türkiye Üretici Köylü Sendikasf nın (Türköy-Sen) 2004 yılında kapatılmasının ardından üretici köylülerin bağımsız bir sendika olan Tüm Köy-Sen adı altmda yeniden örgütlendiklerini söyledi. le kapatılmasının ardından üretici köylülerin Tüm Köy-Sen adıyla ye- niden örgütlendiklerinı ifade etti. Konur, Türköy-Sen'in kapatılması- ru da A\Tupa Insan Haklan Mahke- mesi'ne (AHÎM) götürdüklerinı söyledi. Tanmda üreticinin sorunla- nnın her geçen gün artması, özelleş- tirme polıtikalanrun köylüyü çaresiz bırakması sonucu örgütlenmeye, so- runlanna ve çözümlenne taraf ohna- ya karar verdıklerıni dile getıren Ko- nur, "Yahuzca Trakya'da 400 köjü dolaşarak köylükre örgütknmenin gereğnıi anlatnk. Köylülerin de des- teğini alarak 2000 yıhnuı Kasım a>in- da 'Köylü Kurultayı'nı gerçekleştir- dik" dedi. Konur, Anadolu yollannda Türkiye'de 35 milyon üretici köy- lünün örgütsüz olduğunu beluien Konur, bugüne dek ülke çapında ör- gütlenerek 54 şube açtıklannı söyle- di.Konur, Diyarbakır'ın Bismil ilçe- sine bağlı Sinan ve Aslanoğlu köy- lüleri ile Kahramanmaraş'ın Pazar- cık ilçesine bağlı Nefsidoğanlı köy- lülerinin ağaya karşı topraklanna sa- hip çıkmak adına verdikleri mücade- leye destek \ ermek için bölgeye gı- deceğini kaydederek tüm Anado- lu'yu dolaşarak üreticilere sorunla- rmı ve çözüm yollanm anlatacağım \-urguladi.Konur ve sendika yöneti- cileri, sorunlarmı özetle şöyle sıra- ladılar: y Ürettiğımiz her ürünün fiyatı- nın belirlenmesinde söz sahibi ohnak ıstiyoruz. v AB uyum yasalanmn dayatma- ları sonucu daha çok yoksullaştık. Sıkmtı çekiyoruz. AB üUcelerinde tanma ne destek veriliyorsa ülkemiz- de de benzer desteğin verilmesinı ta- lep ediyoruz. v Üretımde kullandığmıız girdile- rin daha ucuz sağlanmasuıı, düşük faiz uygulanmasmı, mümkünse fa- izsiz kredi verilmesini istiyoruz. İgÇİNİNEVREMNDEN ŞÜKRAN SONER SALİH ADASI'NDA BALIKÇI KAVGASI ASLANYILDIZ BODRUM - 2000 yılmda su ürünleri potansiyel üretım alaru ilan edilen Bod- rum Salih Adası balıkçılarla turizmcile- rin arasını açtı. Turizm Bakanlığı'nın 5 yıldır balıkçılann üretim merkezi olarak kullanılan bölgeyi turizm alanı ilan et- meye hazırlanması kültür balığı üretici- lerini kızdırdı. İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Oğuz Satıcı, Salih Ada- sı'nm turizm alanı ilan edılme düşünce- sini yanlış bulduğunu belirterek "Muğ- la'nın turizmde kuUanılacak alternatifî çok. Bu tür sorunlarla bahkçıhğı daha kötü duruma sokmajahnr dedı. Başbakanın Işi Zor... Başbakan olmadan Beyaz Saray'da kırmızı ha- lı ile karşılanıp, başbakanlığının yolunu açan des- teğin verildiğı günlere hıç benzemiyor. Görüşme- den önce GOP projesine verilecek destek sözü, övgüler buzlan çözmedi. Türkiye'deki Amerikan karşıtlığının suçunun muhalefete, karanlık odak- lara atılması, kendilerinin sevgi gösterisi de bir işe yaramadı. Kopenhag kriterleri ile ABD kriterleri arasında Erdoğan iktidannın konumu açısından önemli farklar var. Erdoğan hükümeti, Kopenhag kriterlerinin de- mokratik açılımlannı, kendi siyaseti, ıktidarının yararına kullanmayı çok iyi becerdi. Gelin görün ki, AB içinde ve Türkiye ilişkilerinde, yaşanan ge- lişmelerle gelinen noktada, iktidar açısından ya- rarlanılabilecek kaynaklar tükendi. AKP iktidarı- nın Türkiye'yi AB'ye yakınlaştıran değil, AB'den uzaklaştıran gerçek kimliğini açığa çıkaracak günlere gelindi. İktidar, siyaseten AB'den alaca- ğı desteğin, kaynağın, suyun zerresinin kalmadı- ğının bilincinde. Bundan sonrasında yaşanacak- lar, iktidann başan değil, eksi hanesine yazılacak- lar. Bir yandan da laik cumhuriyete, demokrasiye bağlı olmayan kimliği ile AKP iktidannın Türkiye için çizdiği siyasi rota, Türkiye'yi AB'den siyase- ten hızla uzaklaştırmakta. ABD'nın siparişini ver- diği ılımlı Islam çizgısinde yol alan iktidann yarat- tığı Türkiye görünümü, giderek daha fazla AB'de yerieşik yabancı, Islamcı korkusu objesinin oda- ğına oturmakta. AKP iktidarının rotasının, Türki- ye'yi AB'ye yakınlaştırma oyununda, uzaklaştıran programı, yaşanan tek tek olaylarla açığa çık- makta. Erdoğan hükümeti, tam da bu noktada, iktida- rının topluma pompalayacağı umudun, marka- nın, imajın, "AB üyeliğinden ABD stratejik or- taklığına" dönüştürülmesi gerektığı karannı ver- di. Ancak yeni umut, imajın topluma ışlenmesi, geçerli, inandırıcı, kabul gören görüntü verilebil- mesi birincisi gibi kolay değil. Her şeyden önce kamuoyu AB üyeliği düşüne hazırdı. Yıllardır ay- nı düşün peşinde koşulmuştu. Bunu gerçekleş- tirmeye aday bir iktidar, hele de Kopenhag kri- terleri ile demokratikleşme açılımı rolü içinde, iç- tenliği sorgulansa da bir ölçüde kabul görüyor- du. Demokrasiyi siyasal Islamcı kimliği ile iktida- ra yerleşmek için kullansa bile. Türkiye için geri dönüşü olmayan ödünleri verdiği görülse de AB üyeliği uğruna yeterli tepkiyi almıyordu. AB rüyasından birşokla uyanıldıktan sonra, sı- ra verilmiş ödünlerin boyutlarının algılanması noktasında, demokratik açılımların ise siyasal Is- lamcı kimlik adına kullanılması, iktidar uygula- maları ile de hızla demokrasiden uzaklaşılması aşamasında.. işlertersine dönmüş oluyor. AB'de Türkiye, "öteki, istenmeyen Islam" imajı ile öz- deşleşmışken, kendi tabanına yönelik olarak bi- le daha fazla AB'ciliğe oynamanın getirisi yok. Hazır ABD Türkiye'den GOP adına, ılımlı Islam kimliği ile Müslümanlara önderlik yapma görevi beklerken, ABD'nin stratejik ortaklığına sarılmak tek çözüm gibı geliyor. Gelin görün kı evdeki hesap çarşıya uymuyor. ABD Irak'ı işgal ederken, Irak bataklığında bitme- yen Müslümanlar arasındaki kanlı hesaplaşma- da, Türkiye'yi daha da zora sokacak diğer kom- şulan Iran, Suriye'nin hedef alınmasında, Erdo- ğan hükümetinin gerçekten masum, haklı çıkış- ları, tezkerenin Meclis'ten dönmüş olmasının he- sabı Erdoğan'dan soruluyor. ABD, Bush yöneti- mi, iktidara gelışinde kırmızı halı ile yolunu açtık- lan Başbakan Erdoğan ve hükümetınden, çark etmeyeceklerine ilişkin garanti istiyor. Başkan Bush, iktidar kadroları, randevu verme aşamasından ABD gezisinin an an gelişmesine, ince ince tavırlarla siyaseten, Başbakan Erdo- ğan ve ekibini hırpalıyorlar. Gelecek için verilen sözlerden dönülmemesi, katıksız ABD bağlılığı garantisi istiyorlar. ABD kriterlerinin bedeli Kemalizm, cumhuriyet ve laiklikten ılımlı Islam iktidarına geçiş ile sınırlı kalsa, AKP iktidan için 'elle gelen düğün bay- ram'. Başbakan Erdoğan'ın, giderayak Ameri- ka'nın sevilmemesinin sorumluluğunu karanlık odaklara, muhalefete atması, yasadışı Kuran kurslan yasasını aynen çıkaracaklarını söyleme- si, Cumhurbaşkanı'na savaş açması, GOP göre- vini severek kabul ettiğini ilanı, ABD'de türban sa- vaşından vazgeçmediklerini duyurması ile.. ka- nıth. Ama ABD kriterlerinin "Sadakatinizi, uygula- manızı görelim. Suriye, Iran'da yapacaklarımız- da, Irak'ta yaptıklanmızda yanımızda olduğunu- zu ülkenizde kanıtlayın, Kürdistan projemize de boyun eğin, kırmızı çizgilerinizi unutun, halkını- za Amerika'yı sevdirin.." boyutu var ya... Bırakın halk yığınlannı, kilit siyasal islamcı seçmen ta- banına bile yutturulması çok zor. soner(§ cumhuriyet.com.tr AYGAZ'IN YENİ YILDIZI ŞENER ŞEN İSTANBUL (AA) - Aygaz Genel Müdürü Mehmet AH Nev'zi, reklam filmi için ünlü sinema sanatçısı Şe- ner Şen ile 1 yıllık anlaşmalan oldu- ğunu bildirdi. Sanatçı Şener Şen de oyunculuğun yam sıra 1980 yılın- dan beri reklam işi de yaptığını be- lirterek Koç Grubu'yla ohnaktan mutluluk duyduğunu ıfade ettı. Şe- ner Şen. reklam filminde duvarlar- dan geçebilen, bir anda ortadan kay- bolup başka bir yerde ortaya çıkabi- len ve Aygaz'ın enerjisini yansıtan görünmez bır karakter olarak ızleyı- cının karşısına çıkacak. DOLAR MİLYONERLERİNİN SAYISI ARTIYOR FR\NKFUKT (Cumhuriyet Bürosu) - Merril Lynch Yatınm Bankası tarafından dün açıkla- nan "Dünya Refah Raporu"na göre dünya ge- nelinde ekonomik büyümenın güçlü olması ne- deniyle 2004 yılında dolar milyonerlerinin sayı- sı 600 bin arhşla 8.3 milyon kışiye yükseldi. Kü- resel ekonominin geçen yıl güçlü seyretmesi, do- lar mılyonerlerinin sayısmı da 600 bin kişi artnrdı. Rapora göre 8.3 milyon insan dünyadaki topiam servetin yaklaşüc dörtte birini kontrol ediyor. Ku- zey Amerika ve Kanada'da yaşanan güçlü büyü- me nedeniyle bu bölgedeki milyoner sayılarmda da büyük artış oldu. Kuzey Amerika'daki 2.7 milyon ki- şinin topiam 9.3 tnlyon dolar, Avrupa'daki 2.6 milyon kişinin 8.9 trilyon dolar serveti bulunuyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog