Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

11 HAZİRAN2005CIMMARTESİ CUMHURİYET SAYFA dishab(s cumhuriyet.com.tr 11 Washington'ın Erdoğan'ın yakın dönemde izleyeceği politikalan görmek istediği belirtiliyor ABD AKP'yi izlemeyealdıANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Türk- A m e n k a n ilişkıleri. Lrak'ın ardından bu kez Suriye nedeniyle dalgalanma yaşıyor. AKP hüldirnetirıın Suriye ile yakınlaşma politika- sı B u s h yönetıminden büyük tepki görürken Ankara'nın ABD ıle "stratejikortakhk'' he- deffini daha da tarrnrnalı hale getirdı. ABD kaynaklan. Washington yönetiminin Başba- kan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dönem- de izleyeceği politikalan görmek istediğini belirtirken "Hükümetin ABDfleiüşkfleri ge- Hştirme konusunda atacağı adımlar, Geniş- letSmiş Ortadoğu veSume politikalan bizhn açunızdan beHrievidoIacak" değerlendirme- sirti yapıyorlar. B u s h yönetimi ıle Erdoğan hükümeti ara- sında yaşanan sorunlar, Türk-Amerikan iliş- kilerinde Genelkumay ve Dışişleri'nin ro- lirnü yeniden öne çıkardı. "1 Mart tezkere- s i n i n " reddedilmesı ve Süleymaniye olayı- nın ardından iki ülke askeri kurumlan ara- sır*da yaşanan güven bunalımı aşılırken Ge- nelkurmay Başkanı Orgeneral Hilnıi Öz- k ö k ' ü n nisan ayında Harp Akademileri'nde yaptığı konuşma yeni bir dönem başlattı. A B D kaynaklan, hükümetın "ABD ile iKşki- • Erdoğan'ın Bush ile görüşmesinde ABD ile ilişkilere büyük önem verdiklerini ifade etmesi, Washington'ı rahatlatmadı. ABD'li kaynaklar, Türk hükümetinin isteksiz bir tutum benimsemesi durumunda Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'ya dönük stratejik ilginin artacağını ifade ediyorlar. ler, AB perspektifi, İsraiL Suriye, Genişletfl- miş Ortadoğu" gibi konularda net bir tutum ortaya koyamazken, Genelkurmay Başka- nı'nın ABD ile stratejik ılişkilerin önemini vurgulaması ve yaşanan anlaşmazlıklann ilişkılerin genelini gölgelememesi gerektiği- ne işaret etmesini çok önemli buluyorlar. ABD'li yetkililer, Cumhurbaşkanı Ahmet NecdetSezerveDışışleriBakanhğı'ndanda bu yönde yapılan açıklamaların olumlu bu- lunduğunu, ancak AKP liderliğinin farklı bir yaklaşım ortaya koymasının soru işaretleri ya- rattığını ifade ediyorlar. Diplomatik kaynaklar, her iki ülkenin de 1 Mart tezkeresinin reddedilmesi ile sarsılan ilişkileri yeni bir çerçeveye oturtma amacın- da olduğunu belirtirken. bunun Erdoğan hü- kümetinin izleyeceği politikalara bağlı ola- cağını ifade ediyorlar. ABD'lı kaynaklar. Türk hükümetinin isteksiz bir tutum benim- semesi durumunda Yunanistan. Bulgaristan ve Romanya'ya dönük stratejik ilginin arta- cağını ifade ediyorlar. ABD yönetiminin, ge- lecek haftalarda yakından ızleyeceğı politi- kalar şu şekilde sıralanıyor: ^ Hükümetin ABD \izyonu: Başbakan Er- doğan'ın Bush ile görüşmesinde ABD ile ilişkilere büyük önem verdikkrini ifade et- mesi. Washington'ı rahatlatmadı. Erdoğan'ın Türkiye'deki ABD karşıtlığından. "marji- nal gruplan* sorumlu tutması ve hükümet için bir rol öngörmemesinın soru işaretleri- ne neden olduğu belirtiliyor. ABD'li yetki- liler, hükümetten ABD ile stratejik işbirliği ve ortak hedefler konusunda liderlik bekle- dıklerini ifade edıyorlar. • Genişletilmiş Ortadoğu girişimi: Erdo- ğan'ın, Genişletilmiş Ortadoğu girişimine destek açıklarken, çeşitli eleştirileri de gün- deme getirmesi. Esad yönetimi ile yalon iliş- kilen savunması, ABD'li yetkililer tarafın- dan "gönûlsûz destek" olarak yorumlanıyor. • Suriye: Bush yönetimi ve Erdoğan hü- kümeti arasındaki en önemli anlaşmazlık ko- nusunu Suriye ile ilişkiler oluşturuyor. ABD kaynaklan, Abdullah Ocalan'ın Suriye den çıkanlmasının, Suriye yönetimi ile yakın iliş- kiler kurularak değil, Şam yönetimi üzerin- de baskıların arttmlması ile sağlandığmı anımsatarak, hükümeün Esad yönetimi ile iliş- kileri geliştirme çabalannı eleştiriyorlar. Su- riye'yi Irak'taki direnişe destek vermekle suçlayan ABD'nin tepkisini sertleştirmesı, AKP hükümeti üzerindeki baskıyı da arttı- nyor. • tran: AKP hükümetinin îran'a yönelik politikası ABD için rahatsızlık kaynağı ol- maya devam edıyor. Bush yönetimi, Erdoğan hükümetinden Iran konusunu değerlendirir- ken, öncelıkle Genişletilmiş Ortadoğu giri- şıminın hedeflenni göz önünde bulundur- masını ıstiyor. AB HALKOYLAMASI ERTELENEBÎLÎR Polonya'da anayasa korkusu FRANKFURT (Cumhu- riyet Bürosu) - Fransa ve Hollanda'da Avrupa Birliğı (AB) Anayasası'nın büyük bir çoğunlukla reddedilme- sinden sonra referandum- dan uzak durmaya çalışan ül- kelere Polonya da katıldı. tngiltere'nin halkoylaması- nı ertelemesi diğerülkeler- de de benzer gelişme bek- lentisinı arttırdı. Polonya'da kamuoyu yok- lamalarında "evef diyece- ğini açıklayanlann oranının yüzde 40'lan aşamaması ve daha da aşağı inme olasılı- ğının artması hükümet çev- relerini korkutuyor. Devlet Başkanı Aleksandr Kwasniewski'nin de bıraz beklemekten yana olduğu- nu belirten Polonya gazete- leri, bir ay önce yüzde 6O'ı bulan u evet"çilerin sayısı- nın yüzde 40'lara inmesi- nin etkili olduğunu belirte- rek referanduma gidilmesi halinde iç pohtıkada da zor- luklann baş göstereceğme dikkat çekiyorlar. Polonya Başbakanı Ma- rekBelka ise, Avrupa Ana- yasası'nı büyük olasılıkla 9 Ekim'de referanduma suna- caklannı söyledi. 'Türkiye'nin önünde uzun bîr süreç var' Belka, Fransa ve Hollan- da'da yapılan referandum- larda "hayır'' çıkmasının Po- lonya'nın AB Anayasası'nı referanduma götürme süre- cini etkilemeyeceğini kay- detti. Referandumda "hayır" demenin genişlemeye karşı olunduğu anlamma geldiği görüşüne katılmayan Belka. "Romanya ve Bulgaristan ön- ceden anlaşmalan imzaladi- lar. O yüzden değişikliğe gi- dilmesini düşünmek için ne- den yok. Türkiye'nin dunı- mu farkk, önünde uzun bir müzakere süreci var. Geniş- lemeyle ilgili olunısuz hava büyük olasıhkla onlara etki ediyor" dedi. Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen ise, AB liderlerinın, gelecekhaf- ta Briiksel'de yapılacak zir- vede AB Anayasasf nın ge- leceğine karar vermesi ge- rektığini söyledi. lementina CantonTııin (solda) önceki gün serbest bırakıldığı haberini alan İtalya'daki ailesi büyük sevinç yaşadı. (Fotoğraflar: AFP) Afganistan'da kadınlara yardım eden Cantoni, Kâbil'de kaçınlmıştı Italyan rehine serbest bırakıldı Dış Haberler Servisi - Afganistan'da rehin tutulan 32 yaşındaki Italyan ka- dın yardım görevlisi Clementina Can- toni önceki gün serbest bırakıldı. îçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açık- lamada Cantoni'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 3 yıldır ülkede ya- şayan ve bir yardım kuruluşunda çalı- şan Cantoni, 16Mayıs'taAfganistan'ın başkenti Kâbil'deki bir sokakta silahlı 4 kişı tarafmdan kaçınlmıştı.Italyan yardım görevlisinin kaçınlması üzeri- ne Afganistan"da yüzlerce kadın. bin- lerce dul kadın ve çocuğa yardım eden Cantoni'nin serbest bırakılması için bir dizi gösteri yapılmıştı. .Afgan yetkili- ler. Italyan yardım görevlisini kacıran- lann, Islamcı mılitanlar değil fidye pe- şinde olan bir çete olduğunu belirttüer. Afganistan Îçişleri Bakanı Ahmed Ce- laü. Cantoni'nin serbest bırakılması- nın polisin ve Afgan halkının yoğun ça- balannın bir sonucu olduğunu, çeteye fıdve ödemedıklerinı ifade etti. CHIRAC-SCHRÖDER BULUŞMASI - Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac dün Paris'te Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'i ağuiadı. Basın toplantısında Fransa ve Hollanda'da düzenlenen referandumlara değinen Chirac "AB Anayasası'nı onayiama sürecinin devam etmesi gerektigini*' beürterek U AB ülkelerinin zor durumlarda birlik içinde hareket etmesi gerektigini" söyledL Schröder de U AB Anayasası için hemen karar veribnesi konusunda acele etmeje gerek olmadığını'* söyledL (Fotoğraf: REUTERS) Ayrıcalıklı ortaklık Alman sağı kararlı H, FRANKFUKT (Cumhuriyet Bürosu) - Almanya'nın Türkiye'ye Avrupa Birliği (AB) üyeliği için verdiği destek, iktidar değışikliğiyle bu"lıkte yennı tam bir Türkiye karşıtlığına bırakacak. Eylülde yapılması planlanan erken seçimlerde iktidara gelmesine kesin gözüyle bakılan Hıristiyan Demokraüar, Türkiye "yi destekleyen SPD-Yeşiller hükümetini yeniden uyararak Türkiye ile 3 Ekim'de sadece "•avncahkh ortakhk müzakereleri" yapılabıleceğinı hatırlattı. Bavyera'dakı Hıristiyan Demokratlar'm partisi Hıristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) yapılan bir açıklamada, AB Anayasası'nın bir ütopya olduğu kaydedilerek Nice Sözleşmesi zemininde yeni olanaklar yaratılabilecegi belirtildi. CSU Eyalet Grubu Avrupa Politikası Sözcüsü G«rd MüDer, Fransa ve Hollanda'daki halkoylamalanndan çıkanlan en önemli dersin. 14 Avrupa" nın. sınırtar dahil yeni bir bicim buhnası" olduğunu söyledi. ınstıyan Demokratlar, Türkiye ile AB arasmda 3 Ekim'de başlaması gereken müzakerelerin ayncalıklı ortaklık için yapılmasında ısrar ediyor. Türkiye'nin AB üyeliğini Huistiyan Demokrat iki parti CDU ve CSU'nun kesinlikle reddettığinin altuu çizen Müller, Die Welt gazetesinin sorulannı yanıtlarken şöyle konuştu: "Ankara ile yapılması gereken, ayncahkh ortakhk üzerine görüşmelerde bulunmakûr. 3 Ekinv üyelik müzakerelerinin başlama tarihi olamaz. 18 Hariran'daki Dışişleri Bakanlan Konseyi de bu konmıı konuşacak." CSU'lu politikacı, ıktidardakı SPD- Yeşiller hükümetinin izlediği politıkaya halk desteği kalmadığının ortaya çıktığına da dikkat çekti. Başbakan Gerhard Schröder ve Dışişleri Bakanı Joschka Fischer e politika değişiklıği çağnsuıda bulunan Gerd Müller, hükümetin ıktidan devretmeden önce çizgi değiştirmesinı isterken üyelik müzakerelerinı iptal etmesi çagnsında bulundu. Muhafazakâr politikacı. Romanya ile Bulganstan"ın AB'ye aluımasuıın da en az bir yıl ertelenmesi gerektigini dile getirdi. MADEN 2. İCRA M Ü D C R L Ü Ğ Ü ' N D E N MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosvaNo:2004 lITalimat tstanbu! 1. tflas Müdürlüğü'nün 2003 22 Esas sayılı dosyasından vazılan talımat üzenne tespıt \e deften tanzim kılman 82.631.920 044.-TL. değenndeki 2 adet GMS marka Dibi\ır. 1 adet 55 ekran Beko marka renkli tele- \ız\on. 1 adet çanak anten. 3 aet floresan tıpı ısıtıcı. 113 adet çelık ranza. 16 N ataş >atak. 356 adet battanıve. 11 adet çelık Etejer. 7 adet el fenen. 1 adet testere. 2 adet jastık. 99 adet çelık elb\se dolabı. 1 tansKon ölçme aleti. 1 KBB muavene takımı, 1 adet mekanık oto teybı. I adet Contı 120 \vat elektnk süpürgesı. 1 adet plastık fiskos masa. 8 adet yatak. 30 adet sandahe. 18 adet masa. 20 adet çelık elbise dolabı. 1 adet TV ızleme dolabı (demır), 4 adet buro raasası. 1 adet karel MS. 48 marka telefon santralı, 1 adet telefon santral makınesı. 8 adet telefon makınesı. 2 adet Motorla marka telsız şarj cıhazı. 1 adet \azı panosu. 2 adet el zımba. 1 adet delgı zımba. 6 adet sehpa. 1 adet 5'li ilaç rafı. 1 adet sabıt sedye. 1 adet seyvar sedve. 1 adet 3'lü mua\ene perdesı. 1 adet senım askısı, 1 adet metal ılaç kabı. 1 adet sedye örtüsü. 6 adet ışıldak aküsü. 1 adet Şımşek marka şarj makınesı. 1 adet 907 4983867 seri nolu Fını Tıger markar. 3 adet 25 amperhk bıçaklı sıgorta. 1 adet Arçelık Full Otomatık 2800 çamaşır makınesi, 1 adet Ihlas marka elektnk şohben ısıtıcı, 15 adet metre \anm paımak bevaz plastık boru, 34 adet PVC sandalye. 8 adet kullanılmış kalonfer radvatörû. 2 adel dermontaj büro masası. 4 adet fiskos masa, 1 adet Arçelık marka buzdolabı (kullanılmışı. 1 adet Royal marka bılgısayar monıtörü \e klavyesı, 6 adet mısafır sandalyesı. 2 adet tekli meşın döşemeli koltuk. 1 adet ıkili meşın döşemeli koltuk. 1 adet mudür koltuğu. 2 adet portmanto. 2 adet mobıha ranza. 1 adet çift kışılik mobıKalı ranza. 2 adet yemek dagıtma masası, 2 adet Alsu marka su soğutma dolabı. 1 adet Beko marka buzdolabı. 2 adet et doğrama masası. 1 adet altı fınnlı 4 gözlü ocak. 1 adet tek gözlü ocak. 1 adet ça> sema\en. 4 adet vemek ka\aranası. 2 adet şişman tüp. 2 adet pıknık tüp. 6 adet fınn tepsisı. 5 adet çavdanhk (kullanılmış). 1 adet 5 çekmecelı mobılya etejer. 1 adet mobılya sehpa. 3 adet mobıKa etejer. 1 adet mobılya sandahe. 45 adet tatlı tabağı. 2 adet kevgır. 4 adet kulplu sıtıl. 82 adet senis ta- bağı. 3 adet \emek pışırme tabağı. 21 adet küçük tabak, 1 adet 3'lü sefer tası. 1 adet mobıha elbise dolabı, 1 adet çıft kapakh mobıha gardrop. 1 adet Arçelik marka du\ar tıpı klıma. 1 adet ıkı kişılik kumaş kaplı koltuk. 1 adet ekmek dolabı. 1 adet üç kapılı et dolabı. 1 adet yemek tepsisı. 1 adet 200 kg'hk kantar. 1 adet 4 gözlü ocak, 100 adet sünger \atak. 73 adet \astık. 15 adet baret. 9 adet naylon çamaşır leğenı. 5 7 adet 6 inçlık fılanş, 36 adet 4 inçlık filanş. 11 adet 70'lik bant rulosu, 76 adet 40'lık bant rulosu. 19 adet 2 inçlık fılanş. 37 adet taşıyıeı rulo. 60 adet men\e sılgı bandı, 100 adet 4 ınçlik konsantre boru dirsegi. 390 adet vantılatör kayışı (elektrikJı motor kavışı). 12 adet NJ 2322 Fag Rulman. 2 adet 22305 Fag Rulman. 2 adet 1218 k Fag Rulman. 1 adet 22220 Fag Rulman, 6 adet 12136 S1CF Rulman, 6 adet 6314 SKF Rulman, 1 adet 6218 ORS Rulman, 4 adet 6311 NSK Rulman, 1 adet 6316 SKF Rulman. 6 adet 6313 SKF Rulman. 58 adet 2213 SKF Rulman, 1 adet 2216 FAG Rulman. 2 adet 6310 SKF Rulman. 2 adet 6222 SKF Rulman. 3 adet 2213 SKF Rulman. 3 adet 2230 Fag Rul- man, 4 adet 2211 Fag Rulman, 3 adet 3208 ORS Rulman. 1 adet 222 Fag Rulman, 4 adet 1000 watltk projektör, 1 adet 2000 uatlık projektör. 4 adet 400 \vatlık projektor, 140 adet 100 amperlık floresan ampul, 3 adet se\iye tespıt frobu, 55 adet kondansatör, 4 adet 400 mv.a"lık hancı sıgorta. 3 adet 4 amperlık yüksek gehrim sıgorta, 45 adet 2 inçlık lastık kısa boru. 80 adet keçe. 8 adet asın akım rölesi. 8 adet 50 amperlık bıçaklı sıgorta, 10 adet yüksek gehrim bıçağı. 1 adet pehli\an kriko, 2 adet çektirme. 4 adet küçük elektnk panosu. 1 adet 7 5 k\va'hk elektnk motoru. 1 adet En\anser röle, 20 adet 16'lık sıgorta. 11 adet floresan balatası. 25 adet 150'lik pabuç, 15 adet 240'lık yüksek gelinm pabucu. 3 adet akü şarj aleti. 1 adet 1 5 kwa elektnk motoru. 3 adet hava basınç sayacı, 12 adet 160 amperlik sıgorta. 35 adet pano klemesi. 1 adet pako şalter. 2 adet mametık starter, 5 adet 630 amperlık bıçaklı sıgorta. 2 adet 650 amperlık envarter röle. 1 adet 6218 ORS Rulman. 1 adet 160 amperlik bıçaklı sigorta. 5 adet 25 amperlik bıçaklı sigona. 3 adet 400 amperlık sigorta. 3 adet 315 amperlik bıçaklı sigorta. 10 adet sıgorta, 4 adet 125 amperlık sıgorta, 14 adet zaman ayarlı kontaktör. 30 adet metre çanak anten kablosu, 30 adet metre 4\1.5 kaynak kablos.u 40 adet metre 4x2 çok tellı elektronik kablo. 2 adet sekreter koltuğu, 1 adet televız\on masası. 1 adet tele\ızyon masası. l adet kanape. 2 adet ahşap dosya dolabı. 7 adet 5 kg yangın sondürme tüpu. 1 adet Beta marka ağırr lokman sandığı. 1 adet ""O'lık lokma. 1 adet 80"lık lokma. 1 adet 50'lik lokma. 10 ton makine ekıpman hurdası (tespıt anında tonaj ölçülecek tonaj tahmınidır), 3 adet çelık elbise dolabı. 1 adet çelık dos>a dolabı. 1 adet lastık kaynak makınesi. 1 adet Özen marka lastık şışirme kompresörü, 14 adet cırcır kolu, 1 adet üç ayaklı yürüyen calaskar. 1 adet Gergeden krıko. 1 adet Caterpiller marka 250 kv.a 8571157 sen nolu jeneratör. 42 adet 4 m'lık 4 ınçlik konsantro borusu, 2 adet 6 m'lik 8 inçlık konsantre borusu. 185 adet 22"lık cıvata, 45 adet lokma anahtar. 58 adet yıldız anahtar. 83 adet açık ağız anahatar. 14 adet aylan anahtar. 14 adet cırcır kolu. 10 adet lokma kolu. 1 adet kıskaç mengene. 4 adet boru anahtan. 1 adet Voho fren körüğü, 9 adet takım sandığı. 6 adet palet pimi. 42 adet paket elektrot, 2 adet 40'lık çekme halat. 1 adet 1 inçlık otomatık \ana. 1 adet segman pensesı. 2 adet palet kurt ağzı. 30 tımak pımı. 1 adet 8 inçlık şıber \ana, 3 adet el arabası. 5 adet 375 Beko tırnağı, 11 adet kepçe ko\a adaptörü, 45 adet makas bağlantı cıvatası. 2 adet Glima gazı tüpü. 38 adet \'ol\o çıplak fren balatyası. 1 adet asetılen tüpü. 1 adet A35C \ ol\o devırdaim tamır takımı, 11 adet yıldız anahtar. 53 adet lokma anahtar, 83 adet açık ağız anahtar. 1 adet çekiç, 1 adet şalama takımı. 1 adet yağlama tabancası. 1 adet batarya analız cihazı. 1 adet boru anahtan. 1 adet çelık dosya dolabı, 2 adet ha\\e. 1 adet matkap ucu takımı. 2 adet elektronik devre ölçme aleti. 10 adet kutu torna bıçağı. 2 adet takım küçük pafta. 1 adet 300x0 05 mm'lik kumpas. 1 adet metal gönye. 1 adet ''0-100 mm mıkrometre. 1 adet 0-150 mm. mıkrometre. 1 adet 25-50 mm mıkrometre. 1 adet 75-100 mm mıkrometre. 2 adet 50- 7 5 mm. mikrometre. 2 adet Somet marka ölçme aletı, 1 adet 0-25 mm. mikrometre. 3 adet antıfırız ölçme aleti. 1 adet dıfransıyle ölçme aleti. 1 adet el pençın makınesı. 1 adet hava ölçme saati. 1 adet kla\uz takımı. I adet eğe, 2 adet Bosch marka \ız \ız makınesı. 1 adet takım elektrıkçi lokma takımı. 2 adet tel zımba, 1 adet 0-200 mm kumpas. 1 adet boyama tabancası. 1 adet pür- müz, 1 adet A35C Voho göbek pım yuvası. 1 adet 6414 SKF Rulman. 1 adet Voho kamyon takozu, 18 adet A35C Voho jant contası. 1 adet Voho kamvon şaft bıhası. 4 adet Volvo makas takozu, 1 adet Voho aktarma pıs- tonu, 3 adet Voho cer bılyası. 4 adet Voho makas takozu. 1 adet Volvo aktarma pıstonu. 3 adet Volvo cer bılyası, 4 adet Voho ağır serı pıston tamır takımı, 2 adet Voho gaz aletı, 2 adet \ oho şaft fılanşı. 32 adet yıldız anahtar. 1 adet Dodge manıfoldu. 12 adet Voho makas burcu. 2 adet 50 cm. boyunda hıdrolik hortum. 2 adet Voho yakıt şamandrası. 4 adet Volvo motor kulağı. 4 adet Voho deurdaım kasnağı. 1 adet 309609 SKF Rulman. 2 adet Voho radyatör kapağı. 2 adet A35 kaput kihdı. 1 adet A35 Stop halatı, 6 adet Voho üst debriyaj tamir takımı. 2 adet Voho Rölant avar düğmesı. 5 adet Voho filıtre kapağı. 2 adet Voho termostadı. 3 adet Volvo Vaif tamir takımı. 7 adet Voho teker keçesi. 10 adet teker keçe lastiğı. 2 adet ağır sen tamir takımı. 2 adet Voho ön teker keçesı. 1 adet kompresör tahlıye contası. 3 adet radyatör hortumu. 1 adet mazot otomatıği. 6 adet Voho enjektör memesi. 6 adet röle tamir takımı, 2 adet Dodge marka mazot kapağı, 2 adet A35 çapraz bağlama valfı. 2 adet Voho Cer Forye somunu. 1 adet A5 ha\a tahlıyesı, 4 adet Caterpillar mazot kapağı. 1 adet A 35 devirda- im tamir takımı. 2 adet Volvo aynası. 1 adet A35 mazot kapağı, 1 adet Fatıh kamyon fren devresi \alfı. 2 adet marş dınamo kasnağı. 1 adet 375 Cat Beko sılındır tamır takımı. 1 adet fren balaatsı, 2 adet 4 sılindırlı motor ka- pak contası. 1 adet cat lastiklı loder \ıtes kolu. 9 adet far kolesi. 3 adet Voho \olant dişlısi. 2 adet Volvo şaft ısta\rozu. 3 adet Volvo rot başı. 1 adet Fatıh şarj dinamosu, 1 adet Catterpıllar şarj danmo bobini. 3 adet Voho de- vırdaim tamır takıı. 1 adet Voho şan dınamo yastığı. 2 adet Catterpıllar keçesı, 1 adet Voho fanı. 2 aet Catterpillar Valfı, 2 adet 235 Catteppıllar valfı. 1 adet Catterpıllar manifolt saplaması. 11 adet 375 Catterpıllar Beko ko- va tırnak pım segmant. 2 adet komatsu PC60 buşingı, 1 adet 6208 ORS Rulman, 2 adet motor kulak takozu, 4 adet komatsu PC60 kova kol burcu, 2 adet Komatsu PC60 Marş dınamo yastığı, 1 adet Cat D9R arka fan. 3 adet Cat D9R kaldıncı silındir tamır takımı. 8 adet komatsu PC650 keçesi. 2 adet Cat 375 Beko pıston keçesi. 2 adet lastiklı Loder kepçe fanı. 1 adet Gasket kit. 1 adet Cat 375 Beko de\ırdaim tamır takımı. 1 adet Lıft tamır takı- mı, 2 adet Cat 375 kayış gerdırme yayı, 1 adet Cat D9 dozer gösterge tablosu. 1 CatterpıHar ha\a filıtre kapağı. 2 adet Voho cam krikosu, 3 adet radyatör (\ oho-heco-Dodgeı. 1 adet traktör fan, 5 adet A35 Voho stop camı, 4 adet Voho stop camı. 3 adet Cat kontak şalterı, 2 adet Volvo hararet göstergesi. 2 adet rok delici makine toz emıcısı. 1 adet stop selenoıdı. 1 adet Voho. L180 stop selenoıdi. 24 adet keçe, 1 adet Volvo fan sensörü. 5 adet \ oho gösterge düğmesı. 2 adet Cat kumanda levyesi. 1 adet tüp dedantörü, 1 adet Voho danper sensörü, 2 adet sev.\ıye sensörü. 10 adet far anahtan. 1 adet Volvo valfı. 2 adet çift çekmeceli anahtar. 3 adet Voho arka stop lamba yatağı. 1 adet far sensörü. 20 adet otomatik far fişi. 2 adet Voho sinyal kolu. 1 adet Voho marş bobini, 1 adet A35 turbo şelenoidı, 1 adet A35 ağı sen shıci, 3 adet Voho far komple. 1 adet Cat marka marş motoru kollektörü. 1 adet mazot şase fıltresi. 1 adet lastık hava açma sayacı. 3 adet kgbalata perçıni. 20 adet 30 cm. boyunda çift tarfı somunlu cı\ata. 2 adet Beko kova kumanda kılıfı. 1 adet F7 Rok toz franı. 4 adet T dirsek 1 ınç- 16 rekor. 2 adet marş motoru yastığı, 1 adet silgı motoru, 14 adet rok. zincır kilidı. 1 adet marş motoru kolektörü D9R. 2 adet robot piston kolu, 2 adet delici kumanda düğmesi, 1 adet F7 şankyatağı, 1 adet hıdrolik hortum. 1 adet motor basınç test sayacı. 31 adet far marka 6201 marş motoru Rulmanı. 5 adet motor ısıtıcı, 37 adet 1 ınçlik kelepçe. 3 adet standart marka su motoru. 2 adet Spiral dağıtıcısı. 1 adet 4 inç şiber vana, 8 adet Richard koni astan, 2 adet koni çıkışı. 4 adet konı fıskiyesi, 6 adet sıkJon, 4 adet çamurr pompası fanı. 4 adet koni kapağı, 6 adet Rulman yatağı. 13 adet takım çamur pompası astan. 1 adet plastık boru kaynak makinesı. 7 adet Fılanş. 10 sallantılı masa halatı, 9 adek su pompası fanı, 2 adet 50 kg'lık san burç. 10 adet metal fılanş. 4 adet top 2'lık salmastra. 1 adet polıüretan elek. 4 adet 100'lük kaplın. 11 adet 40'lık kaplın. 1 adet bant redüktörü, 34 adet kaplin lastıği. 1 adet değirmen redüktörü. 2 adet değirmen tahrik motoru kasnağı. 20 adet 10'luk kaplın, 1 adet asmalı calaskar. 14 adet 15'lik kaplın. 5000 adet metre patlama kablosu. 16 adet polıüretan Fılanş. 3 adet hortum kelep- çesı. 2 adet elek yayı. 3 adet masa yayı. 1 adet değirmen tahrik dişlısi. 1 adet asetilen tüp ve takımı, 120 adet hortum başlığı. 8 7 adet hortum başlık manşonu. 1 adet mapa. 30 adet çıkma hıdrolik hortum. 150 adet kg. tomalık malzeme. 1 adet Uzay marka Deır kesme hizan, 1 adet kaynak maskesi, 2 adet Gedik marka 455 amperlik kaynak makinesı. 1 adet bileme çarkı. 1 adet sabit mengene. 1 adet oksıjen setı. 1 adet Yarar marka sütunlu marka matkap, 1 adet parcatutucu mengene. 71 adet sünger yatak. 46 adet yastık, 2 adet çelik elbise dolabı, 3 adet çadır ve malzemesı. 50 adet baret. 1 adet 4 gözlü yemek ısıtma ocağı. 9 adet işaret levhaları. 40 adet çıftlı ranza, 50 adet metre 80 cm'lik bant lastıği. 1 adet BW217 Bomax sılindir lastık havalan inik bakım ister. 1 adet 6x30 metre ebadında prefabrik bina. 1 adet 8. 7.70x28.20 metre ebadında prefabnk bina. 1 adet 6 10x32 metre ebadında prefabnk bina. 1 adet 10x22 rnetre ebadında prefabrik bina ıle 6 000.000.000.-TL. değerinde çıft kabinli kapalı kasa W100 dipınde. FO42O82395 şası nolu. 804504370338955 motor nolu ıkı lastiği olmayan bakım ısteyen 1970 model Dodge marka 24 ay 338 plaka sayılı kamyonet 4.000 000.000.-TL. değerinde PW 250 süper tıpinde. AA9A100V-10566A motor 9506-118992 şası nolu 1995 model bakımsız arazılı kapalı kasa 34 SSM 04 plaka sayılı servis aracı 4.000 0O0.OOÖ.-TL değerinde XLVPW150 tıpinde LD95990192621 motor, X904492260 şası nolu yürür vazıvene olmayan bakım isteyen tek kabinle 34 FRP27 plaka sayılı 1989 model Dodge marka kam- yonetin açık arttırma suretıyle satışına karar verilmiştır. Bırıncı arttırma 27.06 2005 günü Kef mevkiı Etıkrom Konsantre Fabrikası altı Alacakaya Elazığ adresınde menkuller saat 09.00-12 00 arasında. 24 AY 338 plaka sayılı araç saat 12.00-13.00 arasında 34 SSM 04 plaka sayılı araç saat 13 00-14.00 arasmda ve 34 FRP 27 plaka sayılı araç 14 00-15.00 arasında yapılacak ve o günü kıymetlenn yuzde 60'ına ısteklı bulunmadığı takdirde 04.07.2005 günü aynı yer \e saatlerde ikınci artırma yapılarak satılacağı. Şu kadar kı. arttırma bedelınin malın tahmın edılen kıymetının yüzde kırkını bulmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylann paylaştırma mas- raflannı geçmesinın şart olduğu, mahcuzun satış bedelı üzennde yuzde oranında KDV'nın alıcıya aıt olacağı ve satış şarmamesinın icra dosyasında görulebileceğı, fazla bilgı almak ısteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla daıremize başvurmalan ilan olunur. 09.05.2005 Basın: 26316 ESKİŞEHİR 2. ASLİYE HUKLIK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2005'52 Karar No.2005'115 Davacı Molla Kurşunlu tarafindan N'üfus Müdürlü- ğü aleyhıne açılan isım tashihı davasının karan gere- gince, Konya ıli, Yunak ılçesı, Yavaslı Köyii, 46 cilt, 20 ha- nede nüfusa kayıtlı olan Osman ve Emıne oğlu 16.09.1979 doğumlu Molla Kurşunlu'nun ısmının Em- re olarak düzeltılmesıne karar verilmiştır. İlan olunur. Basın: 26900 BtLECİK ASIİYE HLJKUK (AİLE) M^HKEMESİ'NDEN Esas No- 2005< 14 Davacı Filız Çelik vekilı tarafindan davah lsmaü Çe- lik aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargıla- masrnda, Davah lsmaü Çelik'in adresı tüm araştırmalara rağ- men tespıt edılemedığınden dava dilekçesınin davalıya ilanen teblığine karar venlmiş olmakla. Davacı vekilı tarafından şıddetlı geçımsızlık sebe- bıyle taraflann boşarunalanna karar verilmesı, müşte- rek çocuk Aleyna'nın yaşı göz önünde bulundurularak velayetınnı davacıya verilmesı talebi ile davah aleyhine açılan boşanma davasının 28.06.2005 günü saat 14.00'te yapılacak olan duruşmasında davalı Ismaıl Çelık'in bizzat hazır bulunması ve bir vekille temsil et- tirmesi, aksı takdirde yargılamanın davaluıın gıyabında yapıhp bitırileceği davah Ismaıl Çelik'e ilanen tebliğ olunur. 27.05.2005 Basın: 26742 ANKARA 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN Esas No: 2003-423 Davalılar. 1- Mıhnban Şener, 2- Handan Şener, 3- Ibrahim Şener Adres: Ahmet Hikmet Sokak No: 3/9 Feza Apt. YenımahaUe-Ankara Davacı Hakan Elektrik, Elektronik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti. vekıli tarafindan Atilla Şener mırasçılan olarak aleyhinke mahkemerruzde açılan davada adresı- nıze göndenlen tebligatlann tebliğ edılememesı ve za- bıta araştırrnasının da sonuçsuz kalması nedeniyle. da- va dılekçesı ve duruşma gününün ilanen teblığine karar verihniştir. 05.07.2005 günü saat 10.30'da yapılacak duruşmada bızzat hazır bulunmanız veya kendinızi bir vekille tem- sil ettirmeniz, gehnedığinız takdirde HUMK'nun 213, 377. maddelen gereğınce yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesı ve duruşma günü yerine geçerh olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13 05 2005 Basuv 26586
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog