Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 HAZİRAN 2005 CUMARTEî 10 DIŞ HABERLER dishaba cumhuriyet.com.tr The Times gazetesi, Güney'e ve Doğu'ya yönelen Ankara'nm kaybedilmek üzere olduğunu yazdı Türkiye Batı'danuzaklaşıyorDış Haberter Servisi - Tüıidye'nin gi- derek Batfdan uzaklaştığı, Doğu ve Güney"e bakmaya başladığı öne sürül- dü. İngihz The Tımes gazetesuun ABD bürosunun şefi James Baker dünkü yazısında, "Ban'nm Tûrkiye'nin dost Müslüman demokrasisine en çok ihti- yaç duyduğu sırada Ankara başka yö- ne kayıyor" yorumunu yaptı. Yazar, "Türİdye heniiz kayıp değiL Ancak, iilkenin jeopob'tik pusulasuun iğnesi son birkaç yılda kaydT dedı. The Tı- mes, Baker imzalı yazıda Batının "dost Müslüman demokrasisine" ih- tiyaç olduğu bu sıralarda Tûrkiye'nin Batı'dan uzaklaştığını öne sürdü. Baker, 11 Eylül saldınlannın ardın- dan Avrupa ve ABD'nin amaçlan açı- suıdan Tûrkiye'nin öneminın artma- sına ve Islam dünyası için bir model oluşturmasına karşın durumu şöyle ta- nımladı: "Korkunç gerçek şu ki, Tür- • İngiliz gazetesinin ABD büro şefi Baker, Batı'nın 'dost Müslüman demokra- sisine' en fazla ihtiyaç duyduğu dönemde Tûrkiye'nin yön değiştirdiğini belirtti. Erdoğan'ın Blair'in pınltısından yoksun, 'yavan' bir başbakan olduğunu öne süren yazar, ABD ziyaretinin 'pek fark edilmediğini' kaydetti. Idye'yi kaybediyoruz. Fransa'daki Tür- kiye karşıüan veABD'deki Türkiye SH kuıbsı giderek tehliketi suurlara ulaşı- yor ve tüm bunJar tanı iç gelişmelerin de Türidye'yi Baö'dan uzaklaştırdığı bir sırada yaşanıyor." Başkan GeorgeBush'un Ingiltere Baş- bakanı Tony Blair ıle görüştükten son- ra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladığına dıkkat çeken yazar, "Erdo- ğan Biair'in pıniOsından yoksun. O, bir odaya girdiğinde mekândan kaçılmasv- nıteşvikedebfleceknplerden" dedı. Er- doğan'ın zıyaretının pek fark edilme- diğini öne süren Baker, buna karşın Türkiye 'nin geçmişinin *bu yavan Baş- bakan'ın'' omuzlanndabüyükyükoluş- turduğunu da yazarak Başbakan'ın lı- derlik kusurlarının ülkesinin önemini gölgelememesı gerektiğini belirtti. Hükümetın hâlâ AB hedefinı koru- duğunu söylediğini, ancak hevesin gı- derek azaldığını öne süren yazar. "Brük- sePde ve VVashington'da sevilmediğini hisseden ve evinde İslam dayanışması- m Baü ittifaklanna tercih edenlerin ar- (an baskısı aJfındaki Türklideriiği, baş- ka yöne bakıyor" yorumunu \ aptı. An- cak Baker, biınlar içın Türklerin suçla- namayacağını, Kıbns ve demokratikleş- meyle ilgili attığı birçok adıma karşın Türkıye'nin ödüllendirilmediğine dık- kat çektı. Baker, Türkıye'run AB yolun- da çok çaba gösterdiğinı, reformlar yap- tığını, ekonomismın büyüdüğünü belir- terek "Kısacası Avrupa'nın Hasta Ada- mı ayağa kalkü ve gerçek bir Avrapah olmak için sağhklı olduğunu kanıtla- mak amacıyla akrobatik hareketier ya- pıyor" diye yazdı. Yazar, Irak, Sunye, Iran ve Suudi Ara- bistan gibi ülkelerin, Türkiye siyasi sis- temınin yansı kadar demokratık ve ço- ğulcu siyasi sistemierirü kurmalanrun sağlanabilmesi halinde Ortadoğu'da "nefretdoJu" ideolojılerin sıJinmesi için önemli bir yol kat edileceğini sa\"undu. Türkiye-ABD ilişküerine de değinen Baker, Bush yönetıminın Erdoğan hü- kümerini tezkerenin reddedilmesi konu- sunda hâlâ suçladığuıı belırterek Tûr- kiye'nin, PKK'nın Kuzey Irak'ta serbest- çe etkınlik göstermesinden çok denn bir rahatsızlık duyduğunu belirtti. Baker, Tûrkiye'nin giderek Doğu'ya ve Gü- ne 'ye baktığını, Erdoğan'ın Suriye'yi zi- yaret ettiğıni ve Tûrkiye'nin îran ile sı- cak ılişkilerini sürdürdüğünü kaydede- rek şöyle dedı: "Türkiye kayıp değiL Henüz değiL Ancak, ülkenin jeopolitik pusulasmın iğnesi son birkaç yüdır be- ürgin bir biçimde kaydı. Türk dış poii- tika uznıanlan. ülkenin stratejik öne- minin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra- sınagöre daha azolmadığının farkmda. Bunun yarattığı fırsatların bazüanm araşünnayabaşiadk.Bu,SoğukSavaş bo- yunca Türkiye'yj doğru tarafta tutmak için çok çaba harcayan Avrupa ve Ame- rika için kavgı verici bir haber olmah." Çin'de sel 40 çocuğu öUÜPdü • PEKtN(AA)-Çin'in kuzeydoğusunda bir daglık bölgede meydana gelen sel sonucu, azgın sulann bir ilkokulu bastığı, okulda bulunan en az 40 ögTencınin öldüğü bildirildı. Hastane kaynaklan, Şalan bölgesindeki su baskınının ardından, 40 öğrencüıin hastanelere kaldırıldığını, ancak aralanndan kurtulan olmadığım belirtti. Irak'ta 16 ceset bulundu • RAMADı(AA)- Irak'm batısında, idam edilmış 16kişınin cesedinin bulunduğu bildirildı. Görgü tanıklannın verdiği bilgıye göre, si\il gıyımli bu kişiler, Kaim yakuılannda iki farklı yerde bulundu. Cesetlerin çoğunun gözlerinin ve ellerinin bağlı olduğu belirtildi. tki cesedin kafalannın kesik olduğu kaydedildi. El Kaıde'nin Irak'taki grubu, bır internet sitesınde 36 Iraklı asken rehin tuttuğunu belirtmiş ve hükümetten 24 saat içınde tüm kadın mahkûmlan serbest bırakmasını istemişti. Faksa işeyen kediler ev yako • TOKYÖ(AA)- Japonya'da ikı kedi yavrusu rahatlamak için faks makinesmi seçince, yaşadıklan evde yangın çıkardı. Kobe kentinde bir evde ocak aymda çıkan yanguun sebebinı araştıran görevhler, "yanguıın, kedilerin idrarırun makinenin yazıcısını ıslatması sonucu çıktığı" sonucuna vardı. Itfaiye en Masahito Oyabu, yangının mutfakta ve otunna odasında hasara yol açtığını, ev sahıbınin duman zehırlenmesmden tedavi gördüğünü, kedi yavTulannın ıse canlannı kurtarmayı başardığını söyledi. Öyabu, "Kedi ya da köpeğinız varsa nereye ışediğine dikkat edin. Ozellikle onlan elektnkli aletler ve kablolardan uzak rutun" dedi. Yerleşimcilere karşı ses silahı • ANKARA (AA)- İsrail, Gazze Şeridi'nden tahliye olmaya yanaşmayan Yahudi yerleşimcilere karşı baş dönmesi ve bulantıya yol açan yeni bir ses silahı kullanmayı düşünüyor. Israıl ordusu tarafindan gehştirilen ve kısa bir süre önce Batı Şeria'da güvenlık duvannı protesto eden Filistinliler ıle Yahudi sempatızanlara karşı kullanılan yeni silaha "Çığlık" adı veriliyor. Başbakan New York'ta Türkiye-Amerika ilişkileri üzerine soruları yanıtladı Erdoğan stratejik ortakhkta ısrarlı BEHSAT BARIŞ NEW YORK (Ajanslar) - Başba- kan Recep Tayyip Erdoğan, şu anda gündemlerınde cumhurbaşkanlığı se- çiminin bulunmadığını söyledi. Er- doğan. ABD'yle stratejik ortakbğm de- vam ettiğıni belirtti. Erdoğan, "Foreign Policy Associ- ation" isimlı kuruluşun verdığı ye- mekJi toplantıda yaptığı "Türk Dış Politikası ve ABD'yle Üişkiler: Pa\1a- şüan Viz>onlarve Birbirini Güçlendi- ren YeteneklerOrtakhğı'' konulu ko- nuşmasından sonra sorulan yanıtla- dı.Wasrüngton'dakı temaslannda um- duğunu bulamadığına dair değerlen- dırmeler yapıldığının anımsatılması üzerine Erdoğan, "Saym Başkan'la bbükn?birbasuı açıklamaa vaptık. Bu basın açıklanıasına bakıldığı zaman. orada çok açık ve net olarak stratejik iüşkilerin ve aramızdaki stratejik or- takhğnı devam ettiği vuı^ulannuşnr" dedı. Erdoğan, şöyle devam ettı. "Her konuda dört dörtiük bir anlaşma ber zaman olur drye bir şey yok ki... Biz VVashington'daki görüşmelerûnizden memnuniyede aynldık. Stratejik iliş- kimiz.stratejik ortakiığunız aynen de- vam ediwr_Gerek Türk gerekseAme- rikan medyası Türk-.\BD ilişkileri konusunda daha hassas olursabu her- halde halklanmızı da olumsuz yönde etkilemez di\e düşünüyorum.''fürki- ye'nın ABD ile hedeflennın örtüştü- ğü bir diğer alanın da Türkiye'nin komşu coğraryalanndakı reform ve demokratık- leşme gündemı olduğunu vurgulayan Er- doğan, ABD'nin girişimiyle başlatılan olumlu değişim yönündeki çabalan firsat olarak gördüklenm söyledi. 'Türkiye orta düzeyde bir gûç' "Kuzey Irak'taki PKK KONG- RVGEL'uı orada baruımasına firsat verfl- memesi talebimizi tekrarhyoruz" diyen Türkiye'>a, dünyanın merkezı bır bölgesin- de "orta düzeyde bir güç" olarak tanımla- dığı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Değetierin. fîkirierin, normlann. kim- likleruı daha fazla önem kazandığı günü- JVlusevi lobisinden cesaret ödülü XEW YORK (AA)- Başbakan Tayyip Erdoğan, ABD'deki önde gelen Musevi kuruluşlanndan Anti Defamation League tarafindan tkinci Dünya Savaşı 'nda soykınma uğratılan Musevileri kurtaran Türk diplomatlara verilen Cesaret ödülü'nü Türkiye adına aldı. Burada konuşan Erdoğan, "Musevi düşmanlığı utanç verici bir akıl hastahğının tezahürüdür. Katliamla sonuçianan bir sapkınlıktır, sapıklıktur. Soykınm, etnik temizlik, ırkçılık, İslam düşmanlığı. Hıristiyan düşmanlığı, yabancı düşmanlığı ve terörizm. geçmişten bugüne kadar devam edegelen aynı kötülüğün farklı >üzleridir" dedi. Erdoğan, Musevi düşmanlığının Türkiye'de yen olmadığım kaydetti.Erdoğan"a cesaret ödülü kunıluş Başkanı Abe Foxman tarafindan venldı. Erdoğan ıle Foxman arasındakı sıcak kucaklaşma dikkat çekti. müzde. dış politikavı mekanik birgüç den- gesi olarak gönnüyoruz. Bu anlamda şef- faf bir dış poh'tika izlemenin bir zaaf teşkil etmediğini düşünüyoruz. Ajnca, bolgesel işbirliğini gü\en artüncı bir dinamik ola- rak görmekteyiz, Takip ettiğuniz kazan- kazan \aklaşınıının bölgemizde uzlaşı kül- türünün güçlenmesine inandıncı bir katkı yapoğuu görmektejiz." Erdoğan, Türkiye'nin Batı'yla karşılık- lı çıkar ve saygı anlayışı temelinde yürüt- rüğü bütünJeşme sürecınin sağladığı kaza- nımlann da kayda değer olduğunu söyle- di. ABD'nin. bu ıtibarla merkezı bir öne- me sahıp bulunduğunu vurgulayan Erdo- ğan, "Öngörülebüır gelecekte en etkiB kü- resel güç ouna konumunu sürdürecek olan ABD ile evrensel değerler ve ortak çıkar- laretrannda kurduğumuz ortakhkküçüm- senmemettdir" dedi. 12 Skorsk> anlaşması Skorsky ıle 389 milyon dolar karşılığında 12 adet denız karakol helikopten alımı konusunda mutabakat sağlandığı bıldınldi. New York'ta bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün Connectıcut eyaletindeki Skorsky tesislenne giderek biîgi aldı. Millı Savunma Bakanı Vecdfi Gönül Amerikan Skorsky firmasuını, ABD ordusundan sonra en fazla Türk ordusuna helikopter sattığım belirterek bugüne kadar Türkiye'ye 125 genel maksat helikopten sattığını söyledi. Skorsky'den helikopter alımlanrun 1985 yıluıdan itibaren başladığıru kaydeden Gönül, hükümetleri döneminde alınacak 12 adet deniz karakol helikopteri konusunda da mutabakatın sağlandığını, ımzanın ise Savunma Sanayıı Müsteşan Murat Bayar tarafindan atılacağını belirtti. Helıkopterlenn satın alımı konusunda pazarhgın asken-teknık bır heyet tarafindan yapıldığuıı kaydeden Gönül, deniz karakol helikopterlennin teslimatırun ıse 3-4 yıl içinde yapılacağını söyledi. ABD KONGRESÎ TASARIYI ONAYLADI Ankara'ya ekümenikbaskı • Kongre, Fener Rum Patrikhanesi'nin evrensel statüsünün Ankara tarafindan tanınmasını isteyen yasa tasansını kabul etti. Dış Haberler Servisi - Baş- bakan Recep Tayyip Erdo- ğan'ın ABD'deki temaslan sü- rerken Kongre'de Fener Rum Patrikhanesi'nin ekümenik sta- tüsünün Türkiye tarafindan ta- nınması çağnsuıı da ıçeren bir yasa tasansı kabul edildi. NTV'nin haberine göre. ABD Dışişleri Bakanlığı'mn 2006 ve 2007 bütçelerinin be- hrlenmesinı amaçlayan Dış llişkiler Yetkı Yasa Tasansı, Kongre 'nın alt kanadı Tem- silcilerMecIisi'ndeUluslara- rası llişkiler Komıtesi tarafin- dan kabul edildi. Tasanda yer alan bir bölümde, Fener Rum Patrikhanesi'nin ekümenik sta- tüsünün Türkiye tarafindan ta- nınmaması eleştiriliyor ve An- kara'ya bu statüyü tanıması çagnsı yapıJıyor. Tasanda, Pat- rik'in Türk yurttaşı olması ge- rektiğı yönündeki uygulama- nın da kaldınlması ıstemyor. AyncaPatrikhane'ye, herulus- tan dın adamı yetiştırme hak- kmın verilmesi talep edılıyor. Bu hükümler, Kongre'deki Rum lobısinin çabasıyla yasa tasansına eklendi. ABD yönetimı de ilke ola- rak bu hükümleri destekliyor. Ancak tasan yasalaşsa bıle, bu hükümlerin yaptırmı gücü bulunmuyor. Washington'da- ki Türk dıplomatik kaynakJa- nna göre bu gelişme. bazı ABD Kongre üyelerinin Tür- kiye üzennden Kuzey Kıbns'ı ziyarerine karşı Rum lobisın- ce yapılan bir misilleme nite- lıği taşıyor. Tasan, bundan son- ra Temsilciler Meclisı Genel Kurulu'na sevk edilecek. Bolivya durulmııyor BoKvya'da siyasi krizi çözmek üzere önceki gece acü oîarak toplanan Kongre'nin. De\ let Başkanı Caıios Mesa'nın istifasmı kabul ermesinin arduıdan, Yüksek Mahkeme Başkanı Eduardo Rodriguez Veltze, yemin ederek göreve başladı. Veltze'nin geçici olarak bu görevegetirildiği belirtildL Yaklaşık üç haftadır sokaklarda olan göstericfler, yeni devlet başkanı seçümesi yerine erken seçime gidiünesini istiyor. Gö'stericiler ve polis arasuıda önceki gün çıkan çaüşmalarda, 1 madenci öldü. 4'ü yaralandL (Fotoğraf: APP) A BD 'Lî SENATÖR FRIS'ı PKK'ye karşıgüçlü destek • ABD Kongresi'nin en önemli ismi Frist, "Amerikan yönetimini ve Irak hükümetini, teröristlerin Kuzey Irak'ta bannmasına engel olmaya çağınyorum" dedi. WASHINGTON (AA) - ABD Kongresi'nin en önemli ısmı sayılan. iktıdardaki Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'dakı çoğunluk lideri Bül Frist, Başkan George Bush yönetımıne, PKK örgütü ıle daha etkin mücadele etmesı çağnsmda bulundu. Tennessee eyaleti Senatörü Frist'in geçen çarşamba Senato'da Başbakan Recep Tay\ip Erdoğan ıle görüşmesi sırasında yaptığı konuşmanın metni, Frist'in internet sayfasında yayımlandı. Senator Frist, Türkiye'nin yıne terör örgütü PKK tarafindan tehdıt edıldığinı belırterek. l4 Bazj PKK teröristleri Kuzey Irak'ta sığmak elde etmeye çalışryor. Dolayısry la Amerikan yönetimini ve Irak hükümetini, teröristiere karşı daha saldırgan şekilde harekete geçmey e ve teröristlerin Kuzey Irak'ta bannmasına engel olmaya çağinyorum" dedi Türkiye'yı sadık ve güvenılır müttefık olarak nitelendu-en Fnst, Türkıye'mn teröre karşı mücadelede ABD'ye verdığı desteğı de övdü. Türkiye'nin AB üyelığıne de tam destek veren Frist, "Türkiye'nin AB'ye girmesinin, Avrupa 'daki Müslüman topluinlara, geniş Ortadoğu bölgesine ve ötesine önemli etkikri olacak" dedi. Frist, Iran'm nükleer silah elde etme çabalanna Türkiye'nin karşı çıktığuıı belırterek, Ankara'nm bu turumunu övdü. Cumhunyetçi Senatör Frist, Türk yönetıminden de iki ülkenin ortaklığına sahıp çıkarak, Türkiye'de görüldüğü ifade edilen Amerikan karşıtlığı dalgasınm dağıtılmasını istedı. Senatör Fnst. "21'inci yüzyıhn getirdiği sına>laıia mücadele ederken Amerikan-Türk ortakhğımn süreceğine eminim" diye konuştu. AYIR'INETKİSÎ ABince eleyip sık dokuyacak ROMA {AA) - Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Franco Frartini. Fransa ve Hollanda'daki referandumlarda AB .Anayasasına hayu- denilmiş olmasının, Türkiye'nin tam üyeliği konusunda daha tiriz davTanılmasını da beraberinde getireceğini söyledi. Frattini, dün Italya'nın Venedik kentüıe bağlı San Clemente adasında Amerikan ve Italyan işadamlanmn katıldıklan konferanstan sonra gazetecılerin sorulannı yanıtlarken Türkıye'nın AB'ye tam üyelık sürecine de değindi. Frattini. "Türkiye'nin hedeflerinin ve elde ertiği neticeierin değerJendirilmesinde hiçbir indirim yapümayacak. Nitekim Polonya için de hiçbir indirim yapdmamıştr dedı. Fransa ve Hollanda'daki referandum sonuçlannı anımsatan Frattini'nin, "Bu demektir ki Türkij'e'nin gerçekleştirdiği hedefler ve bunJann uygulamaya gecirilmesi daha titiz bir şekilde incelenecek" demesi dikkatı çektı. Türkiye'nin msan haklan ve adalet konusunda halen önemli adımlar atması gerektiğine ışaret eden Frattini, "Fransız vatandaşlan Türkiye konusunda kaygı içerisinde iseler bunu gönnezlikten gelemeyiz. Tûrkhe'yi belirti koşullarda tam üye kabul etmenin neden yararh olacağını izah etmek durumundaMz" dedı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog