Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

^KİTAPLARI SUSUZYAZ Necati Cumah C^| Paarfama \.Ş Tlrijcagı Cad No 39 41 (34354ıCagalogiu-ISEfcKİ Td (212151401% Cumhuriyet rjjfCumhuriyet L^-KİTAPLARI OSMANLIGERÇEĞI Erdoğan Aydın Çağ PazariamaA-Ş Tûrkocıg! Cad No 39'4] ı34334)CaJaloğiu-kanbulTel (212) ^14 01 96 8 Z Y 1 L SAYI: 29102/50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (T924-Î945J BAŞYAZAR/: NADİR NADİ (Î945-7991) 11 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ AB donığu öncesi dönem başkanlığının hazırladığı taslaktaTürkiye'nin müzakere tarihiyle ilgili ifadeler çıkarıldı Genişleme rala kalktilAB dişişleri bakanlan toplantısına sunulmak üzere hazırlanan doruk tas- lağında, genişleme paragraflan çıka- nldı. Türkiye'nin "müzakere tarihi ve Kıbns'a ilişkin ek protokol taahhütle- ri" de metinlerde yer almadı. Kararda dün bir araya ge- len Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chırac ve Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in etkili olduğu öğrenildi. ELÇtN POYRAZLAR BRÜKSEL - Fransa ve Hollanda'da Avrupa Anayasası referandumunda "hayır" çıkmasının ardından yapıla- cak ılk AB doruğunda "genişleme ko- nusu şimdilik rafa" kalktı. AB Dö- nem Başkanı Liıksemburg'un, 16-17 Hazıran tanhınde yapılacak olan AB doruğu ıçın AB dışışlerı bakanlanna sunulmak lizere hazırladığı taslak me- tınde Hırvatıstan, Türkıye. Bulganstan ve Romanya'yı ılgılendıren "genişle- me paragrafİan" metınden çıkanldı. Donem başkanı Luksemburg'un ha- zırladığı taslak metınden genişleme pa- ragrafının çıkanlmasında AB Anaya- sasına "hayır" diyen Fransa'nın etkı- lı olduğu bıldınldı Metnın, Türkiye pa- ragrafındaki, "müzakerelerin 3 Ekim'de başlavacağına dair" ifade- ler, metnı şekıllendiren büyükelçiler toplantısında çıkanlmıştı Metınden çıkanlan Türkıye ye ılışkın 20. parag- rafta, "Konsey,Türkiye'ye ilişkin 16- 17Aralık 2004 kararlannı hatırlatır. Komisyonu müzakere çerçeve belge- sini hazırlamaya davet eder" ifadesı yer alıyordu. Metınden çıkanlan 21. paragrafta ıse "Ek protokolün imza- lanması ve ardından ona\Ianması Türkiye ile 'Kıbns Cumhunyetr da- hil olmak üzere tüm AB ülkeleri ara- sında ilişkilerin normalleştirilmesi MArkasıSa.8,Sü.rde Cami örgütlenmesine hız verip toparlanan Hizbullah, vekil imamlarla propaganda yapıyor Şeriatçı terör tehlikesiHlZbllllahÇI imamlar İstihbarat birimlennce hazırlanan "trticai Unsur- lir ve RiskJeri" adlı rapora göre 2000'li yıllann başında düzenlenen ope- nsyonlarla güç kaybeden şeriatçı terör örgütlen, faaliyetlerine yeniden hız Aerdi. Önemli birbölümü terör örgütü Hizbullah'a aynlan raporda, örgü- tün yeniden toparlanmak için hedef olarak camileri seçtiği ve örgüt üye- lerinin iller bünyesinde açılan imamlık sınavlanna girdiği belirtildi. Ittlfakl Deşifre olmuş üyelerini Avrupa'da Türk yurttaşlannın yoğıın olarak bulunduğu ülkelere gönderen Hizbullah, buradaki örgütlen- meleriyle uluslararası bir kimlik kazanma çabasma girdi. Rapora göre, Tür- kiye'deki örgüt üyeleri, örgütsel faaliyetlerini kamufle edebılmek için ken- dilerini 'milliyetçi-ülkücü' kimliğiyle lanse etmeye ve dığer cemaatlerle ortak hareket etmeye çalışıyorlar. ECEVtT KILIÇ'ın haberi • 6. Sayfada PKKIRAN ÜZERÎNDEN SIZIYOR Sınırda operasyon AJBD'nirı Kandil Dağı'na müdahale etmesine ilişkin Türkiye'deki beklentı yanıt bulmazken PKK, yurtiçine mılitan sevkıru arttırmaya çalı- şıyor. Örgüt, büyük kentler ve kritik merkez- lerde sansasyonel eylem yapmaya çabahyor. Güvenlık birimlen, militan gruplara karşı Kayseri Komando Bırliği'nın desteğınde Irak- tran sınınnda büyük bir operasyon yürütüyor. IvLEHMET FARAÇ Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan'ın ABD ge- zisınden günler önce gün- deme gelen Kandil Da- ğı'na yönelık operasyon beklentisı PKK'deki hare- kethhğı de arttınyor Ör- giit yenı gruplan özellik- le îran üzennden Türkıye ıçine göndermek için yo- gun faaliyet yürütüyor. Milıtanlar coğrafi koşul- larını bir avantaj olarak kullandıklan ıçın Tuncelı ve çevresınde etkın olma- ya çabalıyor. Son olarak "özel kuvvetler" olarak eğıtılen 20'şer kışıhk ıki PKK grubunun Hatay, Sı- vas, Erzıncan ile Karade- niz bölgesıne sızdığını saptayan asken kaynaklar, Kandil'ın çok fazla gün- deme gelmesının ardın- dan örgüt yönetıcılerinın mılitanlan Türkıye'ye yönlendırmeye ağırlık verdığını söylüyor. Emnı- yet yetkililen, PKK'nın yurtiçindekı mılitan sayı- sını bın ile 2 bın arasında, Kandıl'dekını ıse 5 bın • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te Çatışmalar kıskacında Afganistan • Kâbil'de kaldığım süre içinde, kente bir roket atıldı, iki intıhar bombası patlatıldı; kaçırılan Italyan yardım görevlisi Cantoni için kadın- lar sokağa döküldü; bir kadın televizyon programcısı öldürüldü; Kandahar'daTaliban karşıtı birinin cenazesine yapılan saldırıda 20 kişi öldü, 43 kışı yaralandı... Hani artıksa- vaş bitmişti, hani Taliban yoktu! Karne sevincitlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri, yaklaşık 8 ay süren yorucu eğitim- öğretim yıiını dün tamamlayarak karnelerini aldüar. Ancak ilköğretim son sınıf öğrencileri 12 Haziran Pazar günü (yann) yapılacak Liselere Giriş Sınavı'ndan (Ortaöğretim Kurumlan Sınavı-OKS), üniversite>e girecek son smıf öğrencileri de 19 Haziran Pa- zar günü gerçekleştirilecek ÖSS'den, üniversitelerin yabancı dille ilgili bölümlerinde okumak isteyen öğrenciler ise 26 Haziran Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Sınavı'ndan sonra tatile başlayabilecekler. (Fotoğraf: AA) • 3. Sayfada • Afganistan'da herkes ay- nı düşüncede: Etnik ay- rımcılığın işlemediği tek alan uyuşturucu ticareti. Dünyaya yayılan uyuştu- rucunun yüzde 75'i Af- ganıstan'dan gelıyor... • Kadınların burkadan, çarşaftan, türbandan, örtuden kurtulmak için verdıkleri mücadeleyi gördükçe, "yüreği hıçkı- rıklarla dolan" Başbaka- nımızı düşünmeden edemedim. ZEYNEP ORAL'ın yazı dizisi ada ATATÜRK HAVALİMANI15 YILLIĞINA KİRALANDI İhale yeniden TAV'ın "Istanbul Havalımanı'nın 15.5 yılhğına kiralanması" özelleştir- mesini 2 milyar 950 milyon dolara havaalanının mevcut ışletme- cisi Tepe Akfen (TAV) konsorsıyumu kazandı. DHMl'nın, koyduğu şartlarla rekabetı kısıtladığı öne sürülen ıhalede Alsım/Corporatıon America teknik yeterlilik safhasında kabul görmesine karşın daha sonra bazı şartlan karşılamadığı gerekçesiyle ıhaleden çıkanldı. 1.117 milyon dolarda kalan Malezya Airports Holding de elendı. • 13. Sayfada ÜNÎVERSÎTELERE YÖNELÎK KAMPANYAYA TEPKÎ 'Bilim rahatsız ediyor' Eğitim-Sen Genel Başkanı Dinçer, hükümet üyelerinin ve "iktidar yanlı- sı" bazı gazetelerin üniversitelere ve üniversite yönetimlerine karşı son günlerde tam anlamıyla bir "linç kampanyası" başlattığını savundu. Üniversitelerin "yetersiz' ve 'taraflı' olmakla suçlanarak yıpratılmaya çalışıldığım belırten Dinçer, "Üniversiteler hurafe ve gerici düşünce karşısında taraftırlar. Ünıversitelerden rahatsız olanlar, aynı zamanda bi- limden, bilimsel düşünceden rahatsız olmaktadırlar" dedi. • 7. Sayfada /İlkTürk entelektüelleri / Rengin tadı olur mu? / Bilimsel keşifler ve 'EVREKA!' anı / Yaratıcı düşünme becerisi Bugün Cumhuriyet'le birlikte. 'AKILDA AT SlNEĞl KALDF • 5. Sayfada ALİSAMİYEN'DE BARIŞ BULUŞMASI M 8. Sayfada ÜRETİCİ KÖYLÜLER ÖRGÜTLENDÎ • 13. Sayfada »SN -1 300-003400 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK llişkileri Düzeltmenin RTE'ye Uygun Formülleri... RTE'nın ABD ile ilişkıleri eski halıne donuştürme- ye çabalamasına karşın; Beyaz Saray'dakı son bu- luşma fazla değer taşımıyor. Yazarımız çizerimiz, ABD ile ilişkıleri rayına oturt- maya çabalayan yorumlar döktürüyor; Başbakan, i- U Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Proie varışması Oğrencilerin başansı Fatih Eğitim Kurumlan tarafından düzenlenen '2. tstanbuluşum Şehir- cilik Proje Yanşma- sı'nda Beşiktaş (BJK) Kolejı 'Bizans Sarayı' adlı projesi ile birinci Oİdu. • 7. Sayfada Anlaşma tamam 12 Sikorsky alınacak ABD'de bulunan Erdoğan, Connecticut'takı Sikorsky tesıslerinı ziyaret ettı. Sikorsky ile 389 milyon dolar karşılığmda 12 adet denız karakol hehkopten ahmı konusunda mutaba- kat sağlandı. • 10. Sayfada Pedersen öldü Kontrbas öksüz kaldı Pedersen 40 küsur yı- hn ardından, dünyanın en saygın basçılanndan birisi oldu; yıllarca Os- car Peterson ile aynı sahneyi paylaştı. Onun dışında daha niceleriyle çaldı. • 14. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Trajik llişkiı Aslında yazıya şu başlığı koymak daha uygun olur- du: llışkilere at sıneğı kondu! Geziyi yerınde izleyen meslektaşlarımızın verdiğı ciddi bılgilere göre Bush-Erdoğan görüşmesi sıra- sında oval ofıse bir at sineğı girıyor. Tur atmaya baş- lıyor. Sınek uzaktan kumandalı ya da güdümlü olma- dığı ıçın rasgele dalışlar yapıyor. Bush zekâ ürünü U Arkası Sa. 8y Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog