Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

"CumhurireH DUVARIN ÜSTÜNI>Kİ TÎLKÎ İ1 han Selçuü ÇağPazartamıaAŞ Ti*ocagıC»:t>J9'41 (34134ı Caga-oglu-faanulTd |2 1- »491 % Cumhuriyet VŞ Türtocaj» Cad. No 39 41 (Jlu-tstanij«tTel pl2l51401% 82. Y1L SAYI: 29092 / 50 X r (500.000 TL) (KDVtçmde) KURUCUSU, Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-799?) t^AZİRAN 2005 ÇARŞAMBA İslami serrnıyeli şirketler grubununyönetim kurulubaşkanı ve 4 görevlisi Konya'daki operasyonla gözaltına alındı Endüstri Holding'e 2.baskm ATO BAŞKAJn'NDAN KOMİSYONA BİLGİ Işadamları da soyuldu TBMM'de >eşıl settıaye araştırma komisyonuna bilgı veren Ankara Tıcaret <dası Başkanı Aygün, "İslami holding"lerin ekon-omik ve s»? al bir facia yarattığını söyledi. Kayıt dışı bu sektördekı kanağın 15 milyar Euro'ya ulaştığını belirten Aygün, yalnızcaîu şırketlere para yatıranlann mağdur olma- dığını, tıcaret odasına kayıtlı yüzlerce ışadamının da mal ver- dikten somra paıiannı alamadığını vurguladı. • 8. Sayfada Binlerce insanı dolandırdığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan başkan Altunbaş ve çete liderîeriyle bağlantısı olduğu öne sürülen holdingin eski denetçisi Oztok, organize suçlar müdürlüğünde sorguya alındı. SABİT HORASAN Holding merkezine düzenlenen baskının mart ayındaki operasyonun ikinci aşa- ması olduğu açıklandı. (Fotoğraf. AA) KONYA - Yurtdışındaki binlerce kışınin mılyonlarca markını dolan- dırdığı ılen sürülen islami sermaye- lı Endüstri Holdıng'in Konya'daki merkezine yapılan operasyonda, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Al- tunbaş'ın yanı sıra 4 kişı gözaltına alındı. Konya Emnıyet Müdürlüğü Kaçakçıhk ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekıple- ri, holdingin Konya'da bulunan merkezine operasyon düzenledi. Operasyonda, mart ayından bu ya- na aranan ve holdingin mayıs ayı başında yapılan genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığına getiri- lenAli Altunbaş, holdingin eski de- netçisi İsmail Oztok ıle 3 kışi gö- zaltına alındı. KonyaNumune Has- tanesi'nde sağlık kontrolünden ge- çinlen 5 kişi, Kaçakçıhk ve Orga- nize Suçlarla Mücadele Şube Mü- dürlüğü'ne götürüldü. Dolandıncı- lık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenılen Altunbaş'ın, Endüstn Holding'ın UArkasıSa.8,Sü.4'te Hükümet referandum sonucununTürkiye'yi etkilemeyeceğini savunsa da müzakerelerin sapmasından korkuluyor Ankara'da derin kaygıTürkiye'nfn İŞİ daha ZOr AB Komisyonu, müzakere koşul- lannın belirleneceği* nüzakerelerin çerçevesi' belgesini so- nuçlandırmayı eylül a}ina ertelemeyi planlıyor. Müzakere- lerin koşullan belirsizlıgini korurken Fransa ve Almanya'- daki gelişrneler Ankan'yı edişelendiriyor. Diplomatik kay- naklar, "müzakereleriı çerçevesinin" katılaştınlması duru- munda, Türkiye müzakerelere başlasa da bunun sürdürülebilir olmaktan ç ıkacağı de|;rlendirmesini yapıyorlar. • 10. Sayfada Ödünün telafisi yOk 1 CHP lideri Baykal, referandum so- nuçlannın Türkiye açısından sıkıntı yaratabileceğini, ancak müzakerelerin başlamasını etkilemeyeceğini söyledi. Bu sü- reçte Türkiye'nin çok dikkatli davranması gerektiğini vurgu- layan Baykal, "Bunun telafisi yoktur. Türkiye'nin tam üye- liği henüz net değilken bizim Kıbns, Lozan veya Ege'yle ilgili konularda taviz vermemizin telafisi olamaz, kimse de bunun sorumluluğunu taşıyamaz" dedi. • 77. Sayfada 'HAYIR'LARIN 0R\NI YÜZDE 60 Şimdi gözler Hollanda'da Fransızların AB Anayasası'na hayır deme- lerinın ardından gözler bugün de Hollan- da'da yapılacak referanduma çevrildi. Ül- kedeki son kamuoyu yoklaması "Hayır" oylannuı yüzde 60'a çıktığını ortaya koy- du. Sonuçların alınmasıyla anayasanın rafa kaldınlacağı yorumlan yapılıyor. Fransa'daki oylamanuı ardından patlak ve- ren siyasi kriz Başbakan Raffarin'i koltu- ğundan etti. Yeni başbakan Türkiye'nin AB üyeliğine destek veren Dominique de Villepin oldu. Siyasi kulıslerde Halk Ha- reketi Birliği'nin liden Sarkozy'nın içışle- ri bakanı olacağı belirtıliyor. • 11. Sayfada KIBRIS PROTOKOLÜ Hükiinıet imza hazırlığında Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Kıbns Rum kesıminin gümrük birlığı kapsarmna alın- masını öngören ek protokolün birkaç hafta içınde imzalanabileceğini açıkladı. Gül, ek protokolün müzakere edılerek kabul edile- bilir bir noktaya getirildiğini savundu. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin temelini oluşturan 1963 tarihli Ankara Antlaşmasf nın yenılenmesini öngören ek protokolde, Rum yönetimi "Kıbns Cum- huriyeti" adıyla yer alıyor. Rumlar, Kıbns Cumhuriyetı adıyla Kıbns'ın tümünde egemenlik iddia ediyor. • 10. Sayfada ÖZEL ÜNİVERStTELER BİLİMYOKSULU U 3. Savfada YÜCE DlVAN'DA tŞKENCE YAKINMASI M 6. Sayfada AKP USULÜ ÖZELLEŞTtRME • 8. Savfada YASA ÎLK HALÎYLE YÜRÜRLÜĞE GÎRDÎ Hükümet inat etti TCY sakat doğdu AKP hükümetinin yasadışı eğitim kurumlanmn kapatılmaması ıs- ran,l Nisan tarihli Türk CezaYasası'nın yürürlüğe girmesine ne- den oldu. Cumhurbaşkanı Sezer, TCY'de değişiklik öngören dü- zenlemeyi dün geceye kadar onaylamadı. AKP'nin yasadışı Ku- ran kurslanna serbestlik sağlama girişimi engellenmiş oldu. Yasada yapılan bazı değişikliklerin onaylanmaması nedeniyle ba- sına ağır yaptınmlar getiren maddeler yürürlüğe girdi. "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" üst başlıklı 302. maddede- ki hükmün de yürürlüğe girmesi nedeniyle terör örgütü lideri Öca- lan'rn yeniden yargılanması olasılığı öne çıktı. • 4. Sayfada CHP lideri Baykal 'Militan kadrolaşması' Yasadışı eğitim kurumlannı teşvik eden TCY değışiklığini eleştiren Baykal, Erdoğan'ı sert bir dille uyardı. Baykal, Türkiye'de önemli işler olurken hükümetin "militan bir kadro- laşma" anlayışıyla hareket etti- ğini söyledi. • 4. Sayfada Eğitim-Sen Camide eğitim yargı yolunda MEB'in 9-12. sınıf öğrencılen için hazırlanan dın kültürü ve ahlak bilgisı müfredatında öğ- rencilere mezarhklarda ve ca- milerde eğitim verilmesını ön- gören düzenlemeleri üzenne Eğıtim-Sen, müfredatı yargıya taşıma karan aldı. • 5. Sayfada Dağlarca 'ya VehbiKoç Odülü £° y ği "Vehbi Koç Ödûlü", Türk şiirinin yaşayan en önemli temsilcisi olan Fazü Hüsnü Dağlarca'ya verildi. Dağlar- ca'ya ödülünü, Mustafa Koç ile Semahat Arsel takdim etti. Koç Üniversitesi Sevgi Gö- nül Oditoryumu'nda düzenlenen ödül törenine, Ömer Koç, Erdal tnönü, Bülent Ecza- cıbaşı, Güler Sabancı, Ersin Özince, Avdın Doğan, Sadettin Tantan, Ali Müflt Gürtuna ve çok sayıda davetli katıldı. Törene katılan sanatçı Yıldız Kenter'in sorularını yanıtla- yan Fazıl Hüsnü Dağlarca bir şiir yazdığı zaman geriye dönüp baktığında hangi şiir di- ye seçemediğini, çok şiir yazmasının da bundan kaynaklandığını söyledi. Dağlarca,u Çün- kü benim şiirim, bana benim kadar yakın, benden benim kadar uzaktır" dedi. (AA) TBB BAŞKANI ÖZÎNCE DÜZENLEME ÎSTEDÎ 'Önce ulusal sermaye' Türldye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Ersin Özince, "yurtdışındaki bankalar karşısında, yurtıçindeki bankalann aleyhine olan" bazı kısıtla- malann da kaldınlması gerektiğini belirtti. Özince, "Uluslararası reka- bete açık olmanm yanında ulusal kurumlanmızın değerini korumah ve rekabet güçlerinin artmasını sağlamahyız. Yurtiçı sermaye oluşumu bir ülkeninbüyümesınin en temel ıtici gücüdür. Ulusal sermaye aynı zaman- da bır ülkenin finansal sektörünün belkemiğidir" dedi. • 13. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK (yimser Bir Ülke: Türkiye! Fransa'dan esen referandum rüzgârından sonra ıktidardakiler başını kuma sokan devekuşuna ben- zıyor. Fransa'nın Avrupa Anayasası'na vurduğu darbe AB ülketerinde geniş çalkantılara, karamsar beklen- tılere, yorumlara neden oldu. Türkiye ise darbenın etkisınde kalmayacağına inanmış görünüyor. MArkasıSa.8,Sü.l'de Vüs'at O. Bener yaşamını yitirdi Türk edebiyatma öykü ve tiyatro dalm- da çok sayıda yapıt kazandıran yazar Vüs'at O. Bener, 83 yaşında aramız- dan aynldı. Yunus Nadi, Türk Dıl Ku- rumu, Abdi Ipekçı ve Sedat Simavi ödülleri bulunan Bener'e, bu yıl dü- zenlenecek TÜYAP 24. Istanbul Ki- tap Fuan'nda "Onur Konuğu" öneri- sinde bulunulmuştft. U15. Sayfada KUŞADASI Turizmde ilklerin kenti... Transatlantiklerin * limanı... BUGÜN le birlikte.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog