Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

KCumhuriyet K İ T A P L A R I MAKEDONYA 1900 Necati Cumalı Çdj> Pjzarlama A $, Tıırkocajiı <j ad No 19/41 (34114) Cdğdloğlu lstanbul lcl (f212) 514 01 % Cumhuriyet82. YIL SAYI: 29069 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADl (1924-1945) BAŞYAZARl: NADİR NADİ (1945-1991) / ur/c tutunculuğu ve TEKEL'in rolü *!( Elci'nde Irok yeniden kan gölü; hükümetin kurulmosından sonra soldınlar arttı... Asırlar Boyunco Istanbul ansiklopedisini Cumhufiyet gazetesı ilk kez } 954 yılındo okurlonna sunmuştu... rın Cumhuriyet'le birlikte. I Hisarcıklıd)ğlu, hükümeti 'Kimsenin arka bahçesi olmayız' mesajıyla eleştirdi TOBB'deıı soıı uyarı TUBİTAK Olayı?.. Eskiden gazetelerde 's yasi icmal' başlıklı köşeler vardı. Yeni kuşaklara ya bancı gelen 'icmal' sözcii ğü lafı uzatmadan ve ay rıntılara girmeden bir ko- nuyu özünden yakalayı ı saydamlaştırmak anlam nı taşır. Bu açıdan ülkemizd neler olup bittiğini özetlı- meye çahşırsak, diyebil riz ki, uygarlık laı ihinde bir döııüm noktasını vııı- gulayan bilim-din çatı ması bugün Türkiye'deki iktidartarafından hoıtla- tılmış, gündcmin birinci maddesine oturtulmuştu r . Bir ülkede eğitim-öğrt - tim, akıl ve bilime dayalı olmaktan çıkarsa, laiklik ve demokrasiye belli bir süre sonunda veda etnıek kaçınılmaz olur; çünkİi yeni kuşaklar dinci siya- sal partilerin oy depolar)- nı doldurmaya başlarlar. Halk kitlelerini a\ dııılı- ğa değil karanlığa şartla- yan devletlerin Ortadc- ğu'daki durumları ise aı - tık herkesin malumudur. • Laik ve bilimsel ilkög;- retimi beş yıldan sekiz y ı- la çıkaran '28 Şubat' har^- ketinin dinci çevreler ta- rafından sürekli olaıak kötülenmesi bir raslantı değildir; AKP'nin iktida- ra geçer geçmez üniversj- telerle çatışmaya başla- masının anlanu da açık- seçiktir; bugünlerdc gün- demin sıcak maddesi TİJ- BİTAK'tır. Türkiye'nin en yüksek bilim kurulunun yazgısı Başbakan Erdoğan'ın el|i- ne verilmektedir.. ki bu- nun amacı ve sonucu şim- diden bellidir. Takıyyecilik şaibesini üstünde taşıyan bir ikti- darın laik eğitim, öğretim, üniversite ve bilim kıırııl- larıyla hesaplaşması ıızıııı süreli bir planlamanın bi- linçli siyasetini sergilemi- yor mu! • Atatürk'ün ünlü özdeyi- şi Türkiye Cumhuriys- ti'nin temel ilkelerindtn birisinivurgular: "Hayatt- ta en hakiki mürşıt ilımdir" (Yaşamda en gerçek yjol gösterici bilinıdir). Bilim alanına siyasal ik- tidarın amacı belli miida- halesi, irticaya doğru bir gidişatın en çarpıcı göts- tergesini oluşturuyor. TÜBtTAK (Türkiye Bi- limsel ve Teknik AraşnV- ma Kurumu) bıından böyle Başbakan Erdoğan ve Başbakanhk IVlüsteşa- MArkasıSa. 8,Sü. l'de Cumhuriyet Erdoğan'ın ERDEMİR eleştirilerine yanıt verdi Baykal: Satışa herkes karşı TOBB Genel Kurulu'nda konuşan CHP Genel Başkanı Baykal'ın, "ERDEMÎR'i 2 yıllık kârına rakiplerine satıyorsunuz. ERDEMlR'in satışına aklı başında her- kes karşı" sözleri, TOBB delegelerinin yoğun alkışıyla karşılandı. Baykal, Baş- bakan' ı elde ne varsa satarak bugünü kurtarmaya çalışmakla suçladı. DYP Ge- nel Başkanı Ağar da hükümete, "Sivil toplum örgütleri benden olsun, eleştiri yapmazlar, bakışıyla Türkiye'yi yönete- mezsiniz" diye seslendı. • 13. Sayfada Birliğin 60. genel kurulunda yeniden başkan seçi- len Hisarcıklıoğlu, kendisine alternatif üretmeye çalışan hükümete yüklenerek "Özel sektörü kendi şahsi ihtirasları uğruna parçalamak iste- yenleri, son kez uyarıyoruz" dedi. lç piyasada yaşanan sorunlann müteşebbisin sıkıntılarını da- yanılmaz noktaya getirdiğini belirten Hisarcıklı- oğlu, "Özel sektörün üstündeki yükler azaltıla- cağına bürokratik oyunlarla yeni ikbal makamla- n yaratma hesaplan yapılıyor" diye konuştu. "Akşamdan sabaha değişen mevzuat düzenleme- leri ile tepki niteliğinde getirilen yasalan" da eleştiren Hisarcıklıoğlu, "Yüksek büyüme hızı- mızı bu şekilde koruyamayız. Şirketlerimiz gi- derek daha fazla ara malı ithalatına yöneliyor. Ara malı ithalatı da istihdam ithalatı anlamma geliyor" dedi. Son 3 yılda 40 milyar doların üze- rinde döviz açığı verıleceğini kaydeden Hisar- cıklıoğlu, ihracatın ithalata bağımlı olmaktan kurtarılması gerektiğini vurguladı. • 13. Sayfada Türkiye'nin büyük ayıbmı AKP'li Devlet Bakanı Güldal Akşit itiraf etti: 42 bin çocuk sokakta Tehclr edllenler hayatta' Ata 'dan soykmm savına yanıt Atatürk 1921 'deki bir röportajda, Türk tarafının ikı ateş arasında kalması nedeniyle Ermenileri tehcir ederek önlem almak zorun- da kaldığını belirtmişti. Atatürk, "Ingilizlerin sulh zamanında ve harp sahasından uzak olarak lr- landa'ya reva gördüğü muamele- ye kayıtsız kalan dünya efkân, al- maya mecbur kaldığımız tehcir karan için bize karşı haklı itham- dabulunamaz. Bıze karşı ıftirala- rın aksine, tehcir edllenler hayat- tadır ve bunlardan ekserisi ltilaf Devletleri bizi tekrar harp etme- ye zorlamasa idı evlerine dönmüş olurlardı" demiştı. • 10. Sayfada ABD-Rusya ilişkileri gergln Sokakta yaşayan ve çalışan çocuk sayı- sı bir yılda yaklaşık 9 bın arttı. Istatis- tıkler, sokakta yaşayan ve çalışan ço- cukların yüzde 37'sınin Doğu ve Gü- neydoğu'dan göç ettığini, bu çocukla- rın yüzde 42'sinin eğitim durumunun "ilköğretim ara sınıflardan terk" ol- duğunu da ortaya koydu. Çocukların yüzde 1 l'i ise hiç okula gıtmemış. Sokaktakı çocukların yüzde 51.90'ı madde kullanıyor. Sokakta yaşamak- ta en büyük etken ise aıle ıçı şıddet. TÜKEY KÖSE'nin haberi • 3. Sayfada TÜBİTAK karan bekleniyor Gözler Sezer'de 14 kişilik Bilim Kurulu'nun 7 üyesını ata- ma yetkısını başbakana bırakan, TOBB ve YÖK Genel Kurulu'nun önereceğı adayların seçiminin de başbakanın ona- yıyla kesınleşmesini öngören yasaya bilim çevrelerı de sert tepki gösteriyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TÜBİ- TAK Bilim Kurulu'nun yapısmı ve atama yön- temini değiştiren yasanın TBMM Genel Ku- rulu'nda kabul edılmesinın ardından gözler Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e çev- nldı 14 kışîlık Bılım Kurulu'nun 7 üyesını MArkasıSa. H,Sü. 5'te 'Soğuk Savaş Türbanlı katılımcıların çokluğunun dikkat çektiği kongreye tran'dan da 2 çarşaflı milletvekili geldi. (AA) AKP Kadın Kolları toplandı Başbakan Erdoğan, partisınin 1. Kadın Kollan Kongresi'ne katıldı. Kongreye Azerbaycan, Cezayir, Tunus ve Suriye milletvekıllerının yanı sıra Iran'dan da 2 kara çarşaflı mılletvekılının katılması dikkat çektı. AKP'nin, kadın kollan kongresi yapan tek parti olduğunu belirten Erdoğan, bu anlamda devrim yaptıkla- rını ilerı sürdü. Erdoğan, nüfusun yarısını; kadınlan, kızlan ve anaları dışlayan bir sıyasetin sıyaset olama- yacağını belırttı. Kadınların yalnızca oylarını ısteyerek sıyaset ınşa edilemeyeceğini kaydeden Erdoğan, AKP Kadın Kolları'nın 81 il, 923 ılçe ve beldelerın yüzde 55'ınde örgütlü olduğuna dikkat çekti. • 5. Sayfada ABD Başkanı Bush'la Rusya Dev- let Başkanı Putın arasındaki "söz düellosu" gıderek sertleşıyor. İkı lıder, eskı günleri anımsatan açıklamalar yapıyor Bush, sık sık eski Sovyet cumhurıyetlerın- deki muhalıflere destek mesajla- rı verırken Putın, ABD yönetımi- nin kendısini de devırmek istedı- ğini düşünüyor. • 10. Sayfada Sezer'den Avrupa mesaji: Görüşmeler gecikmesin Cumhurbaşkanı Sezer, Türki- ye'nin Avrupa Bırliği sürecınde üzerine düşenleri yerine getıre- ceğını vurguladı. Sezer, "Aynı duyarlılığın, Avrupalı dostları- mızca da gösterılmesını bekliyor ve Avrupa Bırlıği'nin 40 yılı aşan ılışkılerimızin getirdığı sorumlu- luk bılinciyle hareket edeceğini umuyoruz" dedi. • 8. Sayfada • MÜMTAZ SOYSAL'IN 'A ÇI' YAZISI • 8. Sayfada Türk ekonomisi borç kıskacında IMF ve Dünya Bankası genel kurulları ne- deniyle hazırlanmış olan dünya ekonomısıne ılişkin temel göstergelerde Türkiye, bulundu- ğu "Düşük ve Orta Gelır" grubunda, yüksek dış borcu olan ılk beş ülke arasında yer aldı. Cari ışlemler açığı büyüklüğü ile dünya eko- nomisindeki sıralamada 6. sırada bulunan Türkiye'nin dış borçlarında son ıki yılda yüzde 24 oranında artış oldu. • 8. Sayfada 'Ceninreklamı'na soruşturma Sağlık Bakanhğı Teftış Kurulu Başkanlığı, yedız bebeklenn hayatını kaybetmesi ve has- tanenın bebeklenn görüntülerinı yansıtma şeklıyle ılgili inceleme ve soruşturma başlat- tı. Opt. Dr. Gürbüz, suçlamaları hak etmedi- ğını söylerken tzmırTabıp Odası Başkanı Zekı Gül, Gürbüz'ün cenınlerle görüntü alın- masına ızın vermesinin, kamuoyunu "dehşe- te düşürdüğünü" belırttı. • 8. Sayfada 4- Beşiktaş galibiyet serisini bozmadı SÜper Lig'de şampıyonluk yarışından haf- talar önce kopan Beşiktaş, Inönü Stadı'nda konuk ettığı Samsunspor'u 2-0 yendi. Sıyah - Beyazh ekip bu sonuçla teknik dırektör Rı- za Çalımbay'ın göreve getırılmesının ardın- dan yakaladığı başarıh görüntüyü sürdürdü. Dün oynanan dığer maçlarda ise şu sonuçlar alındı: Gençlerbırlığı-Malatya: 5-3, Denız- lıspor-Akçaabat Sebatspor: 4-2. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Anneee... Anne Krueger Geliyor! Türkıye'yi okşayıp fırçalamaktan sorumlu IMF Başkan Yardımcısı Anne Krueger'in Istanbul ve An- kara'dayaptığıkonuşmalar, son derece net, IMF'nın hedeflerini açıkça ortaya koyan değerlendirmelerdi. Krueger'e en azından samımi davrandığı ıçin te- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog