Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Cumhııriyet t^ K I T A P L AR I ATATÜRK BÎR GÜN GELECEK İktayAkbal Çağ Pazarljmj A Ş Turkouı ı Cad No W41 (34334) C dgaloglu klanbulTe 212) S1401 96 Cumhuriyet rjj^Cumhuriyet k^KlTAPLARI ANILAR "Bir Cumhuriyet Kızı" Müşerref Hekimoğlu Çağ Pazarlaım A Ş Tutkocajı Cad No 19/41 (34134)CagaloglUrlstanbulTd (212)51401 96 82. YIL SAYI: 29067 / { 0 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 7 MAYIS 2005 CUMARTESİ r d ön ü mü müzü ku11uyoru z Bizi bugünlere getiren okurlarımıza teşekkür ederiz azetemizin 82. kuruluş yıldönümünü bugün geleneksel yemekle kutluyoruz. Istanbul Cağaloğlu merkez binamızm bahçesinde döner ve biradan oluşan geleneksel yemek saat 1 2.00'de... Kutlamalar Ankara'da büromuzun teras katında saat 1 8.00'de, Izmir'de Ahmet Piriştina Kenf Arşivi ve Müzesi'nde saat 20.00'de, Adana'da ise saat 1 2.00'de Güney llleri Büromuzda gerçekleştirilecektir.- C u m h u r i y e t ' i n ö y k ü s ü 9 . s a y f a d a . . . \ Bitti mi? Başyazarımız NadırNö- dı'nin 11 Temmuz 1971'cje bu köşede çıkaıı yazısı, gcçmiştcn güzel bir yab- rağı canlandırıyor ve Yıjı- nus Nadı'ye ilişkin bir an|- yı dile getiriyor: "Babamın Atatürk'e bağlılığıçokkökliıydü. Ko- lağası Mustafa Kemal'lc, Selanik'te 'Rumeli' gazc- tesinı yönettığı sıralarda, galıba 1910 yılında tanıs- mıştı. Düşuncelennı yurel - ten paylaştığını sonralaıı bana sırası düştükçe söyk- mıştır. Akşamları nhtım bc - yu gazınolarından bırındfe bırkaç arkadaş buluşur, yuıt sorunları üzennde sonıı gel - mez tartışmalara koyulurlar ve Kolağası Mustafa Ke- mal'ın o devır ıçın bir Jules Verne romanı kadar düşse 1 sayılabılecek düşüncelerını hayranlıkla dinler, benım- serlermış. Anafartalar zaferi üzeri ne babamın genç komutan lara karşı besledığı güveıı duygusu bir kat daha artı- mış, sarsılmaz bir ınanç ha- linde gıiçlenmış. Bırıncı Cı- han Savaşı yenilgısınden sonra lstanbul'da çıkardığı 'Yeni Gün' gazetesını kdu- patarak ılk fırsatta Anka- ra'ya, Mustafa Kemal Paf şa'nın yanında yurt hızme • tıne koşması bu yüzdendır. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nııı fikir bayraklarıfıdan bırı olan 'Yeni Giin'ü bu yüz den Ankara'ya taşımıştır Karanlık günler, saltanat yonetımının kışkırttığı ıs^ yanlar, ayaklanmalar, Bıj rıncı, Ikinci lnönü zaferlej rı, Sakarya ve nıhayet Dum- lupınar ıle 9 Eyliil... Bıttı mı? Hayır, asıl Kurtuluş Sava şı'nın, ekonomık kalkınınc ve çağdaş uygarhk savaşı^ nın ondan sonra başlayaca^ ğını, Gazı Mustafa Kemal o gün, Istanbul'dan tebrike) ve 'arzı hizmete' gelen bıtf kısım yazarlara kendı ağn zıyla söylemıştır. Saltanatın, hahfelığin kaldırılması, cumhuriyet, eğıtım bırliğı, tekkelerın, zavıyelerın kapatılması, dın ışlerının dünya ışlerınden ayrılması, Medenı Kanun, kadın hakları ve ötekı dev- rımler... Bittı mı? Hayır, gene bitmedi!.. Devrımcılığı ılke edınen bir rejımın devrımcılik lel- sefesınden cayamayacağı- nı, her gerektığınde ılerı atı- lımlara başvurmayı görev bıleceğınıAtaturk, emır ve- nrcesıne değıl, ama tartışa- rak, ınandırarak Efla- tun'un sofrasını andıran akşam sohbetlerınde arka- daşlarına anlatmaktan vaz- geçmemiştir " • Çağdaş insanın tarihsel bilinci, yaşamın süreklili- ği içinde her bitmiş gÖrü- nen olayın ardında yeni bir başlangıcın bulundu- ğunu algıhyor. Başyazarı- MArkasıSa. 8,Sü. I'de Cumhuriyet AB, Balkanlar'da bağımsızlığını kazanamayan bazı bölgeleri üyelik statüsüne hazırlayacak Sömürge planıÖneriler Türkiyeyi etkileyecek Avmpadaki özei vakıflarca desteklenen ve Avrupa siyasetinin önemli ısimlerinin hazırladığı "Balkanlar'ın Avrupa'daki Geleceği"raporu, Brüksel'in, "macera- h bir arayışa" hazırlandığını ortaya koydu. Balkanlar'ın AB'ye en- tegrasyonu ve özellikle de Kosova başlığı altında hazırlanmış öne- riler listesinde, ılk aşamada egemenhk hakları süren bir ülke için- deki bölgenin yönetım yetkisi AB'ye devrediliyor. Yetkilerın artan oranda yerel yönetıme aktarılmasından sonra, üyelik müzakereleri başlıyor. Rapor, yalnızca Rusya ve Çin'i değil, Turkiye'yi de sar- sacak öneriler içeriyor. OSMAN ÇUTSAY'ın haberi • 10. Sayfada Kretschmer: Türkiye üyeliğe uzak Avrupa Bıriiği Komısyo- nu Ankara Temsılcısı Kretschmer, Türkiye'dekı reform sürecinin yavaşladığını belirterek Türkiye'nin üyeliği sağlayacak gerekli re- formlardan çok uzak olduğunu söyledi. Kretschmer, "Örneğin in- san hakları ve özgürlüklcr konusunda büyük açıklar var. Sivil-as- ker ilişkilerı, hukuki reformlar ve uygulamalar konusunda da bir gelişme yok" dedi. Ankara'nın tanımadığı Kıbrıs Rum kesiminin de Kuzey Kıbrıs'la yapılacak doğrudan ticareti veto etmekte ser- best olduğunu ileri süren AB Temsilcisi, Ermeni iddialarının bırli- ğe üyelikte dolayh olarak etkili olduğunu vurguladı. • 10. Sayfada Deniz'ler ve , Filistin f On-on beş dakika * ! ^ kadar ya gitmiştik ya da gitmemiştik, yol çevrildi. Arama vardı. Bize hiç bakmadılar. Bagajı açtırdılar. Bizden ayrı birkaç Arap yolcu da dahil indirdiler. Deniz ve arkadaşları ile gelen valizleri açmışlar, içindeki silahları, kitapları görmüşlerdi. Silahlardan rahatsız olmuşlardı. "Bunlar kimin" diye sordular. Deniz sloganlar atmaya, marşlar söylemeye başlamıştı. Son derece tuhaf bir durumdu. Sanki Türkiye'de polise yakalanmış, gösteri yapıyordu... TURHAN FEYtZOĞLU'nun yazı dizisi yaruı Cuıııhuriyet'te Üç fidan anıldı 68 Kuşağı'nın 12 Mart döneminde idam edilen 3 devrimci lideri Deniz Gezmiş, Hiisevin lnan ve YusufAslan, ölümlerinin 33. yildönümünde gömütieri başında anıl- dı. Anmaya aralarında CHP, EMEP, DEHAP, Hak-Par, SHP, ESP, 68'liler Dayanış- nıa Derneği, 78'liler Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kızılırmak Köy Dernekleri, İHD, ASMMO, DİSK, TÜMTİS, KESK,TMMOB ve gazetemiz okur- larının bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. • 6. Sayfada (Fotoğraf. KORAY AVCI) KKTCyedemirledi Atina 'yı hzdıran gemi îngıltere'den denıze açılan "Aegean Sun" adlı araba yüklü Yunan ferıborunun KKTC'nin Magosa Lımanı'na demırle- mesı Atına'yı kızdırdı. Yunanistan Deniz Tıcaret Bakanı Manolıs Kefaloyannis, "Işgal kesımı hmanına" demırleyen ge- mınin aıt olduğu şırketle gemi kaptamnın en ağır cezaya çarptırılacaklarını söyledi. Kefaloyannis, "Mıllı cıkarları koruma- yan Yunan gemılerınm Yunan bayrağını taşımaları mümkün değildır" dedi. İngiltere seçimi TonyBlair 3. kez başbakan Blair lıderliğindekı Işçi Partısi, tanhinde arka arkaya 3. kez ıktidara geldi, ancak partı önceki seçimlerle karşılaştınldığın- da cıddi oy kaybına uğradı. Blaır'ın 3. kez başbakanlığı garantilemesi "tarihi bir zafer" olarak görülse de, partinin özellik- le de Irak savaşı yüzünden kan kaybetme- sı, eski Malıye Bakanı Gordon Brown'ın Blaır'ın yerıne koltuğuna oturabıleceğı yorumlarına yol açtı. MUSTAFA K. ERDEMOL'un haberi • 11. Sayfada 'ASGARÎ ÜCRETYÜKSEK' IMFhem hem alay Emekçilerin kazanılmış haklan- na göz diken IMF 1. Başkan Yar- dımcısı Krueger, istihdamın art- ması için asgari ücretin azaltılma- sını istedı. Krueger, "270 dolarla siz geçinebılir misiniz" sorusuna, "Geçınmek zorundaysanız geçm- mek zorundasınız. Daha azıyla ge- çinenler de var!" yanıtını verdi. Krueger, işgücü piyasalannı "da- ha esnek" kılacak önlemler alın- ması gerektiğini ilerı sürdü. IMF Başkan Yardımcısı'nın, sorulara yanıt verırken "Yüksek büyümeyi sağladık, enflasyonu düşürdük ve malı disıplini tutturduk" diyerek birincı çoğul şahısla aktarması dikkat çektı. • 12. Sayfada 'ÇOKBlLMÎŞ TÜKETtCİ' Hak arama suç oldu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tü- ketici ve Rekabetın Korunması Genel Müdürlüğü, "ayıplı mal satıldığı" iddıasıyla Başbakanhk Bilgi Edinme Merkezi'ne başvu- ran tüketici Orhan Dalmızrak'ı "çokbilmiş tüketici" olarak nite- lendirdi. Dalmızrak, bakanhğın "boşu boşuna" tüketici reklamları yaptığmı söyledi. EMRE ÇA- LIŞKAN'ın haberi • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tutarsızlığın Sergilenişi Uluslararası bir toplantıda RTE, 2023'te Türkiye nasıl olmalı sorusunu yanıtlayan bir korıuşma yap- tı. Yanıt oldukça sade; AB ıle entegrasyonunu ta- mamlamış olmalı, diyor. 2023! Oysa 3 Ekım'de müzakerelere başlaması beklenen Türkıye'nın, 2014'lerde AB'ye eşıt koşul- \ArkasıSa.8,Sü.l'de Miting gibi protesto Trabzonspor'un Fenerbah- çe'ye yenilmesının ardından Futbol Federasyonu'na tepki olarak 20 bın kışı "Lütfen is- tıfa" yürüyüşu düzenledi. Trabzonspor taraftarlan ilgınç pankartlarla Futbol Federas- yonu Başkanı Bıçakcı ve kar- şılaşmanın hakemi Papıla'ya tepkı gösterdıler. I Spor'da Erotik kanal yasağı RTÜK, Avrupa Sınırötesi Te- levızyon Sözleşmesi ile Uydu Yayını Lısans ve Izın Yönet- meliğı'nin ilgilı hükümlerı uyarınca, Digiturk üzerinden yurtdışı çıkışlı yayın yapan Adult Channel, Exotica TV, Playboy TV ve Rouge TV'nın yayın buketınden çıkarılmasını kararlaştırdı. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY TUBITAK Kaldıpıhyor! Hükümet inadım inat dedi, TÜBİTAK Yasası'nı Meclis'ten geçirdi. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se- zer'de. EğerSezeryasayı yeniden görüşülmek üze- re geri gönderırse, AKP yeniden aynen göndermek için her şeyi yapacak. Ikinci kez Köşk'e gittiğınde Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra hemen uygula- ma başlayacak. Daha sonra Anayasa Mahkemesi MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog