Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Onlann Can Güvenliği İçin ArkaKoltuk ÇocukJanmızın -f- umhuriye Ontann Can ArkaKoHuk Çocuklanmızın 82. YIL SAYI: 29091 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ f»924-J945ja/l$V54ZU?/; NADİR NADİ 31 MAYIS 2005 SALI AB SÜRECİNDE GÜVENLÎK m- Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte başlayan yeni süreçte Türkiye-AB-ABD ilişkileri.... <m- Balkanlar'daki düzensızlık, Kafkaslar'daki güç mücadelesi, Irak'taki kargaşa güvenliğimizi nasıl etkileyecek? *-Türkiye'ye gözdağı veren yasadışı göç, silah, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, komşu ülkelerdeki organıze suç örgüfleri ve savaşım yönfemleri .. «r Tuna yoluyla ve yoğun gemi trafiğiyle kirlenen denizlerimiz ve çevre sorunlarımız... mr Ülkenin içinde bulunduğu tehdit ortamında TSK'nin anayasal ve yasal görevleri.... 41. Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın yazı dizisi 6. sayfada... BUGÜN Cumhuriyet 'le birlikte. Fransa'da 'hayır' darbesi alan birlik, endişeyle Hollanda'daki oylamayı bekliyor sıkıntıda Öldürülen Yorulmaz 'ın annesi: Bu işte Susurlukparmağı var üdlirabİIİr' Brüksel'in anayasanm reddedilmesi duru- munda izlemeye karar verdiği bir "B Planı" bulunmuyor. Fransa refe- randumundan sonra Hollanda'da 'hayır' oylannın 2 puan artarak yüz- de 59'a çıktığı bildirildi. Referandumdan sonra AB Konseyi'nin ana- yasa anlaşmasmı "ölü" ilan edebileceği belirtiliyor. Avrupah liderler, sonuçlann birlik için güçlük yarattığmı kabul ediyor, ancak çaba har- camaya devam edeceklerini söylüyorlar. AB diplomatlan, birliğin içe döneceğini ve genişlemenin ikinci plana atılabileceğini belirtiyorlar. '3 Eklm etkilenmez' AKP hükümeti, Fransa'da AB Anayasası için yapılan referandumdan "hayır" çıkmasımn sürpriz olmadığını ve Tür- kiye'nin etkilenmeyeceğini ileri sürdü. Hükümet Sözcüsü Cemil Çi- çek, "Referandum, hiç şüphesiz, 3 Ekim müzakereleri bakımmdan bir ön şart değildir" dedi. AB liderleri de referandumun müzakerelerin başlamasını etkilemeyeceğini savunurken Avrupa basını Türkiye'nin AB üyeliğinin üzerine gölge düştüğünü ve 3 Ekim tarihinin gözden geÇİrilmesİ gerektiğini yazdl. AYHAN ŞtMŞEK'in haberi • 11. Sayfada • FRANSA VE AB'DE SlYASl KRİZ mıo.sayfada • DIŞ BASIN: AB PROJESt ÇÖKEBÎLÎR mıı.Sayfada Yasadışı eğitimden sonra camide eğitim Laik sistem ad1111 adım keıııîriliyor Milli Eğitim Bakanlığı, dın kültürü ve ahlak bılgısı dersi için yeni müfredat hazırladı. Programa bir de uygulanması, öğret- menının ınısıyatıfine bırakılan "örnek" etkinlik programı ek- lendı. Müfredat kapsamında dersi veren öğretmen ortaöğre- tım 9. sınıf öğrencilerini mezarlıklara götürecek, camilerde uygulamalı namaz eğıtımi verecek, sınıfta Kuran okutacak. Din Oğretimi Genel Müdürü Aycan, önerilenn "öğrencileri da- ha aktıf hale getırmek içın" yapıldığını söyledı. Eğıtim-Sen Genel Başkanı Dinçer, bılimsel ve demokratik eğıtünin, meta- fızık, dogmatık dünya görüşüne tercıh edildiğinı belirtti. Dın- çer, değışıklıklerle, "geleceğın ılımlı Islamı" konseptine uygun bireyler yetiştırılmesınin amaçlandığını kaydettı. • 5. Sayfada AKP UYARISI Ayduılar rahatsız SfNSÎPLAN Kıırslara ceza yok Aralannda Necla Arat, Nejat Yavaşoğullan. Meh- met Güleryüz, Rutkay Azız, Meriç Velidedeoğlu, Alev Coşkun \ e Ataol Behramoğlu'nun da bu- lunduğu 133 aydın, akade- mısyen, yazar ve sanatçı- dan oluşan Yurtsever Ha- reket. AKP'yi ülkeye Av- rupa üzennden şenat reji- mi getirmek ıstemekle suçladı. B 5. Sayfada Türk Ceza Yasası'nın yasadışı eğitim kurumla- nyla ılgili maddesının ge- rekçesınde, yasadışı eğitim kurumu 'okül ve dershane' ile sınırlandınlırken kurs ve benzeri kurumlar kap- sam dışmda tutuldu. Buna göre kaçak Kuran kursu açaniara hiç ceza verilme- mesı gündeme gelebilecek. EMİNE KAPLAN'ın haberi • 4. Sayfada çete üyesi yaptılar*Bursa'da öldürülen Susurluk hükümlüsü Oğuz Yorulmaz, toprağa verildi. Cinayetle il- gili tartışma sürerken anne Nurhan Yorul- maz, "Ben yavrumu memur verdım, çete yaptılar. Oğluma sahıp çıkmadılar. Ağar, Çıller şımdı konuşsun. Yavrumu devırenler de ınşallah devnlecek. Bu işte Susurluk par- mağı var, hepsıni açıklayacağım" dedi. Emniyet Müdürü Çapkın, Yorulmaz'ın öldü- rülmesmın spontane gelişmış bir olay oldu- ğunu ve Nilüfer Turızm'in sahibi Kayapa- lı'nın oğlunun korumalığını yapan bir kışı- nın "kahraman olma duygusuyla" olayı gerçekleştırdığunn belirlendiğuıi söyledi. LEVEJVT GENCELLt'nin haberi • 7. Sayfada Serbest dolaşıma destek Amerîkalı heyetKKTCde Cumhuriyetçi senatör Ed Whitfield başkan- lığındakı ABD Kongre heyetinın, Ercan Havaalanı'nı kullanarak Kuzey Kıbns Türk Cumhunyeti'nı ziyaret etmesı, Kıbns Türklen tarafmdan "moral dopingi" olarak yorumlandı. Heyetın başkanı Whitfıeld, zi- yaretın yasal olmadığını ılen süren Papa- dopulos'u eleştırerek "Bız ınsanlann gön- lünce dolaşmasını ıstıyoruz" diyerek ızo- lasyonlann kaldırılmasına destek verdı. REŞAT AKAR'ın haberi • 8. Sayfada Öldürülenlerin hepsipolis CHPKadınKoIlandokunuImazlıkJannkaldırılmasıiçinimzakampanyasıbaşlattı.(Fotoğraf:AA) M~M wwmw 9/Ww lSwwwwwwm w9 'Dokunulsun' kampanyasr 27ki§iöldü CHP Kadın Kollan, Başbakan Erdoğan'a 'Seçimlerden önce verdiğin sözde dur' çağnsı yaptı. İlk imzalan Güldal Okuducu ve Ali Topuz attı CC0RT4V4 ISAP VBR Haber Merkezi - CHP Kadın Kollan, dokunul- mazlıklann kaldırılması ıçın dün Türkiye çapında "Ey iktidar, dokunulmazlığın arkasına saklan- ma, çık ortaya hesap ver" adlı ımza kampanyası başlattı. CHP Kadın Kollan Genel Başkanı \e îstan- bul Mılletvekilı Güldal Okuducu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçımler sırasında dokunulmaz- lıklan kaldıracağına dair söz verdığuu arumsatarak "Sözünüzû ne zaman rutacaksınız" dedi. CHP'h kadınlar dün Ankara. İstanbul, Izmır,Adana başta ol- mak üzere Türkiye'nin dört bir yanında standlar ku- rarak eşzamanlı olarak "Bir imza da sen ver" kam- panyasuıı başlattı îstanbul'da dün CHP Beyoğlu tl- çe Merkezı'nin önünde bir araya gelen CHP'li ka- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de Polis yetkilileri, inrihar bombacı- lanndan birinın, yüzlerce özel po- lis gücü mensubunun, özel gü- cün feshedilmesinı protesto et- mek içm bir karakolun önün- de toplandığı sırada; dığerinin ıse polis, asker ve kamu hızmetleri için işe alınacaklarm sağ- lık kontrolünün yapıldığı tıp merkezmde sal- dın gerçekleştirdiğıni bildirdi. • 8. Sayfada ERDEMÎR, FABRİKASI tÇÎN YÜRÜDÜ • 7İ. Savfada KREDl DÜZENI KOKTEN DEĞİŞİYOR • 12. Savfada ADANA'DA StNEMA ŞÖLENİ • 15. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Eski Günlere Dönüş Avrupa'da aleyhimize gelışmeler hızla büyüyor di- ye karamsarlığa kapılmamak gerekiyor. Yüreğinizi serin tutun; Fransa'da referandumdan yüzde 55 ha- yır çıkması Batılı hemen herçevredeolumsuzsonuç- ları beraberinde getireceği yorumlannın yapılması- nayol açtı. Lakin Dtşişleri Bakanımız Abdullah Gül: "Türkiye'nin AB üyeliğı referandumlardan veya hü- MArkası Sa. 8, Sü. / 'de MasterCardHan özür açıklaması MasterCard Güneydoğu Avrupa Ge- nel Müdürü Özlem Imece, Türki- ye'ye hakaretler içeren Avrupa Şam- piyonlar Ligi Finali'nde dağıtılan is- tanbul ile ilgih Lonely Planet gezi kitabının sadece ilk 16 sayfasında yer alan konulann MasterCard tara- fmdan sağlandığmı belirterek yer alan yorumlardan dolayı üzüntü duy- duklannı ileri sürdu. • 8. Sayfada -f- Hükümet işçiye düşükzam önerdi Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şahin, kamu ışçılenne, bırinci ve ikıncı 6'şar aylar ıçın yüzde 4'er, üçüncü ve dördüncü 6'şar aylar için toplam yüzde 5 oranında zam öneril- diğini açüdadı. Türk-îş Genel Başkam Kılıç verilen önenlyle uzlaşmalannm mümkün olamayacağını kaydederek kendılerine ekonomik büyüme payı verilmediğini söyledi. • 13. Sayfada GÜNDE3fr 7* Fpansa'daki • Referan-dummm! AB'nin kurucu üyelerinden Fransa'nın AB Anaya- sası'na hayır demesi birliğin genişleme ve bütünleş- me sürecini derinden etkileyecek. Duruma 3 pencereden bakalım: Fransa'nın içi ve dünyadaki durumu, AB ve Tür- MArkası Sa. 8, S'i. 8 'de •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog