Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

y İ T A P L A R I HALKEVLERİ Anıl Çeçen Ça4 Pa2ariama A.Ş T&kocagı Cad No 39 41 <34334)Cagaloğiu-lsai]bulTel (21215140196 Cumhuriyet r'CumhuriyeC L . K İ T A P L A R I PORTRELER Oral Çalışlar (343«ıC. Tûrk(xafcCadNo3941 Tel (212ı 514 01 96 82. YIL SAYI: 29090 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) BUGUN Cumhuriyet 'le birlikte. KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 30 MAYI^^005 PAZARTESİ AB SÜRECİNDE GÜVENLÎK - Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte başlayan yeni süreçte Türkiye-AB-ABD ilişkileri . . * Balkanlar'daki duzensizlik, Kafkaslar'dakı güç mücadelesı, Irak'takı kargaşa guvenliğımizi nasıl etkileyecek? •-.- Türkiye'ye gözdağı veren yasadışı göç, silah, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, komşu ülkelerdeki organıze suç örgütleri ve savaşım yöntemleri... • Tuna yoluyla ve yoğun gemi trafiğiyle kirlenen denızlerimiz ve çevre sorunlarımız... . Ulkenin içinde bulunduğu tehdif ortamında TSK'nin anayasal ve yasal görevleri.... 41. Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın yazı dizisi yarın Cumhuriyet 'te. Birliğin lokomotif ülkesi olan Fransa'da halk, anayasaya yüzde 57'yle 'hayır' dedi AB ııroiosîııo darbe îktidarm Niyeti.. Son gelişmeler; özellikle iktidar partisi ve muhale- fet partisi liderleri arasın- daki söz düellosu, bir bakı- ma yararlı oldu. Bu sayede iktidar parti- sinin takıyyeci kimliğine ilişkin tartışmalar son bul- muş, kuşkular silinmiştir. Kaçak Kuran Kursları ve gizli dincilik okullanna yeşil ışık yakan Meclis ka- rarından sonra AKP'yi sa- vunmak olanağı kaimış mıdır? İktidar partisinin, İslamcı değil, muhafaza- kâr olduğu iddiası bundan böyle ileri sürülebilir mi? Laik Cumhuriyet'in Başbakanı kaçak din okullarını savunuyorsa, el- bette bu siyasetin bir art niyeti ya da gizli hikmeti bulunmaktadır. • Bir toplum demokrasiye açılnıak istiyorsa iaik dü- zenini kurmak zorunda- dır. Hele eğitim yapısında laikleşmeden, akıl ve bili- me dayalı bir öğrenimden çocuklarımızı geçirmeden demokrasi hayaldir. Akıl ve bilim yöntemle- riyle eğitimden geçerek aydınlanmış yığınlann ço- ğunluğu oluşturamadığı Islam ülkelerinde demok- rasi kurgusu bir aldatma- cadır. Bu toplumlarda ya- pılacak seçimlerde sandık- lar çağdışı iktidarlan dev- let gücüyle donatırlar. Sonuç meydandadır. Bir buçuk milyar nüfus- lu Müslüman coğrafyasın- da tek demokratik rejimin yalnız Türkiye'de bulun- ması rastlantı değildir; Atatürk devrimi sayesin- dedir. • tktidara geçtiği günden başlayarak AKP'nin yap- tığı işlere şöyle bir göz at- mak bile çarpıcı gerçeği görmeyi kolaylaştırır. Bu iktidar uzun vadeli bir ta- sarımı serinkanlı bir za- manlamayla uygulamak- tadır; sırasında bekleme- sini bilmekte, gereğinde geri adım atmakta; ama, hedefi gözden kaçırma- dan yürümektedir. Eğitim ve öğretim ala- nında kaçak din okullan- nı hayata geçirmek bu yü- rüyüşün en önemli adım- larından biridir: Çocukla- nmızın taze beyinleri ka- çak okullarda "Ihmlı îslam Devletı Modeli"ne göre şartlanacaktır. Bu amaçla kaçak okullara göz yumul- maktadır. Geriye dönüşü olanaksız bir yoldur bu. Eğitimini dincilerin eli- ne bırakan toplum gelece- ğini şimdiden irticaya tes- lim etmiş olmuyor mu? Cumhuriyef İkl 'hayir1 Çlktl Fransızlar, genişleme korkusu ve egemenlik kaygısı nedeniyle AB Anayasası'na büyük bir farkla 'hayır' dedi. Türkiye destekçilerinin Almanya'daki yerel seçimlerden sonra Fransa'da da darbe alması "Türkiye'nin de yenilgisi" olarak değerlendirildi. Fran- sa'nın 'hayır' demesi, AB çevrelerine bomba gibi düştü. Bu sonuç Brüksel bürokratlanna da tepki olarak yorumlandı. Sonuçlann çar- şamba günü sandığa gidecek olan Hollanda'yı ve diğer AB ülkeleri- ni de etkilemesi bekleniyor. 16-17 Haziran'daki AB zirvesinde sonuç- lan değerlendirecek olan üyeler, birliğin izleyeceği yolu saptayacak. CHP'Ll ÖYMEN: Anayasa rafa kalktı Referandum sonuçla- nnı değerlendıren CHP Genel Başkan Yardımcı- sı Öymen, AB'nin ana- yasa dışında bazı yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalabileceğine dikkat çekti. Öymen, "Avrupa Anayasası'nın rafa kalktığını söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Fakat uzun vadede, AB yoluna devam edecektir. Ret, AB'nin genişleme ve ilerleme yolundaki çalışmalannı yavaşla- tacaktır" diye konuştu. MAHMUT LICALrnın haberi • 10. Sayfada AB'deti Ortak bildlri Seçim sonuçlan ülkedeki dengeleri de de- rinden etkileyecek. Bütün ağırhğını 'evet'ten yana koyan Cumhurbaş- kanı Chirac'ın siyasi gücünü yitireceği, Başbakan Raffarin'in yerine en büyük rakibi Sarkozy'yi getirmek zorunda kalacağı söyleniyor. So- nuçlann ardından Chirac, hükümet değişikliğiyle ilgili karan önümüz- deki günlerde vereceğini açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Bar- roso, AP Başkanı Borell ve Lüksemburg Başbakanı Junker bildiri ya- yımlayarak sonucun AB'yi zora sokacağını ancak oylama sürecinin devam edeceğini kaydettiler. ALİ SİRMEN'in haberi • 10. Sayfada CHP lideri Deniz Baykal. Solingen kıyımının yıldönümünde acılı aile- lerle birlikte oldu. (Fotoğraf AA) Solingen'de dostluk ödülleri Solingen'de, neonaziler tarafın- dan evlerinin kundaklanması so- nucu yanarak yaşamlannı yiti- ren Genç ailesinin beş ferdi, kat- liamın 12. yılında törenle anıldı. Türk-Alman Dostluk Federas- yonu, ırkçıhğa karşı toplumsal dayanışmayı sağlamak amacıy- la dostluk ödülleri dağıttı. ÖMER AKTAŞ/FUAT AT£Ş SOLLNGEN - Almanya'nın So- lingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te neonaziler tarafından evlerinin kun- daklanması sonucu yanarak hayat- lannı kaybeden Genç ailesinin beş ferdi, katliamın on ikınci yılında düzenlenen törenle anıldı. Yaklaşık iki bin kişınin katıldığı törende es- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te YÜKSEK KATILIM - Yaklaşık 42 milyon seçmenin bulunduğu Fransa'da seçime katüım oranı yüzde 70'in üzerinde gerçek- leşti. 'Hayır'cılar seçim sonuçlarının açıklanmasımn ardından kazandıkları başanyı sokaklara dökülerek kutladılar. ( AP) AKP'nin yasadışı Kuran kurslanna cezayı hafifletme girişimine muhalefetten sert tepki 'Ulııs devleüe düello' BARDA 'HESAP' KAVGASI ADADA YOĞUN DlPLOMASl Susuritrirsamğr öldürüldüÇetecilikten hapse giren, adı Topal cinayetine kanşan eski özel harekâtçı polis Oğuz Yorulmaz, Bursa'da güvenliğinı üstlendiği barda kafasından vuruldu. Arala- nnda Evcil'in yakın bir arkadaşı- nın oğlunun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. • 8. Sayfada ^AımarrKıbrıs'ta: nabız yokluyor Annan'ın Siyasi İşler Danışmanı Prendergast, Talat \ e Papadopu- los'la görüştükten sonra Atina ve Ankara'yı zıyaret edecek ve BM Genel Sekreteri'ne rapor verecek. ABD Kongre üyeleruıden oluşan heyet de bugün Istanbul üzerinden KKTC'ye gidıyor. • 11. Sayfada Terör eğltiml CHP'li Eraslan, düzenle- menin asıl amacuım "Işık evlerinin ser- bestçe faaliyet göstermesi, tarikatlann istediği gibi örgütlenmesi" olduğunu ile- ri sürdü. AKP'nin toplumu test ettiğini belirten Eraslan, "AKP, ulus devletle dü- ello yapıyor. Bu yasayla ASALA, Kızı- lay'ın göbeğinde eğitim kurumu adı al- tuıda faaliyet gösterebilir" diye konuştu. Hedef din devleti' CHPÜ Gazaicı, " Türkiye'deki düzenin seçeneği oluştu- rulmaya çalışılıyor. Bu kurumlan yargıç istese de kapatamayacak" dedi. Bundan sonra eğitim sisteminin 'dinsel' ve 'bı- limsel' olmak üzere ikiye aynlacağını ileri süren Gazaicı "Hedefleri Türkiye'yi şeriatla yönetilen din devletine dönüştür- mek" uyansında bulundu. • 5. Sayfada BAĞDAT'AABLUKA Irak'ta dev operasyon Direnişçilere karşı Saddam Hü- seyin'in devrilmesınden sonraki en büyük operasyon başlatıldı. 'Şimşek' operasyonuna 40 bin güvenlik görevlisi katılıyor. îki bölgeye aynlan Bağdat'm giriş- leri kapatıldı, yüzlerce kişi gö- zaltına alındı. Salduılann artabi- leceği \iırgulandı. • 10. Sayfada ATO SERT ÇIKTI: i&nkaİar 'buduyor' Bankaların tüketicıden masraf, komisyon, işletim ücreti adı al- tmda yılda 25 milyon liraya ka- dar kesinti yaptığını belirten ATO Başkanı Aygün, "Tüketici tırtıklama bankacılığı canunıza tak etti. Bankalar resmen tüketi- ci buduyor" dedi. • 12. Sayfada Çatalhöyük'te yeni bir ana tanrıça Konya Çatalhöyük kazılarında 1250 buluntu gün ışığına çıkarıldı. Antalya 'da başlayacak uluslararası arkeoloji çalıştayında önemli buluntular açıklanacak OZGENACAR ANKARA -Antalya'da bugün başlaya- cak "27. Uluslararası Arkeolojik Kazı- lar, Yüzey Araştırmaları ve Arkeomet- ri" Çalıştayı'nda açüdanacak önemli bu- İKntulann başında Çatalhöyük'ün "ana tanrıçası" geliyor. Insanoğlunun "gıda toplayıcdığı" ve "avcılık" yaptığı ma- ğara dönemınden çıkıp bir alana sürekli yerleşıp tanmsal üretime, haysanlan ev- cilleştirmeye geçtiği tanm devrimi döne- minin dünyadaki en önemli örneklerin- den biri Konya'n^n Çumrı ilçesindeki Çatalhöyük ören yerindedir. 1960'hyıl- larda ilk kazma vurulduktan sonra dün- yada önemli yankılar yaratan, ancak bir süre ara verilen Çatalhöyük kazılanna 1993 yılında Ingiliz arkeoloğu Ian • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de > GUNDEM MUSTAFA BALBAY Gaflet mi, Dalalet mi, Hıyanet mi? Türk Ceza Yasası'nın (TCY) 263. maddesinde ya- pılan değişiklikle yasadışı eğitim kurumu açılması- na izin vermek başlıktaki üç şıktan birine girer mi, girerse hangisine girer? önce, geçmiş yıllarda izinsiz olarak açılmış Kuran MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog