Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

W Can Güvenliği için Cumhuriyet81. YIL SAYI: 29063 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Onlann Can Güvenliği için '." Arka Koltuk Çocuklanmızın DOĞUŞ OTOMOTIV •••••3 MAYIS 2005 SALI 1 T ü r k i y e ' y i v e d ü n y a y ı k e ş f e d e c e g i n i z y e p y e n i b i r d e r g i PAMUK DAĞLARININ KALESÎ: ,W PAMUKKALE -t:., • Gitmışken Van Golu • 700 yıllık muze köy: Cumalıkızık • Safari için tek adres • Geçmışten bugüne, Taksım'den Galatasaray'a • Adalar'ın güneşi • Akdenız'in güzellıjjı Köprülü Kanyon'da saklı anbul edisi Y a r ı n C u m h l l E İ y e t ' l e b i r l i k t e . B a y i n i z d e n i s t e m e y i u n u t m a y ı n ı z kez Tanbçı Haluk Şe sonra ıkma kez, aslına'^üdA k Turkçesıyle yıne okurlanmızh'poylçfiıyoruz Anayasa Mahkemesi Başkanı, Annç'ın sözlerine yanıt verdi: Yasama her şeyi yapar, ancak sınırlan var Bıuııiıı hııkııkııaııııiLsattı Hukukçular 'Çoğunluk dıhası özentisi içindeler' Anayasa hukukçusu, CHP'h Oya Araslı, Arınç'ın ıstenırse Anayasa Mahkemesi'nın kapa- tılabıleceğı yönündekı sözlerıy- le ilgılı olarak "AKP coğunlu- ğu, kendısını anayasa ile bağh saymakta zorlanıyor" dedı. Eskı Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden de sözlerın "kabadayı- lıktan öteye geçemeyeceğini" vurgularken "Dıktatörlüğe mı özenıyorlar*? Çoğunluk dıktası- nın Türkiye'yi nereye getırdığını bılmıyorlar" dedı. • 6. Sayfada Yargı denetimi Bülent Arınç\n AB bügileri yanlışçıktı Arınç'ın, "AB ülkelerınde Anayasa Mahkemesi'ne ben- zer bır kurum yok" sözlerı ger- çeğı yansıtmıyor. AB'ye üye 25 ülkeden 21 'mde Anayasa Mahkemesf ne benzer şekılde yasama organı ışlemlennı de- netleyen yüksek mahkemeler görev yapıyor. Mahkemelerin ısımlerı farklı olmakla birlikte çalışmaları, Türkıye'dekı yük- sek mahkemenın görevlerıyle örtüşüyor. İLHAN TAŞCI'nm haberi • 6. Sayfada ACI deneyîmler UnUtUİmaSIII Anayasa Mahkemesi Başkanı Bumin, TBMM Başkanı Arınç'ın kendisine ve partisine verdiği zararı za- manla anlayacağını belirtti. Hukuk devleti sisteminin sık sık tartışmaya açıl- maması gerektiğini söyleyen Bumin, "Beğenseniz de beğenmeseniz de her- kes, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak zorundadır" dedi. Hukuk devlet- lerinde yasama ve yürütmeyi denetleyen yargı organlan olduğunu belirten Bu- min, "Aksi takdirde geçmişteki acıları yeniden yaşarız" uyarısmda bulundu. ArinÇ: MeCİİS Şamar Oğlaiil değİI TBMMBaşkanıArmç, yasa- ma yetkismi elinde tutan Meclis'ın üstünde bir organm bulunmadığmı belir- terek "Yasama yetkisini bız halkımızm egemenliğinden alıyoruz. Bunu da kimseyle paylaşmaya niyetimiz yok. Meclis şamar oğlanı değildir. Mec- lis'in yasama yetkisini gelişigüzel sözlerle sarsmaya, yıpratmaya kimse- nin hakkı yok" dedi. Arınç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Bumin'in tür- ban konusundakı açıklamalarını da önemsemediğini söyledi. • 6. Sayfada Ceyiıan lıattı6 bomba' yüklü 1800 kilometreye yakın hattın 60 bin bağlantı yerinde aşınma ve paslanma tehlikesi saptandı. Sızacak petrolün bölgede ciddi bir çevre kirliliğine neden olacağı ve aşınma nedeniyle yüksek sıcaklıkta patlamalar yaşanabileceği uyansı yapıldı OSMAN ÇUTSAY FRANKFURT - ABD'n n "koru- mak amacıyla" ozel bırlıkler kurmak üzere harekete geçtığı nısan ayı ıçınde ortaya çıkan Bakû-Tıflıs-Ceyhan petrol ve doğalgaz boru hattının, Türkıye'nın başına büyük "bölgesel" sorunlar aça- bilecek gelışmelere kaynaklı t ettıği bir kez daha saptandı. Doğu Anadolu'ya döşenmeye başlanan ve normal koşul- larda bu yıl bıtmesı planlanan petrol bo- ru hattının kalıte denetımlerı yapılmaz ve gereklı önlemler alınmazsa, çok ağır teknolojık, ekonomık ve toplumsal so- runlara yol açacağı kesınleştı Ingıhz ın- şaat şırketlerıyle hattın yürütücüsü ko- numundakı dünya petrol devı BP (Bn- tısh Petrolıum) arasında patlak veren an- laşmazlık, büyük bır bölümü Anado- lu'dan gececek olan hattın ağır bır teh- dıt unsuru olduğunu da doğruladı Petrol ve doğalgaz taşınacak olan hat- takı boruların bağlantı yerlerının aşın- maya karşı yeterınce korunmadığı, ye- raltında kalacak olan 60 bıne yakın kay- nak yerınin paslanmaya açık olduğu ile- rı sürüldü Buralardan sızacak olan pet- rolün bölgede sadece çok cıddı bir çev- re kırlılığıne de neden olmakla kalma- yacağı, ayrıca ek yerlerındekı bu aşın- ma nedeniyle yüksek sıcaklıkta patla- malar yaşanabıleceğıne de dıkkat çekıl- dı. Amec ve CC1C (Consolıdated Cont- ractors Internatıonal Company) başta olmak uzere, BP'den tazmınat talebın- de bulunan şırketlerin BP yönetımıne ağırsuçlamalaryönelttığı saptandı Uz- man raporları hazırlatan CCIC, bazı BP yönetıcılennın, hattın kaynak yerlennı aşınmaya karşı koruması gereken Kana- da ımalatı maddenın yeterlı olmadığını bıldıklerı halde ve "bile bile" olumlu MArkası Sa. 8, Sü. 3'te TBMM DOĞU SINIRINI tNCELEDİ: 'Ka^ırinayanı devlet döver haleg^lmiş' Akaryakıt Kaçakçılığını Araştırma Komisyonu üyeleri Habur'un artık kapı olmaktan çıktığını, kevgıre döndüğünü beljrterek "Habur, akşamları masalarda dolarların uçbştuğu bir yer olmuş" gö- rüşünü belirttiler. "Kaçakçılık yapmayanı devlet döver hale gelmış" diyein bir milletvekili, sınır- dan geçerken de PKK'ıjin haraç aldığını söyledi. 'Devletin gözlerinin kör ı rinı kaydeden üye, "Ba )lduğunu" gözlemledıkle- jkale'de de halkın yüzde 65'inin yeşil kartı oldu|;unu ancak Mercedes marka arabanm haddi hcsabının olmadığını" vur- guladı. Kaçakçılıkta büyük şirketlerin rol oynadı- ğı ve bazı bürokratlarınlda işin içınde olduğu be- lirtildl. EMİJNE KAPLAlN'm haberi • 8. Sayfada Schröder geliyor AB'nin isteklerini iletecek Almanya Başbakanı Schröder'ın Kuzey Ren Vestfalya seçımlerı öncesi gerçekleştırdıği Türkıye zıyaretı ıç polıtıka açısın- dan tehhkeli ve bu neden- le cesur bır hareket olarak nıtelendırılıyor. Alman basınına göre AB'nin ıs- teklerıni Ankara'ya Schröder iletecek. Türkı- ye'nin Almanya'dakı Türk- lerın çıfte vatandaşlık ve benzeri sorunları konusun- daki isteklen ıse Schröder tarafından nazıkçe redde- dilecek. GÜRAY ÖZ ve OSMAN ÇUTSAY'm haberi • 10. Sayfada TGCveTGS 'Yeni TCY darbe' TGC ve TGS temsilcilerı iktidar ve muhalefet par- tisı mılletvekılleriyle bir araya geldı. TGC Başkanı Erinç, yenı TCY'de yer alan cezaların ifade, dü- şünce ve halkın haber al- ma özgürlüğüne darbe vuracağını söyledi. Erınç, yasanın AB ıle ılışkilerde sorun yaratacağı uyarısın- da bulundu. • 5. Sayfada ALEVlLtĞİ OVMiıK SUÇ OLDU, • 4. Sayfada AİHM'NİN OCALAN KARARI 12 MAYISTA • 8. Sayfada ISRAtL ARABULUCULUĞA KARŞI • 11. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İki İnsan, İki Neden Türban sorununu çözümlemeyı namus borcu ılan eden, Anayasa Mahkemesı'nden AİHM'ye uzanan çızgıde aykırı bulduğu her karara adeta ısyan eden demeçler vermekten kendını alıkoyamayan TBMM Başkanı Bülent Arınç, Yüksek Mahkeme'ye şıddet- lı ve hiddetlı tepkı gösteren son konuşmasında; "Be- ni ılgilendıren türban değıl Meclis'ın ıtibarı" dedı. Dedı ama; eşıyle türbanlı gruplardan başka kim- MArkasıSa.8,Sü.8'de 40 yıllık düşü gerçekleşiyor Usta tiyatrocu Işık Yenersu, kamera karşısına geçmeye hazır- lanıyor. Cem Başeskıoğlu'nun yöneteceğı 'Sen Ne Dılersen' ad- lı fılmde oynayacak olan sanatçı- ya, Yıldız Kenter eşlık edecek Yıllardır, hocası ıle aynı sahneyı paylaşmanın düşünu kurduğunu söyleyen Ye- nersu, "40 yıllık düşüm gerçekleşiyor" dıyor. NENA ÇALlDlS'iıı laberi • 75. Sayfada soz OKURUN BUGÜN LJ posta@cumhuriyet.com.tr Faks:0212 513 90 98 GUNDEM MUSTAFA BALBAY 9. Sayfada. Arınç, Çankaya Umudunu Yitiriyor mu? Son olarak partinın 'mir'i de açıkladı: Cumhurbaşkanını seçmeden genel seçim yok! AKP'liler, gorev süresı 2007 Mayısı'nda dolacak olan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'ın yerı- ne, ıçlerınden birinin seçilmesi için her şeyi yapacak. Bu hırs AKP'yi nereye götürür, göreceğız. • 4rkası Sa. 8, Sii. 8 'de ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog