Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

^ 6 MAYIS 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ulaştırma Bakanı Binali Yıldınm, Marmaray Projesi'nde herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi: Sıfir lislv ıııaksiımım emniyettstanbul Haber Servisi - Ulaştırma Bakanı BinaK Yıl- dınm, Marmaray Projesi'nin ilerlemesinde herhangi bir sıkıntı, gecikrnenin şu an için söz konusu olmadı- ğını belırterek, "Burada mühendisliğin bürün imkân- lan kullanılarak rüm hazırhklar yapıkL Ozetle; sıfir risk, maksimum emniyet öngörüldü. Bu yetmez. Yapun esnasında da bunlara uyulup uvulmadığuu denetlemek şartür" dedi. Bakan Yıldınm, Marmaray Demiryohı Boğaz Tüp Geçişi Projesi kapsamında batırma tüp tü- nel inşaatı zemin iyileştirme platformu ile Marmaray Yenikapı istasyon alanındaki arkeolojik çalışma ala- nmda geçen günlerde denetleme ve incelemelerde bu- lundu. Binali Yıldınm, 7 ay sürmesi planlanan Üskü- dar'daki çalışmalar kapsamında 461 metre uzunluğun- da ve 19 metre genişliğindeki bu alannı batırma tünel tabanından itibaren 15-25 metre arasında değişen de- rinlikteki kısmının özel çimento kanşımı ile güçlendi- rileceğini belirtti. Yıldınm, depremsellikle ilgili çalış- malann Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasatha- nesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühen- disliğj Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdik ve BÜ tnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. ErolGüler'ce denetlendiğini kaydetti. ArkeoloJIK kazılar Yıldınm, Marmaray Projesi'nin kara bölümünde Sö- ğütlüçeşme, Üsküdar, Sırkeci, Yenikapı, Kazlıçeşme bölgelennde kamulaştırma çalışmalannın büyük oran- da tamamlandığını, bu bölgelerdeki arkeolojık kazı çalışmalannın ise sürdüğünü söyledi. Deniz dibindeki çalışmalar sırasında batıklarla da karşılaştıklannı be- lirten Yıldınm, bir mavnaya rastlandığını, mavnanın çıkanlacağını, Yenikapı istasyonunda da daha eski bir başka batık bulunduğunu söyledi. 41 Istasyon Istanbul Boğazı'nın altından geçen bir demiryolu tü- neli ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak tüp geçit, diğer ulaşım sistemleriyle entegre çalışacak. Kentin iki yakası arasında akbil sistemiyle yolculuk yapılacak. Proje yurttaşlara toplam 41 istasyon ile hiz- met sunacak. Ilk etapta yapılacak tüp geçit, Yediku- le'de yeraltına gırecek. Yenikapı, Sirkecı, tstanbul Bo- ğazı ve Üsküdar'ı geçerek Söğütlüçeşme "de yüzeye çı- kacak. Sirkeci ve Usküdar'a 2 ara istasyon kurulacak. Yedikule, Yenikapı, Sirkeci ve Üsküdar'da toplam 4 yeni yeraltı istasyonu yapılacak ve 13.3 kilometre uzunluğa sahip olacak. Batırma tüp tünel, 2 ayn tüp içerecek ve deniz yatağına minimum 2 metrelik bir kaya koruması ile tamamen gömülecek. esnafi dertli Marmaray Projesi kapsamında Sirkeci've yapılacak istasyonun kuzey çikışı Emekti SandiğTnın önünden, güney çılaşı ise Sirkeci Gan'nın 6. peronundan sağlanacak. Bu tahliye istasyonlanmn inşası için Ankara Caddesi'nin tek yönhî olarak trafığe kapatılması esnafi zor durumda bıraktL Çanşmalann ne zaman biteceğuıin büinmemesi ve yaşanan trafîk sıkışıkhğı Sirkeci esnafinın işjerini olumsuz yönde etkiliyor. Eski karayolcular, trafiğin rahatlaması için üçüncü köprünün şart olduğunu vurguladı: Marmaray sorunu çözmez• 'Vecdi Diker Çalışma Grubu'nun hazırladığı raporda, 3. Çevreyolu ve bunun bir parçası olarak 3. Boğaz Köprüsü'ne ihtiyaç duyulduğu belirtildi. ıstanbul'un kuzeyinde kent için yaşamsal önemi bulunan orman alanlan ve su havzalan bulunduğu için 3. köprünün güzergâhının bu yöne kaymaması gerektiği vurgulandı. ÖZLEMGÜVEMLİ Eski karayolculann oluşturduğu "Vec- di Diker Çalışma Grubu"nun hazırladığı raporda Istanbul'un kemikleşen trafik so- rununu çözmek için 3. çevreyolu ve bo- ğaz geçişinin zorunlu hale geldiği belir- tildi. 3. köprünün mevcut iki köprünün ara- sında, çevre yolunun da Hasdal Kavşağı ile Göztepe Kavşağı arasında TEM oto- yolunun güneyinde yer ahnası gerektiği vurgulandı. Vecdi Diker Çalışma Grubu "tstan- bul'un Ulaşım ve Trafik Sorunu 3. Çevre- yohı ve BoğazGeçişT başlıklı bir rapor ha- zırladı. Marmaray'ın köprülerde yaşanan trafik sorununu çözmeyeceği ifade edilen raporda, 3. Çevreyolu ve bunun bir par- çası olarak 3. Boğaz Köprüsü'ne ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Istanbul'un kuze- yinde kent için yaşamsal önemi bulunan orman alanlannın ve su havzalan bulun- duğu için 3. köprünün güzergâhının bu yö- ne kaymaması gerektiği vurgulandı. Mevcut iki köprü arasına yapılacak 3. köprünün raylı sistemle bütunleşeceği be- urtilerek, "3. köprünün FSM Köprüsü'nün kuzeyinde olnıası durumunda özellikle 1. Çevreyolu'nu ve Boğaziçi Köprüsü'nü kul- lananlar için bir çekiciliği olmayacağı gj- bi her iki yakadaki raylı sistemler ile bağ- lanüsı da zorlaşacakür" denildı. Raporda 3. çevreyolunun güzergahı hakkında şu önerilerde bulunuldu: *3. çev- reyolu güzergâhının Avrupa yakasuıda mevcut olan Hadımköy ve DdteUi Sanayi Bölgeleri UeBahçeşehü; Başakşehir,Esen- kent, Boğazköy. Otimpiyat Parİa, Oyak si- tesi gjbi konut alanlanna hizmet \ererek TEM Otoyolu'ndaki trafıği hafıfletmesi bakımından TEM'in kuzeyinden geçme- si uygun olacakür. Güzergâhın daha son- ra Alibevköy Barajı'nın güneyine yönele- ğıtnane'deSeyrantepe-Piyalepaşa bağlan- tısıyla kavşak oluşrurarak Zincirtikuyu Mezarügı'nın altından 3. köprüye ulaş- masL buradan da Tantavi Tüneji yakuun- daki bir kav şak ile Altunizade-Ümraniye bağlanb otoyoluna bağtanması uygun gö- rübnektedir." 70 MİLYON YTL Raylı sisteme ıııali yardım İstanbul Haber Servisi - Istanbul'da inşaat halinde- ki raylı sistem projelerinin tamamlanması için ÎETT'ye 70 milyon YTL ek yardım yapılacak. istanbul Büyükşehir Bele- diye Meclisi son toplantı- suıda, kentteki raylı sistem inşaatlanna ilişkin raporla- n görüşerek onayladı. Raylı sistem projelerinin önemli bir kısrrunnı ÎETT Genel Müdürlüğü'nce yü- rütüldüğüne dikkat çekilen raporda, kuruluşun Kaba- taş-Eminönü tramvay hat- tını tamamlayarak hİ2mete açrığı anımsahldı. tnşaat çalışmalan büyük ölçüde bitirilen Sultançift- liği-Edirnekapı tramvay hattının Şubat 2006'da fa- aliyete gireceğı belirtilen raporda, Kadıköy-Kartal ile Otogar-Bağcılar raylı sistemlerinin elektromeka- nik sistemi ve araç temini işlerini de ÎETTnin ger- çekleştireceği anımsatıla- rak 70 milyon YTL'lik kaynağın, söz konusu pro- jeleri hızlandıracağı vur- gulandı. i Sayın okurlarımız, 29 Mart 2005 tarihinde ilk sayısı ile başlayarak her hafta Salı ve Cuma günleri sizlere armağan ettiğimiz "Asırlar Boyunca İstanbul Ansiklopedisi" 3 Haziran 2005 tarihinde 20'nci fasikül ile tamamlanmış olacaktır. Gazetemizin bu değerli arşivini kütüphanelerinde saklamak isteyenler için özel olarak klasör hazırlanmaktadır. Okurlarımızın 5 YTL'ye edinebilecekleri klasörler, maliyeti nedeniyle talep sayısı kadar hazırlanacaktır. Isteyenlerin aşağıda belirtilen seçenekleri kullanarak "İstek Formlarını" 31 Mayıs 2005 tarihine kadar ilgili yerlere teslim etmeleri gerekmektedir.. Klasörlerin dağıtımına 25 Haziran 2005 tarihinden itibaren başlanacaktır. ASIRLAR BOYUNCA İSTANBUL KLASÖR İSTEK FORMU OKUYUCUDA KALACAK KISIM Adı Soyadı: Adres: Telefon: Klasör (Adet): Teslim tarihi:.... Hçe: Belde: Köy: x(5YTL) °S3 Merkez Dağıtım Yetkili Satıcı tesliminde kullanılacak kaşe İSTANBl'L ŞEHİR .MERKEZ DAĞmM \TTKİLİ SAIICIADRESLERİ AVCLAR BAHÇELİEMER BAKIRKÖY BOĞAZ CADDEBOSTAN DUDLILLU FKDKZ.\DE GA\1£TTEPE G.AZİMARMLESİ G.\ZİOSMANPAŞA GEBZE GL11ÎPE GL'NGÖREN KBAKKALKOY KÜÇÛKÇEKMECE M.UTEPE MASLUL M0DA OKMEYDAM PENDİK SİLMÜ SllTANBEYLl TOZKOPARAN L1US L'MMRSlTE MH. MEKTEP SK. NO: 43 ESENTURT MEHMET AKİF CD. 2. SK. N a 25 ŞAHİN PSJ. §. EMER ÇOBANÇEŞME MH. MİTHATPASA CD. NO V KtÇÎTCSL 1 MH. \flR-\LAY SK. NO 36 RASATHANE ÇENGELKÖY ÖMER PAŞA SK. NO 90 2 SAHRAYICEDtD N.AMIK KEMAL MH. SÜTCC CD. ÇtLEK SK. NO: 4 ÛMRANtYE K.\RAKOYUMU SK. NO. 29 FINDKZADE DİKİLİTAS \fH. Z.AMBAK SK. ZAMBAK APT NO' 5 3 BEŞÖCTAŞ K.AZIM K.\R.\BEKİR MH. 81S SK. NO 9 KÜÇLTCKÖY .Mt O170L CD. BÛ^tKCOSKUN SK. ALt ENDENERİŞ MRK. Nft 106 FEVZt C^KMAK MH. DOKTORZEKİ CD BlLGN SK. NO- 3 DAR1CA ORTA BAY1R MH. ÇAKMAK CD NO: 4 ABDIIPEKÇİ CD. NO: 73 GÜNGÖREN ESKİ ÜSKÜDAR YOLL CD G31 SK. EYÜPOĞLU APT. NO 4 TEVFtKBEY MH YEL DEĞİRMEM CD KÖ$K SK. NO- 31 ATATÜRK CD KIRLANGIÇ SK. NO: 3 B MALTEPE POLlGAN MH. GtRNE SK. NO- 43 MASLAK K.\SAP tSMAÎL SK. 3 3 UK\ İŞ MRK. RAS.ANPAŞA İZZETPAŞA MH. FİLİ2 SK. NO- 2 ŞtSLİ FEVZİ ÇAKMAK MH. ATATÜRK CD AMİBAL SK. NO 6 P PAŞA MH. RECEP SİLAHIAROĞLU SK. 4 A1BLK. StLtMll A. GMl MH. KALE CD NO-16 SL1TANBEYLİ DAYUTPAŞA CD KALE IŞ MRK. C BLOK. NO: 165 DAVUTPAŞA FECRt EBCİOĞLU SK. NO 31 18 ETİLER MARMARA BÖLGESİ MERKEZ DAĞITIM V1TKİLİ SATICI ADRESLERİ BANDRMA BOLU BfRSA-l BL-RSA-2 ÇORLU DÜZCE EDlRNE GEMLÖC K.D.EREGL! KEŞ.AN 1 KIRKL.\RELİ KOCAELİ LLlEBLiRGAZ M K PAŞA ORHASGAZİ PAV1UKO\A SAKARYA TEKİRDAĞ YALOVA ZONGHDAK 1" EY1L1 MH. ISMAİL GÖNÜLAL SK. Ntt 1A BANDIRMA KARAMANLI MH. YENİ SOK. MFJİN APT. NO: 8 BOLU tHSANTYE MH. GÛNEY SK. NO: 2ÛA MUDANYA YOLU BURSA ALEMD.\R MH. DR. SADIK AHN1ET CD. NO: 341SICAKSU BURSA NL'SR.ATh'E MH. KIRK0\A CD. NO: 2 DERE SK. ESKİ ,\KÇ.\K0C\ CD SÜRÜCÜ İŞ HAN1 Ntt 2 İSTASYON MH. İSTASYON CD. NO 1A BOZHANECDFIRINSK.NO-ıı 15 YAL1 MH. SANTRAL CD. NO: 1" AKÇAKOCA AŞAĞ1 ZAFERTıT: MH .\N.V.^RT\L.AR CD. SARAY Y.API KOOP NO 2 KARAKAŞ MH. INO1U FIRES" SK. NO 14B KADKÖY M\H. 5 ESEND.U SK. NO. 26 B BEK1RPAŞAİZMİT KOCASIN.AN MH.OKULLARSK. BALTA APT l7 A LÛLEBURG,\Z ATARİYE MAH. DANA ÇAYIR1 ME\ r KllNO: 45 CAMİKEBİR MH M. KEM\LPAŞA CD. ¥)• 2' ORRAN'G.AZİ YENlCENfflFATlHCDNO-115 EREN1ER TOPC\T0PTANC1LARStTESİ D BLK NO. J4 ATATÜRK BULVARIYAMZ MH YÜNCÜLER ,\PT. NQ 8& 5 BAHÇELtEMER MH. SPOR SK. NO 36 YALOVA TERAKKİ MH. SOGUKSU SK. NO. 6 B A S I R L A R BOYUNCA İSTANBUL KLASÖR İSTEK FORMU FORM TESLİM MERKEZLERİNDE KALACAK KISIM Adı Soyadı:. Adres: llçe: Telefon: Klasör (Adet): Teslim tarihi:... x(5 YTL) Belde: Köy:.... =§3 Merkez Dağıtım Yetkili Satıcı tesliminde kullanılacak kaşe Lütfen seçeneklerinizi belirtiniz. KLASÖR İSTEK SEÇENEKLERİ U SEÇENEK1: AR.A.S Kargo ile adresime teslim edilmesini istiyorum. (Klasör + Kargo bedeli olan 10 YTL'yi teslim anında nakıt olarak ödemeyi kabul ediyorum.) Seçenek 1 için form bilgileri okuristek@cumhuriyet.com.tr adresine veya (0 212 513 95 81) nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir. Klasörlerin teslim alma aşamasında gerektiğinde aranabılecek (Aras Kargo) müşteri hizmetleri (0216) 538 55 55, www. araskargo.com Aynca bu seçenekte okurlanmız teslimatta sadece fasikül bedeli olan 0.50 YTL ödeyerek eksik fasiküllerini isteyebilirler. Talep edilen eksik fasikül sayılan:.. D SEÇENEK 2: Cumhunyet Kıtap Kulübünden sahn almak istiyorum Seçenek 2 ıçın form teslim adreslen ve faks numaralan: Türkocağı Cad. 39 41 Cağaloğlu-lstanbul Z veya Istiklal Cad. Zambak Sok. No:4/1 Taksim-lstanbul C Faks no: 0 212 513 95 81 D SEÇENEK 3: Cumhunyet Bürolanndan satın ahnak istiyorum Seçenek 3 için form teshm adreslen ve faks numaralan; • Ankara: Atatürk Bulvan No: 125, Kat: 4 Bakanlıklar. • Izmir. H.ZıyaBlv. 1352S.2'3 • Adana: inönüCad 119 S. No: VI • Antalya: Cumhuriyet Cad. 80'5 Tel:419 50 20 Faks:419 50 27 Tel: 441 12 20 Faks: 441 87 45 Tel: 363 12 11 Faks: 363 12 15 Tel: 248 00 57 Faks: 363 12 15 D SEÇENEK 4: Merkez Dağıtım Yetkili Sahcısmdan almak istiyorum Seçenek 4 için form teslim adreslen yan ve alt sütunlardadır. NOT: 2.3 ve 4 seçeneklerını kullanan okurlanmız, gazetemızde klasörlerin dağıtımına ilişkin anonstan sonra işare- tlediği seçenekteki adresten ücreti karşılığı alacaklardu-.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog