Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 MAYIS 2005 PERŞEMBE 8 Istanbul HABERLERIN DEVAMI TÜRKİYE Y 21 Sinop Edirne Y 25 Samsun Y 20 Adana Y 29 Y 19 Kocaeli Y 23 Trabzon Y 20 Çanakkae Y 23 Giresun Y 18 Izmir Y 24 Ankara Y 18 Manısa Y 25 Eskışehir Y 18 Aydın Y 25 Konya Y 21 Denızlı Y 24 Sıvas Y 19 Zonguldak Y 20 Antalya Y 24 Kars Mersin Dıyarbakır Şanlıurfa Mardin Sıirt Hakkân Van V B Y B B B B 24 31 32 32 30 22 19 Y 17 Butun bolgelerımız parçalı ve çok bulutlu Guneydoğu Anado- lu'nun doğusu ıle Doğu Anadolu nun guneydo- ğusu dışında kalan tum yurt sağanak ve gok gurultulu sağanak ya- ğışlı geçecek. Hava sı- caklığı ıç ve batı kesım- lerde yağışla birlikte azalacak diğer yerierde onemlı bır değişiklik d- mayacak. DIS MERKEZLER Oslo Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn Y Y Y PB PB PB PB PB 15 17 22 26 26 29 28 25 Münıh PB 29 Zürih Beriin Budapeşte Madrıd Viyana Belgrad Sofya Roma Atına PB PB PB PB Y Y B Y 2b 27 34 25 24 21 27 24 PB 28 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tiflıs Kahire Y PB PB Y Y Y Y PB 23 34 23 24 30 21 19 36 PB 31 Parçalt bulutlu Sısiı BulutlL t Çok buLHu Ornufiu > Kari, Sulukar » Gok guruttulu G U N C E L CÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada dolduruşagetirenı şuracıkta açıklayalım: Başba- kan RTE! • • • Bir aydır, hatta daha fazla bir süredir RTE'nin ABD gezisi dillere destan bır süreçten geçti. Baş- bakan'ın "kızının diploma töreninde" bulunmak üzere ABD'ye gideceğinı, bu arada Başkan Bush'tan görüşme talebinde bulunduğunu Baş- bakanlık kaynakları medyaya sızdırdı. ABD ile ilişkiler giderek çarşaflıyor; VVashing- ton, iktidara geldiği ilk günlerde AKP'ye ve lide- rine gösterdiği muhabbeti artık esirgiyor. Atlantik ötesinden soğuk rüzgârlar eserken RTE diploma gerekçesinde ısrar etti. O kadar ki 8 Hazıran'da Bush'un RTE'yi kabul edeceği ha- beri geldiği zaman; AKP'de derin kaynaklara u- laştığı izlenimi veren, Başbakan'ın muhabbetini kazanmış, her yazdığının mutlaka daha sonra gerçekleştiğini yazmakla ünlü Fatih Altaylı, Baş- bakan'ın bir kez kızının diploma töreni nedeniy- le, ardından bir kez de Bush'la görüşmek için ABD'ye iki kez gideceğini yazdı. Fakat o ne? önceki gün bir de ne görelim; ABD gezisiyle ilgili yazılanları çöpe atan; "Başbakan- lık kaynaklarından" kaynaklanan bir açıklama - üstelik Altaylı'nın gazetesi Hürriyet'in 5. sayfasın- da- yeraldı. Üstelik dost kalemleri, köşeleri üzmemeye özen gösteren bir açıklama. Diploma olayını do- laylı biçımde yalanlıyor. Kımi gazeteler RTE'nin Indiana kentinde okuyan türban başlı kızı Sü- meyye'nin "mezuniyetinde gecikme" olduğunu yazmışlar da... oysa bu kızcağızın "henüz üçün- cü sınıfta olduğu için bu yıl mezun olmak gibi bir durumu söz konusu olamaz"mış da... Diğer kızı Esra da Berkeley Üniversitesi'nde doktora öğ- renimini görmekteymiş de... Sonuç: Başbakanlık kaynaklarından alınan bil- gilere dayanılarak yazılan, bir aydır yalanlanma- yan, geziyle ilgili haberleri yine aynı kaynaklar, Başbakanlık yalanladı. Böylece kamuoyunu günlerdir dolduruşa ge- tirenin kım olduğu da ortaya çıktı. • • • Olay Beyaz Saray'ın geziyle ilgili açıklamasıy- la devam ettı. Bush'la görüşmenin 30 dakika (ter- cümeyle on beş dakika) süreceğini, bilinen ko- nuların ele alınacağını açıklarken Beyaz Saray; RTE'ye "çalışmaziyaretleriprotokolünün" uygu- lanacağının altını çizdi. Emine Hanım'ın Laura Bush'la çay içme talebinden ses yok. Görüşme- den sonra -daha önceki gezilerde olduğu gibi- yemeğe geçilmeyecek, birlikte basın toplantısı da yapılmayacak. RTE Türkiye için Bush'tan ne isteyebilir? Bu durumda hiç! Ama Beyaz Saray'ın gizli günde- minde Bush'un RTE'yi yoklayarak öğrenmeye çalışacağı.birsüredirABD'ninyanıtınıaradığıbir soru var: Türkiye nereye gidiyor? Ermeni konferansının ertelenmesi 'Yükseköğretim adına talihsizlik' ANKARA/ İSTANBUL (Cumhuriyet) - Boğa- ziçi. Bilgi ve Sabancı üniversitelennin işbırliğiy- le düzenlenmesi planlanan "tmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bi- limsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunlan" konulu 3 günlük konferansın iptal edilmesi tepki yarattı. YOK'ten yapılan yazılı açıklamada, üni- versitelerin temel ışlevlennden birinin. araştır- malar sonunda elde edilen bilgilerin yaygınlaştı- nlması olduğu ifade edilerek erteleme karan "Türk yükseköğretimi adına bir talihsizlik" olarak değerlendirildi. Konferansın düzenleme komitesı üyelerinden Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Tanh Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Seiim Deringil ve Prof. Edhem Eldem konuyla ilgili dün bir basın toplantısı düzenledi. Deringil, "Amacımız, iki karşıt ve uzlaşmaz uç arasın- da bir tercih yapmak değil, bundan bir asır önce yaşamış ve ölmüş olan insanlann düşün- düklerini, yaptıklannı nesnel bir şekilde orta- ya koymanın yolunu aramaktı" dedi. Eldem de "BilimseRzgurlûp heryeyTn üstünde fu- tan bir devlet üniversitesinin haksız itham- larla hedef gösterilmesi kaygı vericidir. Bu gelişmelerden en çok kayba uğrayacak olan ne yazık ki Türkiye'dir" dedi. BU Rektörü Prof. Tosun Terzioğlu da konferansı ertelemek zorunda bırakılmalannın, üniversitelerin özerk- liğine vurulmuş bir darbe olduğunu vurguladı. Diplomatlar: En büyük hayal tarıkJığı Çiçek'in sözleri AB'yirahatsızetti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Baka- nı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek'in, "resmi tezi sorgulama" savıyla düzenlenecek Ermeni konferansının "milleti sırtından vurmakla" eşanlamlı olduğu yönündeki açıklamalan AB'de büyük rahatsızlık yarattı. AB'li diplomatlar, Türk yurttaşlannın güvenliklerinden sorumlu olması gereken bakanın hedef gösterir tarzda yaptığı açıklamasmın büyük şaşknıhk yarattığını belirtir- ken Çiçek'ten bu sözlenni düzeltir bir açıklama beklediklerini ifade ettıler. Diplomatlar. "Son zamanlarda bizim açımızdan en büyük hayal kınkiığını yaratan açıklama, bu hükümetin Ermeni konusundaki açüım polirikalarıyla büyük çelişki oluşturuyor. Görüşlerimiz Türk tarafına iletildi" görüşünü ifade ettıler. Dışişleri: Toplantı Ortodokslann iç işi. Ancak ekümeniklik iddiası kabul edilemez AKP patrikhaneye tepkisiz ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Ortodokslann evrensel liderliğini yapma (ekümeniklik) iddiasındaki Fener Rum Patrik- hanesi'nin, Istanbul'da yapılan toplantıda Kudüs patriğini yargı- lamasına, AKP hükümeti sessiz kaldı. Dışişleri Bakanlığı, ger- çekleştirilen toplantının "Orto- doks kiliselerinin iç işleri" ol- duğunu belirtirken "Toplantı- nın Istanbul'da yapılması, Türkiye'nin patrikhaneye at- fedilen ekümeniklik' sıfatına ilişkin bilinen görüş ve rutu- munda bir değişiklik anlamına gelmemektedir" açıklamasını yaptı. Kulislerdeyse hükümetin, yargılanan Kudüs patriğinin pat- rikhaneye bağlı mallan Musevı- lere satmasmdan rahatsızlık duyduğu ve tstanbul'daki toplan- tıyı mesele yapmak istemediği yorumlan yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan, Fener Rum Patrik- hanesi'nde yapılan ve tartışma yaratan toplantı konusunda ga- zetecilerin sorulanna yazılı ya- nıtla karşılık verdi. Tan, şunlan kaydetti: "Ülkemizin Ortodoks dünyasının kendi bünyesinde- ki konulara ve görüş ayrılıkla- rına taraf olması söz konusu olmadığı gibi bu toplantının ülkemiz açısından herhangi bir sonuç doğurması da müm- kün değildir. Fener Rum Pat- rikhanesi, Rum Ortodoks va- tandaşlarımıza verdiği ruhani hizmeti, herhangi bir müdaha- le ve aynmcılığa maruz kalma- dan sürdürmektedir. Bahse konu toplantının İstanbul'da yapılması,Türkiye'nin patrik- haneye atfedilen 'ekümenik- lik' sıfatına ilişkin bilinen gö- rüş ve tutumunda bir değişik- lik anlamına gelmemektedir." ADD: Lozan çiğnendi Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Ertuğrul Ka- zancı, Ortodoks Kıliseleri Ulus- lararası Konseyi Toplantısı'na tepkı gösterirken Lozan Antlaş- ması'nın "açıkça çiğnendiği bir dönem yaşadığım" söyledı. Ka- zancı, "Tüm dünyadaki Orto- doks Hıristiyanlar için liderlik hevesine düşen ve ekümenik patrik unvanını açıkça kulla- nan bir davranışa sessiz kal- mak olanaksızdır. Bağnaz Hı- ristiyan zihniyeti, Istanbul'da gösteri yapmakta, yargüama- da bulunmaktadır" dedi. Ka- zancı, savcılığa suç duyurusun- da bulunacaklarını söyledi. Uludağ Oniversitesi Rektörü Prof. Mustafa Yurtkuran da patrikhanenin ekümeniklik ko- nusunu gündeme getirmeye ça- hşmasını eleştirdi. Yurtkuran, "Ortodoks zirvesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenmek istenen Ermeni konferansı iyi izlenmelidir. Türk ulusunun onuruyla kimse oynamaya ce- saret etmemelidir" dedi. Eğitim-Seıı kapatılacak I Baştarafı 1. Sayfada anadilinde eşitlik içinde ve öz- gürce yararlanabilmesini savu- nur" ifadesini koydu. Genelkur- may Başkanlığı'nın istemi üzeri- ne Ankara Valiliği'nin uyansıy- la sendika, tüzüğündeki "kendi anadilinde" ifadesini "bireyle- rin anadillerinde öğrenim gör- mesi" olarak değiştirdi. Ancak bu değişikliğin kabul görmeme- si üzerine sendikanın kapatıkna- sı istemiyle dava açıldı. Iddianamede, Eğitim-Sen tü- züğünün "Sendikanın Amaçla- n" başlıklı 2. maddesinin (b) bendindeki anadılde öğrenimi savunan ifadenın anayasanın 3. maddesindeki, "Türkiye Cum- huriyeti Devleti, ülkesi ve mil- letiyle bölünmez bir bütündür. Resmi dili Türkçedir" hükmü- ne ve Türkçe dışında hiçbır dilın eğitim ve öğretim kurumlarında Türkiye Cumhuriyetı yurttaşla- nna anadilleri olarak öğretıleme- yeceğini düzenleyen 42. madde- sine aykın olduğu belirtildi. Ankara 2. Iş Mahkemesi, dava- yı reddetti ancakAnkara Cumhu- riyet Başsavcıhğı karan temyiz etti. Temyiz istemini görüşen Yar- gıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin karannı Eğitim Sen'in kapatılması gerektıği ge- rekçesiyle esastan bozdu. 'Somut veri bulunamadr Bu karar üzerine dosyaya ye- niden bakan Ankara 2. Iş Mahke- mesi, kapatmama karannda di- rendi. Mahkemenin gerekçeli ka- rannda, anayasanın 3. maddesi- ne göre devletin resmi dilinin Türkçe olduğu anımsatılarak ~! Eğitim Sen, Vargıtaj Hukuk Genel Kurulu'nun sendika- n ı n kapatüması yönündeki karannı, Türkiye genelinde yaptığı oturnıa eylemleriyle protesto etti.Ankara'da Yük- sel Caddesi ve Ziya Gökalp Bulvarı olmak üzere iki koldan birleşerek Güvenpark'a yürüyen Eğitim- Sen üyeleri adına açıklama yapan Genel Başkan Alaaddin Dincer, sendikanın 200 bin üyesinin her bi- ri adına AİHM'ye tazminat davası açacaklarını söyledi. Istanbul'da da sendika üyeleri, karan Taksim Meydanı'nda orurma eylemiyle protesto etti. Izmir'de ise Konak Alanı'nda toplanan sendika üyeleri, karan,"Yügınlık yok direnişvar" sloganları eşliğinde protesto etti. (KORAY AVCL TARKAN TEMUR) AİHM'ye başvurmaya hazırlanan Eğitim-Sen'e destek yağdı Türkiye için kara leke'ANKARA/İSTANBUL (Cum- huriyet) - Eğitim-Sen Genel Baş- kanı Alaaddin Dinçer, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun karan- na karşı AlHM'e başvuracaklan- m söyledi. Dinçer, "Uluslararası hukuk normlannı, evrensel in- san haklan belgelerini yok saya- rak verilen karar, Türkiye için kara bir leke olmuştur" dedi. Eğitim-Sen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri. dün Yargıtay Hu- kuk Genel Kurulu'nun karannm ardından basuı toplantısı düzenle- di. Yönetim Kurulu adına konu- şan sendikanın Genel Başkanı Dinçer, "Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bir yıldır yaşanan hu- kuk komedisini Türkiye demok- rasisi açısından bir trajediye çe- virmiştir" dedi. Karann kapatma anlamına gelmediğini kaydeden Dinçer, bundan sonra ılk olarak AİHM'ye başvurarak karara "ih- tiyati tedbir" konulmasını talep edeceklerini bildirdı. Yargıtay Hu- kuk Genel Kurulu'nun karannın "insan haklarına ve demokrasi- ye meydan okuma" anlamına geldiğini belırten Dınçer, şunlan söyledi: "Karar, Türkiye de- mokrasi mücadelesi, örgütlen- me, düşünce ve ifade özgürlüğü açısından kara bir lekedir. Bu, karanhk bir geleceğe atılan adımdır. 12 MartTÖS'ü, 12 Ey- lül TÖB-DER'i kapatmıştır. O zaman ülkede faşizm koşullan geçerliydi. Bu karar Türkiye'de hâlâ aynı dönemin devam ettiği- ni gösteriyor. Eğitim-Sen'i ka- pattırmayacağız." Dinçer, karan üst örgütleri olan Eğitim Enter- nasyoneli'ne. A\Tupa Sendikalar Konfederasyonu'na ve Uluslara- rası Çalışma Örgütü temsilcilikle- rine de ilettiklerini açıkladı. Darbe dönemi dışında bir ilk ÖDP Genel Başkanı Hayri Ko- zanoğlu, karann Türkiye siyase- tinde ordunun vesayetinin devam ettiğıni gösterdiğini savundu. Sen- dika kapatmanın ilk defa darbe dönemleri dışında gerçekleştiğini vurgulayan Kozanoğlu, "Darbe- cileri yargılamayanlar, darbeci referansları\la siyaset yapmaya devam etmekteler" dedi. EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel de kapatma karannı, Türkiye'nin bir demokrasi ayıbı olarak nitelendir- dı. SODEV Başkanı Ayhan Cm- gı da sendika kapatmayla emekçi- lerin örgütlenmesine ve Türki- ye'nin demokratikleşme çabalan- na önemli bir darbe indirildiğini belirtti.îHD'den yapılan açıklama- da ise karan, örgütlenme özgürlü- ğüne ve anadilde eğitim ve öğre- nim hakkına vuruhnuş bir darbe olarak değerlendirildi. Halkevle- ri'nın açıklamasında da karann, sendikal hak ve özgürlüklere ağır bir darbe olduğu dile getirildi. Istanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi önünde toplanan grup, Eğitim-Sen'in kapatıhnası karan- nm demokrasiyi zaafa uğrattığı belirtilerek. "Ûniversitelerdeki demokrasi nutukları, Seydişe- hir'de yaşananlar ve Eğitim- Sen'in kapatüması,Türkiye ger- çeğini ortaya koydu" denildi. Türkiye Cumhuriyeti Devle- ti'nde dil aynlığına dayalı bir azınlık statüsünün söz konusu ol- madığı kaydedildi. Dilin, bölü- cülük unsuru olmak yerine ulus bütünlüğü içinde değişiklik un- suru olmasının doğal olduğu vur- gulanan kararda, "Davalı sendi- kanın tüzüğünde bulunan hü- kümler, mahkememizce Türki- ye Cumhuriyeti'nin toprak bü- tünlüğüne, iılus bütünlüğüne, devletin tekliğine, sınırların değişmezliğine karşı bir tehli- ke olarak görülmemiştir" de- nildi. Mahkemelerin kuşku- ya ya da olasılıkJara göre hü- küm veremeyeceklerinin al- tı çizilen kararda, sendika- nnı devletin temel nitelikle- rine aykın davrandığına da- ir somut belge ve veri bulun- madığı kaydedildi. Kapatılması istenen sen- dikanın anadilde öğrenimi savunmasının AÎHS'nin 10 ve 11. maddesındeki sınırla- malara aykın olmadığı kay- dedilen kararda, "Resmi ol- mayan bir şekilde anadi- lin öğrenilmesi bize göre hukuka aykın eylem ve davranış değildir. Tam ter- sine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları- na sahip çıktığının göster- gesidir. Resmi dil dışında bulunan diğer dillerin özel olarak öğrenilmesi engel- lenmemelidir. Bu durum, ulusal bütünlüğümüzü pe- kiştiren, vatandaşlarımızı devlete bağlayan bir köp- rü olacaktır" denildi. Herkese dilinde eğitim olmaz' Ankara Cumhuriyet Baş- savcıhğı, direnme karannı da temyiz edince. dosya Yar- gıtay Hukuk Genel Kuru- lu'nageldi. Kurul temyiz is- temini dün karara bağladı. Genel Kurul, Ankara 2. îş Mahkemesi'nin sendikanın kapatılmaması gerektiği yö- nündeki karannı, oybirliğiy- le esastan bozdu. Kurulda anadilde öğrenim isteminin anayasaya aykın olduğu be- lirtilirken devletin herkese anadilinde eğitim vermesi- nin mümkün olamayacağı görüşü öne çıktı. Kurula ka- tılanlann tamamı "sendika- nın kapatılması" yönünde oy kullandı. Sendikaya ihtar verilip verilmemesi oylama- sında ise 6 üye "ihtar veril- mesi", 39 üye buna gerek olmadığı yönünde oy kul- landı. Kurulun, bozma kara- nnda daha önce Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin Eğitim- Sen'in kapatılması yönün- deki bozma karanndaki de- ğerlendirmeleri büyük ölçü- de benimsediği öğrenildi. Eğitim-Sen, karar düzelt- me isteminde bulunabile- cek. Bu istemi yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu karara bağlayacak. Istemin redde- dilmesi durumunda dosya yerel mahkemeye gidecek. Genel Kurul'un karan, An- kara 2. Iş Mahkemesi açısın- dan bağlayıcı nitelik taşıyor. GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada nı kendisine iletince Huntington yazıyı kitaba çe- virdi. M. Olin Vakfı ile Smith Richardson Vakfı yazara mali destek verdi. Huntington'ın temel tezi şu: 1990'lardan sonra dünya yeniden biçimleniyor. Bu biçimlenme sancılı olacak. Medeniyetler ara- sında fay hatları oluşacak ve bu hatlar çatışmala- ra neden olacak. özeti: Her medeniyet geçmişten bugüne bir fay dalı Belli değil hangisi zararlı hangisi faydalı. Medeniyetler Çatışması kitabında 3 temel hari- ta bulunuyor. 1- Batı ve Batı'nın dışında kalanlar: 1920 (Türkiye Batı'nın dışında gösteriliyor.) 2- So- ğuk savaş dönemi: 1960'lar. (Türkiye özgür dün- ya yani Batı'da gösteriliyor.) 3- Medeniyet dünya- sı: 1990 sonrası. (Türkiye Batı'nın dışında, Islam dünyasında gösteriliyor.) • • • Huntington Istanbul'daki konferans ve söyleşi- lerinde herşeyden önce açık konuştu. Bunun için teşekkür etmek gerek. Zira kimileri Istanbul'da başka, Ankara'da başka, Avrupa-ABD'de başka konuşuyor. Huntington'ın Türkiye üzerine düşün- celerinde değişiklik yok: - AB sizi almayacak. - Atatürk'ü 21. yüzyıla taşımayın. - Yeriniz Islam dünyası. Bu dünyanın liderliğine oynayın. Medeniyetler arasında bir çatışma olup olma- yacağını bilemeyiz ama, Huntington'ın Türkiye'ye yönelik önerisi şu: Çatışma! Her şeyden önce şunu sormak gerek: - islam dünyası bugünkü haliyle Türkiye'yi ne kadar istiyor? Türkiye'yi bugün Batı'yla birlikte olma-olmama tartışmasına taşıyan temel unsurun da Atatürk Türkiyesi'nde atılan adımların, devrimlerin oldu- ğunu unutmamak gerekiyor. • • • Huntington'ın t-onlarca saptamasından biri de şu: - VVashington'da Türkiye'nin hangi yöne doğru gıdeceğı merak ediliyor! AKP iktidarının şaşı tutumu ne yazık ki bu so- runun daha sık sorulmasına neden oluyor. Bayan Erdoğan Suriye'de bölge ülkelerinin eşleriyle bir araya geliyor. Görüntüye bakıyorsunuz, soruyor- sunuz: - Türkiye bu temsille Batı'ya mı gider, Doğu'ya mı? Huntington'ın AB'den olumsuz rüzgârların es- tıği bir dönemde bu saptamaları yapması ayrıca ilginç oldu. Almanya'da müstakbel iktidar, Türki- ye'yi AB'ye tam üye yapmamak için her şeyi ya- pacaklarını ilan ediyor. Fransa'da Türkiye eksen- ii bir AB anayasasına hayır havası var. Türkiye de Fransa referandumu bitinceye dek sinik kalmayı kabul etmiş. Ama referanduma 4 gün kala baş- müzakereciyi ilan ediyoruz. Sanki şöyle bir yol seyrindeyiz: Doğu'ya doğru gitmekte olan birgeminingüver- tesinde Batı'ya doğru yürüyoruz! Artık rotayı siz saptayın! ankcumcı cumhuriyet.com.tr Kürtçe davasında Kürtçe savunma • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hak ve Öz- gürlükler Parhsi'nin (Hak-Par) 4 Ocak 2004 tarihli kongresınde Kürtçe konuşulması ve devlet protoko- lüne Kürtçe davetıye gönderilmesi nedeniyle yargıla- nan parti yönetıcilen, mahkemede Kürtçe savunma yaprılar. Ankara 3 Ashye Ceza Mahkemesi'ndeki Hak-Par Başkanı Abdülmelık Fırat ıle kongre önce- sinde parti yöneticisi olan 13 kişi hakkında açılan da- vanın ılk duruşmasına Fırat ıle birlikte 9 sanık ve avukatlan katıldı.Sanıklar savunmalannı Kürtçe ya- pınca a\aıkat Sabahattin Korkmaz çevirmenlik yaptı. BDBVIh için eylem karan • ZONGULDAK (Cumhuriyet) - Türk Metal Sen- dıkası Genel Başkanı Mustafa Özbek. Ereğlı Demir ve Çelık Fabrikalan (ERDEMÎR) TAŞ'nın blok satışı konusunda 17 Hazıran'da eylem karan aldıklannı açıkladı. Özbek, Zonguldak'm Ereğli ilçesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda. ERDEMlR'in özelleştı- rilmesıyle ilgı sıvil toplum örgütü temsilcilerinin yer aldığı toplantıda yaptığı konuşmada, fabrikanın satı- şından gelecek paranın, ülkenin borçlannın 20 gün- lük faızine ancak yeteceğıni söyledi. ERDEMlR'in özelleştirilmesinde son teklif verme tarihi olan 26 Eylül'den önce 50-60 bin kişinin katılacağı eylemler düzenleyeceklerini belirten Özbek, eylemİerden so- nuç aTamâmalan dürûmunda tepElerİnî ğöstermeK amacıyla Ankara'ya yürüjTİş başlatacaklarını anlattı. Deniz Kuvveüepf 1 nden belge istemi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral îlhami Erdil, eşi Füsun ve kızı Deniz Erdil'in yargılanmasına Ge- nelkurmay Askeri Mahkemesi'nde devam edildi Du- ruşmada, Erdil'in konutunda görevli bir astsubay ile konut için alışveriş yapılan bir marketin işlermecisi ve konutta görevli garsonlar tanık olarak ifade \erdi- ler. Mahkeme heyetı, Deniz Ku\T,etleri Komutanlı- ğı'ndan 1999 ile 2001 yülan arasında konut için ya- pılan malzeme alımlanna ilişkin ödeme belgelennin istenmesine karar \ererek dunışmayı erteledi. ttalya'da bomba paniği I ROMA (AA) - İtalya'da, bır tren istasyonu yakı- nında önceki gün bir kazı sırasında bulunan tkınci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 5 bin ki- şi evlerinden tahliye edilirken ülkenin kuzeyiyle gü- neyi arasındaki tren seferlerinde aksamalar oldu Bombanın etkisiz hale getirilebilmesinin, ancak beş altı gün içinde mümkün olabileceğı bildirildi. Bir kişiye 439 bin YR • ANKARA (AA) - Şans Topu'nda 5*1 bilen 1 ki- şi 439 bin 951 YTL 35 YKr ikramiye kazandı. Şansh numaralann 3, 24. 25, 29. 31 +7 olarak belirlendiği çekılişte 5 bilenler 2 bin 395 YTL 5O'şer YKr. 4+1 bılenler 248 YTL 8O'er YKr, 4 bilenler 20 YTL 25'erYKr, 3+1 bilenler 8 YTL 50"şerYKr, 3 bilen- ler 2 YTL 10'arYKr, 2+1 bilenler 2 YTL 55'er YKr, 1+1 bilenler 1 YTL 25'er YKr ikramiye kazandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog