Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 MAYIS 2005 PERŞEMBE HABERLER Seydişehir Alüminyum'un satılmasına karşı çıkanlan ideolojik davranmakla suçlamıştı Erdoğan'ayanıtAKP'üden• Seydişehir Alüminyum'u alacak firmaya 5 yıl içinde 110 milyon dolar yatınm yapma ve 49 yıllık üretim şartı getirildi. Ancak KİT Komisyonu'nun AKP'li üyesi Albayrak, "Bu özelleştirmede çok daha iyi düşünmek lazım, konulan şartlar değiştirilemez değil, değiştiriliyor" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM KİT Kornisyonu'nda, Eti Alü- minyum'un 2003 yılı hesaplan genel göriişe sunulurken ÖÎB Daire Başka- nı Arzu Akın, tesisin satışı konusun- da getirdikleri 4 şartı açıkladı. Buna gö- re Seydişehir'i alacak firma 5 yıl için- de 110 milyon dolaryatınm yapma, 49 yıl üretimde bulunma, Oymapınar Ba- Ö Z E L L E Ş T İ R • Satış şartnamesine göre, alıcı, kesin teminat mektubu vererek 5 yıl içinde en az 110 milyon dolar yatınm yapma taahhüdünde bulunacak. ^ Alıcı, tesisin üretinıinde ana girdi olarak kullanılan boksit madenini ihraç etmeyeceğine dair taahhütte bulunacak. t/ Alıcı, 49 yıl süre ile en az 2 milyon 940 bin ton (3 yıllık ME İ D A R E S İ ' N ortalama asgari 180 bin ton) sm alüminyum üretimi yapacağını taahhüt edecek. Işletmenin 2004 üretimi 63 bin tondu. ^ Alıcı, Oymapınar barajından gelen kendi ihtiyacı dışında kalan elektriği, üretimin yüzde 25'ini aşmamak şartı ile satabılecek. KİT Komisyonu üyeleri, söz konusu elektrik satış hakkının bile şirketi alacak firmalar açısından son İN ŞARTLARI derece kârlı bir alan olduğuna ışaret ettiler. • ÖİB Daire Başkanı Akın, Eti Alüminyum'da kıdem tazmınatlarının tutannın geçen yıl sonu itibanyla 51 trilyon lira civannda hesaplandığını, bu tazmınatlan ÖİB üstlenmesine karşın, şirketin satış değeri belirlenirken bu tazminat tutannın da değere eklendiğini söyledi. rajı'nın üretiminin en az yüzde 75'ini tesislerde kullanma taahhüdünde bu- lunacak. ÖlB'nin Seydişehir'deki Eti Alü- minyum tesislerinin satışı konusunda getirdiğı şartlar, TBMM KİT Komis- yonu üyeleri tarafindan yeterli bulun- madı. Önceki günkü konuşmasında Seydişehir'in özelleştırilmesini iste- meyenleri "ideolojik davranmakla" suçlayan Başbakan Recep Tayyip Er- doğan'a yanıt kendi partisinden geldi. AKP Amasya Milletvekıli Hamza Albayrak, "özeUeştirme satışlannda ihale şartaameterine uygun davranıl- madığuun bir \aJaa" olduğunu belır- tirken üretim şartı getirilen birçok fab- rikanın şimdi çahşmadığına ışaret et- ti. Albayrak, "Eti Alüminyum'u ku- ran Rusya, kurduğu fabrikaya talip oluyorsa, bu özeUeştirmede çok daha iyi düşünmek lazuıı. Konulan bu 5 şart değiştirilemez değil. mücbir sebepler- de değjştirflrvor" diye konuştu. CHP Konya Milletvekili AtiflaKart ise "110 mihon dolariıkyaünm şarti- nın modernizasyon yatınnu olacağı şartnameyekonmairdedı Kart, "Şir- ket vaünm yapmazsa, 5 yıl sonra 110 milyon dolar ödeyecek, milyar dolariık çıkariann söz konusu olduğu yerde 110 miryon dolar nedir ki?" diye konuştu. CHP Malatya Millenekıli Mevlüt Aslanoğiu da Eti Alüminyum'un, hal- ka ve alüminyum sanayicilerine açıl- masını önererek işçıler için 50 trilyon lira tazminata para bulunurken, doğal- gaza dönüşüm için 10 milyon dolar kaynak sağlanmamasını eleştirdi. Sendika ve odalardan oluşan Şehir Meclisi, polisin sert tutumunu kınadı, Aksu'ya istifa çağnsı yaptı 'Seydişehir satışa direnecek'ENVERHAYKK SEYDİŞEHİR- Konya'nın Seydişehir il- çesindeki alimünyum tesislerinin özelleşri- rihnesine karşı direnen işçilere destek sürü- yor. Sendika ve odalardan oluşan Şehir Mec- lisi, polislerin işçilere yönelik sert müdaha- lesini protesto ederek Içişleri Bakanı Ab- dülkadir Aksu'yu istifaya çağırdı. KESK, TMMOB gibi birçok sendika ve odanın oluşturduğu Şehir Meclisi'nin tem- silcileri dün Çelik-ış Sendikası Seydişehir Şu- besi'nde biraraya geldi. Yapılan ortak açık- lamada, işletmeye talip olan yaklaşık 30 fir- mamn sadece alümina ve Oymapınar Bara- jı'nda üretilen enerjinin peşinde olduklan belirtildi. Seydişehir işçisi ve halkının dire- nişi sonucunda bu firmalann temsilcilerinin fabrikayı gezemeden geri dönmek zonında kaldıkian anımsatılan açıklamada şöyle de- nildi: "Sadece kendi çıkarlan ve kârlannı ön pianda tutan \erii -ki arkasuıda yabancı şirkeüer olan- ulusötesi tekel konumundaki yabanaşiri<ederingüvenl^inj(!)sağlaniakiçm bu şirketiere karşı işini ve aşını korumak amacryla halk ile poBs ve jandarmayı karşı karşıya getiren İçişleri Bakanı ve Başbakan'ı knuyoruz. İçişleri Bakanı Abdülkadir Ak- su'yu istifaya davet ediyoruz." Alimünyum işçilerinin 2003 yılı ağustos ayından bu yana sürdürdükleri diretüşin te- sisler ve Oymapınar Barajı özelleştirme kap- samındançıkanlanakadardevam edeceği vur- gulanan açıklamada, "Bu mücadeleyi hep birlikte omuz omuza yapacağunızı ve müca- delemizde herkesi yanunızda gönneyi bek- ledigimizi bir kez daha kamuoyuna bildiri- riz" ifadelerine yer verildi. Temel Haklarve ÖzgürlüklerDerneği'nden yapılan yazılı açıklamada da "AKP hükü- metinin saldınlanna. özefleştirme potitikala- nna karşı bep birlikte direnerek, mücadete ederek dur dryeceğjz" denildi. Adana'dan destek Seydişehir Alüminyum işçilerine Ada- na'dan da destek geldi. KESK, Türk-lş ve DİSK adına,yapılan açıklamada, "Seydişe- hir 'de hükümetin antidemokratikuygulama- lanna biryenisiniekledigini" belirten KESK Dönem Sözcüsü Dr. MehmetAntmen, "Sey- dişehirişçisi yalnızdeğildirve yahıızbırakıl- mayacakür* dedi. ?lp ıMJT PETKİMve TÜPRAŞ işçilerinden destek Seydişehir Alüminyunı İşletmeteri'nin özeUeştirilmesi Aliağa'da da protesto edildL Dün ögle saatlerinde Demokrasi MeydanTnda toplanan Petrol-Iş Sendi- kasi'na üye PETKfcVl ve TÜPRAŞ işçi- leri,SeydişehirAlüminyum TesslerTnin özefleştirilmesikarannıve işçflerejandar- ma-polisin sert müdahalesini protesto ettiler. Işçilere seslenen Petrol-lş Sendi- kası Aliağa Şubesi Başkanı İbrahim Do- ğangüL "Seydişehir halkına yapdan sal- dın, hepimizeyapılmışür" dedi Doğan- güL Aliağa'dan önce Seydişehir'e, daha sonra da Ankara'yaTürk-lşGenel Mer- kezi'nin önüne giderek eylemlerini sür- diireceklerini betirtti. (ŞAHAPAVCI) Yirmi yılda satılan 188 kuruluşun yaklaşık yüzde 45'inde üretim yapılmıyor Ozelleştirilen kuruluş kapanıyor• Baştarafı 1. Sayfada 1995 yılında "3 yıl faaliyete de- vam" koşuluyla ozelleştirilen EBK Ağn Kombınası, 1 yılgeçmedenAğ- n ll Özel Idaresi'ne devredilirken ay- nı yıl ozelleştirilen SEK Kastamonu Işletmesi'ndeyse orman ürünleri üre- timi yapüıyor. Taahhütlere aykın dav- ranan 16 şirketeyse 20 yıllık dönem- de 1 trilyon liraya yakûı para cezası verildi. Ozelleştirilen kurumlann bu- günkü durumlan şöyle: Tasfrveedilenler: Bursa Soğuk De- poculuk, ANSAN Ankara Meşrubat. Meysu, NİMSA Niğde Meyve Sula- n, KÖYTAŞ Tanm Makineleri, Sü- merbank, ÇÎNKUR, Etibank. Faahyeti sona erenler: Güneysu, KÜMAŞ, Gümüşhane Çimento, Ya- nmca Porselen, EBK Afyon Kom- binası, EBK Kars Kombinası, EBK Bayburt Kombinası, EBK Bursa Kombinası, EBK Kastamonu Kom- binası, EBK Gaziantep Kombinası, EBK Manisa Kombinası, ORÜS Ayancık tşleönesi, ORÜS Düzce Iş- letmesi, ORÜS Pazarköy Işletmesi, ORÜS Ulupınar Işletmesi, ORÜS Bafra İşletmesi, ORÜS Antalya lş- Burdur Işletmesi, SEK Muş Işlet- mesi, SEK Adilcevaz Işletmesi, SEK Aksaray Işletmesi. SEK Elazığ Işlet- mesi, SEK Bolu Işletmesi, SEK Di- yarbakır Işletmesi, SEK Kastamonu Işletmesi. SEK Giresun Işletmesi, SEKA Dalaman Işletmesi, SEKA Afyon Işletmesi, SEKA Akkuş Iş- • Bugüne kadar ozelleştirilen 8 şirket tasfiye edilirken 65'i faaliyetini durdurdu. Özelleştirme koşullanna uymadığı için 16 şirkete 1 trilyon liraya yakın para cezası verildi. letmesi, ORÜS Bartm îşletmesi. ORÜS Demirköy Işletmesi, ORÜS Şavşat Işletmesi, SEK Afyon Işlet- mesi, SEK Bayburt tşleönesi, SEK Çanakkale Işletmesi, SEK Erzincan Işletmesi, SEK Erzurum Işletmesi, SEK Havsa Işletmesi, SEK Yatağan Işletmesi, SEK SinopIşletmesi, SEK letmesi, Sümer Holding Adana tş- letmesı, Sümer Holding Erzincan Işletmesi, Sümer Holding Şanlıurfa Işletmesi, Sümer Holding Denizli Işletmesi. Sümer Holding Balorköy Işletmesi, Sümer Holding Çanakka- le tşletmesi, Sümer Holding Çanak- kale Işletmesi, Sümer Holding Bey- koz Işletmesi. TESTAŞ Aydın Tesis- leri, TZD Manisa Kükürt Işletmesi, TZD Sakarya Traktör Işletmesi. Faaliyete devam etme koşulu gele- cek yıüarda bitecek olanlar: GER- KONSAN. Eti Krom, Eti Elektrome- talurji, SEKA Aksu Işletmesi, SE- KA Kastamonu Işletmesi, SEKA Ka- racasu Işletmesi, TAKSAN. Taahhütlere uymadığı içinpara ce- zası verflenler: ORÜS Kalkım Işlet- mesi, ORÜS Bolu Tesısi, ORÜS Art- vin Işletmesi. ORÜS Borçka Işlet- mesi, SEK Adana îşletmesi, SEKEs- kişehır Işletmesi, SEK Siverek Işlet- mesi, SEK Trabzon Işletmesi, SEK Izmit îşletmesi, SEK Lalahan Işlet- mesi, SEK Çorum Işletmesi, Sümer Holding Adana îşletmesi, Sümer Hol- ding Afyon Sıncanh Işletmesi, Sümer Holding Salihli Palamut îşletmesi. MlLLl EĞÎTÎM BAKANLIĞIGENELGE YAYIMLADI Okııllaı-clatâyıt tariMeıi öne çekfldi MUCUR ASLİYE HUKUK IVIAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2005 7 Davacı Ertekin Çalışır vekili Av. Ramazan Yıldız tarafindan d^vajı Corolıne^erTiaduLMana__Qliiyslageı_XCali5irX aleyhine mahkememizde açılmış bulunan boşanma da\asuun yapılan yaıgılamasında veriJen ara karan gereğince: Davalı Coroline Beraadin Maria Oliiyslager(Çahştr)ın adresi tespit edilememiş ve bilınen adreslerine tebligat ya- pılamamış olup dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dosyasının duruşması 30.06.2005 günü saat: 09.30'da Mucur Adli>esi'nde yapılacaktrr. Yukanda ismı yazılı davalının belirtilen gün ve saat- te duruşmaya gelmesi veya bir vekil tarafindan temsil edilmesi. duruşmaya gelmediği ve bir vekil tarafindan da temsil edilmediği taktirde tahkikat ve yargılamaya yoklugunda devam edileceği ve hüküm verileceği da\a dilekçesi ve du- ruşma günü yerine geçmek üzere ilan olunur. 17.05.2005 Basın: 23779 ANKARA(Cumhuri>etBürosu)-Mil- li Eğitim Bakanı Hüseyin Çetik, bir süre önce yayımladığı genelgede, "kavitiann başlama tarihinin ailelerin tatil program- laruu etkilediği. okullann eğitim-öğreti- me hazırhkfa olarak başlayamadığı, kayıt- lar süresince karmaşa vaşand>- ğı ve bakanlığın öğretmen ihti- yacımn gerçekçimanadatespit edilemediği'' gerekçeleriyle il- köğretım kurumlannda İcayıt- lann 1 Haziran'a çekildiğini kaydetmişti. Eğitim-öğretim kurumlan 10 Haziran 2005 Cuma günü tatile girecek. Ancak okul ka- yıtlan tatilden önce alınmaya başlanacak. Bundan önce okul- larda kayıtlar ağustos ayında başlayıp okullaraçılıncaya ka- dar devam ediyordu. Genel li- selere kayıtlarla ilgilı takvimde ise herhan- gi birdeğişikliğegidilmedi. Genel lisele- re kayıtların tarihleri, ağustos-eylül ayla- nnda yapılacak şekilde valiliklerce belir- lenecek. Spor liseleri ile Anadolu güzel sanatlar liselerine öğrenci kabul takvimi • 10 Haziran'da tatile girecek ilköğretim kurumlannda kayıtlar tatilden önce alınmaya başlanacak. Genel liselere kayıtlarla ilgili takvimde ise değişikliğe gidilmedi. de belirlendi. Bu liselerde okumak iste- yen öğrenciler, eğitim-öğretim yılı so- nundan itibaren 29 Temmuz 2005 Guma günü mesai saati bitimine kadar postayla veya şahsen başvuracaklar. Spor hselerin- de okuyacak öğrencilerin yetenek sınav- lan 22-24 Ağustos 2005 tarih- leri arasında gerçekleştirile- cek. Sınav sonuçlan, konten- jan kadar asıl ve yedek listeler belirlenerek, 26 Ağustos günü mesai saati bitimine kadarilan edilecek. Öğrencilerin spor li- selerine kesin kayıtlan 31 Ağus- tos-2 Eylül arasında yapılacak. Anadolu ve güzel sanatlar liselerine alınacak öğrencilere yönelikyetenek sınavlan, An- kara Anadolu Güzel Sanatlar Lısesi, îstanbul A\ni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lise- si ve Izmir Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesı'nde 12 Ağustos'ta, diğer Anadolu güzel sanatlar liselerinde 19 Ağustos ta düzenlenecek. Bu okullan asıl hsteden kazanan öğrencilerin kesin kayıt- lan 23-26 \ğustosta yapılacak. CEYHAN SULH HUKUK M4HKEMEŞİNDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMAİLANI Sayı: 2005 4 Satış Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi. kı>Tneti. adedi, evsafı: Ceyhan Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2003 753 E. 2003 1023 K. sayılı ilamı ile satılmasına karar verilen Ceyhun 11- çesi: 1. Mercimek Köyü 102 ada 1 parsel sayılı taşınmaz 16.925.09 m2 büyüklüğünde olup susuz tarun arazisi: düz, killi, tınlı toprak yapısına sahıp 1 dönümünün degeri 1.200.-YTL.'den toplam 20.310.10.-YTL. muhammen bedelle, 2. Mercimek köyü 101 ada 21 parsel sayılı taşınmaz 20.213.25 m2 büyüklüğünde olup susuz tanm arazisi; düz, killi, tınlı toprak yapısına sahip, 1 dönümünün degeri 1.200.-YTL.'den toplam değeri 24.255.90.-YTL. muhammen bedelle, 3. Mercimek Köyü 101 ada 22 parsel sayılı taşınmazın toplam 32.799.98 m2 olup, susuz tanm arazisi; düz, killi. tınlı toprak yapısına sahip 1 dönümünün değeri 1.200-YTL.den toplam değeri 39.359.97.-YTL. muhammen bedelle satışa çıkanlmıştır. Saöş şartlan: 1- Ceyhan Ilçesi Mercimek köyü 102 ada 1 parsel sayılı taşınmazın birinci satışı 04.07.2005 günüsa- at; 09.30-09.40 arası Ceyhan Belediyesı mezat salonunda açık artırma suretıyle ihalesi yapılacaktır. 2- Ceyhan Ilçesi Mercimek Köyü 101 ada 21 parsel sayılı taşınmazın birinci satışı 04.07.2005 günü saat; 09.45- 09.55 arası Cevhan belediyesi mezat salonunda açık artırma suretiyle ihalesi yapılacaktır. 3- Ceyhan flçesi mercimek köyü 101 ada 22 parsel sayılı taşınmazın birinci satışı 04.07.2005 günü saat: 10.00- 10.10 arası Ceyhan Belediyesi mezat salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci açık artırmada malın tahmin edilen kıymetınin ° o60 ve satış masrafını geçmesi lazımdır. Bu tahmin edilen bedelle alıcı çıkmaması halinde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 10 gün sonra 14.07.2005 günü aynı yer ve saatte ikinci artırmaya çıkanlıcaktır. Bu artırmada tahmin edilen bedelin o /o40'ını buhnası ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklan toplamından fazla olması ve bundan başk aparaya çe\irme \e paylaştırma masrafla- nnı geçmesi lazımdır Böyle bir bedelle alıcı çıkmaması halinde satış talebi düşürelecektir. Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mil- li bir bankarun teminat mektubunu vermelen lazımdır. Satış. peşın para iledir, alıcı ıstedigınde 10 günü geçmemek üzere mehıl veriiebilir. Birikmiş vergiler satış bedelınden ödenir. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul ermiş saydacaklan, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 2005 4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlügümüze başvurmalan ilan olunur. 17.05.2005 Basın: 24037 PERŞEMBE ORHAN BURSALI Ermeni Konferansı ve Üniversite Osmanlı döneminde Ermenilere tehcir sırasın- da hem kötü koşullar nedeniyle, ama daha çok da katliam düzeyine varan bilinçli saldınlarla büyük ka- yıplara uğratılmasına "soykınm" gözüyle bakan akademisyen ve bir kısım gazetecilerin katılacağı toplantının iptal edilmesi, bilim ve tartışma özgür- lüğü açısından çok kötü oldu. Adalet Bakanı Çiçek'in "milletiarkadan hançer- leyenler" açıklaması, ardından CHP'Iİ bazı miîlet- vekiHerinin de toplantıya ev sahipliği yapan Boğa- ziçi Üniversitesi'ne saldırması karşısında Rektör direnemedi. Bir yandan Ermeni diasporasmı ve onlann tezle- rini burada savunanlar, diğer yandan uç noktada tep- ki vefen Türk milliyetçiliği arasında sıkışıp kaldık. Ya birini ya da öbürünü savunmak durıımunda kimse değil. 1915'te bir katliam yapıldığı açık. 500 bin ci- varında Osmanlı Ermenisinin kaybını hastalık vb. ile açıklamak mümkün değil. Fakat, bunun bir soykı- rım olarak nitelendirilmesine karşı hem hukuksal hem Anadolu'da süren iç ve dış savaş ile dış mü- dahaleler dikkate alındığında güçlü itirazlar var. Bunun da ötesinde, Türkiye, her ne kadar de- vamlılık düşüncesi herkeste ağır bassa ve kabul görmese de, bence Osmanlı'nın devamı değildir; ama onun parçalanmasıyla birlikte bağnndan doğ- muş yeni bir ülkedir, tıpkı Osmanlı'dan "doğan" di- ğer ülkeler gibi. Bu nedenle diğer ülkelerin ayrıl- masını "kaybedilmiş topraklar" olarak görmem.. Arif Çağlar'ın biraz önce telefonda anlattığı anek- dottaki gibi: 1930'larda Yunan Büyükelçiği'nde ilk kurtuluş- bağımsızlık daveti vardır. Hükümet ve devlet yet- kilileri ne yapacaklannı bilemezler. Gitseler mi, yok- sa? Mustafa Kemal'e danışırlar. O büyük adam, onları dinler, sonra güler: "Tabii hep birlikte gide- ceğiz çocuklar, onlar gibi bizler de bağımsızlığı- mızı kazanmadık mı?" • • • 1915'te olan, o zaman kesitinin bütünlüğün- den tecrit edilmiş bağımsız bir olay değildir. Erme- niler de Türkler de "bağımsızyurt" savaşı vermek- tedir. O sıradaOsmanh'ya Ittihatçı Türkler egemen durumdadır; Osmanlı'da milliyetçilik, ülkeye sa- hiplenme, hele İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra ulusal devlet edinme düşüncesi Türklerde daha erken gelişmiştir, Ermenilere kıyasla. Bu yurt edin- me kavgasında üstün durumda olan Ittihatçılann, tehcir ile Ermeni nüfusunu mümkün olduğunca azaltma politikası açıktır. Ama bu bir soykınm mıdır? Yeminli Türkiye düşmanı Ermeni diasporasına gö- re, evet.. Ben, diasporanın bu tutumunu anlaya- biliyorum... Soykınmı kabul etmesi için, birdizi arka plan he- saplanyla dolu büyük bir siyasal baskı ile karşı karşıya kalan Türkiye'nindirenişinideanlıyorumL Ama herşeye rağmen, yaşanan olayın tekil bir yanı, mağduru var ortada. Buna insan olarak ka- yıtsız kalmak da mümkün değil. Ama Türkiye, "Soykınmı reddediyoruz, ama bu katliamı kınıyoruz ve Osmanlı adına özürdiliyonız" de diyebilir. Ben bu duygu ve düşünceyi mesela paylaşıyo- rum... • • • Fakat kabul edemeyeceğim, "soykınmcılann veya soykınm düşüncesineyakın olanlann", bir üni- versite çatısı aftında konuyu tartışmalarının siya- sal baskı ile yasaklanmasıdır. _ Başka anlayamadığım bir olay da, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün, üniversitesinin bilim- sel özgürlük ve özerkliğe karşı bu siyasal saldın- ya direnememesi ve cesur davranamamasıdır... Birtürlü anlamak istemediğim, bu "siyasal bas- kı veyasağa" karşı çıkan ve bilimsel tartışma öz- gürlüğünü savunan, öğretim üyeleri de toplantıya katılan Bilgi ve Sabancı gibi vakıf üniversiteleri- nin, bu toplantıya hemen sahip çıkıp kapılarını aç- ma cesaretini gösterememesidir. Üniversite bu tutumu gösteremiyorsa, üniversite- ye ve bilime yapılan siyasal baskılara da hiçbir za- man direnemez; kendi başına da üniversite olarak var olamaz; toplumda bir mihrak olamaz, biiimin ve siyasal düşüncenin özgürlüklerini genişletemez... Üniversite "günlük hesaplar içinde" olduğu ve geniş zamanlı düşünüp davranmadığı sürece, ye- rinde sayar, şamar oğlanına döner... Bolu'da Abant Izzet Baysal Üniversitesi Rek- törü'nü, siyasal oldubittiye karşı net tavır koydu- ğu için buradaalkışlıyorum. Bu açıdan, Rektöre des- tek veren Celal Şengör'ü, CBT 948. sayısındaki o cesur yazısından dolayı da kutluyorum. Rektö- re yöneltilen "saygısızlık, devlet ve kadirbilmezlik" gibi bütün ipe sapa gelmez eleştiriler ve Bolu eş- rafının tutumu, günlük politik oyunlar ve çıkarlar ge- reği ve üniversite bilmezliktendir. Bu gibi saldırılar bilime, üniversiteye vız gelip tı- "TTsgttmediğt sürece,ütktiinizdedüşünce özgüriü- ğünün sınıriannı genişletemeyiz. Tabii sorabilirsiniz, bu özgürlüğü isteyen varmı? Sorunun ve bir kısım aydının umutsuzluğunun kaynağı da burada değil mi? obursali@cumhuriyet.com.tr. SONSUZ TEŞEKKÜRLER Türk milletine kıymetli hizmetlerinin yanı sıra bize bu sıcak ve güvenli \'U\ayı kazandıran başta eski Genelkurmay Başkanı Org. Hüseyin Kı\Tikoğlu'na, ondan göre\i de\Talan Org. Hihni Özkök'e, çok değerli, alçakgönüllü paşam Yaşar Büyükanıt'a, Hava şehit ailelerini büyük bir aile çatısı altında toplamak için ilk yemek davetini veren Aydoğan Babaoğlu Paşama. maddi ve manevi yardımlanyla hepimizi kucaklayan K.artal Vakfı Bşk. ANTIUT Alsoy ve arkadaşlanna, Erol Ortaç Paşam ve eşine. Sevgili Talip Albayıma, yardunlannı esirgemeyen Mustafa Çonıksöken Paşam ve eşine. bakımevinin lcuruluşunda emeği geçen Komutan Faruk Küçükv'azıcı, Fikri Afacan. Cihat Alper albaylara, eski GATA Komutanı, iyi insan Ömer Öztürk Paşama. komutanırruz Abdurrahman lpek ve kıymetli eşi Emine Hanım'a, Hereke Radar Üssü'nden. ba\Tamlarda yolunu gözlediğım Teğmen Ruhan Maral'a, burada bizlere emeği geçen tüm Silahlı Kuvvetler mensuplarına 5. yılımızı kutlarken minnet ve şükranlanmı sunuyorum. Daima dualanmdasınız. sağlık ve esenükle kalın. TSK Çamlıca Özel Bakımevinden Şehit Pilot Mahmut Nedjm'in Eşi AYHAN SEINGÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog