Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

2 6 MAYIS 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Topçu'nun yapgılamnası • ANKARA (AA) - Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar Topçu'nun Yüce Divan'da yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında tanıklann dinlenılmesine devam edilecek Duruşmada. CHP Genel Saymanı Mahmut Yıldız ile eski Karayollan Genel Müdürü Dinçer Yiğıt ve işadamı Cemil Özgür'ün de aralannda bulundugu 13 kişi tanık olarak dinlenilecek. Topçu'nun Yüce Divan'a sevk karannda. ihale usul ve esaslanrun 7 aşamada 7 ayn düzenlemeyle belırlenmesı, ihale usul ve esaslannda belirtilen knterlere uygun çok sayıda (30'u aşkın) firma varken 15 firmanın belirlenerek davet edilmesı suretıyle ihalelerde rekabetın engellendıği savunuluyor. İnciplik kapaülsm' • ADANA (Cumhuriyet) - Küresel Banş ve Adalet Koalısyonu (BAK). cumartesi günü Adana'da "lncirlikkapatılsm" yürüyüşü yapacak. Yürüyüşe çok sayıda aydın, yazar, sanatçı ve mıllet\'ekılinın de katılacağı belirtildi. Inonü Parkı'nda açtklama yapan BAK Sözcüsü Ali Dinıgüzel, "Türkiye'dekı ABD karşıthğının masaya yatınlmaya başlanmasıyla ABD'nin Incirlık ile ilgili taleplerinin artmasının aynı zamana denk gelmesinin kesınlikle tesaduf olmadığını bıliyoruz" dedi. AlHWye Öcaian tepkisi • ÇANAKKALE (AA) - Türkıye Emeklı Subaylar Derneğı. Türkiye Emekli Astsubaylar Deraeğı ile Türkiye Muharip Gaziler Demeği Çanakkale Şubesi üyeleri. Avrupa Insan Haklan Mahkemesı'nin (AtHM) terör örgütü elebaşı Abdullah Öcaian ile ilgili kararına tepki gösterdi Demekler adına yapılan açıklamada, AİHM'nin, aldığı kararla yargı organından çok siyasi bir organ gibi hareket ettigi savunuldu. DYFde rnuhaüf ayaklanma • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-DYP'de Genel Başkan Mehmet Ağar'a karşı baş kaldıran muhalefet olağanüstü kongıe için delege avına başladı. Ağar'ın partı yönetımınden tasfiye ettıği Saffet Kaya. Nevfel Şahuı. Oguz Tezmen, Ahmet Iyimaya gibı ısimlerin yanı sıra Aydın Menderes. Hacı Filiz ve ılk seçildiğı kongrede kendisine karşı Ilhan Kesicı'yi destekleyen Halit Dağlı, Mehmet Ali Yavuz ve bazı eski il başkanlannın da bulundugu grup. olağanüstü kongre için 16 Temmuz'u kararlaştırdı. Meclis'te ttattc müzicji korosu • ANKARA (AA) - AKP Bursa Mületvekili Faruk Anbarcıoğlu öncülüğünde 10 milletvekilinden oluşan TBMM Türk Halk Müziğı Korosu. sanatçı Mehmet Özbek eşliğinde Tören Salonu'nda ilk çalışmasını yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlıgı sanatçısı Mehmet Özbek mılletvekillerini çalıştınrken Urfa yöresinden "Urfa'nın etrafi dumanlı dağlar" ile Erzıncan yöresinden "Ne ağlarsm benim zülfü siyahım" türküleri seslendınldi. AKP Kilis Mületvekili Velı Kaya, solıst olarak türkü söyledi. Baykal'dan, AB üyeliği konusunda ortaya atılan 'özel statülü ilişki' önerisine sert tepki 'Türkiye 40 yıl oyalandı'ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-CHP Genel Başkânı De- niz Baykal. Türkiye'nin AB üyeliği konusunda ortaya atı- lan "özel statülüortakhk" kav- ramının kabul edilemez oldu- ğunu söyledi. Bu önerinin Tür- kiye'nin 40 yıldır inançla sür- dürdüğü AB 'ye tam üyelik mü- cadelesine karşı yapılmış büyük bir haksızlık olduğunu belir- ten Baykal, "Türkiye'ye tam üyelik taahhüdü yapıtap sonra bundan vazgeçihnesi, AB'nin sadece siyasal değil, moral ve etik değerlerine de çok büyük zarar verecektir" dedi. CHP lideri Baykal, dün par- tisinin grup toplantısında ko- • CHP lideri Baykal, Türkiye'ye tam üyelik dışında formül üretme girişimlerinin 17 Aralık Zirvesi sürecinde gündeme getirildiğinı fakat iktidar ve medyanın bunu görmezden geldiğini belırtti. Türkiye'nın bugünlere AB sayesinde gelmediğini belirten Baykal, "Tam üyelik taahhüdünden vazgeçilmesi, AB'nin etik değerierine zarar verir" dedi. nuşmasına, SosyalistEnternas- lı yollardan Türkiye'ye Tam ye, 'Siz Türkiye'yi tam üyeli- yonal toplantısı için girtiği Is- üyeolmadüşüncesinibirkena- ğe götüren bir süreç teklif et- rail ve Filistin ziyaretiyle ilgi- li izlenimlerini anlatarak baş- ladı. Konuşmasının önemli bir bölümünü Türkiye- AB ilişki- lerine ayıran Baykal, tam üye- lik için yıllardır yürütülen mü- cadelenin son aşamasına ge- lindiğinin düşünüldüğu bir aşa- mada Türkiye'ye "özel statü" önerilmesinüı büyük hayal kı- nklığı yarattığını bildirdi. Res- mi yollardan olmasa da dolay- ra bırakın.özel statü içindeAB ileilişki kurmayı düşünmez mi- siniz?" denılmeye başlandığı- nı kaydeden Baykal, AKP hü- kümetini 6 Ekim Ilerleme Ra- poru açıklanmadan 1 gün ön- ce bu konuda uyardıklarını anımsattı. Hükümetin o dö- nemde raporda ifade edilen "özel statü" ka\xamını duyma- mazlıktan geldiğini kaydeden Baykal, "OysaozamanTürki- miyorsunuz. dilinizin altında başka bir şey var, biz tam üye- lik istiyoruz, başka bir şeyi ka- bul etmeyiz' demehydi'' görü- şünü dile getirdı. Hükümetin, 6 Ekim raporu ile 17 Aralık zirve bildirisinde ifade edilen "özel statü" kav- ramını yenı yenı duyup gör- meye başladığına ışaret eden Baykal, "Türkiye'ye tarihin en büvük haksızhklanndan biri yapümaktadır. 40 yıl tam üye olacağıiddiasıylaoyalannuşür. Şimdi yavaşyavaş diBerinin al- tindald baklayı çıkarmaya baş- lamışlardır. Ne acıdır ki buna evet denıeye hazır olanlar da Türkiye'de yavaş yavaş çıkma- ya başlamışür" dedi. Baykal, Türkiye'nın bugünkü noktaya da AB sayesinde değil, kendi mücadelesi, birikimiyle geldi- ğine ışaret etti. Türkiye ye "ucu açık" mü- zakere önerildiğinde, bunun hükümet tarafindan önemsen- medığını kaydeden Baykal, "Özel statü lafi, işte o ucu açık lafinuı içinden çıkü. Daha ne- ler çıkacak" dedi. Başmüzakerecinin seçilmesinin ardından oluşacak yeni yapı Erdoğan ve Gül tarafından belirlenecek Sıra Babacaırın eldbinde• Başmüzakereci yardımcılannın, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanlıgı Müsteşar Yardımcısı ve Brüksel'deki AB Daimi Temsilcisi'nden oluşması öngörülüyor. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Devlet Bakanı Ali Babacan ın AB sürecinde başmüza- kereci olarak görevlen- dirilmesinın ardından gözleryenı kurumsal ya- pılanmaya çevrildi. Dı- şişleri kaynaklan, mü- zakereleri yürütecek ya- pılanmanın Başbakan Recep Tay>ip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Abdul- lah Gül ve Ali Babacan tarafindan ele alınacağı- nı beürtirken seçeneklı planlarm hükümete su- nulduğunu kaydettiler. Edinilen bilgilere gö- re AB Genel Sekreterli- ği (ABGS) ile Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) arasında, müza- kerelen üstlenme konu- sunda rekabet sürüyor. AB Genel Sekreterliği, yeni teşkilat yasası ile "müsteşarhğa'' dönüş- türülerek müzakerele- rin sorumluluğunu üst- lenmek istiyor. Bu du- rumda, Dışişleri Baka- nı Gül'e bağlı olan ABGS'nin Babacan'a bağlanması gündemde. Devlet Planlama Teşki- latı ise müzakerelerde ele alınacak konuların büyük ölçüde kendi ala- nına girdiğini, AB konu- lannı 1960'tan itibaren kendisinin yürütrüğünü savunarak, etkin rolün DPT'ye verilmesini is- tiyor. Dışişleri Bakanlı- gı da oluşturulacak mo- delde müzakerelerin kendi gözetiminde kal- masına önem veriyor. Diplomatik kaynak- lar, Babacan'ın ekono- miden sorumlu devlet bakanlıgı görevini de sürdürrnesinin sorun ol- mayacağını belirtirken, süreçte başmüzakereci- den çok yardımcılan- nın etkin rol oynayaca- ğına işaret ediyorlar. Başmüzakereci yardım- cılannın, AB Genel Sek- reteri, Dışışlen Bakan- lıgı Müsteşar Yardım- cısı ve Türkiye'nin Brüksel'deki ABDaımı Temsilcisi'nden oluş- ması öngörülüyor. Bu- na göre alt düzeydekı teknik görüşmelerde Türk heyetine başmü- zakereci yardımcısı bü- yükelçiler başkanlık edecek. Üst düzeydeki önemli görüşmelere ise Babacan, başmüzake- reci olarak katılacak. DSP Genel Başkam ZekiSezer, 'tktidan uyanyoruz' mitinglerinin ilkinidün Ordu'da gerçekleştirdL DSP lideri, buğdaya verilecek desteklemeprimini eleştirdi '3 kuruşluk denmesinden korkuyor* ERDOĞAN ERlŞEN ORDU - DSP Genel Başkam Zeki Sezer, AKP hü- kümetinin Türkiye'yi büyük bir hızla karanlığa sü- rüklediğini belirterek "DSP olarak Türkiye'yi kur- tarmak amacıyla yola çıkük. Ak güvercin güneşe ka- nataçü dedi. "tktidan uyanyoruz" admı verdiği mitinglerin il- kini dün Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleş- tiren Zeki Sezer'in konuşması sık sık, "Başbakan Se- zer" ve "Türkiye'detekyol,DemokrarikSor slogan- lanyla kesildi. Türkıye'nin bütün kâr eden kuruluş- lannm bu hükümet tarafindan satıldığını belirten Sezer, "Hükümet, kâr eden bu kuruluşlann saûşın- dan elde ettiği para ile Başbakan'a uçak aüyor. Güle güle bin Sayın Başbakan, ama unutma ki bu açığm parası işsiz kalan, aşsızkalaninsanlann,yetimin hak- kıdır. Sizin adaletiniz bu mu" diye sordu. Konuşma- sının son bölümünde AKP hükümetinin tanmı ve çift- çiyi bıtirdiğme de işaret eden DSP Genel Başkam Zeki Sezer, şöyle devam etti: "Başbakan Erdoğan parti grubunda buğday-a verilecekdesteklemeprimi- ni kendisine '3 kuruşluk Başbakan' denmesinden korktuğu için kendi çıkardıklan para birinüni değiş- tirerek 30 bin lira olarak açıkladL Ama resmi rakam 3 kuruştur. Bu hükümet pancardan sonra buğdaya da kota ko>du. Tam bir köta hükümeti, kota Başba- karu. Ama bu halkonlara kotanın hesabuusoracak." Ölüm oruçlanyla ilgili eyleme katıldığı için atılan öğretmen mahkeme karanyla geri döndü Okul dışında eyleme ceza yok ABİDİNYAĞMUR MERSİN - Ölüm oruçlany- la ilgili bir eyleme katılan 15 yıllık sınıf öğretmeni Hacer Koçak, Millı Eğitim Bakanlı- gı Yüksek Disiplin Kurulu'nun • Milli Eğitim Bakanlıgı Yüksek Disiplin Kurulu'nun karanyla devlet memurluğundan atılan Koçak'ın şikâyetini değerlendiren Mersin Idare Mahkemesi, söz konusu eylemin işyeri dışında yapıldığını belirterek yürütmeyi durdurma karan aldı. karanyla devlet memurluğun- dan atıldı. Koçak'ın şikâyetini değerlendiren Mersin Idare Mahkemesi, söz konusu eyle- min işyeri dışında yapıldığını belirterek yürütmeyi durdur- ma karan aldı. Alsancak Lions îlköğretim Okulu öğretmenlerinden Ha- cer Koçak, geçen yıl temmuz aymda, Temel Haklar ve Özgür- lukler Üerneğı nce ölüm oruç- lanyla ilgili düzenlenen bir ey- leme katıldı. Eylemde slogan attığı polis kamerası kayıtla- nndan tespit edilen Koçak hak- kında Milli Eğitim Bakanlıgı Yüksek Disiplin Kurulu'nca soruşturma açıldı. Koçak, kurula verdiği savun- masında eyleme katıldığmı ka- bul ederek "Ben eğitimciyim. ^lenlerkîm öliırsaolsuninsan- lann ölmemesini istemekten daha doğal bir şe> olamaz. Bu eyiemin düzenle>icisi değil, ka- ühmcısıyım. Bu eylem silahsız, saldınsız anayasaya uygun bir eylemdir" dedi. Müsteşar Prof. Dr. NecatBi- rinci başkanlığında toplanan Millı Eğitim Bakanlıgı Yük- sek Disiplin Kurulu ise 15 Ara- Tık 2004'te aldığı kararla Ko- çak" ın devlet memurluğundan çıkanlmasını kararlaştırdı. Karar üzerine Hacer Koçak, Mersin Idare Mahkemesi'nde da\a açtı. Mahkeme 17 Mart'ta yürütmenin durduruhnası yö- nünde karar aldı. Karar yazısın- da devlet memurluğundan çı- kanhna cezasının verilebilme- si için 657 Sayılı Yasa'nrn 125/ E-a maddesinde sayılan fille- rin kurumun huzur, sükûn ve çalışma ortamını bozmaya yö- nelik olması gerektiği \Tirgulan- dı. Kararda, "Olayda ise dava- cmmkurumdışmda,yürütülen göreviyle ilgili olmayan bir ko- nudayapılaneylemekaolanda- vaafühiin yukardaanıianmad- de kapsaniında kurumun hu- zur, sükûn ve çahşma düzenini bozmaya yönelik bir e\1em ola- rak değerlendirme olanağı bu- lunmamaktadn-" denildi. MUMCU, EKONOMt POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ 'Bu soygun düzenidir' İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - ANAP Genel Başkam Erkan Mumcu, Türkiye'nin sıcak paranm insafına bırakıldığım kaydederek, "Büyüme dediğiniz olay, kortizon tedavisinden başka bir şey değüdir. Bu soygun düzenidir" dedi. Izmir'de, başta esnaf olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlan temsilcileriyle bir araya gelen Mumcu, içinde bulundugu hükümetleri "rvileşme filmi" konusunda uyardığını dile getirerek, AKP tarafından açıklanan büyüme rakamlannın sağlıksız olduğunu söyledi. Mumcu, "Iyileşme fîlmini daha önce gördük. Bugün de büyüme dediğiniz olay kortizonlu tedaviden başka bir şey degiktir. Döviz baskı aröna ahnarak Türk parası değeıü hale getirümeye çahşıhyor. Arjantin'de, Brezüya'da bunun örnekleri görüldü. Hem de onlarca kez görüldü. Bu soygun düzenidir. Memleket, millet soy ulmaktadır. Ülke, sıcak paramn insaûna bırakılnuş durumdadır. En ağn" bedeh millet ödüyor" diye konuştu. Küreselleşmeyle birlikte Türkiye'de zor zamanlar yaşandığını belirten Mumcu, özellikle küçük esnaf ve sanatkârlann bundan etkilendiğini söyledi. CHP'DE MUHALİFLER HAREKETE GEÇTİ Çorbacıoğlu sözcü seçildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP'de parti içi muhalefet, olağan kurultay için harekete geçme karan aldı. CHP Genel Başkam Deniz Baykal'a karşı aday arayışına giren muhalif milletvekilleri ilk aşamada Artvin Mületvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nu sözcü olarak seçtiler. CHP'nın 28 Ocak'taki olağanüstü kurultayında yenilgiye uğrayan parti içi muhalefet, sonbaharda yapılacak olağan kurultay için yeniden hareteke geçti. Bu çerçevede önceki akşam toplantı yapan muhalif milletvekilleri, kurultayda Baykal'a karşı çıkanlacak genel başkan adayının kim olacağını tartıştı. Toplantıda, genel başkan adayı behrlemek için henüz erken olduğu. örgütlerin nabzının tutulması, ona göre karar verilmesi görüşü benımsendi. Toplantıda, genel başkan arayışı sürdürülürken hareketin çalışmalannı duyurmak üzere "sözcü" belirlenmesi kararlaştınldı. Bu çerçevede toplantıda, genel başkan adaylığı için de adı geçen Yüksel Çorbacıoğlu'nun muhaliflerin sözcüsü olması kararlaştınldı. Çorbacıoğlu'nun kurultaya dönük bir çalışma programı hazırlamasının kararlaştınldığı toplantıda, bu hafta sonu ya da gelecek hafta başında kamuo>r una dönük de bir açıklama yapılması benimsendi. POLİTİKA GÜ1NLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Yasakçı Kafa... Bir haftadır hava bir açıp bir kapıyor... Mayıs ayının sonuna geldik. Doğru dürüst bir ilk- yazı yaşayamadık... Türkiye'nin gündemi dolu... Televizyonda haberleri izliyorum... Adalet Bakanı Cemil Çiçek konuşuyor Meclis kürsüsünden. Korkuyorum. Çünkü konuşan Ada- let Bakanı... Aynı zamanda hükümet sözcüsü olan Cemil Çi- çek, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen "Os- manlı Ermenileri" konulu konferansa sert tepki gösteriyor: "Milleti arkadan hançertiyorlar!" Adalet Bakanı Çiçek hızını alamıyor ve devam ediyor: "Keşke Adalet Bakanı olarak dava açma yetki- mi devretmeseydim..." Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılacak olan top- lantı, Adalet Bakanı Çiçek'in sert tepkisinden son- ra başka bir tarihe ertelendi... Toplantı bir daha yapılır mı yapılmaz mı bilmiyo- rum!.. Toplantıyı düzenleyenlerin ve katılımcıların ne düşündüklerini konuyla ilgili herkes zaten biliyor- du... Onlar, Türkiye CumhuriyetiDevleti'nin resmi tez- lerine" karşı çıkıyoıiardı. Onlara göre, Türkler Anadolu da Ermenileri kesmişti... öyle düşünebilirler!.. Demokratik bir hukuk devletinde herkesin aynı görüşte olması gerekmez... O arkadaşlar AB ülkelerinin susturduğu TürkTa- rih Kurumu Başkam Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nu savunmayabiliıier!.. Bırakın konuşsunlar, ne düşünüyorlarsa (ki bili- yoruz) açıklasınlar... Gözdağı verip toplantıyı erteletmek yanlış!.. Zaten istenilen de bu değil miydi? Demokrasilerde değişik düşünceler olacaktır. Herkes bu düşüncelerini açıkça söyleyecektir... Baskıyla nereye vanlır, söyler misiniz? • • • Sabah evden çıktım... Yıldız Yokuşu'nda trafik polisleri Beşiktaş a giden Barbaros Bulvan'nı kesmişlerdi... Tam Dolmabahçe'ye geldiğimde durumu anla- dım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dolma- bahçe Sarayı'na geliyordu... Gazeteyegeldim... Bir not: "Türkiye hukuk devleti mi, yoksa polis devleti mi?" Notu gönderen, CHP Istanbul İl Yönetim Kuru- lu üyesı Dr. Hasan Hüseyin Özkahraman'dı... özkahraman "fişlenmiş" ve bu yüzden de yitir- diği şoför ehliyetiniyenileyememiş... Hasan Hüseyin özkahraman dört yıl önce ya- sadışı sol örgüt suçlamasıyla gözaltına alınmış... Dört gün boyunca sorgulanmış... Hasan Hüseyin özkahraman anlatıyor: "2001 yılında açlıkgrevinden çıkan insanlara Türk Tabipleri Birliği, Insan Haklan Vakfı yardımcı ol- mamı istedi. Bedensel ve nıhsal ciddi sorunlan vardı bu insanlann. Onlann siyasal yapısına, kim- liğine, ırkına, cinsiyetine bakmadan hekjm olarak yardım ettim. Ağabeyim Dr. Beyzade Özkahra- man'/a birlikte sorgulandık. Dört gün sonra DGM'ye çıkanldık. Sonuçta DGM takJpsizlik ka- ran verdi ve serbest kaldık..." Dr. Hasan Hüseyin özkahraman şaşkın... Çünkü fişlendiğini yeni öğrenmiş... özkahraman diyor ki: "DGM'nin verdiği takipsizlik karannı emniyet müdürlüğüne getirip fişlemenin düzeltilmesini is- tedim. Şu ana dek düzeltilmedi. Ne yapacağımı bilmiyorum." • • • Demokrasi bir yaşam biçimidir!.. Peki, Türkiye'de nasıl algılanıyor demokrasi? Herkesin kendine göre bir demokrasi anlayı- şı var ülkemizde. Insanlar düşüncelerini özgürce açıklayabilmeli- ler... Türkiye'de "cam fanusta" yaşamaya kalkarsa- nız her şeye katlanacaksınız... Bu ülkede gencecik insanlarımız idam sehpa- sında sallandınlmış, milyon- larca kitap yakılmış, on beş yaşındaki çocuklanmız işken- ceden geçirilip hapis yatınl- mış, Sıvas katliamı yaşanmış- tır!.. Unutmayın, burası Tür- kiye'dir... hikmetcetinkaya a cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 'IHDK'DEKİ HAKARET' DAVASI Yokuş, şahıslara değil rapora saldırmış ANKARA(AA)-Tür- kiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Fahretrin Yo- kuş'un. Başbakanhk In- san Haklan Danışma Kurulu'nun (İHDK) "Azmhklar ve Kültürel Haklar" raporunu ka- muoyuna açıklandığı sı- rada yırtarak kurul baş- kam Prof. Dr. tbrahim Kaboğhı ve kurul üyesi Baslan Oran'a hakaret ettiği iddiasıyla yargı- lanmasına devam edildi. Ankara 2. Asliye Ce- za Mahkemesi'nde gö- rülen davanın duruşma- sına, 9 Mart'ta yapılan ilk duruşmaya katıbna- dığı için polis marifetiy- le celbine karar verilen Yokuş ve avukatlanyla, şikayetçi Kaboğlu ve avukatlan katıldılar. Dumşmayı, eski TBMM Başkam Ömer tzgi, TürkiyeKamu-Sen Genel Başkam Bircan Akyıknz ve bazı sendi- ka yöneticileri de izledi. Kimlik tespitinin ar- dından savunma yapan Yokuş, raporun hazır- lanma süreci hakkında bilgi verdi. Kuruldaka- mu görevlisi olarak yer aldığuıı tekrarlayan Yo- kuş, "Türkdevletininül- kesi ve milleriyle bölün- mez bütünlüğünden ta- vizvermeyensendikacı- hkanbyışıyla hareketet- tim. Böyle bir raporun tüm kurula maledflme- si bizi incitmiştir. Tep- kim,Kaboğhı vtOran'm şahıslanna değil, rapo- run içeriğinedir. Saym Kaboğhı, raporu kendi şahsi görüşleri olarak açıklasaydL müdahale- mizsözkonusuohmazdT dedi. Duruşma, eksik- liklerin giderilmesi için ertelendi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog