Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 MAYIS 2005 PERŞEMBE HABERLER DÖVY4DA BUGIM ALİ StRMEN 14Mayısçılar 27 Mayısçılar Ellı beş yıl once, 14 Mayıs 1950'de yapılan se- çımierte ıktıdar değışıyordu Turkıye'de, Cumhurıyet'ın ılanının 27 , Tevhıd-ı Tednsat Yasası'nın kabulu ıle hılafetın kaldınlması- nın 26 yılında çok partılı "demokrası" donemı baş- lıyordu Aradan neredeyse tamı tamına on yıl geçecek, bu kez mayıs ayının 27'sınde, DP ıktıdarı askerı darbe ıle devnlecektı 14 Mayısçılar, arada sırada kesıntıye uğrayan ya- nm yuzyılı aşkın çok partılı yaşamın bır turiu gelış- mış bır demokrasıye donuşememış olmasının suç- lusu olarak hep 27 Mayısçıları gostereceklerdır Belkı de, arada kesıntılerın yaşanmasının da rejı- mın kendı ıçınde gerçek bır demokrasıye donuşe- memesının de en buyuk nedenı, bu ışı başarmak durumundayken yanlış algılamalarıyla rayından çı- karanların kolaycı suçlayıcılıkla "mıllı ıradeye saygı duymayanlan" gostenp ışın ıçınden sıynlma çaba- larıdır Oyların çoğunluğunu ya da belırlı mıktarını al- makla butun yetkılenn kendılennde toplandığını sa- nanların, bu duşuncelerını pervasızca dıle getırırken çevrelen tarafından yadırganmadıklannı gormek de duşundurucudur "Sız ıstersenız hılafetı bıle getırebılırsınız" dıyen zıhnıyetın çarpıklığını dennlemesıne ızlemeden on- ce, onun "sız" sozcuğuyle ıfade ettığı Demokrat Partılı mılletvekıllerıne nasıl baktığını yıne onun şu sozuyle belırtelım - Ben odunu aday gostersem, onu bıle seçtınnm • • • Yukarıdakı ıkı cumleyı bırieştırıp bır zıhnıyete şu teşhısı koysak yanlış mı olur - Ben ıstersem seçtırdığım odunlar aracılığıyla hı- lafetı bıle getırebılınm Boyle bır duşuncenın, demokrasıye ve mıllı ıra- deye ne derecede saygılı olduğunun takdınnı oku- yanlara bırakmak en doğru hareket olacak Demokrasının 14 Mayıs 1950'de başladığını var- sayanlar aynı tanhın, tek partı yonetımının, çok par- tılı rejım tarafından tekrarlanmayan başansını da gormezden gelmemelıdırier Evet 14 Mayıs 1950'de tek partı rejımı, herhangı bır zorlama olmaksızın, kendı tersıne yanı çok par- tılılığe, rejımın kuralları ıçınde donmeyı başarabıl- mıştı Ama ne yazık kı, çok partılı rejım, kendı nor- mal kuralları ıçınde gerçek bır demokrasıye donuş- mek başansını gosterememıştır 27 Mayıs'ın, butun kurum ve kurallanyla normal olarak ışlemekte olan bır yonetıme karşı yapılmış olduğunu sanan varsa eğer, buyuk bır yanılgı ıçınde demektır • • • Unutmayalım kı, "odunu aday gosterse seçtıre- ceğını' soyleyen kışı, kendı partısınden seçtırdığı mılletvekıllerının bır kısmına her turlu soruşturma ve ıdam cezası verme yetkısıne bıle sahıp olan bır "Tahkıkat Encumenı" (Soruşturma Komısyonu) kurdurduğu andan ıtıbaren demokrası artık yoktu kı, çığnenebılsındı 27 Mayıs ın demokrasıye karşı suç olduğunu ılerı surenler, ceza hukukundakı "ışlenemez suç" kav- ramını bır kez daha gozden geçırmelıdırler Buna karşılık 14 Mayısçılann yanlışlarının 27 Ma- yıs yontemlerıyle gıderılmesı yolunun da, ulkeyı de rejımı de selamete ulaştırmaya yetmeyeceğını ya- şadıklanmız bıze oğretmış olmalıdır Başlangıcının sembolık tarıhının 19 Mayıs olduğu Anadolu'dakı buyuk değışım hareketının, yalnızca cumhurun yonetıcılerını seçtığı bır cumhurıyet ıle sınırlı kalıp, gelışmış, gunun gereksınımlenne yanrt getırecek bır demokrasıye donuşememış olmasının nedenlennı ıncelerken 14 Mayıs zıhnıyetıne sapla- nıp kalmakla da, 27 Mayıs yontemlennı savunarak sonuç almaya çalışmakla da bır yere varamayaca- ğımızı artık gormemız gerekıyor Sebep sonuç ılışkılen de goz onunde bulunduru- lunca, galıba ılk adımı atması gerekenlenn, ne yazık kı, hâlâ ellı beş yıl once bırakıldıkları yerde duran 14 Mayısçılar olduğunu soylemek pek yanlış olmasa gerek • • • ZORUNLU AÇIKLAMA: Boğazıçı Unıversıte- sı'nde bır grup aydın ve oğretım uyesının duzenle- mek ıstedıklerı "Ermenı Soykınmı" ıle ılgılı toplantı- nın gerçekleşmemış olmasını buyuk bır uzuntu ıle karşıladığımı belırtmek ıstenm Bır konunun ozgurce tartışılması, ancak o konu- da her şeyın soylenmesının serbest olması halınde mumkundur Turkıye, konuyu tartışırken "Evet soy- kınm vardır" dıyenlerın ozgurce konuşacaklan orta- mı sağlayamaz ıse, çıfte standartlı ve önyargılı ol- makla suçladığı yonetımlerle aynı duruma duşmuş olmazmı? A.S. asirmenfS cumhuriyet.com.tr TBMM Genel Kurulu'nda CİY ile CMY'de değişiklikler öngören yasa önerileri kabul edildi SavunmahakkınarötuşANKARA (CıımhuriyetBurosu) - TBMM Genel Kurulu'nda, Ceza Mu- hakemesı Yasası nda değışıklık on- goren yasa onensının savunma hak- kını srnırlandıran maddesı yumuşa- tıldı Abdullah Ocalan başta olmak uzere orgut ve teror suçlulannın avu- katlannın gorevden men edılmesı ıçın aynı suçlardan kovuştunna açıl- ması koşulu getınlırken 2 yıllık su- re sının konuldu Cumhunyet savcı- lannın, emnıyet mudurlen hakkında doğrudan soruşturma açma yetkısı ıse kaldınldı TBMM Genel Kurulu'nda, dun Ceza Infaz Yasası (CfY) ıle Ceza Muhakemesı Yasası'nda (CMY) de- ğışıklık ongoren yasa onenlen kabul • Yenı düzenlemeyle Öcalan başta olmak üzere örgüt ve terör suçlulannın avukatlannın gorevden men edılmesi için aynı suçlardan kovuşturma açılması koşulu getınldi. Polis, hükümlü ve tutuklulan 15 gün süreyle cezaevinden alabilecek. edıldı CMY ıle ılgılı onennın sa- vunma hakkını sınırlandıran mad- desı goruşulurken AKP'lı mılletve- kıllen onerge verdı Onergeyle Ab- dullah Ocalan başta olmak uzere or- gut ve teror suçlulannın avukatlan- na getınlen sınırlamalar yumuşatıl- dı Buna gore, bu suçlardan rutuklu \ e hukumlu bulunan kışılenn savun- masını yapan avukatların aynı suç- lardan haklannda yalnızca kovuştur- ma açılması durumunda hâkım tara- fından gore\ den men edılmesıne ka- rar venlebılecek Soruşturma aşa- masında ıse bu yonde bır karar ven- lemeyecek "SuçdeBDeriniyoketme'', "suçlu- yu kayırma" "cezaevine yasak eşya sokma" "beslenmeyiengefleıne''suç- lan ıse avukatlıktan men karannın kapsamı dışında bırakıldı Avukakatlar, gorevden men kara- nna karşı ıtıraz edebılecek Mahke- menın yasaklama karannı kaldırma- sı durumunda avukat gorevını surdu- rebılecek Yasaklama karanbıryılsu- reyle geçerlı olacak Bu sure, 6 ayı geçmemek uzere ıkı kez uzatılabıle- cek Avukatlar, hukumlunun başka suçlarla ılgılı davalanna bakabıle- cek, ancak cezaevınde goruşme ya- pamayacak CÎY'de yapılan değışıklıkle de dev- lete ve anayasal duzene karşı ışlenen suçlardan nukum gıyen kışılenn avu- karının suç ışlemesı, cezaevının gu- venlığını tehlıkeye duşurmesı, teror orgutu veya dığer suç orgutlen men- suplannın orgutsel amaçlı haberleş- melenne aracılık ettığının belırlen- mesı durumunda cumhunyet baş- savcılığının ıstemı ve ınfaz hâkımı- nın karanyla goruşmede bır gorevh hazır bulundurulabılecek Bu kap- samdakı hukumlulerın avukatlanna verdığı veya avukatlannca hukum- lulere verılen belgeler, ınfaz hâkı- mınce ıncelenebılecek Infaz hâkımı, belgenın kısmen veya tamamen ve- nlmesıne veya venlmemesıne karar verebılecek TBMM Genel Kurulu'nda \ enlen bır onergeyle CMY'de cumhunyet savcılannın en ust derecelı kolluk amırlen hakkında doğrudan soruştur- ma açma yetkısı kaldınldı ClY'de yapılan değışıklıkle kolluk guçlen teror suçlulannı dınlemek ve yer gos- termek ıçın en çok 15 gun sureyle cezaevinden alabilecek Yasadışı eğitim kurumlanna getirilen cezaya karşı çıkan AKP'liler Çiçek'e karşı çalışma başlattı Türbandan sonra eğitim krizi• AKP mılletvekıllen, TCY'de tepkı gosterdıklen maddenın değıştınlmesı ıçrn bugun genel kurulda onerge verecek Madde nedenıyle köktendıncı kurumlann hedef gosterdığı Adalet Bakanı'na Başbakan'rn talrmatıyla AKP yonetımı sahıp çıktı ANKARA (Cumhuri- yet Burosu) - \\Tupa İn- san Hakları Mahkeme- sı ndekı (AİHM) turban savunmasının ardından Turk Ceza Yasası nın (TCY) yasadışı eğıüm ku- rumlanyla ılgılı maddesı AKP grubunda genlımı tırmandırdı Adalet Ba- kanı Cemil Çiçek'ın ta\ - nna karşın bır grup AKP mılletv ekılı, ceza madde- sını değıştırmek ıçın TBMM Genel Kuru- lu'nda bugun onerge ver- meyı kararlaştu-dı 1 Hazıran'dayururluğe gırecek olan TCY'nın 263 maddesı "Kanuna aykın eğitim kurumu" başhğını taşıyor AKP mıllervekıllerının değış- tırmeye çalıştığı madde şu hukmu getınyor "Kanuna aykın olarak eğitim kurumu açanlara, bunlan çahşüranlara ve bu kurumlarda kanuna aykın olarakaçıkhğuu bfl- diği halde oğretmenükya- panlara, 6aydan 3 yıla ka- dar hapiscezaavenTir.Yu- Kandakı ûkrada gosteri- len yerlenn kapaülması- na da karar veriBr." MAZLUMDER gıbı bazı sıvıl toplum kuruluş- lan ıle köktendıncı ku- rumlann ıstemının AKP grubunda karşılık bulma- sı, partıde knze neden ol- du Maddenın değıştınl- mesıne karşı çıkan Ada- let Bakanı Cemıl Çıçek'ın bazı basın organlannda hedef gostenlmesı uzen- ne Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan devreye gır- dı Başbakan'ın talıma- üyla AKP yonetunı CemıJ Çıçek'e sahıp çıkan bır açıklamayaptı AKP Ge- nel Başkan Yardımcısı 4kifGule'nın yazüı açık- lamasında, u Bu kaygüar ifadeediürken \dalet Ba- kanı ve Hükümet Sozeu- muz Sayın Cemil Çiçek genel olarak hedef atan- makta vetasarmm sorum- iuluğu Saym Çiçek'e ah- mişgibibirkanıoluşturul- maya yahytmakfadır" de- nıldı Gulle, yasanın so- rumluluğunu tek başına Çıçek'e bırakmanın Ba- kan'a ve TBMM ıradesı- ne haksızhk olduğunu be- lırttı Maddenın değıştınlme- sını ısteyen Adalet Ko- mısyonu uyesı AKP mıl- letv ekıllen ıle partı yone- tıcılen arasındakı toplan- tılar oncekı akşam ve dun surdu Bu maddenın, ev- lennde toplu olarak Kuran kursu veren taşılenn de cezalandınlmasına neden olacağını savunan AKP mılletv ekıllen, genel ku- rulda onerge v ermekte ıs- rarh davranıyor Mılletve- kıllen, yasadakı ceza sını- nnuı "3 ay ile 1 yıl" veya "6 ayile 2 yıP arasında de- ğıştınlmesuıı ıstıyor Sı- nır 2 yılın alhna düşuru- lurse cezannı ertelenme- sı soz konusu olacak 1 yıldan az olan hapıs ceza- lan ıse para cezasına do- nuşturülebılecek ÎĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇİN Pişmanlık yasasından yararlanmak istediği dava sürüyor Sakık, hâkime kitabını verdi DtYARBAKIR(CumhuriyetBu- n)8u)-PKK nuıeskıyonetıcılenn- den "Parmaksız Zeld" kod adlı Şemdm Sakık'ın pişmanlık yasa- sından yararlandınlma ıstemuıın goruşuldüğu davadan yıne sonuç çıkmadı 191 eylemde 256 asker ve sıvı- hn ölûmunden sorumlu tutularak ıdam cezasına çarptınlan ancak Uyum Yasalan nedenıyle hakkın- dakı ceza ağırlaşnnhnış muebbet hapse donuşturulen Şemduı Sa- kık'ın Topluma Kazandırma Ya- sası'ndan yararlandınlması ıste- mının goruşulduğü davaya dun Dı- yarbakır4 Ağır Ceza Mahkeme- sı'ndedevam edıldı Sakık, bır su- re önce Şark Yayınlan tarafından yayımlanan ve Abdullah Ocalan'ın orguttekı kadınlarla ılışkılennın gözler onune senldığı "Apo" adlı kitabını ımzalayarak mahkeme baş- kanına sundu Sakık, kıtabının 20 bın baskıyla çıktığuıı, Ocalan'ın kışıhk analızını yaptığını behrterek "Bu kitabın dosyaya konularak mahkemebevetminincetemesiııiis- tiyorum" dedı Başkan da kıtabı dava dosyasına koyacağını belui- tı Savunmasınıhıçbıravukaunust- lenmedığını one suren Sakık. "Ba- na avukathk yapmak ıstemiyorlar. Bir kısım avukaün orgutten çetdn- diği için bana avııkatiıkyapmadık- lannı duşünüyonım. Ankarave İs- tanbul Barosu'ndan avukat talep ediyorum.Avukatgöreviendirfldik- ten sonra savunmamı yapacağun" dedı Heyet, davanın sonuçlandınl- ması ıçın dosyanın ıncelenmesıne karar vererek oturumu erteledı BATMAN Askeri aracapusu: 4şehti YurtHaberleriSenisi- Batoan'ın Gercuş ılçe- sınde pusuya duşurulen asken araçta bulunan 1 uzman çavuş, 1 er ve 2 geçıcı koy korucusu şe- hıt edıldı Gercuş'e bağh Yemışh koyu Mala mev kıınde dun sabah devnye gorevı ya- pan asken araç PKK'lı- lerce pusuya duşuruldu Saldın sonucu araçta bu- lunan Uzman Çavuş Mus- tafa Hakan Ay doğmuş, Jandarma Er Erdem De- mir, koy koruculan Sü- leyman Yalvaç \ e Süley- man Kaya şehıt oldu Yalvaç ve Kaya ıçın Bat- man Jandarma Alay Ko- mutanlığı'nda toren du- zenlendı Batman Jandar- ma Bolge Komutanı Tuğ- general Recep Onur, to- rende yaptığı konuşmada, "Huzurortanıını bozmak isteyenlerhamcesakbn dû- zenüyor. Kanımızın son damlasına kadar bunlar- la mucadele edeceğiz. Hu- zurun bozulmasına izin vermeyeceğiz'' dedı Torenın ardından cena- zelertoprağa venlmek uze- re Gercuş'e goturuldu Şe- hıt koy korucusu Yalvaç'ın 11, Kaya'nın ıse 5 çocuk babası olduğu büdınldı Şe- hıt Uzman Çavuş Aydoğ- muş'un cenazesının Iz- mır'e, Er Erdem Demır'ın- kının ıse Izmıt'e gonde- nldığı belırtıldı Dıyarbakır'ın Dıcle ıl- çesınde eylem hazırlığın- da olan bır grup PKK'lı- ye yapılan operasyonda çatışma çıktı Çatışmada, Sunye uyruklu 1 PKK'lı olduruldu Hatay'ınDort- yol ılçesıne bağh Kuzucu- lu beldesınde ıse PKK'ye lojıstık destek sağladık- lan gerekçesıyle 2 kışı tutuklandı Kötu muamele semineri iptal • tstanbul Haber Servisi - Adalet Bakanlığı. Avrupa Komısyonu ıle STK'lenn ışbu-lığıyle duzenlenen "'Hekımler \e Yargı Mensuplan Içın Kotu Muamele ve Işkence Semınen" ıptal edıldı Tarlabaşı Euro Plaza Otelı'nde başlayacak semıner ıçın gelen ve organızasyonu duzenleyen STK'lenn temsılcılen, semınenn ıptal edıldığını, ancak nedenıne ılışkın kendılenne yetkılılerden şu ana kadar net bır bılgı venhnedığını kaydettıler 'Mısır Çapşısı'nda tahliye • tstanbul Haber Servisi - Mısır Çarşısı davasında yargılanan tutuklu sanıklardan Kadnye Kubra Se\ gı tahliye edıldı 7 kışının olumu, 127 kışuıın de yaralanmasına neden olan patlamaya ılışkın 15 sanıklı davanın gorulmesuıe Istanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesı'ndede\am edıldı Mahkeme heyetı, esas hakkındakı goruşunu açıklaması ıçuı dosyanın cumhunyet savcısına \ enlmesını kararlaştırdı Işçilere 'işgal' davası • BOLU (Cumhurijet) - AKP'lı Bolu Beledıye Başkanı Alaattın Yılrnaz, ışten çıkanlan 42 ışçı hakkında "beledıyeyı ışgal ettıklen" ıddıasıyla dava açtı Beledıye-lş Bolu Şube Başkanı Erdoğan Kefeh dun 42 ışçıyle bırlıkte Bolu Adhyesı'nde ıfade verdı Işçılenn çıkış yazılannı almak ıçın 28 Temmuz 2004'te, Yılmaz'ın makamına gıttıklennı belırten Kefelı "Çalışanlann ve beledıyeye gelen vatandaşlann ıglennı engellemedık" dedı Af Orgütü'nünraporunda Iurkıye 7 de retormiannuygulanmasınınyarımyamalakgerçekîeştiği belirtİMr Işkence ve kötü muamele sürüyorANKARA/LONDRA (Ajanslar)- Uluslararası Af Orgutu'nun 2005 yı- lı raporunda Turkıye'de yapılan re- formlara dıkkat çekıldı ancak uygu- lamada hâlâ eksıklıklenn bulundu- ğu büdınldı Işkence ve kotu muame- lenın surduğu kaydedılen raporda, "Göstericüere aşm güç uygulanması kaygı duyulan konulardan biri olma- yısürdürdu"denıldı Raporda, Kızıl- tepe'de teronst olduklan ıddıasıyla oldurulen Ahmet Kaymaz ve 12 ya- şındakı oğlu Uğur Kaymazın öldu- rulmesı olayına da yer v enldı Uluslararası Af Orgutu dunya ge- neluıde uısan hakkı ıhlallennı değer- lendırdığı yıllık raporunu açıkladı Raporda, Turkıye'de hukumetin ya- salan uluslararası standartlar duze- yıne genrme amacıyla reformlar yap- tığı anmısatılarak, şu değerlendırme- lerde bulundu ^ Reformlann uygulanması yanm yamalak gerçekleştı v e temel haklar uzenndekı kapsamlı kısıtlamalar hâ- HİZB-UT TAHRİR ÖRGÜTÜ ÜYELERt 'Hilafet istemine' 10 gözaltı ANKARA (Cumhunyet Burosu) - Başkentte du- zenlenen ve "hilafet çağnsı" yapılan mıtınge katılan yasadışı Hızb-ut Tahnr orgutu uyesı 10 kışı gozaltı- na aluıdı Guvenlık guçlennın gozaltına alınan or- gut uyelennın evlennde yaptığı aramalarda çok sa- yıda bıldın ve orgutsel yayuı ele geçınldı Ankara Emmyetı Terorle Mucadele Şube Mudur- luğu, hafta sonu Abdı Ipekçı Parkı'nda Ozbekıstan'da meydana gelen olaylarla ılgılı yapılan mıtıngde ya- sadışı slogan atanlar hakkında soruşturma başlattı Yapılan ıncelemelenn ardından yasadışı orgut uyesı olduğu belırtılen 10 kışı gozaltına alındı Polısın gozaltına alınan kışılenn evlennde yaptığı aramalarda, Hızb-ut Tahnr ımzalı çok sayıda bıldı- n, el ılanı, orgutun yayımladığı kıtap ve broşurler, CD ve dergıler ele geçınldı lâ yasalarda yer alıyor • Gozaltı yonetmelıklerındekı olumlu değışıklıklere rağmen guv en- lık guçlennın ışkence ve kotu mu- amele uygulaması devam edıyor • Gostencılere aşm guç uygulan- ması kaygı duyulan konulardan bın ohnayı surduruyor Bu tıp ıhlallen ışleyenler nadu-en adalet önune çıka- nlıyor • Banşçıl gosten ya da muhalefet vapma haklannı kullanmak ısteyen- ler cezaı kovuşturmayla ya da dığer yapnnmlarla karşı karşıya kalmaya de- vam edıyor • Devlet gorevlılen kadına yone- hk şıddetı onleme v e cezalandırma ko- nusunda yeterlı adım atmıyor "tşkence hâlâ ciddi bir kaygı olarak duruyor" denılen raporda, "lutuklu- nun vücudunda iz bırakmayan işken- ce yöntemleri kuDanıldığma dair çok sayıdabügi geldi tçişleri Bakanhğı'nın yayımladığı geneigeyie bu tur yontem- lerin kullanuması yasaklanmasma rağmen, \emek. su vermeme, uyku- suz bırakma \ e rahatsız pozisyonlar- da ayakta rutma gibi yontemlerin ha- la kuDanıldığma dair raporiar geldi" ıddıalanna da yer venldı Kotü muamele şıkâyetlennın bu- yuk bır oranının guvenlık guçlen- nın gostenler sırasında aşın guç kul- lanmasuıa bağh şıkâyetler olduğu kaydedılen raporda, Içışlen Bakan- hğı'nın memurlann oransız guç kul- lanmamasını soyleyen genelgesıne rağmen, gostencılenn dovulduğu ya da yakalandıktan sonra bıle bıber spreyıne maruz bırakıldıklanna da- ır raporlann gehneye devam ettığı de belırtıldı Raporda, Yuksek Oğretım Kurulu (YOK) ve Radyo ve Televızyon Ust Kurulu'ndakı (RTUK) asker uyelenn çıkanldığına dıkkat çekıldı 2004 yı- lında bırçok onemlı yasal değışıklı- ğın yapıldığı kaydedılen raporda, Dev- let Guvenlık Mahkemelennın kaldı- nldığı ve yenne Ozel Ağır Ceza Mah- kemelennın kuruldugu, uluslararası hukukun ulusal hukuktan ustun kabul edıldığı, olum cezasıyla ılgılı anaya- sa v e ceza yasasuıdakı tum maddele- nn çıkanldığı beluiıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog