Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

MAYIS2005PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Uzmanlar uyanyor: Türkiye'ye yalnızca dört yılda 6 milyon tona yakın akaryakıt sokuldu Kaçakçılık çığnndan çıktıMERStN (AA) - Akaryakıt kaçak- çılığının boyutlan, ekonomi, insan ve çevre sağlığına verdığı zarann düze- yi, konunun üzerine gıdıldikçe daha da açık şekılde ortaya çıkıyor. TBMM "AkaryakrtKaçakçıhgının Ekonomiye, İnsan ve Çevre Sağugına Verdiğj Zarann Araşünlarak Ahn- mas Gereken Tedbirlerin Betirtenme- si Amacıyla Kurulan Mecüs Araşür- ması Komisyonu"na bilgı veren uz- manlar, konunun cıddiyetinı en ince aynntılarına kadar anlattılar ve "işin kontrolden çıkmaya başladığuu" be- lirterek "cidiü önlemler almması" ge- rektiğı önensinde bulundular. AKP Bıtlis Milletvekıh Vahit Kfler başkanlığındakı Araştırma Komısyo- nu'na, bu kapsamda, 29 Mart 2005 ta- rihinde Ankara'da bilgi veren ve üye- lenn sorulan üzenne açıklamalarda bu- lunan Mersin Errmiyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürü Şerafectin Bural'ın da son zamanlarda Mersin ağırlıklı olarak gündeme taşınan ko- nuyla ilgıli ılginç saptamalarda bu- lunduğu zabıt kayıtlanndan anlaşıldı. ÜÇ BİN TANKER FARK Bural, kayıtlara göre komisyona verdıği bilgide, sadece 1998-2002 yıl- lan arasında Iğdır, Şımak, Ağn, Ar- dahan, Hakkân, Van ve Artvın üze- nnden Türkiye'ye 5.7 milyon ton akar- yakıtın, ihraç malzeme taşıyan araç- İann dönüşlerinde, depolannda ge- tirdiklerinı ve bunun resmı istatıstik- lerde de yer aldığını söyledi. Bural aynca, yurtdışına sevkıyat amaçh akaryakıt taşıyan tankerlerde- kı petrol ürünlennin bır bölümünün yurtıçınde satışının yapıldığını ancak evrak kayıtlannın bır bütün ıçinde de- ğerlendırüemediğı ıçin kayıp ve ka- çaklar konusunun netleştirilemedığı- ni belırttı. Bu kapsamda, 10 Mayıs 2003 tan- hınde Irak'takı ABD askerlennın ıh- tiyaçlannı karşılamak amacıyla bır ABD'li sıyasetçinın de ortak olduğu Iraklı bır kışinın yönetiminde olan ve geliri uluslararası banka tarafından bloke edılen şırket aracılığıyla 36 kon- voyluk araçla başlayan, süreç ıçinde önemli boyutlara ulaşan transit taşı- macılığa dikkatı çeken Bural, şunla- n anlattı: " Resmi gümrük rakamlan üe bi- zim kayıtlanmız arasında 3 bin tan- ker farkvar.2004'te İskenderun'dan Irak'a 42 bin 298 kamyon transit çı- kış yapıhnış. ATAŞ Anadohı Tasfi- yehanesi, Mersin Gümrüğü'nden de 2003 ydmda24 bin 67 kamyon çık- nuş. Bunlann tamamı 475 bin ton ve kıymeti 170 milyon dolar düze- yinde. 2004 yıhnda da 76 bin kam- yon çıknuş Mersin'den ve 1.5 milyon ton akanakıt götürülmüş. 2005 yüında ise bu rakamlann ikiye katlanması miimkün. Önlem ahnmazsa gelecek yıl Irak'a 1.5 mü- IndicaîUPB3.850 YTL Indica Comfort: 1400 cc. Turbo Dizel Motor. 70 HP, ABS+EBD, Sürücü ve Yolcu Hava Yastığı, Klıma, Immobılpzer, Hidrolık Dıreksıyon, JVC CD Çalar. Sis Farı, ElektırikU Carnlar, Uzaktan Kumandalı Merkezi Kiüt... Indigo 22-275 YTL Indigo Comfort: 1400 cc. Turbo Dızel Motor, 70 HP, ABS+EBD, Surtıcu ve Yolcu Hava Yastığı, Klima, immobilizer, Hidrolik Oıreksıyon, JVC CD Calar, Elektırikü Camlar, Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit... •Indica Basic ve Indigo Trend modelteri için tavsiye editen anahtar teslırn fıyatlanoır. İsoi I \K Ankara Asfaltı Yakacık lYanyol) Isotlar 1$ Merkezı No-27 Kartat-lstanbul Tet: 0 216 452 45 75 Fax: 0 216 451 63 77 www.tata.com.tr ADANA İsotlar 0 322 429 62 22 ADAPAZARI Biltan 0 264 275 26 40 ANKARA Aydınlrkevler Aska 0 312 517 33 66 - Mamak Aska 0 312 598 02 62 ANTALYA Özkur 0 242 346 54 57 BURSA Er-Vıp 0 224 452 98 68 - Bostancı 0 224 271 63 04 DhfARBAKIR Uğur 0 412 251 72 25 ELAZIĞ Er Oto 0 424 237 33 55 ERZURUM Er-Vip 0 442 235 21 51 ESKİŞEHİR Eker 0 222 228 00 37 ISPARTA Özkur 0 246 223 57 88İSTANBUL Avcılar Pay 0 212 593 88 80 - B.CeKmece Reyhan 0 212 863 58 00 Bostancı Naz 0 216 463 4444 - Esenier Efe 0 212 611 97 94 - Kartal isottar 0 216 309 08 60 Umranıye Naz 0 216 364 64 00İZMİR Kotaş 0 232 265 05 05 KAYSERi Tapınc 0 352 332 30 67 K0CAEÜ Izmrt Naz 0 262 335 40 75 MUĞIA Bodrum Özerler 0 252 316 00 45 Mılas Özerler 0 252 513 63 16 SAMSUN Asal 0 362 447 44 51 Ş.UftFA Gülel 0 414 316 13 23 TEKİRDAĞ Ba$ol 0 282 263 01 44 TRABZON Genet Paz.O 462 321 19 43 Tata Türkıye distrıbutörü, Tata Indigo ve Indica tann model, fıyat. özelltk. aksesuar ve renklerınde değışıklik yapma hakkını saklı tutar. yar dolarnk transit akaryakıt gön- derileceği hesap edih'yor." ÇlFT LİMAN YÖNTEMİ Bural, 2003 yılında, bir geminin çıft liman yöntemiyle tüm malı An- talya'ya boşaltıp Kıbns açıklanndan tekrar akaryakıt ahp Mersin'de boşal- tırken suçüstü yapıldığı olayın da bir örnek olarak değerlendırilmesı ge- rektığını ifade etti. Bural, Mersin Li- manı'na gelen transit gemılere yasa- lar çerçevesinde gümrüksüz yakıt ve- rildiğını ancak bu konuda da sıkıntı- lar bulunması dolayısıyla gerçekleş- tirilen denetimler sonucunda 2000'de 108 bin ton civannda olan bu rakamın 2004"te 18 bin tona ındığini anlattı. Meteorotopden yağrçuyana • ANKARA (AN- KA) - Meteoroloji, bugün öğle saatleri- ne kadar Marma- ra'nm gü- neyi, Ege bölgesi ve göller yö- resigenelin- A de beklenen sağanak yağışlara karşı yurt- taşlanuyar- A dı. Mete- oroloji Ge- nel Mü- dürlü- ğü'nden yapılan açıklamada, bugün öğle saatleri- ne kadar Marma- ra'nın güneyi, Ege bölgesi ve göller yö- resi genelinde, lokal kuvvetli rüzgâr ve gök gürültülü sağa- nak yağışla kısa sü- reli dolu yağışı bek- lendiğıni bildirildi. Dedeman'dan şiir kitabı • İSTANBUL (AA) -Nazire Dedeman'ın 1978-2001 yıllan arasında kaleme al- dığı şiirleri, "Bir Avuç Göl" adlı ki- tapta toplandı. Bu- güne kadar iş kadını ve sivil toplum lide- ri kimlikleriyle tanı- nan Nazire Dede- man'ın şiirleri, kızla- n Özlem Önal ile Özben Önal Yüksel tarafından kitaplaş- tınldı. Kitabrn tüm geliri Umut Vakfı'na bağışlanacak. HayvanhaMan deMarasyonu • tstanbul Haber Servisi - Türkiye Hayvan Haklan Plat- formu, "Bin aydın sevgi deklarasyo- nu"nu açıkladı. Tak- simHillöterdeger- çekleştirilen toplan- tıda, hayvanlara ya- pılan işkencelere dik- kat çekilerek doğa- nın ve çevTenin ko- runmasmnı, hayvan- lara yaşam hakkı ta- mnmasınm uygar bir toplumun şaro oldu- ğu vurgulandı. Bektrik kesintisi • Istanbul Haber Servisi - Gaziosman- paşa'da yapılacak ça- İfŞrrialar nedenıyle' 27 Mayıs Cınna gü- dü bazı semtlerde elektrik kesintisi uy- gulanacak. Boğazi- çi Elektnk Dağırun AŞ 'den yapılan açık- lamayagöre, 08.00- 16.00 saatleri arasın- da gerçekleştirılecek çalışmalar sırasında Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi Ibrahim Hayırlıoğlu Caddesi 868/1 So- kak ve crvarma elekt- rik verilemeyecek. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ 27 Mayıs Devrimi Yann, 27 Mayıs Devrimi'nin 45. yıldönümü. Kimi "süper zekâlılar", 12 Mart darbesi ve 12 Eylül yan faşist ihtilali ile 27 Mayıs'ı aynı kefeye koyadursun- lar; eğer Türkiye 27 Mayıs'ı yaşamamış olsaydı, bugün çok başka yerlerde ve çok daha gerilerde olurdu. Ancak insanlann ve toplumlartn hafızalan çokzayıf... Bundan belkı 20 yıl önceydi. Türkıye'nin siyasal yaşamıyla ilgili bır derste, kendimi "kaptırmış", 27 Mayıs'ın katkıları üzennde konuşuyordum. Bir öğ- rencim, "Hocam, tarihteki bu olaylann günümüze ne gibi etkileri olmuştur?.." gibisinden bir soru sormaz mı!.. 27 Mayıs, benim kuşağımın yaşamının bir par- çası ve gençlik heyecan ve duygularımızın zirve noktasıydı. Ama karşımdaki öğrencı, 1960'ta dün- yada bile değildi. Bugün karşımdaki öğrencilerin anne ve babalan bile 27 Mayıs 1960'ta ya dünya- da değildi ya da emekleme dönemindeydiler. Ya- kın tarihimizi saptırmak için bundan daha güzel bir olanak olur mu? • • • Geçenlerde, Koç Üniversitesi'nde bir panele ka- tıldım. Benden daha genç bir meslektaşım, o dö- nemde, ailesinin ABD'de olduğunu ve 27 Mayıs'la ilgili olarak hatırladığı ve kendinde çok tatsız izle- nimler bırakan tek şeyin, Menderes in asılmasının TV'deki görüntüleri olduğunu söyfedi. Elbette ken- dince haklıydı. Zaten 27 Mayıs'ın en büyük hatası, Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu asmalan oimuş- tu. Fakat acaba astıran kimdi ya da kimlerdi? "Menderes'i hayatta asamazlar" vb. gibisinden iddialaıia sorunu "inatlaşmaya" götürdüler. Ve so- nunda cezayı başkaları çekti. Bu 3 siyasetçiye karşılık 10 yıl sonra 3 genci ipe göndermek de bir başka rezillikti. • • • Bugün, Türkiye'nin, 27 Mayıs öncesindeki ko- şulları üzerinde biraz durmak ve Adnan Mende- res'ın demokrasi anlayışının, ülkeyi nasıl bir felake- te sürüklediğini ele almak istiyorum. Zira, benzer bir demokrasi ve "ulus iradesi" anlayışı, günümü- zün bazı siyasetçileri tarafından da benimseniyor ve dile getıriliyor. Bundan bir sonraki yazımı, demokrasıye ve "an- tidemokratik demokrasi yonımlanna" ayıracağım. Bugün yukanda vurguladığım gibı, 27 Mayıs önce- si Türkiyesi'nin koşullannı anımsatmak istiyorum... • • • 27 Mayıs Devrimi'ni, ardından gelen askeri ha- rekâtlarla aynı kefeye koyanlar, yapılan şeyin, so- nuç olarak "demokrasiye karşı askeri bir harekât", olduğunu iddia ederier. Eğer (benim de "devrim" olarak nitelendirdi- ğim), 14 Mayıs 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti pP), gerçekten "demokrat" olsaydı ve Türki- ye'de demokrasinin yerleşmesi ve gelişmesi için çabalasaydı, bu görüş doğru olurdu ve ben de ka- tılırdım. Fakat maalesef, 1950-1960 arasındaki dö- nem, demokratik bir dönem değildi. özellikle 1957 seçimleri sonrasında Türkıye'nin siyasal ortamı, otoriter bir rejime dönüşmüştü. • • • Basın tam bir baskı altına alınmıştı. Gazeteler için,"can suyu" niteliğinde olan "resmi ilanlar", sa- dece iktidara yakın olan ve iktidan destekleyen gazetelere ve yayın organlanna veriliyordu. Bunun dışında, basın organlan üzerindeki ikinci bir baskı aracı, kâğıt tahsisi'yöı Yayimlanan bir haberin doğruluğunu belgele- mek anlamına gelen "ispat hakkı", alaylı bir biçim- de, Ismail Hakkı" olarak isimlendiriliyor ve asla tanınmıyordu. "Soğuk Savaş "ın en keskin çizgilerle yürütüldü- ğü Türkiye'de, basın susturulduktan sonra "sol- culara yönelik olarak tam bir "cadı avı" başlamış- tı. Birisinin adı, "solcuya" çıktı mı, yaşamı bitmişti. Ne kamuda ış bulabilirdi ne özel sektörde. Simit bile sattırmazlardi. Düşünün ki bu ulusa, Nâzım Hikmet'in adı bile unutturulmuştu... • • • Dış politikada, ABD'nin dümen suyunda gidili- yordu. "ABD için doğru olan, Türkiye için de doğ- ru; ABD için yanlış olan, Türkiye için de yanlıştı". O günlerin TBMM zabıtlarına bir göz atarsanız, dudaklannız uçuklar. Uygulanan herhangi bir poli- tikayı eleştirmek; "vatan haini" olmak demekti. Iç politikada, inanılmaz bir "cepheleşme" kö- rükleniyordu. "Vafan Cephesi" adında bir örgüt oluşturulmuş ve "sanal" üyeler kaydedilmeye baş- lanmıştı. Her gece, "ajans" (haberler) sonrasında, dakikalarca (çoğu olmayan) isimler okunurdu. Tam bir kâbus dönemiydi... Hangi ömeği vereyim? Bir sonraki yazımı, DP ve liderierinin demokrasi anlayışlanna ayıracağım. 3 . ULUSAL KATIATIK KONGRESİ 'Korkunçyarış ı dünyayı kirletiyor' İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Do- kuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Emin Ahcı, dünyanın çevreyı kirletmek için "korkunç" bir yanş içinde olduğımu \-urgulayarak "Kirtiliğinönkneraemesidu- rumunda yaşanacak bir dünya kalmaya- :. ' cak" dedi. " ->_- DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ve ÇEVMER'ın düzenlediği 3. Ulusal Kati Atık Kongresı dün Izmir'de başladı. Etkin- liğin açıhşuıda konuşan Rektör Alıcı, çev- re kirliliğinde herkesin büyük sorumlulu- ğu bulunduğunu belirterek olumsuz süre- ci durdurmak için hemen önlem ahnması gerektiğinı söyledi. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Çev- re Meslek Komitesı Başkanı Halit Şahin de çevre konusunun AB adayhğı süreciyle da- ha önemli hale geldiğini vurguladı. Şahin, bu çerçevede yeni yönetmeliklere uyum sağlamaya çalıştıklannı belirtti. 2 yılda bir düzenlenen kongrede, 11 otu- rum, 1 panel ve 35 sözlü bildiri ile 9 poster sunuljcak. Etkinlikler yaru|sona erecelc^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog