Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VÂKFI adma İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yönetmeni: İbrahim Yıldız # Yazıişleri Müdürü: Sattm Alpadan#Sorumlu Müdür Mehmet Sucu 9 Haber Merkezı Müdürü: Hakan Kara Istihbarat: Cengiz Yıldırım # Ekonomi: Hasan Eriş • Kültür: Egemen Berköz • Spor: Ab- dülkadir Yücelman 0 Makaleler: Sami Ka- raören • Düzeltme: Abdullah Yazıcı 9 Bil- gi-Belge: Edibe Buğra • Yurt Haberlen: Meh- met Faraç # Avrupa Temsilcisi: Güray Öz Yayın Kurulu: tlhan Selçuk (Bâşkan). Emre Kongar (Da- nışman).Orhan Erinç, Hikmet Çerittkaya, Şükran Soner, tb- rahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbav. Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay AatürkBulvanNo: 125.Kat:4. BakanlıkJar Tel: 4195020(7hati. Faks:4195027•tzmirTemsilcisi: SerdarKıak,H.ZıyaBK. 1352 S. 2 3 Tel44U220. Faks: 4418745 • AdanaTemsılcisi:ÇetinYiğenoğlu, inönüCd. 119 S.No:M,Tel: 363 12 11. Faks: 363 12 15 Antalya Temsilcisi: Ahraet Oruçoğlu Cumhunvet Cad 80/5 Tel: 0242 2480057 Fax: 2430509 • Müessese Müdürü: Erol Erkut • Satış: Fazi- let Kuza 9 Cumhuriyet Reklam: # Genel Mü- dür: Özletn Ayden • Genel Müdür Yardımcı- sı: Nazende'Pal Tel: 10212) 251 98 74 - 75 2519881-82 Fav(0312)251 9868RezarvasyoD: (212) 512 05 05 Fax: 212 513 84 63 ^ »>ımlı>iJi: Yenı Gün Hahs Ajansi BasiB'.e Yayımlık A.Ş. TsirtocağıCad. 39 41 Cağaio^lu34334Isuntiui PK U^-SırİKi34435 Isı. Td. ı(.ı212l 51-05U5l2tıhaiı Fak>:(i)2^ı513 ?5 v: Va'.gın sürdr.aynı Baskı: Medez Gazete Dergı Baüm Ya\Tncıiı}; San. ve TK AS Faüh Mah HasaflBasnCaâ. Samandira Kaıtal isîanUıl Dagram: Mert;ez Daâûm Pazariama Saa vçTse.A-Ş. wwv. cumhunyet.ccm.tr 26 MAYIS 2005 lmsak:336 Güneş:5.31 Ögle: 13.08 Ikindi: 17.04 Akşam: 20.34 Yatsı: 22.18 Hekim önerisiyle yapılacak hareketler hamilelikte oluşabilen bel ağrısı, diyabet ve düşükriskiniazaltıyor Doğuma• Yüriimek, bisilüete binntek, yüzmek uzmanlann anne adaylanna önerdiği en basit eg-ersizler. Egzersizlerin mıalaka hekim kontrolünde yapüması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, hamUeliğin ilk 3 ayından sonra ise sırt üstüyatarak yapılan hareketlerden kaçınılmasını öneriyor. zlehazırlık ŞULEKOKTURK Doğru yapılan egzersız, hamile- likte oluşabilecek bel ağnsı, şeker hastalığı, düşük riskini azaltırken anneyi fiziksel ve ruhsal olarak do- ğuma hazırhyor. Uzmanlar, doğu- ma egzersızle hazırlanmanın öne- mine dikkat çekerek egzersize baş- lamadan önce bir uzman muayene- si yaptırılmasını öneriyorlar. Anadolu Sağlık Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölü- mü'nden Dr. YaprakDeınir, doğru egzersizin çok sayıda faydası oldu- ğunu belirterek "Egzersiz, hamile- likte oluşabilecek bel ağnsu kabız- hk, bacaklarda şişlik problemlerini en aza indirir. hamilelikte gelişebi- lecek şeker hastaügından korur ve- ya tedavi eder. moral olarak hami- leyi annetiğe hazırlar, doğum korku- sunu azalür, gerginligi azalür, kas gücünü, elastiki\etini ve dayanıkh- lığı artünr, enerjiyi artünr ve den- geyi koruyarak düşme riskini azal- ür" dedı." UZMANA CÖRUNÜN Anne adaylarının, hamilelikte eg- zersizlere başlamadan önce mutla- ka kadın hastalıklan ve doğum uz- manı tarafindan egzersize engel ola- cak bir sağlık probleminin olup ol- madığı konusunda kontrolden geç- melerini isteyen Demir, "Erken do- ğum risld taşryanlar. vajinal kana- masolanlarveerkenmembranrüp- türii olanlarda (kanama vesuyuner- ken gdmesiilegebşen durum)egzer- sizin sakıncalı olduğuna ve hiper- tansiyon gibi tıbbi problemleri olan hamilelerin egzersize başlamadan önce doktoıiaruıdan görüş almala- n gerektiğine" dikkat çekti. Hamilelikte, solunum egzersiz- leri ve gevşeme teknikleri de, do- ğum hazırlığı için önemli yer tutu- yor. Demir, solunum teknikleri ile annenin ağnyı daha az hissedece- ğinı vurguladı. yÜRÜYÜŞLE / BAŞLAYIN • Özellikle ha- milelik öncesi egzer- siz yapmayan kişiler, egzersize yürüyüşle baş- lamalı. # Yüzme, vücudun tüm kaslannı çalıştırdığı için ideal biregzersiz. • Bisiklet, dayanıklılığı arttırdığı için tercih ediliyor. DİKKAT EDİN # Hamiieliğin 1. dönemin- den (ilk 3 ay) sonra sırt üstü ya- tarak yapılan egzersizlerden kaçınılmalı. # Sıcak ve nemli havalar- da, ateşliyken egzersiz ya- pılmamalı. # Bol sıvı tüketilmeli. # Serin tutacak, teri emen, havaya uygun spor kıyafetleri ile eg- zersiz yapılmalı. # Aşın ısınma ve j sıvı kaybından ko- ^ runmak için su \ içilmeli. KONGREBUGÜNTOPLANIYOR kalbiIstanbulda Haber Merkezi - Tüp bebek ve ge- netiğin nabzı Türlaye'de atacak. 13. Dünya Tüp Bebek ve Genetik Kong- resi, bugün İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezrnde toplanıyor. Baş- kanlığını Prof. Dr. TunurGürgan'ın yaptığı kongrede, kısırlık alanında önümüzdekı 5 yıl içinde olabilecek gelişmeler de açıklanacak: "tnsan vaşamı uzarsa. kadın >aşa- mı uzarsa, belü yönde üreme fonksi- yonlanmn dunna zamanı da uzaya- cağı için, kadın çok daha uzun za- manda çocuk sahibi olabilecek. tn- sanlann genetiksuian çözüldüğü za- man ona bağh hastanklar erken tes- pit edilip ortadan kaldınlabilecek, hastanklar önlenebilecek. Üçüncüsü, drvenm insan daha uzun süre hasta- hksE yaşa> ? abilecekveya kadının me- nopozu çok daha geç zamanlarda or- taya çıkabilecek." Onursal başkanlığuıı dünyada ilk tüp bebeğin doğumunu sağlayan Ro- bert G. Edvvards'ın üstlendiği kong- rede 100 önemli bilim adamı sunum yapacak: "Eskklen tüp bebek teknolojileri- ni biz, kısır çiftleri tedavi etmek için ortava çıkmış bir tedavi olarak görü- yorduk, ama gelişmeler öv le gösterdi Id arük tüp bebeklaboratuvarlannın ve teknolojilerinin avn bir görevi var. Çünkü insan üremesiyle ilgiliolan bü- tün bflgikri de bu savede öğrenmej'e başladık." 29 Mayıs'a kadar sürecek 13. Dünya Tüp Bebek ve Genetik Kong- resi'ne 2 bine yakın hekimin katılı- mı beklenıvor. PEUGEOT 407'NİZİ NASIL ALIRDINIZ? Kapadokva'da sağlık ve turizm bir arada Vadi turları turistin gözdesi Peugeot 407 Comfort 2.0 HDi 136 hp otomatik vites 59.570 YTL* KREDİ TUTARI 33.000 YTL 49.500 YTL ADE AYLIK ODEME 35 ay 47 ay 999 YTL 1.499 YTL Pejin alımlarda tavsiye edilen Peugeot 407 Comfort 2.0 Ekipfnanlar versiyona göre farkMık gösterebilir. TL karşılıgı iç 36. ayda 14.297 YTL 48. ayda 6.400 YTL »öm fiyatıctır. Bu kampanya stokbrwmxla smtritAr. SELAHATTÎNŞAHİN NEVŞEHİR - Kapadokya'da peribacalan arasmda gerçekleş- tirilen vadi turlan özellikle Av- rupalı ve Japon turistlerin bü- yük ilgisini çekiyor. Turizmciler, yaklaşık 3-5 kilometreyı bulan vadi turlannı sağlık turizminin vazgeçilmezi olarak görüyor. Kapadokya Turistik Işletme- ler Derneğı (KAPTİD) Genel Sekreteri Nazif Demir, Kapa- dokya bolgesinde Göreme, Uç- hisar, Crgüp ve Avanos'ta 10'dan fazla vadide ilginç peribacalan, kaya kiliseleri, manasttr ve şa- pellerin birbiri ardına sıralandı- ğuıı anlattı. Demir, kültür turizminin önemli bir kolu olan vadi turla- ^rmnraynı zamanda sağltk-t minin gelişmesine de büyük kat- kı sağladığım belirtti. Engebelı vadilerde doğa ile iç içe olarak gerçekleştirilen turla- nn yaklaşık 2 saatlik bir zama- nı kapsadığını ıfade eden De- mir, "DüzenB j'ürüjüş ile insan sağhğuunkazanacağıciddi kaza- nımlar olduğu gerçeğinden ha- rekede,bölgemizdeGöreme,Ür- güp, Uçhisar ve Avanos gibi ta- rihi ve turistik merkezlerde yer alanv^adiler,bü\ükbir önenı ka- zanmaktadır. Japon, Alman, Fransız ve İspanyol turistierin büviik ilgj gösterdiği vadi turla- rına, özellikle 18-50 yaş grubu önemveriyor" dedi. Demir, vadi turlarının kısa sü- rede bölgenin turizm potansiye- line önemli ivmeler kazandıra- www.peugeotxom.tr • Ustün ekipman seviyesiyle yakından tamdıftnız Peu^ot "w/ ye, odemelı, dılersenız balon odemelı kredi seçenekierinden birini kullanarak kolaylıkla sahtp olabilirsinız. Ustehk. 7.500 YTL'ye varan özel indirimler de siıi bekliyor. Hemerv size en yakın Peugeot bayiine gelin. bu ejsiz fırsatı yakataym! (021J) tn 2* 26 PEUGEOT rmMVıt «o» ToTAu OTOMOBILLE YENİDEN TANIŞIN PEUCEOT Prugcot Otomodv Paıarlama A.Ş. Peugeot bmt-k ve tfcan ar; • AÇt İSTANBUL - ALTUNİZADE (0216) 651 60 60 • AKTİF - İR.İYIL İSTANBUL - KOZYATAĞI (0216) 41 I 84 05 • BERKE İSTANBUL - YENİKAPI (0212) 633 60 61 • CAN İSTANBUL - ATAŞEHİR (0216) 469 27 77 • EFE İSTANBUL - BAYRAMPAŞA (0212) 615 07 25 • MEPA İSTANBUL - İKİTELLİ (0212) 698 44 44 • PARLAR İSTANBUL - ŞİŞLİ (0212) 210 16 66 • SONKAR İSTANBUL - AVCILAR (0212) 422 34 34 • TEKOTO İSTANBUL - BOSTANCI (0216) 373 83 89 • YILDIRIM İSTANBUL - ZİVERBEY (0216) 449 29 94 TürkKalp Vakfi için elele İ'nlü şovgrubu "Stars in Concerf, Türkiye'de hayranlanyla buluştu. Geçen sahgünü CapitolAhşveriş ve Eğlence Merked'nde düzenlenen galada, Madonna, EMs Predey, Cher, Blues, HTthney Houston, JenniferLopez ve Tina Turnergibi dünyaca ünlüyüdızlann benzerleri sahne aUk Şov ekibi, sergiledikieri danslar ve canlıperformanslaHa izleyicilere keyifli anlaryaşam. Dünyada büyük bir hayran kitksi bulunan topluluğun,yann Türk Kalp Vakfiyaranna ücretsiz sahne alacağı ve bu gösterinin tüm gelirinin ihüyaa olan 6 çocuğun ametiyat masraflart için kullandacağı öğrenüdL Stars in Concertgrubu üyelerine Türk Kalp Vakfi tarafindan birplaket de verüecek. (Fotoğmf: AA) Efes Aıttik Kenti ışığa kavuşacak • İZMİR(AA)-Yaz aylannda aşın sıcaklar nedeniyle gezılmesi zor olan lzmır'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nin, geceleri de turistlerin ziyaretine açılabilmesi için Türkiye Seyahat Acenteleri Birlıği'nce (TURSAB) proje hazırlandığı ve 2 milyon YTL ödenek aynldığı bıldınldı. TURSAB Başkanı Başaran Ulusoy, yaptığı açıklamada, her yıl yüz binlerce turistin gezdiği Efes Antik Kenti'nin ışıklandmlmasıyla, geceleri de turistlere açılacağını ve gezi süresinin uzatılacağını söyledi. Yollaruı ve objelerin de aydınlatılacağını dile getiren Ulusoy, aynca Efes'in girişinde TEMA Vakfi ile birlikte peyzaj projesinin hazırlandığmı kaydetti. Gökdelenin bodrumunda tarım • TOK\O(A.\)- Japonlar, gökdelen bodrumunda yapay ışık kullanarak domates ve salatalık yetiştiriyor. Ülkelerini tarım üretimi bakımından kendine yeterli hale getirmeye çalışan Japonlar, Pasona lnc şirketinin genel merkezinin bulunduğu gökdelenin bodrum katını tanm denemelerine ayırdılar. Başbakan Juniçiro Koizumı'nin geçen şubatta açılışına katıldığı gökdelenin bodrumunda yüz çeşit sebze, meyve yetiştirilecek. Şirketin. bu tanm çalışmalan için 1 milyon 332 bin Avro yatınm yaptığı belirtildi. Mars'ta kaya katmanları butundu • PASADEN.\(AA)- ABD'nuı Mars'a indirdiği robotlardan Spuit, kızıl gezegende kaya katmanlan buldu. Amerikah bilim adamlan. Spırit'in, gezegende Gusev kraterinin bulunduğu bölgede üç katmandan aldığı kaya örneklerini ıncelediğini, bunlann, patlamalann yol açtığı çöküntünün suyla değişime uğramış tortulan olabileceğinı gösterdiğini kaydetti. Çöküntünün, volkanik patlamalardan çıkan küller olabüeceği belirtildi. Bulgular hakkında konuşma yapan Comell Üniversitesi öğretim görevlisi araştırmacı -Steve5quyres^ Guset çevresinde bir zamanlar büyük patlamalar olduğunu ve bölgede büyük miktarda su bulunduğunu söyledi. Dizüstü bilgisayar sperm düşmanı • ANKARA (AA) - Sıcak ortamlarda bulunmanın, sperm sayısını azalttığını bildiren uzmanlar, dizüstü . bilgisayarlan uzun süre dizlerinin üzerinde kullanan erkeklerin sperm sayısının azaldığını belirtıyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıklan ve Doğum Anabilim Dab Öğretım üyelerinden Prof. Dr. Haldun Güner, sıcak ortamlarda bulunmanın sperm üretimini olumsuz etkilediğini, testislerin daha az ısı istediğini söyledi. Üyelerden Prof. Dr. Bülent Tıraş da sperm sayısının düşmesinde çe\Te kirliliğinin büyük rolü olduğunu kaydetti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog