Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 MAYIS 2005 PERŞEMBE 16 cumtv(Scumhuriyet.com.tr GUNÜN TILMLERİ Mirasyediler 15.30 Kanal D Duygusal Tezgahtar iki gençle sevgililerinin gülünç aşk ve serüven öyküsü. Aram Gülyüz'ün yönetti- ği fıLmın başrollerinde Zeki Alasya, Metin Akpınar, Hale Soygazi gibi oyuncular yer alıyor (1974). Bir Genç.- 19.25 S. Türk Duygusal I Aynı kızı seven bir doktorla bir mühendısın aşk öyküsü. 1984'te ölen kadın romancılan- mızdan Muazzez Tahsin Berkand'ın 1943'te bası- lan kitabından Safa Önal'ın uyarladığı fılm, zengin çevrelerde geçen, hıçkınklı aşk ilişkilerinden bırinı yineüyor. Başrollerinde Türkân Şoray, Ediz Hun, Salifa Güney ve Nedret Güvenç yer alıyor (1971). Amerikahlar 20.15 CINE 5 Dram (Glengarry Glen Ross) -Bir emlak şirketınde çalışan bir grup adam, işlerini kaybetme teh- likesiyle karşı karşıyadır. Patronlannı tatmin edecek satış yapamadıklan zaman kovulacaklardır. Bunun üzerine adamlar arasında amansız bir rekabet bas,- lar. Bu, her şeyin serbest olduğu acımasız bir oyun- dur... Yönetmen: James Foley. Oyuncular: Al Paci- no, Jack Lemmon, Alec Baldwin, Ed Harris. Alan Arkin(1992ABD, 100 dk). Görünmez~ 21.50 Kanal D Korku (Hoflow Man) - Bir grup bilim adamı, asken birJaboratuvarda görünmezlik formülü üzen- ne gizli bir projede çalışmaktadır. Büimadamlan ge- liştirdikleri formülü hayvanlar üzerinde uygulama- ya karar verirler. Ancak araştırma ekibinin lideri Dr. Sebastian Caine. Pentagon'un kurallannı çiğneye- rek formülü kendi üzerinde denemeye karar verır. Yönetmenliğini Paul Verhoeven'in üstlendiği fil- min başrollerinde. Kevin Bacon, Elizabeth Shue, Josh Brolin oynuyor (2000 ABD-Almanya, 112 dk). 22.00 / CNBC-e / Malcolm X A. yanda Üç Kör Fare 00.35 TRT 1 Dram (Three Blind Mice) - Thomas, Londra'da yaşa- yan genç bir bilgisayar uzmanıdır. Bu büyük şehrin hızlı ve kalabalık yaşam tarzına karşın Tho- mas fazlasıyla yalnızdtr. Anne ve babası ölmüştür, erkek kardeşi ise evlenerek onu terk etmıştir. Genç adamın tek dünyası internettir. Sanal ortamda tanış- tığı Cathy adında onun gıbi yalnız bir genç kızla ıle- tişim kurar. Yönetmen: Mathias Ledoux. Oyuncu- lar: Edward Furlong, Emilia Fox, Chivvetel Ejiofor (2002 Fransa, 90 dk). BrooklynlL. 01.00 Flash TV Güldürü (KidfromBrookryn) - Kendi halinde bir sütçü olan Burlie, kızkardeşine sarkıntılık eden adamlan tartaklar. Fakat bu adamlardan bınsi orta sıklet boks şampıyonudur. Gazetedekı manşetler üzerine, para kazanmak amacıyla bir takun adam- lar Burlıe'yi kullanmaya çalışır. Ve böylece Bur- lie'nin boks hayatı başlar. Yönetmen: Norman Z. McLeod. Oyn: Danny Kaye. Virginia Mayo, Vera- Ellen(1946ABD, 113 dk) UzaktakL. 01.40 TRT 2 Güldürü . (AlmostSaliiMs)-Biradarrııngeçrnışındeyap- tığı hatalan sorgulaması konu alınıyor. Yönet- menligini Terry Green'ın üstlendiği fılmin başrol- lerini, John Mahoney. Linda Emond, Lindsay Cro- use paylaşıyor (2001 ABD. 92 dk). Sen Ağlama 01.40 Kanal D Macera , Yasa dışı işler gören namlı bir kabadayının, ha- pısten çıktıktan sonra, kaybolan kansını ve görmediğı çocuğunu arayış öyküsü. Orhan Elmas'ın Erdoğan Tünaş'ın senaryosundan çektiği filrrun baş- rollerinde Cüneyt Arkın, Necla Nazır, lsmet Özhan ve Umut Ulaş yer alıyor (1987). Ay Poüsi 02.00 Show TV Macera (Lunarcop) - Dünyada yaşanan ekolojik kıya- met sonrasında zenginler, Ay'a kaçarak bura- da cyborglarla birlikte yaşamaya başlamışlardır. An- cak yine de birgün dünyaya dönme hayalleri kur- maktadu-lar. Ay polisi Joe Brody, dünyaya gıderek kendilerinden çahnan ve ekolojik dengeyı yenıden sağlayacak olan Amaranth 3 adlı kimyasal madde- yi ele geçirmekle görevlendirilir. Yönermenliğini Boaz Davidson'un üstlendiği fılmin başrollerkin- de, Michael Pare ve Walker Brandt gibi sanatçılar oynuyor (1994 ABD, 88 dk). (77\ (77\ ( « ) O Yabancl Izleyln Orta Değmez Q Yerlî NTV 20.30 Türkiye'de kadm olmak TV Servisi - Türkiye'de ka- dın olmak, "Herkes Bunu Ko- nuşuyor" programının konu- sunu oluşturuyor. Okan BayüJgen'in hazırla- yıp sunduğu yapımda, umut- lan, hayallen, sevinçleri ve hüzünlenyle Türkıye'den ka- dın manzaralan sunuluyor. Yapıma, Nflgün Belgün, Der- ya BaykaL ev hammı Sema Akçay ve hukukçu Leyla Ke- ser Berber konuk oluyor. tv8 21.45 Gazetelerin sorunlan TV Servisi - "Derin Haber" programının bu haftakı bölü- münde, gazetelerin içınde bu- lunduğu durum masaya yatı- nlıyor. HaJukŞahinın sundu- ğu yapımda. ınternet haberci- liğinin gazete haberciliğini geçip geçmediği de tartışılı- yor. Programın yönetmenliği- ni Murat Aktaş üstlemyor. TGRTHaber 22.00 Ankara'nm Gündemi TV Senisi - "Ankara'nın GündemTne, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Gü- ler konuk oluyor. Nuri Elibol ve Murat Odabaş'ın hazırla- yıp sunduğu yapımda, hizme- te giren Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'nın Türkiye'yi na- sıl etkileyeceği ve giderek ar- tan enerji ihtiyacı hakkında sohbet ediliyor. CNNTürk 22.05 Yeni TCK bulmacası TV Servisi-YeniTCK'nuı 1 Hazıran'da yürürlüğe girme- siyle yayınlanamayacak ha- berler, "32. Gün"ün bu hafta- ki konusu. Banu AcuıTun ha- zırladığı dosyada, hangi ha- berleri yapan gazetecilere ha- pis cezası geleceğı konusuna açıklık getiriliyor. Programda, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi. Arena Genel Yayın Yönetmeni Uğur Dündar, Hürriyet Yazı Işlen Müdürii Dogan Satmış, Mil- liyet Haber Müdürii Doğan Akın, muhabırler Toygun Atilla, Ercan Gün, LeMan çızerlen Mehmet Çağçağ ve Tuncay Akgün ile Türk Ceza Hukuku Derneği Başkanı Köksal Bayraktar'ın görüş- leri yer alıyor. Star 23.40 Objektif TV Servisi-Canlı olarak ek- rana gelen "ObjektiTte, kan- seri önleyen bitkiler hakkında bilgi venüyor. Kadir Çelik'in sunduğu yapıma, Prof. Dr. Er- kan Topuz konuk oluyor. Spike Lee imzalı yapım, Malcolm X'in yaşamını ekrana getiriyor Suikast kurbanı liderTV Servisi- Siyahlann haklannı savunan, öte yandan Amerika'da Müslüman olmanın zorluklanyla da baş etmeye çalışan Malcolm X'in hayatıru anlatan bir Spike Lee başyapıtı... "SiyahMüsMimanlar'' örgütüne katılan, okuyan, araştıran ve sahip olduğu "fiderlikkumaşı"nı olum- lu yönde kullanan Malcolm (Was- hington). bir süre sonra örgüt lide- rinin dürüst olmadığmı fark ede- rek aynlır. Mekke'ye giderek ha- cı olduktan sonra kendilerini des- tekleyen beyazlarla iyı ilişkiler ku- ran siyah lider, Müslümanlığın kardeşlik dini olduğunu anlatma- ya çalışır. Ilımlı yaklaşımı savuna- rak "Afro-Amerikan BirtiğTni ku- ran Malcolm'un düşmanlan da artmaktadır. Ve bir gün, bir suikas- ta kurban gider. CNBC-e 22.00 Malcolm X - Malcolm X / Yönetmen: Spike Lee / Oyuncular: Denzel Washington, Angela Bassett, Spike Lee, Al Freeman Jr, Albert Hall, Delroy Lindo, Theresa Randle, Kate Vernon / 2002 ABD yapımı, 202 dakika. Tv PROGRAMLARI 08.00 Dizi: Aynlsak da Beraberiz 09.00 Gün Başlıyor 10.45 Küçük Şeyler 11.20 Dizi: Şaşıfelek Çıkmazı 12.20 Dizi: Ne Seninle Ne Sensiz 13.00 Haber 13.30 Dizi: Kuzenlerim 14.30 Meraklı Momo- lar 15.00 Çızgi Film: Casper 15.25 Kasaba 15.55 Çizgi Film: Garfiekl 16.20 Yedi Numara 17.15 Dizi: Bi- zim EvinHalleri 17.50 Miras 19.00 Ana Haber 19.55 Dizi: Üç Kadın 21.20 Üstad 23.15 Büyüteç 00.15 Günün Ardından 00.35 Film: Üç Kör Fare (0 312 490 43 00). 10.30 Dış Basın 11.40 Sanat Günde- mi 12.35 Yurttan 13.00 Reçete 13.20 Başkent Sıya- set 13.35 Hayat Akarken 14.45 Dünya Ekonomisi 15.35 Yurttan Haberler 16.40 Sanat Gündemi 17.20 Günün Konusu 17.40 Dün- yaya Bakış 18.40 Hayatımız Sınav 19.10 Kent ve Kültür 19.35 Göz Önünde 20.05 Sinema 7 20.35 Dünyanın Türküsü 21.20 Okuduk- ça 21.50 Ankara-Brüksel Hattı 22.30 Sıcak Define 23.25 Spor 23.35 Samyeli 01.40 Film: Uzak- taki Kasaba (0 212 259 72 75). 07.00 Günaydın Türkıye 09.00 Çizgı Fılm Kuşağı . 10.30 Dızı: BücurCadı 12.30 * a r Gun Ortaa 12.50 Megamen 13.30 Dizi: Aynlsak da Beraberiz 14.50 Dızı: Çocuklar Duymasın 16.00 Dızı: Aıle Bağlan 17.10 Yanşma' Pas- saparola 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Yenıden Olacak O Kadar 21.50 Ibo Show 23.40 Objektif 01.40 Gece Haberlen 02.10 Spor Gecesı 02.20 Deşifre (0 272 448 80 00). W 07.00 Güne Başlarken 09.10 Ekonomi 10.00 Haberler 10.05 Gunlük Hayat 11.00 Haber 11.15 Spor 11.35 Avrupa'dan Futbol 12.00 Ha- berler 12.10 Spor 1Z30 Enenj. Pet- rol ve Gaz 13.00 Gunün Içınden 13.30 TersAçı 15.00 Haberler 15.15 Yakın Plan 16.30 Ekonomi 17.10 NTV'ye Sorun 18.10 Gece Gundüz 1&30 Ve Insan 19.00 Akşam Haber- len 20.30 Herkes Bunu Konuşuyor 23.00 24 Saat 23.35 Avrupa'dan Futbol 00.10 Spor 00.20 Gece Gun- düz (Tekrar) (0 212 335 00 00). BUGÜN Soğhk Horyottı YabatKi Dizi: Kod Adı Paryaço 07 -°° Sabah Haberle- ri 08.10 Stratejik Fi- nans 10.00 Profesyo- neller 11.00 Uzman Gözüyle 12.30 Parantez 13.00 Haber 14.00 Reel Vizyon 16.00 Fuar 17.50 Teknokolık 18.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Finansör 21.45 Expo Fuar 22.30 TV Cambazı 00.30 Haber (0 212 465 79 49). _ i _ _ 07.00 Kahvaltı Haberleri 08.45 2m \\g Çizgi Film: Pingu 09.00 Hugo ve ^ m m m TolgaAbi 10.00 Çizgi Film Kuşa- ğı 11.45 Dizi: Rubi 13.00 Gün Ortası 13.30 Yerli Film: Hacer Ana ve Oğulları 15.30 Di- zi: Çocuklar Duymasın 17.30 Dizi: Avrupa Ya- kası 19.00 Ana Haber 19.45 Spor Haber 20.00 Dizi: iki Arada Aşk 21.45 Otogargara 00.15 Si- yaset Meydanı 03.15 Homedrom 03.45 Bel- gesel: Haberci (0 212 354 30 00). 06.00 Çizgi Film Kuşağı 07.00 Bu Sabah 08.00 Sevimlı Kahramanlar 08.15 Dizi: Yarım Elma 09.30 Sa- »' bah Sabah Seda Sayan 12.30 Ha- berler 13.00 Ikıncı Bahar Gönüller- de 15.30 Yerli Film: Mirasyediler 17.30 Di- zi: Karım ve Annem 19.00 Ana Haber Bülte- ni 20.00 Dizi: Gümüş 21.50 Yabancı Film: Görünmez Adam 23.50 Teke Tek 01.30 Ha- ber Saatı 01.40 Yerli Film: Sen Ağiama 04.10 Dizi: Vahşı Güzel (0 212 413 51 11). 06.30 Sabah Haberleri 09.00 Huzu- ra Doğru 10.00 Dizi: Eltıler 12.00 Ha- berler 12.30 Sızin Sesiniz 16.30 Ak- şam Yıldızları 19.00 Ana Haber Büfteni 19.40 Spor 19.45 Dizi: El Bebek Gül Bebek 21.00 Anadolu Magazin 24.00 Yerli Film: Arma- ğan 02.00 Gece Haberi 02.30 Tele Market 03.00 Sizın Sesiniz (0 212 454 56 00). 06.30 Güne Merhaba 07.30 Dizi: Aşkların En Güzelı 08.45 Dizi: In- tikam Ateşı 09.45 Yarışma: Ah Kalbim 12.45 Bizim Lezzetler 13.30 En Komik An 14.30 Dizi: Cennet Ma- hallesi 16.00 Serap Ezgü ile Biz Bize 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Sayfası 20.00 Dizi: Kurtlar Vadisi 23.15 Televole 01.15 Sa- ba Tümer'le Bu Gece 02.00 Yabancı Film: Ay Polisi 03.45 DIZI: Yasemın 05.00 Yerli Film: CiciGelin (0 212 355 01 01). 09.10 Parametre 10.15 Yaşama ı Sevıncı 11.05 Finans Bülteni 11.45 Desıgn360 12.15 Iş Yemeği 13.00 ' Ajans15.10Şampiyonlarügi 16.10 Parametre 17.00 Manşet 18.15 Afiş 19.00 Editör 20.00 beşN birK 20.50 Spor Vizyon 21.10 The Apprentice 22.05 32. Gün 23.00 Gece Görüşu 00.30 Afiş (0 212 413 56 00). RfVJl/?,r 08.30 Sağlık Rehberi 09.25 t U M & f l Film: Gerçek Yıldız 10.40 Film: v_oiuv-,w Parti Zamanı 12.00 Yabancı Film: Caribe 13.40 Film: Vur Beni 16.00 Ayu- mi ile özel Tatlar 16.30 Sağlık Rehberi 17.25 Çizgi Film Kuşağı 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Haber Bülteni 20.15 Yabancı Film: Amerikalılar 22.00 Hırsız 23.30 Ceyhun Yıl- maz Show 00.30 Fantasy (0 212 336 15 15). r T T r r r r r , " 07.00 Yedı-Dokuz 08.50 Kurtu- U L U 5 A L luş Savaşı Öyküleri 09.10 Muzık Pınarı 15.10 Siyaset Bulvarı 18.10 Emek Dünyası 19.00 Ana Haber Bultenı 20.15 Kurtuluş Savaşı Öykulerı 20.30 Reber ile Türkü Dostlan 22.00 Fikir Mey- danı 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90). jpk 08.00 PapatyaFalı 11.00 FerahFe- H i rah 13.30 KumSaati 16.00 Klipto- mani 19.00 Dizi: Gerçek Kesit 20.00 Ana Haber 21.00 Dizi: Dilan 2Z15 Film: Ahn Yazım 24.00 Dizi: Kader Yolu 01.00 Film: Brooklynli Çocuk (0 212 256 82 82). 09.00 Çızgı Film: Şın- derella 09.30 Çizgı Film: Snorks 10.05 St. Tropez 11.05 Yeni Vizyon 12.30 Sağlık Hayattır 13.00 Gün Ortası 13.30 Spor 14.30 Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye 17.00 Derya Gıbi 18.30 St. Tropez 19.30 Ana Haber 20.30 Kod Adı Palyaço 21.45 Derın Haber 23.00 Teklrf 01.00 Haber Aktıf 01.45 Spor Gecesı (0 212 288 51 52). 10.40 Şırket Raporu 12.00 Finans Cafe 12.15 Yönetim Katı 12.35 Dış Piyasalar 14.00 Pıyasa Ekranı 14.35 Dosya 15.30 Şirket Raporu 16.30 İMBK Kapanış 17.25 Son Baskı 18.45 Se- infeld 19.15 Dızı: Cheers 20.00 The Simpsons 21.00The 4400 22.00 Malcolm X (0 212 330 01 01). 07.30GünaydınAv- rasya 10.15 Yedi- gun 16.15 Basında Bugun17.15Sendı- kam 18.15 Yorük Obalarımız 19.00 Haber 20.00 AB Eksenı 20.30 Ruh ve İnanç21.15 Kıbrıs'ın Nabzı 23.00 Kamutay (0 312 231 21 00). I •• f 20:30 HERKES BUNU KONUŞUYOR Okan Bayıilgen 23.-00 24 SAAT Banu Güven Mirgün Cabas a ^ ^ ^ H bugün ^ I • www.ntvmsnbc.com I MEDYA^fOTU EMREKON'GAR 'Utanmış:Sessizlik'teki Kodlar "Utammış S<ÎSSİ2 lik" bir kitap adı. Bir roman. Yazarı, Cumhuriy» ît okuriannın, New York haber- leri ve izlenimleriyley akından tanıdığı Zülal Kalkan- delen. Daha ön<;e "New York'u Yaşamak" ve "Otuz Saniyede EJush" ad lı deneme ve inceleme kitapla- ndayayırrılanmıştı. Şimdi bir romanla karşımıza çıkıyor. Popüler kültürün e siriyiz ya hepimiz, okumaya ar- ka kapak y azısından başlıyoruz: "New Yo rk'un çılgı, n gecelerinde işlenen bir cina- yet, bu cim \yet eksen inde sorgulanan aşk ve yaşam ilişkileri. Zülal Kal kandelen bu yapıtıyla, bir Türk yazann evrenselbc yutlardak iromanıyla tanıştınyor okurla- n. Elinizden bırakamayacağınız, nefes nefese oku- yacağınız, j 'aşamın norgulandığı bir aşk romanı Utanmış S< issizlik." Derinliği Oı 'an, insan duyçıulannın ve ilişkilerinin bir oya gibi işler ıdiği, geriiıim »jesinin son sayfalara ka- dar sürdüğü, bir solukta ze vkle okunan, gerçekten evrensel de ğerde bi r rornan. Kıvrak ve berrak tıir Türkçe ile yazılmış. Insan ruhı jnun de rinlik lerini, doğanın gizemli canlı tüıieriy 'le karşı laştı rmalar yaparak irdele- yen ve bu irc ielemeyi hızla akıp giden bir ilişki- ler ve olaylar zinciri i çindo gerçekleştiren bir ya- pıt. Aşk, arkada ışlık, dostluk, güven, kuşku, ihanet, yalnızlık, yaşar nın anlarnı, bi reyin kendini sorgulama- sı, yolları gün ümüzürı küroselleşmeci kültürünün başkenti sayıla n New York'1:a kesişen roman kahra- manlarının seri jvenlerinde anlatılıyor. Romanı evr «nsel kılan sadece degeri değil, yapısı da evre nsel bir yak laşımla kurulmuş. Esas kahrarr lanlann adlan, bir milliyet bağını be- lirtmekten çok, bazı duygulj \n ya da davranış biçim- lerini simgeliyoı'. Yazar, bu koc llann çözüm ünde küçük dipnotlaria okura yardımcı olmuş: örneğin, erke k kahramarıın adı Milo. Latincede asl cer anlamına geliyor. Kadın kahrar nanının acii Penda. Svvahili dilinde > aşk anlîımını taşıyor. Romanın sonı ında ortaya çıkan bir kahraman ise Somni adını taşı yor. Latincede hay, al deme k. Yazar "Deniza tları, giivercinler ve gri yarasa- lara..." adadığı rc »manını on dokuz bölümde kurgu- lamış: Kapitalizmin ac ımasız ilişkilerinde yalnızlaşan in- sanı sorgularken, /arascilardan, uçartilkilerden, de- nizatlanna kadar a oğanı n gizemli yaratıklanna gön- dermeleryapan, G abrie I Garcia Marquez'den Zen kültürüne kadar ç eşitli evrensel küttür doruklann- da dolaşan, bir zin cirin baklalan gibi birbirine bağlı ama her biri ayn bi r ren kte ve dokuda olan on do- kuz bölüm. Hele bir Tintinna ıbul ation' ve Deniz bölümü var ki, insan, "Tek bu £»c ilürn için bile bu kitap okunma- ya değermiş" diyor. Öteki canlı türler iyk» insan arasında ilişki kur- masının yanında ro mana evrensel boyut kazandı- ran üç özellik daha v 'ar: Çağımızın evrense I sorunu olan "bireyin yaban- cılaşmasını", "buyi ıbcincılaşmanıngetirdiği yal- nızlık içinde kendini aramasını", "kapitalizmin acımasız arka planı naı" oturtmuş yazar. Günümüzde evren: ;e, Hik adına, toplumuna ve in- sanına haksızlık etme b; îhasına ün, şan, şöhret ara- yan yazartann cirit attL.ğı bir Türkiye'de, alçakgönül- lü ama insanın midesir'e biryumrukatarcasınaoku- ru etkileyen bir roman yj ızmış Kalkandelen. Bakalım kültürümüzür ı gittikçe sığlaştığı ve yoz- laştığı bu ortamda layık olduğu ilgiyi uyandırabile- cek mi? ekongar@cumhuriyet.c :om.tr; www.kongar.org Fikir M eydanı TV Servisi - "Fikir Meydan şofbrlerinin sorunlan ele; hazırlayıp sunduğu yapın şoförü olmanın bedel şoforlerinin sağlık ve ya olduğu ve cinayetleri önle olmadığı gibi konular tartış ı*nın bu bölümünde, taksi ılınıyor. ŞukPerinçek'in la, büyük kentlerde taksi inin ne olduğu, taksi şam sonınlannın neler menin bir çaresinin olup ılıyor. UUlusaltv, 22.00 KULTUK • SANAT (0212) 293 t9 7t r. Esat l*k Cad No:15 Moda Kadıkoy Gise.0[2U] U5 39 3? « : 0(212\ 2Si 96 96 / www tivatroovıınevı com Ilanlannız İçin: 0212.293 89 78 TC KAMAN ASLÎYE HUKUK MAHKEMESt'^fDEN Dosya No: 2004 342 Davacı Bağkur Genel Müdürlüğü vekili Av. Ali Demir tarafından davalılar Birol Kara ve Mikail Ulaş aleyhine açılan Rücuan tazminat davasımn yapılan açık yargıla- ması sonunda; Davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile davacı kurum'un sigortalının hak sahiple- rine bağladığı ölüm aylığının ilk peşin sermaye değeri toplamı 444.555.698.-TL.'nin tahsis onay tarihi olan 01.12.1996 tarihinden itibaren ve 3.000.000.-TL. cenaze yardı- mının ise ödeme tarihi olan 11.10.2000 tarihinden itibaren işleyecek yasal faızi ile birlikte davahlar Birol Kara ve Mikail Ulaş'dan müştereken ve müteselsilen alırnp da- vacıya verilmesine mahkememizin 12.04.2005 tarih ve 2003 18-2005 97 karar sayılı ilamı ile karar veribniştir. Davalı Kaman Karkın Kızıközü köyü nüfüsuna kayıtlı halen Cumhunyet mahallesi Ezber Sokak No: 19 Yenidoğan-Ankara adresinde ıkamet ettiğı bildirilen Mikail Llaş'ın adresi meçhul olduğundan ve adına davetiyenin ilanen tebliğ edilmiş olması nedeni ile Karann ve temyiz dilekçesinin de ilanen tebliğine karar verilerek iş bu ila- nın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde kendisı açısm- dan karann kesinleşmiş sayılacağı karar ve temyiz dilekçesi tebliğı yenne geçerli ol- mak üzere ilan olunur. Basın: 23763 KORSAN KİTABIN KORSAN ALICISIOLMAYINIZ. Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (BESAM) ZARA ASLİYE HUKUK MAHKE>1ESİ'NDEN Esas No: 2004 168 Karar No: 2005'44 Davacı Asuman Özen tarafından davalı Zara Nüfus Müdürlüğü aleyhine mahkememıze açılan isim deği- şikliğı davasının yapılan açık yargılaması sonucunda, AmasycrHr. Mcrzifon ilçcsi.4Caramustafapaşa köyû, cilt no: 51, hane no: 20, sıra no: 64'te kayıtlı Cemil ve Vasfiye oğlu 02.07.1973 Merzifon doğûmlu Asuman Özen'in admın Oğuzhan olarak degiştirilmesine karar \enldigi ılan olunur. Basın: 19672 KAMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 2005 23 Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av. Ahmet Ertuğrul Ergüden tarafından davalı Günyar lth. îht. Tıc.Şırketi aleyhine açılan Zorunlu Tescil davasmm yapılan açık yargılaması sonunda; Günyar ihracat-İthalat ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı Kırşehir Ili Kaman llçesi Savcılı Büyükoba Ka- sabası karatepe mevkii 16 Pafta 1426 Parsel sayılı 16076 m2 mıktanndaki boş arazinin krokisinde göste- nlen 192 m2'lık kısmınrn TEDAŞ Kırşehir il müdür- lüğü adma kamulaştırma davası açılmış oluuup taşın- maz malikinin Kamulaştırma yasasının 14. Maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itıbaren kamu- uulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya Adli Yargı'da maddi hatalara karşı TEDAŞ aleyhine düzelt- me da\ası açabilecekleri, aynı madde gereğince kamu- laştırma işlemine karşı İdari Yargı da iptal davası açanlann dava açrıklarmı ve yürütmenin durduruhnası karan aldıklannı belgelendirmedikleri takdirde kamu- laştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelı üzerinden taşınmazın ka- mulaştrrmayı yapan idare adına tescil edilecegi mah- kemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sa- hipleri adına Kaman Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü adına yatınlacağı, Kamulaştmnaya ve taşınmaz malın değerine ilişkın tüm savunma ve delillerinı tebliğden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı da\-a dosyasma ibraz etmeleri ilan olunur. Basın: 23764 SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2005 124 Davacı Sultan Ayakbasan tarafından davalı Mehmet Ali Ayakbasan aleyhme açılan boşanma davasının ya- pılan yargılamasında verilen ara karan gereğince, TJaTa^^eTırneTATTAyakbalsân'ın tüm "afâmalara ragmen adresi tespit edılemedığı ve duruşma günü de tebliğ edilemedigi anlaşılmakla, Ibrahim ve Edaviye oğlu 1958 d.lu davalı Ali Ayak- basan. duruşma günü olan 30.06.2005 günü saat 09.00'da yapılacak duruşmada 4787 SK.'nin 7 1. md.si gereğince sulhe teşvik edileceginden duruşmada hazır bulunması. hazır bulurunadığı takdirde sulh hak- kındaki beyan hakkmdan vazgeçmiş sayılacağınrn ih- tan ile yargılamaya yoklugunda devam edilecegi ve hüküm kurulacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü verine geçmek üzere ilanen tebliö olunur. Basın: 23987 TC ADIYAMAN ASLİYE HUKUK (AİLE) MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 2004 324 Davacı Mehmet Yaman tarafından davalı Nebiye Yaman aleyhine açılmış bulunan boşanma davasında verilen ara karan uyannca: Mahkememizce davalı Nebiye Yaman'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen Adıyaman ili Lokman köyü nüfüsuna kayıtlı olup, halen Şanlıurfa ili Çarpaz köyü adresinde bulunamadığından ve adresi meçhul oldu- ğundan, adresinde ve bütün aramalara rağmen tebligat yapılamayan davahya dava dilekçesi ve duruşma gü- nünün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilanuı yaynrundan itibaren 02.06.2005 gününe kadar mahke- menin 2004/324 Esas sayılı dosyasma başvurması ve- ya kendisini bir vekille temsil ertirmesi, aksi halde gı- yabında yargılamanın yürütülüp karar verileceği, dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu- nur. 02.052005 Basın: 23881 AYDINUKBUL UŞMALAR-7 KUŞLUK KAHVrUTlSf IDA BULUŞUYORUZ BÜYLT TEÇ: '^ÜNÜMÜZVt AYD« IN SORUMULUGU" ÖKERYAĞCI (TAZAR) SEN GELMEZSE N BİR EKSİĞİZ! TARİH/SAAT: 29 MA' flS - PAZAR/11.00 YER: PEÜKANO CAfE/RESTORAN-, «OATÜRK CO. NO: 138 PASAPORT (Pasaporî iske tesi Çapraal KAHV/U.TI ÛCRETİ: 10'ffl.- (Oğrenct 8 YTL) Rezenasyon: 0533 •'6552 67,0533 563 7868,05323261025,05327635856 www.cuı Tiok.org pŞ 2. ASLİYE HUKUK MAH1 İEMESİ'NDEN Sayı: 2( )04'365 Davacı Alaıaddin Keskiı ısoy tarafından davalı Öz- lem Keskinsoy aleyhine i ıçılan boşanma davasının mahkememizıien verilen ar a karan gereğince; Davalının tüm araştırma lara rağmen adresınin tes- pit edilemem«:si nedeniyle davalı Özlem Keskinsoy'a 7201 sayılı Tsbligat Kanu nu'nun hükümlerine göre ilanen tebligat yapılmastna karar verildiğinden; Adı geçen davalı Özlem 1 Ceskinsoy'un duruşma gü- nü olan 01.06.2005 günü sa at 10.00'da mahkememiz- de hazır bulunması veya ke adisini bir vekil ile temsil ertirmesi. aksi takdirde yar gılamaya yoklugunda de- vam edilecegi HUMK'nun 213. ve 217. maddeleri gereğince dava dilekçesi ye rine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21.04.2 305 Basın: 19326 Kopenhag Konsolosl uğu'ndan aldığım pasaportumu kaybettim. Yenisini alacağımdan hükümsı izdür. H.4MİT GÜN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog