Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

26 MAYIS 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET J j j J v U i ı U I V J J . ekonomi(Scumhuriyet.com.tr Üçüncü jenerasyon Clio da 216 milyon Avro yatınmla Türkiye'de üretilecek Reııaıılt\laüçüncü6 yerii' ALPERÎZBUL BURSA - Renault Baş- kanı Carlos Ghosn. Rena- ult'nun Türkiye'deki Bursa fabrikasında üç kapılı ve 5 kapılı Clio III modelını de üretmeye baş- layacağını açıkladı. Yeni mo- delın üretirru ıçin Bursa fabrikasında 216 milyon Avro tutannda yatırım gerçekleştınldi. Clio III, halen Bur- sa'da üretilmekte olan Megane II Se- dan ve Clio Symbol'le bırlıkte Türkı- ye çıkışlı üçüncü model olarak yeri- ru alacak. Bursa da, Fransa'dakı Flıns fabrıkasıyla birlikte bu yeni modelin üretileceği ikinci Renault üretim mer- kezı olacak. Bılındiğı üzere, bugün Türk pazannın en çok satılan iki oto- mobilıni, Oyak-Renault Otomobil Fabnkalan'nda üretılen Megane II Sedan ve Clio Symbol oluşturuyor. Renault'nun yeni Başkanı Carlos Ghosn. kendı deyişıyle "Renault'yu üretim ve pazar açısuıdan tanınıak ve şirketin içine sızarak yeni programlar yapmak" ıçın çıktığı gezisinde Bur- sa'dakı Renault fabrikasını ziyaret et- tı. Ghosn, Bursa fabrikasında, Oyak- Renault CEO'su Carlos Ghosn, üçüncü jenerasyon Clio'nun 216 milyon Avro yatınmla Türkiye 'de üretileceğini söyledi. Yeni ürünle birlikte Bursa 'da üretilen model sayısı üçe yükselecek. Renault Genel Müdürü Alain Gabü- let, Renault Uluslararası Operasyon- lar Direktörü ve Oyak- Renault Yö- netim Kurulu Başkanı Luc-AIexand- re Menard, Renault Maıs Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çağlar ve Re- nault-Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar tarafından ağırlandı. Fabrikada yaptığı incelemelerın ar- dından basın mensuplannın karşısına çıkan Ghosn, Türkiye'nın üretim ve pazar potansiyelı olarak büyük önem taşıdığını belirterek "Ek bir yatmm olan Clio III'ü burada iiretecekolma- mızRenauhnun Iürkiye'dekiüreti- mine, pazanna ve potansıyeüne verdi- ği önemi gösteriyor. Bu yatmm Oyak, Renault ve Türİdye için iyi bir proje. Araç 2006'nın mart ayında piyasaya çıkacak" dedı. Renault'nun Türkiye'de 35 yıldan bu yana faaliyet gösterdığıne dıkkat çeken Ghosn, "Türkiye Renault'nun alüncı büyük pazan. Konum olarak da ihracat açısından oldukça uygun bir coğrafyada yer ahyor. Baü Avru- pa pazan dışındaki en önenıli piyasa- mız. Renault'nun uluslararası gelişimi için de en önenıli pazariardan" dedı. Renault'nun Türkıye'de 2004 yı- lında satışlannı ıkiye katladığına vur- gu yapan Ghosn, vergi konusunda tam olarak istıkrar sağlanamamasına karşın 2005 yılında da otomotiv pa- zannda olumlu bu- perspektıf öngör- düklenni söyledi. Ghosn, Bursa'daki Renault fabrıkalannda yılda 172 bin, günde 730 araç üretildiğini, şirketin Türkiye'de buıek ve hafif ticari araç pazannda lider olduğunu, Türki- ye'den ihraç edilen her iki araçtan bi- rinin Renault markası taşıdığını beiir- terek "Uluslararası pazaıiara yayıl- ma açısuıdan Bursa çok önenıli. po- tansiyeli olan bir üretim merkea" dı- ye konuştu. Toplantıda aynca Clio III üretimınin yeni istihdam olanaklan yaratacağı da ifade edildi. NOVOLtPETSK İLGlLl Ereğli 'ye Rus talip MOSKOVA (AA) - Ereglı Demir Çelık Fabrikalan'na Rus Novoli- petsk Metal şirketinın talıp olduğu bildırildı. Rus Kommersant gazete- sinde yer alan haberde, Türki- ye'nın, Ereğli Demır Çelik Fabrika- lan'nın yüzde 49.12İik bölümünü 40 milyon dolardan başlayan f iyat- la satacağını belirtilerek satışla il- gili ilarnn Türk basınmda yayım- landığını kaydetti. Bisan, Rus otosu üretecek Rus tnterfaks Ajansı da Gorki Otomobil Şirketi (GAZ) ve Tüık Bi- san şirketinin, GAZ otomobillerini Türkiye'de üretme konusunu görüş- tüklerini bildirdi. GAZ Otomobil Şirketi Basın Sözcüsü Sergey Lu- goyov, görüşmelerden olumlu bir sonuç alınması halinde Türkiye'de montaj üretiminin 6-8 ay içinde baş- layabileceğini belirterek bunun için Türkiye'de yeni bir binamn inşa edileceğini söyledi. Bisan, anlaş- manın sonuçlanması halinde kam- yonet, Sobol ve Volga araçlannm montajuıı Türkiye'de yapacak. TSE BAŞKANI MALATYALI Hukuka aykırı işyok ANKARA (ANKA) - Türk Stan- dartlan Enstirüsü'nün (TSE) 44'ün- cü olağan genel kurulunda adı huku- ka aykın işlemlere kanştığı ileri sü- rülen Kenan Malatyalı yeniden baş- kanlığa seçildi. Malatyalı önceki yönetime ilişkin olarak yürütülen soruşturma ve iş- lemlerde hukuka aykın hiçbir işje^_ min yapümadığını belirterek "Ulke kaynaklannı çarçur etmeden, ettir- meden, haram lokma yemeden ye- ürrmeden çahşük" dedi. Başkanlığa ıday olan Malatyalı, 32 oyla yeniden Daşkanlığa seçilirken diğer aday Ha- Sl İbrahim Ekren ise sadece 2 oy ala- Dildi. Genel kurulda, TSE Yönetim iCurulu asil üyeliklerine TOBB Genel Saymanı İbrahim Çağlar, Nevşehir Ficaret ve Sanayi Odası Başkam Arif Parmaksız. TÜBÎTAK Başkan Yar- lımcısı İsmailHakkıBiçerve Dış Ti- :aret Müsteşar Yardımcısı Omer Faruk Doğan getirildi. Ankara Sanayi Odası Başkanı, her yıl 5 puanlık indirim yapılmasını önerdi: Asgari ücret değîl prinıi yiiksek NARİN: KRUEGER BU İŞE KARIŞMASIN HatitNarin IMF Birinci Başkan Yardımcı- sı Anne Kru- eger'in "Türki- ye'de asgari ücret yüksek, kayıt dışı istihdanun ana ne- deni budur" açık- lamalanna ışve- ren kesiminden de tepkı geldı. CNBC-e'dekı bir programa katılan Türkiye Tekstil Sanayıı tşverenlen Sendikası Başkanı Halit Narin, "Iş- çi ücretlerine müdahalc ermek. hu- zunın az, işsizliğin çok olduğu bir ortamda rahatsızhk yaraür. Biz as- gari ücret gjbi bazı hadiselerin IMF taranndan konuşulmamasını, yao- h olmasa da istemek mecburiyetin- deyiz" dedı. KILIÇ: IMF ARTIK ÇİZMEYİ AŞTI CNBC-e'deki programda Türk-Iş Genel Başkanı Sa- lih Kıhç da Na- rin "in asgan ücret- le ilgili yaptığı de- ğerlendirmelere c KK v ı katıldığını ıfade Sanh Kınç , , D . ederek şunlan söy- ledi: "Krueger'in ortaya koyduğu yaklaşımını işçi hareketi olarak kı- nryoruz. IMF'nin bu şekildeki çıkış- lan, toplumda banşu huzuru ve is- tikran bozan davramşlardır. IMF yetküüeri, biraz çizmeden yukan çı- kıyorlar. Rahatsızhk asgari ücretin yüksekliğinden dcğil. üzerindeki maliyetlerden kaynaklanryor." Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakam Murat BaşesgioğJu'nun konuk olduğu ASO'nun a> lık olağan meclis toplantısında konuşan ASO Başkanı Zafer Çağlayan (solda). kıdcm tazminarı için de ortak bir fon kurulmasını ve emekli olan işçilere bu fondan ödeme yapılmasını önerdi. (Fotoğraf: AA) • Çağlayan, bir asgan ücretli için yılda devlete ödenen prim ve sigorta rutannın yaklaşık 3 milyar lira olduğunu belirterek "Türkiye'deki prim yükü ile AB ülkelen arasında 15 puan fark var. Bu farkla rekabet etmek mümkün değil" dedi. ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Zafer Çağla- yan, bir asgan ücretli için yılda dev- lete ödenen prim ve sigorta tutan- nın yaklaşık 3 milyar lira olduğunu belirterek prim yükünün "aşamalı olarak" indirilmesını ıstedi. Çağla- yan üç yıl süre ile her yıl 5 puanlık bir indirımin sorunu çözebileceği- ni belirtti. Çahşma ve Sosyal Güvenlik Ba- kanı Murat BaşesgioğJu'nun konuk olduğu ASO'nun aylık olağan mec- lis toplantısında asgari ücretle ilgili sonınlar yeniden masaya yatınldı. Çağlayan, OECD ülkelerinde bu ka- dar yüksek asgari ücretle karşı kar- şıya kalan işverenin bulunmadığım ilen sürerek "Türkiye'de prim yükü yüzde 43. AB ülkelerinde ise bu oran ortalama yüzde 27. Aramızda 15pu- an fark var. Bu farkla yabancı serma- yeyi çekmek ancak hayal olur. Yerli firmalanmız yurtdışuıa kaçryor. Prim yükleri mutJaka azalbbnaa. Bi- zim bir asgari ücretli için yıkla dev- lete ödediğimiz prim ve sigorta tuta- n, yaklaşık3 milyar tiradır. Prim yü- kü, 3 yıl içinde S'er puan indirilme- K. Ben hesap yapryorum, 1 puan in- dirim ve 500 trüyon için hesap yapı- yorum. Bu 15 puanhk farkm 3 yıl içinde 5'er puan azamlması de\1etin bir anda 2^ katrihon liralık gideri gi- bi gözükebior. Ama 5 puanhk indi- rim de Türkhe'de kayrt dışı mesele- sini ciddi oranda çözer." Hükümet atü SSK VE BAĞ-KUR PRİM AFFI KAMU ALACAKLARI TASARISINDAN GERİ ÇEKİLECEK • Konunım tartışılması gerektiğini belirten Başesgioğlu, "'Bu hüküm kamu alacaklan tasansmdan çıkanlacak" dedi. ANK\R.\ (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümet, Bazı Kamu Alacaklarmın Tahsıl ve Terkınıne Ilışkm Yasa Tasansı kapsamuıda getirdığı. SSK ve Bağ-Kur prim afîinı erteleme karan aldı Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu. bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesı beklenen yasa tasansındaki SSK ve Bağ-Kur pnm borçlannın \eniden yapılandınlmasına yönelik düzenlemenın "yeniden tartışılması gerektiğini'" bildirdi. Başesgioğlu. "Zannedrvorum. MaKye Bakanhğı'nın yasa tasansı içerisinde >er alan bu hüküm geri çeküecek ve esaslı bir tarnşma >apılacak" dedı. IMF ile yapılan son stand-by anlaşmasıyla ılgılı niyet mektubunda. hükümetin yeni bir af düzenlemesı getirmeyeceği taahhüdü yer alıyordu. Hükümet, söz konusu afFı. borçlann silinmesine gidilmedığı, sadece faızlennde indirim yapılıp taksitlendınldığı için "af değil, kolaynk" şeklinde değerlendiriyor. Bu konuda IMF'den ıtıraz gelıp gehnediğine ilişkin bir soru üzerine de Başesgioğlu. "Bu tamanıen bizim iç dinamiklerimizle ilgili Kendi şartlanmıza göre yeniden bir değeriendirme ihtiyacı duyduk" dedı. İŞÇENİNEVRENTM)EN ŞÜKRAN SONER Deli Saçması ABD'lt tarihçı Huntington'ın tezleri ıçın "de// saçma- sı " deyıp geçmeyı ne kadar çok isterdim. "Medeniyet- ler Çatışması" kıtabı dünya ölçeğınde o kadar çok cid- diye alınıp o kadar çok tartışıldı ki... Dahası tezinı doğ- aılarcasına dünyada yaşananlar, ABD eksenli emper- yal politıkalann sonuçlannda öylesine yerini buldu ki.. Dünkü gazetemızin manşetinde yer alan Istanbul kon- feransındakı görüşlerinı korkarak, içım sızlayarak, el- bette bir o kadar da ısyan edıp kızarak okudum... AB'nın Türkiye'yi istemediğı gerçeğıni bizler söyle- diğimizde, hep AB karşıtlığı ile suçlandık. AB'den ge- len haberler ne yazık ki, gıderek bu yönde ağırlık kaza- nıyor. Yine de bildiğimiz bu gerçeğin Huntington'ın ağ- zıyla söylenış bıçimi insanı kızdınyor. Kına yakan bir edası var. Sankı ABD'nin Türkiye'nın AB üyelığinı des- teklemede ne kadar sahte, ikiyüzlü bir rol oynamakta olduğunu sergıliyor. Kendısı ınandıncı olma, bağımsız düşündüğünü kanıtlama, orijınal olma kaygılan ile de olsa, ABD'nın desteginin tam tersı bir tezle, AB'yi za- yıflatma kastı ile olduğunu öne sürse bıle. ABD tezleri ve çıkarları ile özdeşleşen, vanlan ortak sonuca, bıze dikte ettirilmek ıstenen reçeteye bir ba- kın hele: Huntıngton, çoknet, açık, ABD kaynaklı, uzun bir zamandır söylenenleri, Türkiye'ye yönelik telkinleri özetleyiveriyor: "Atatürk devrimlehni, 6 ilkesıni bir ke- nara atın. AB'yi, uygariığı, laık cumhuriyet kazanımla- nnı unutun. Islam dünyasının lideri olmaya bakın. So- nuçta siz Müslümansınız, uygar dünyada yeriniz yok. Gerçi onlarsizi istemıyorama Islamın yolunda gitmek- ten başka seçeneğiniz yok.." Ister ıstemez beynime takılı kalan, şu son Suudi Pren- si ile Bush'un el ele çekilmış fotoğraf karesı gözümün önüne geliyor. Suudı Prensı'nın yerine Erdoğan kare- si yerleşık.. Belki daha uyumlu bir çağrışım ıçın, mo- dernite, ılımlı Islam ekolünde, erkekleri dünyanın en ünlü markalarından gıydıren akım karşısında, daha ye- rinde bir algılama ıçın eşler fotoğraf karesine sokula- bilir. Yanı Bayan Erdoğan ile Bayan Bush'un el ele fo- toğraflarıyla daha anlamlı bir ımaj yaratılabılir. Bu neyaman oyun, çelişkıdir ki, AB içinde dınler, uy- garlıklar çatışması nedenıyle Türkiye AB üyesı olama- yacaktır. Ama Ingiiız İşçi Partısi'nın lıden, Ingiltere Baş- bakanı'nın eşı bir avukat olarak demokrası, ınsan hak- lan adına biryandan Ingıltere'detürbanla okulagıtmek isteyen bir kızı savunacaktır. Dığer yandan Fener Rum Patrikhanesi'nin danışman hukukçusu olarak günübir- lik, kızlık soyadı ile yan gizli Türkiye'ye gelecek, Fener Rum Patrikhanesi'nin Lozan'a ve laıklığe aykın mısyo- nunda 15 kilise temsilcisinın katılımı ile düzenlenen zir- vede rol alacaktır. Ingilızlerin ABD'nın yanında, geçmiş- ten emperyalızmde usta aktörler olarak nasıl rol aldık- lannı sergılercesine.. Genlerle oynanabilme noktasına gelınmış, bilimsel teknolojik devnm çağında, kendi ülkesınde emperyal politıkalarını üstün Hırıstiyanlıkdını, uygarlık adına pa- zarlayan sıyası lıderler. Islamı hem dın düşmanlığı hem de uygarlıklar çatışmasının eksenınde kullanan siyasi stratejiler. Bir yandan da Müslüman ülkelen, uygarlık, evrensel ınsan hakları, demokrası değerlen dışındatut- maya yöneiik politıkalar.. Islami diktatörlüklerle çıkar- lanna hızmet ettıklen ölçüde yapılan ıttıfaklar, tek laık Cumhuriyet olan Türkiye'nin rejimini hedef alacak ka- dar ileri gitmeler... Sonuçlan ortada... Kendi elleri ile besledikleri, yarat- tıklan radikal Islami çember terörü üretınce, terör ge- rekçesiyle ülkelerin doğrudan işgalı, Afgan, Irak, Filis- tin, Pakistan ... bataklıklan... Emrinde diktatörlüklerin temsilcisı el ele dolaşılan prensin ülkesinde şeriat, ka- fa, kol kesıyor, kadınlara seçme seçilme hakkı bile ta- nımıyor. Doğal sonucu o ülkeden üreyen, beslenen, dünyaya yayılan radikal Islami terör... Kimin eli kimin cebinde?.. Yine de sonuçta Irak'ta demokrasi oyunu adına ırk- lar ve dinler ekseninde kurdurulan şike partilerte yapı- lan seçimlerden sonra, son haftada onlarla sayılan can- lı bomba eylemi ile yüzlerle sayılan ölüler var. Iraklılar Sünniler, Şiiler, Kürtler... ABD'nin yanındakiler, hainler, teröristler... olarak birbirierini öldürüyorlar. ABD asker- leri Irak'tan çıkmamak üzere, ama daha az sayılarda öl- meleri hesabıyla üslere çekıliyoıiar. Sahi bu arada Türkiye'ye nasıl bir rol biçiliyor? Hung- tıngton, hangı akılla konuk edilip alkış aldığı tarafımca anlaşılamayan konuşmasında Türkiye'ye iran, Suudi- ler kadar bile anlamlı bir rol biçmiyor.. soner@cumhuriyet.com.tr Atlas Jetfilosunıı büyütüyor Atlasjet Havayolları 'mnfilosuna dahü edeceği 4yeni Airbus A320 uçaklanndan ilki. tstanbul'a geldi. At- lasjet Yönetim kurulu Üyesive Genel Müdürü Tuncay Doğaner 'in Hollanda dan teslim aldığı Airbus A320, 174 kişilik volcu kapasitesine ve saatte 900 kilometre azami seyirsüratine sahip. Yeni uçakla Atlasjet Havay- olları nın filosundaki uçak sayısı 12 'ye vükselirken, savının vüsonuna kadar 17 'ye çıkacağı bildirildi. Öte yandan, Atlasjet Havayolları, Istanbul dan Dalaman ve Bodrum 'a 99 YTLfiyatla uçak seferleri başlattı. HEINEKEN, DEVLER LİGİ'NE SPONSOR TÜGİAD EKONOMİ ÖDÜLLERİ ONUR AIR'İN UÇUŞLARI BAŞLIYOR Avrupa Şampiyonlar Ligi nin spon- sorlıığunu 2006 'dan başlayarak uluslararası bıra üretıcisi Heine- ken üstlenecek. Sponsorhığa ilişkin anlaşma, Milan ile Liverpool arasın- dakifınal maçı öncesi UEFA Üst Yö- neticisi (CEO) Lars- Christer Olsson ve Heıneken in icra kurulu üyesı Hollandah, Je- an François van Bo.rmeer tarafından Istanbul da imza- landı. Heineken 'in spon- T " sorluğu, 2006-2007 M / â sezommdan 2008- m j M 2009 sezomına kadar ^f M m 3 vıl sürecek. Y.Jk Türkiye Genç İşadamlan Derneği 'nin (TÜGİAD) Ekonomi Odüllerı dağıtıl- -t dı. TÜGİAD 'ın duzenledi- ği yarışmada dereceye gi- renlere ödullerı Mılli Eğitim Bakanı Hüsey in Çelik tarafından veril- di. "Ekonominin hıci Gücü Beşeri Serma- ve " konulu proje \a- rışmasında "Türkiye de Beşeri Sermavenin Karşılaştırılmah Analizi" adlıprojeyle Asuman Altay birinci, "Türkiye'deBe- şeri Sermavenin Ekonomik Değen ve Avrupa Birliği Clke- leri ile Karşılaştınlması " adlı projeyle Murat Kayacan ve Nuran Alkan ikinci, "AB Yo- lunda Türkiye 'de Beşeri Ser- mave Fırsatlar ve Engeller" adlı proje ile Oğuz Karadeniz, Serap Durusoy ve Seyit Köse üçüncü oldular. OnurAir 'inAlmanya uçuşlan, Diis- seldorf seferleri ile başhyor. Onur Aır den verılen bilgıde, Alman Sivil Havacılıkyetkilileri tarafından dün Almanya da yapılan bir açıklama- da, Omır Air'in Düsseldorf şehrıne uçuşlan giinde 2 seferle başlayaca- ğı ve 30 Mayıs 'tan itibaren de sefer savılannın rutine döneceği belırtil- di. Açıklamada, Düsseldorf uçıışla- rı kararının, Onur Air'in uçuşprog- ramı çerçevesınde Alman yetkıliler- le mutabakata varılarak alındığt, şirketin diğer uçuşlarının Hollanda, Fransa ve îs- viçre için ise katego- rilendirilmeden açıldığı \nırgulandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog