Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURfYET 26 MAYIS 2005 PERŞEMBE 12 EKONOMI 25 MJHTIS 2005 i Öncekı En & Değpn Ajrttt işfcm Ksseto K*aış Dûşûk V W - Kapm-i % Ort.%. Hacm 256 ' A*rocteGJ4.Y0 3975 3950 4000 | Msa 12.20 1180 1230 I/tsoaü 4 ' i J66 4S4 1310 "280 13-20AteuEn» rataj AnatauSrota *rar«sa , AwasvaYs.Cn j * 6 BaöKMÇac BrtoBeMrort 26.-5 26.50 27.50 ax 43 x 15 so 430 4.22 436 2900 28.25 3025 292 2-80 304 980 965 1O00 2-2 264 2?4 655 85C 660 23.60 23.20 24 70 •25 12! -2T 18.20 18.00 18-60 585 5'5 600 074 072 075 186 1J8 200 376 378 3J6 14.20 1410 1J20 167 164 1 -0 272 266 276 272 2 i 6 2-4 26İ0 25.-5 2700 252 246 252 189 184 19S 3 "t) 166 3-6 155 1İ1 162 2.22 338 -172 s=L«MYal 4275 4250 4550 58 4 63 B s s M 5 8saşT«s» 158 BajÇrato "8S eornvaYap İU4 8omalapı7er.ı 092 Bousan«ar«smarın9-5 14i 163 91 Bonsar /at Paz 3 "1 BGGCT "fçn ^st*dT^n1 ^İJC Sossa 157 Bcvna Mateacı* 235 »sa - " ) l O t 094 950 930 3-0 332 165X "-800 153 156 230 240 6650 64.50 67J0 29 00 2-2: 29'5 033 036 '5 00 1480 1540 123 119 124 116 110363 336 96066 133 12996-4 115 554100 092 2*4-52 130 215958 486 -2589i! 2945 3J9-199 2 9- 848564 9İ4 234142 2-0 20-TJ165 655 İD26396 2331 258025" •25 9639i 1129 620-4-4 592 64S63 074 1752J63 132 M5J-4 382 6-268 1460 •@U64 167 268354 2"! 33080 269 200M 2625 «1696 2 50 126254 190 '923-92 369 13-501 156 809-2 226 2680ÜS9 34' 3291 44 0" 3515 7-8 160 264000 165 2197" 096 -95061 093 4S758 9&» 314028 3'6 43S36" 17130 S'969-5 155 23322C 235 '253256 5597 1068385 2829 216-.5C2 Eft^3trı»C«a 595 580 595 fjvâtta 1 14 1 12 1 14 EsmtComojfcr 159 156 162 EstfnSpocCiym 123 121 126 EıranYatClt 189 181 iy Fadofcrt FaKtomc 13C 171 1.84 FavoiOMmnYer 615 600 625 E»wtx«*Sorf 131C 12.60 1320 FenBAUimyun 2 02 197 2 09 FrensfinKr 282 2 7 i 290 FhrsYat > 136 "3i -38 I Pnnsttı* 450 448 470 F-MbKPSon 66000 64000 66500 fadOtoan 955 9-65 " 0 C 225 23'9 2.52 S.82 1-1 588 Garar*8gr*a Garanfi FaWorng SarantGMvo GaranbYat Oi 3ea;p» Senöş (SmanEeMı* Ora OlcralYat Hofdnf Ga?v mr Gu&reFarii. OuKşSvm NazradarRairaMc Hsttf HjmsGa KasE.AeMn hasGWY0 toHottng MtoBionyar Ho Ya.Cn. rt*t«y a! On hara 486 228 0.86 6-5 104 1'5 '03 262 034 0.67 1170 20.40 102 236 146 130 0.35 242 1 » 188 080 0.89 340 110 120 250 ^BarkasıA! 2000000 fejBarias'Cl ç 3ar*35i IKu teFil Kr 464 220 OİS 665 103 172 101 260 093 085 1130 20.00 039 232 146 190 033 23' 179 134 076 C86 336 106 120 248 127500 126500 635 680 4 72 230 Qg"f 690 '01 180 104 264 036 0-8": 11 % 20JC 106 241 150 134 105 2 44 189 131 081 091 346 113 129 254 1290.00 705 520000 5.00000 S2SCO0 565 56C 6.06 •180109 883 068 136 70- -0994 8-8-66 •1761 54126a 6 3 * M1233 22- 7-4 46345 32'42- 202.341 5865306 -6951 10185106 154 650 15-745 124 0 " 54 850 '0345 929166 2 750423 15686' 299508 2-9 '65 7345071 481315 115402S 102.496 25088 26360685 99-99' «SW 39CJ86 302.757 1 71 1132 049 2036 0.36 103 235 205 211 148 094 258 256 264 183 183 1.88 228 227 238 034 083 086 264 264 270 416 404 420 600 550 625 224 221 230 2.25 221 235 116 114 117 436 420 4<2 OS" 0.86 089 123O0 H'OO 1250C 330 322 342 12" 119 128 2110 2100 2170 Komtts KmraÇmoo ' ıtakSba K m C n a p KDzaOaıctıye'Yenl 202 KnSalKoia 1 2 " P 380 128 5.65 555 135 106 3"-5 t210 203 202 12' 20 3C 190 376 320 565 540 191 104 3725 2 07 202 200 "23 1900 184 334 332 5.75 İBS 2-02 110 36-00 220 2'3 20- 129 2060 396 •325 12036 242 328 •083 124 2129 -0.53 384 -0 61 326 6 391 109C 1030 160 3.42 129 125 B MetfıaHoUr; M m T d s l -J3- 03J- 063 120 3254326 4J66J81 4222J06 535 ı*S 86.843 1325.862 -tiS'5 29Bİ- 8 84-78 131292 17301890 999064 293106 'S2J06 430970 6583115 3764044 35-19" 23917 401450 59H 3"' 2-İ92 56.646 209105 2-24331 1 -6925- "22124 DİE rakamlan, programın Türkiye'nin temel sorununa çözüm getirmediğini ortaya koyuyor 1 ayda 53 binişsîzANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Ocakta yüzde 11 5 olan Türkiye geneluıdekı ışsızlık oranı şubatta yüzde 11 7"ye, ışsız sayısı ıse 2 nulyon 697 bınden 2 mılyon 750 bıne çık- tı. DİE rakamlan, ocak ayına göre şubatta ışsız sayısının 53 bin kışı arttığıru ortaya koydu. DİE, bu yıl başından ıtıbaren üçer aylık hareketlı ortalama- larla hesapladıgı aylık ışgücü ıstatıstıklennın ocak-şubat- mart \ enlennden derlenen şu- bat ayı sonuçlannı açıkladı. DlE'nın Hanehalkı Işgücu • DÎE tarafından aralık-ocak-şubat dÖneminde yüzde 11.5 olarak açıklanan işsizlik oranı, ocak-şubat-mart döneminde 11.7'ye çıktı. tşsiz sayısı 2 milyon 697 binden 2 milyon 750 bine yükseldi. Çalışanlann yüzde 49'u kayıt dışı. Anketı Sonuçlan'na göre orta- ya çıkan tablo şöyle • Ocakta 23 milyon 512 bm olan ışgücüne katılanlann sayısı 76 bin artarak şubatta 23 milyon 588 bin kışiye yük- seldi. Ocakta 20 milyon 815 bin kışı olarak açıklanan istih- dam edılenlenn sayısı ıse şu- batta 23 bin fazlasıyla 20 mil- yon 838 bin kışı olarak ger- çekleştı Böylece ışsiz sayısı 53 bm kışı arttı ^ Ocakta yüzde 48 9 olan kayıt dışı çalışanlann toplam kayıtü çalışanlara oranı şubat- ta yüzde 49'a yükseldi. Buna göre Türkiye'deki 9 milyon 713 bm ücretlı çalışanın yüz- de 21.5*ı, 1 milyon 233 bin yevmıyeh çahşanın yüzde 91.3'ü, 1 milyon 62 bin kışi olan ışverenlenn yüzde 25.2 sı, 5 milyon 458 bin kışı olan ken- di hesabına çalışanlann yüzde 64 5'ı ve ücretsız aile ışçılen- nin yüzde 95'ı herhangı bu- sosyal güvenlık kurumuna ka- yıtlı bulunmuyor. *^ Türkiye genelindekı genç nüfus arasuıdakı işsizlik oranı da yüzde 21.4'ten yüzde 21.8'e çıktı. • İşsizlik oranı kentlerde yüzde 13 9, larsal kesunde ise yüzde 8.5 olarak gerçekleştı • Işsızlık erkekler arasında yüzde 11 9, kadınlar arasında ıse yüzde 10.9 olarak hesaplan- dı. • Isnhdam sektörel olarak hem bu* öncekı aya hem de ge- çen yılın aynı dönemine göre tanmda azahrken dığer sektör- lerde ıse artış trendını sürdür- dü. Tanm sektörünün istıhda- mı şubatta bır öncekı aya göre 59 bin kışı, bır önceki yıla gö- re ıse 182 bın kışı azaldı. • Tanm dışı ışsızlık hem kırsal kesimde hem de kentler- de büyüdü. Şarkılara elektronik hafiye GLOBAL BÎLGÎ, TELÎF HAKLARINITAKİPIÇÎN SÎSTEM GELİŞTÎRDÎ Rock müokte Pamela iik sırada. Ekonomi Servisi - Global Bilgi Teknoloji AŞ, MSTATS adlı sıstem sayesınde radyo ve televızyonlarda yayımla- nan tüm müzik eserlen ve reklamların hangi tarihlerde, hangı kanallarda kaç defa ya- yımlandığını eşzamanlı takıp ederek telıf haklan takıbı ko- nusunda yenı bır dönem baş- latıyor. İbrahim Özer tarafından kurulan Global Yönetım Da- nışmanlık AŞ'nin pazarlaya- cağı MSTATS, reklam veren- ler açısından da medya plan- lannın hangı oranlarda uygu- landığını ortaya koyacak. • MSTATS adlı sistem sayesinde, TV ve radyolarda çalınan 4 milyon şarkı elektronik ortamda izleniyor. Escort Business Solutıon tarafından gelıştınlen MSTATS. 4 mılyonun üzenn- de yerlı ve yabancı esenn yer aldığı ve her hafta yaklaşık 10 buı yenı esenn eklendıği mü- zık arşıvme sahip. MSTATS sıstemı sayesın- de halen 5 milyon dolann al- tında olan telıf haklan tutan- nın 2006 yılı sonunda yakla- şık 6 kat artarak 24-36 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Nisan ve mayıs ayı boyun- ca tüm yayınlann takıbıyle gerçekleşen MSTATS eser ıstatıstıkleri sonuçlanna gö- re rock müzik kategorisinde 686 kez yer bulan "Aşk Sev- giden Beter" şarkısıyla Pa- mela Spence, pop müzik ka- tegonsinde 708 kez yer bulan "Karar" şarkısıyla Göksel bınncı oldu. Arabesk fante- zi kategorisinde 963 kez ^ yer bulan "İJdmize Birden" şarkı- sıyla Alişan ^ '/ ılk sırada f yeraldı. ISO'DAN ELEŞTÎRÎ Küçük: Vergiye kalıcı çözüm getirilemedi Ekonomi Servisi - Istanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetım Kurulu Başka- nı Taıul Küçük, IMF'ye sunulan nı- yet mektubunda beşincı öncelik ola- rak yatınm ortamırun iyıleştirilmesi- ne yer verildiğinı belırterek "Metin- de bile oba, bizim açımızdan bü\ük önem taşryan. yabnm ortamının i\i- leştirilmesinin beşinci sırada yer aJ- masını doğrusu içimize sindiremho- ruz. Buna rağnıen ııi\et mektubun- da yer verilen hedefleri ve öncelikle- ri büyük ölçüde desteküyoruz" dedi Bundan önce olduğu gibı bundan sonra da, sağlanan istikrarın, elde edılen kazanımlann konınması için gereken desteğı vereceklenni, ama bu desteğı venrken sorunlann üzen- ne kararlılıkla gıdildiğini, kademeli bir şekilde sıkıntılann aşıldığmı mut- laka görmek ıstedıklenm vurgulayan Küçük, kayıt dışı ve vergi reformu ile ilgılı kalıcı bu" çözüm getınlemedı- ğini savomdu. Küçük, vergı ıle ilgilı sorunlara kalıcı ve köklü çözüm ge- tıren, reform mtelığınde bır düzenle- memn gerçekleşmedığını, kayıt dışı faalıyetlenn kayıt altma alınmasında da mesafe kat edılmedığını. hatta ekonomıdekı kayıt dışı oranı ve dolayısıyla kayıt altındakı ışlet- melerin maruz kaldığı haksız reka- betm daha da arttığıru vurguladı. ^Erdoğan buğdaycıyı yanıltıyor' Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Günaydın, Basbakan 'ın konuşmasını 'yanhşlarla dolu' olarakdeğerlendirdi MURATKIŞLALI ANKARA-Zıraat Mühen- dislen Odası (ZMO) Başka- nı GökhanGünayduu Başba- kan RecepT » y ç Erdoğan' ın öncekı gun TBMM'de şaptı- ğı konuşmadakı **buğda>'ave- rikcek destek, Doğrudan Ge- Kr Desteği (DGD) ödemeleri ve buğdava karşı banka temi- naü" açıklamalannın <i yan- hşbrla dota" ve "yandna" ol- duğunu bıldirdi Erdoğan'uı açıklamalan ve ZMO Başkanı Günay- dın'ın değerlendirmelen şöy- le "DGD ödemelerini mayıs başmda tamamladık." Bu açıklama ">«nhş". "2005 yı- tandaki 16 mihon üraİık DGD'nin 6 milyontirahkbö- hunûnü oluşturan 'mazot ödemeleri' 2006'da yapüa- cak." "DGD üe buğda> üretkisi- ne fazladan 40 bin Bra destek verdik'' Bu açıklama da "ya- nılüa". "DGD üretime bâğh değiL Yü başında bağlayaca- ğız° dedikr ama hâlâ bağla- madüar." "Çiftçi buğdayım teminat olarak göstererek piyasadan kredi alabüecek." "Usansh DepocuhıkYasa- a'na göre: tretkinin buğda- yı karşıhğında alacağı mak- buzu teminat senedi olarak gösterip piyasadan kredi al- masıöngörülüyor.Ama Zira- atBankası'nıözeUeştinnginiz sistem içindepiyasadaki dığer bankalar bu konuyla ilgîü ol- mazlar. ZiraatBankasıhflkü- metin kontroHinde. Sokun o zaman Ziraat Bankası'nı bu işe. Ziraat Bankası'nı bu işe sokmuyorlar sonra da özel bankaJardan destek beküvor- lar.Olacakşevdeğa." Gunayduı, hükümetin TMO'nun fıyat açıklaması- nı, ^yüksek fîyat açıklarsa çok alım yapacağı, düşük fi- yat açıklarsaçiftçiyi karşısına alacağı" gerekçesıyle, olabıl- dığınce gecıktırdığuıı söy- ledi. 0-5 991 > HBseM ' Tukcd Önceto En En Değsn Ağrtkk t$m Kapns Düş* Yftsek Kapans \ OtRy Haon 22.00 2440 22X 586 22 T 1 24S4794 03' 039 037 5'3 038 2.646J75 074 0-8 075 -132 075 131-396 2875 l ı n l GMYO O T i 1 CtTulısa I Oto» gÇ ÖzFinareFM 3000 3000 790 785 312 306 225 233 4'2 462 342 334 2X 156C eCan ırDottjm T Baron 8ar* T Tıfiorg TSK-B TaıYal Ort Tarsaş TaKcreerıe TöinMTuraT TasdFn Kı TeKttort 929372 23438 105969 254-20 617453 »3- 259394 "92.0-i 5«5«O 6"235 -B.633 T94JB1 •5!9633o 294 636 '92428 333296 29400266 345193 '32.160 •02J84 2*1223 283951 32-98 36378 506137 3966-8 6.50-2' 9 •68226 58C346 •04 8-5 • gftKGda UnyeÇmenio iakıfaraiT ÖUGMYO (akıfYatOr •ıx.u:'*sı Vanel var*Yat On Vesu VapıKreaFVı Kr 385 •5K 605 56C 318 446 129 195 3-C 04c 14- 1-9" 740 550 2.-E 464 13' 18- B50 1530 535 55) 320 442 12- 131 366 045 146 196 736 545 172 136 120 30C "6 40 610 570 346 452 134 196 376 046 1J0 2.12 Vapı Kreâ Soarta 1 88 YapıKreJy î0t 383 v*K«K-eo3at 5JC VaBş :JI ratım Fr »a! Cr 185 faaoiarHadııc 3S5C Yunsa 124 1 2ort.E«n 406 5-5 234 2-04 124 187 4S8 134 132 207 198 083 508 094 183 186 3825 4025 '23 456 12! 186 2X 189 0.80 490 031 398 126 4 1C 164C 610 5.60 326 iü •30 195 1-0 046 14' 208 -6C 545 2"6 200 121 170 460 13; 205 190 083 500 0-94 1 « 3950 123 104 0 33 505 559 252 335 "31 194 3-1 C45 148 209 '63 363 284 2 01 122 "-3 462 "3- 358 2-0 491 1-9 -086 3CE 106 330 05i -081 -0 49 032 499 3963 124 403 105OC4&! 13İ54 599 192-.930 7736-8 138C563 4-2.066 31219C 562 459 1 691 4-4 •93322 129390 945045 ! 39--S 1-4585 1 129018 1 192146 . 14882 521093" -İ4 328 8" 363 3-92C6 28395 151730 2-1864-6 ' 109'3i 22-211 91819S 1 4630* 297 514 NBKEZMMUaiOinJUH CM 1 ABDDolan 1 Avıiitıa])a DoUn 1 DamırBriu K/OTÜ lEuro 1 Ingılız Sterlmı 1 Isvıçre Frangı 1 Isveç Kmmı 1 KanadaDoln 1 Kuvevt Dman 1 Noneç Ivronu 1 Sui \rb R»alı 100JapoB\em n e n ı h a ı i Ş A e h DÎVİZ 13806 104"ı 0:3306 P359 2 5218 1 1210 018811 10956 4 6S8" 0 21463 0 W25 12806 U1^ 13873 10542 023421 P443 25350 1 1282 01900" 1 1006 4'505 0.21608 0 36992 12891 2f IMTB2U5 EFEITİF 10425 023290 1734' 2 5200 11193 018 7 98 10915 4 6184 021448 036648 12^59 0 30670 13894 10605 0234 n 5 P469 2 5388 11299 019051 11048 4S218 0 21658 0 3*269 12940 032242 ÇUKUROVA ŞOKTA 'Fiyat revize edilmeli' ADANA (Cumhuriyet Büro- su) - Hükûmetın açıkladığı buğ- day taban fiyatı Çukurova çift- çisı üzerinde "şok" etkisi yara- tırken aralannda Seyhan, Yü- reğır, Karataş. Karaisah ve Ko- zan zıraat odalannın da bulun- duğu tanm kurum ve kuruluş yetkililerinden hemen tepki açıklamalan geldi. Seyhan Ziraat Odası Başka- nı Sükyman Girmen, fiyatın mahyetleruı altında kaldığuıı beluierek "Bu çiftçiye 'zarar et' demektir" derken Yüreğır Zira- at Odası Başkanı Şahin Tekin, açıklanan fiyatın Tanm Bakan- lığı ve tanm uzmanlannın çı- kardığı fîyann da altında kaldı- ğuıı söyledi Ziraat Mühendıs- len Odası Başkanı Ayhan Ba- rut ıse "Bu fîvat hemen revize edümeB"dedı Türkiye Ziraat Odalan Birli- ğı (TZOB) Başkanı ŞemaBay- raktar da, devlehn tüccar man- tığıyla hareket ederek ürehcıyı sahıpsi2 bırakmaması gerekn- guubelırttı TV HABERM YALANLADI Çukurova ya haksız suçlama Ekonomi Servisi - Çukurova Holdıng dün bir ulusal televızyon kanalında yer alan grup * şirketlennden birirun Mersin Limanı'nda akaryakıt kaçakçılığı yaptığı yolundaki haberi, "asılsız, kışılık haklanna saldın teşkil eden, gerçek dışı, tamamen maksatlı ve küçük düşürücü" diye rutelendırerek yalanladı. Holdıngden yapılan yazılı açıklamada, Denizcılık Müsteşarlığı müfettışlerinuı veya yetkılı herhangı bır resmı kuruluşun, herhangi bır tespıt ve değerlendırmesıne ya da hiç bir somut delıle dayanmaksızuı yapıldığı beluiilen "gerçek dışı ve küçük düşürücü" haber ve sorumlulan hakkında yasal zemın ıçınde her türlü cezai ve hukukı yola başvurulacağı duyuruldu. IMKB'YE AÇIKLÂMÂT~ Koç: TurkcelVde işbirliğiyok tSTANBUL (AA) - Koç Holdıng AŞ, Çukurova Grubu ile Koç Grubu'nun Turkcell işi ıle ilgili olarak stratejık ortaklığa gideceğıne ihşkin haberın gerçeğı yansıtmadıgını bildirdi. Koç Holduıg'uı, Borsa Başkanlığı'nca ıstenen açıklamaya cevaben ÎMKB'ye gönderdıgı yazıda, "Konu ik ilgili özel dunım açıklamasuu gerektirecek bir husus bulunmamaktadır" denıldi. ÇİNTEKSTÎLİ AB'dençözüm için bir hafta süre BRÜKSEL (AA) - A\Tupa Birliği, tekstil ticaretindeki anlaşmazlığın gayri resmi müzakereler yoluyla çözülmesi için Çin'e ay sonuna dek süre verdi. AB SözcüsüFrancoise Le Bail, anlaşmazlık 31 Mayıs'a dek müzakere yoluyla çözülemediği takdirde, Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Peter Mandebon'ın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde resmi gınşımlere başlayacağuıı bildirdi. TURİZM VEHAVACILÎK Ciner Grubu 'nda atama: Doğan başkan Ekonomi Servisi - Ciner Grubu Turizm ve Havacılık Bölüm Başkanlığı'na, Cuıer Grubu Başkanvekili Uğur Doğan getirildi. Ciner Grubu'ndan yapılan açıklamada, yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevlennı bir arada yürütecek olan Doğan'ın, Ciner Grubu'nun vizyon ve stratejileri doğrultusundakı çalışmalanna hız kazandırmasının hedeflendıği belirtildi. YATIRIM FONLARI 25 MAYIS 2005 FonM HMüFıyat Farit FonAdı OiHaiFlyat Fwk FonAdı DünkûFiyat Fat FonAdı Kt*iı Fiyat Farfc Fon Adı tXJnkûRyat Y^> Kredi Ys/jJ30 Gararc 3an A Lt3C Ovaco**J30Ovaco*J Ata IA1U30 SEriADC 001556" 0010213 002356' 0012515 1012368 0340964 actı*njı Saratra- A . ' I >cDar«ıA"-X ZraatBan AlM'BXEno ş5ar«A.-W3 sBarkıAıTetco. Oş'atMea •teefcrar "e«itanı.A Attank^tee tSBCYt^h aaMDeS 01243"; GiotalteüSlMPflas 013181 İ U A M 0.039524 : 2. ULUSAL PAZAR «etetıarSetoi* 304 300 185 1.52 045 0 4 i 57: 555 16 60 1600 "690 123 128 14" 152 4650 « 0 0 252 2.48 290 1 — 185 1820 "8S0 1.0- 154 0 3' 12- 110 160 325 130 049 163 DJ5 590 1630 '25 "49 46-5 250 •63 :9 263 -054 2 61 181 157 136 106 4-9 318 136 0 47 537 1630 125 149 4-25 252 158 09J 823343 J 4983 93320i 650-5 33388 ' "4 193 1*166 '34 4-1 628 6'8 4-51- 2464 860 TescoKjpa TofaşOtc FaC ToorakFr Kr TraCZorspof Sportf rr*yaCam TSÖBV* on Tı«3) TırasPnd 2S0C 189 u-1İ5 4i6 416 144 093 34i 27 75 136 181 150 454 414 141 092 8J5 2150 13' 189 1i- 466 426 147 035 875 2825 137 183 153 458 424 143 034 8-70 0.89 106 214 •129 ou 182 -0 69 108 236 27» 189 185 l ü 458 422 144 033 8J5 93 555 63444 14371 752 12589- 345 - i - 517132 "«999 29B721 4260301 Cözaltı Pazarı Aoana E«*orcrrek3ni« 0 96 Ocûjsan 22 EGS3IU Y 0 035 MaKna Taun 0 ^1 Rate c ' Afetie" 6 40 '•^srjiı Hc< 0 33 096 222 S33 339 084 555 :3- 099 228 035 0 41 w625 033 536 17! 034 (141 (1W S» oa Yenl Ekonomi Pazarı PbsMrt 272 270 2J2 276 2.20 ?86 233 -03 303 1 47 03- 22i 034 040 086 594 031 2 75 5336 roi6 "8722 83 078 18*25 30394 19-09 2331464 ÇAPRAZ KURL/IR 1 ABD Doıan 13160 59233 12297 72989 10 7 62 "2605 64203 3TÛ3 lEın 1İ-S-S J *mtr>İYiDolan Dammarka Knnu Jsnpı Fmgı beçüreH Japoa Tenı bmıbDoivı NoneçKmn S/fli.ftıyaf " 25"3 ABO ttoian 18273 UDOoian «fBIEST PİTAtA fYTL) ALJŞ SAnŞ ASDDobn 13320 13860 6fD U400 17i50 IngizSMı 15120 IM IsüçfeFnnj 1t!90 • -3CC » A p r M n 16.55 ' 8 1 CunAKn "2iO 12550 IECELİI fllilil 2GMtjRepo 1483 «55% -859% -360% İ -C72* -Î.J8* -090% 0a6" -CSS* '0?* "06% '06% " 3 * 1.23% im 15"% s B a m H I M e a ı C O m ^33% -nanso CJonaslSJO/iBa v at5a647J « 1 % kfttH» C0953J 459% C01623' 457% 038-353 1008598 "1U59"2 1188846 0X45W -32169 1656330 0H41B3" 1028656 OÜ2W 0Û2U43 >oanAte* «âamA-fes iaKmA-ıss; AaanlılAıte BmMsrDelAHıss Ta>vau>rtsse 1373759 00i"99- 000893" 0017828 100642C 101349C "308294 14356" 0İ282S8 0/J1956S 0Ü22T16 12132-S 1020905 OO1775S 1519772 0/J55678 •3İ12-4- 093565- 1320545 0316WO 0312-S 03*5065 J149443 4î7% 468* 469* 470* •07» •070* 472* •075* 134% 163* 186* •058* •075* -076* •S86** •087% •090% •'JJ1% '04% •04% •05% '22% •24% "tçeriDtfnn [025699 4 1 % Ge*v lı*ıKarna [i"582! -580* EwıMen*Katna O2512S' -CB?% TeoAKana *ior82 -0İ2* î*ı*lGS0&B [1566-5 -C"9% Y»m Ftaıs. W: tear Cte 0162479 456% afenSel 0254034 496%- K ^ r J ı A ı t o T . ' i s 0161378 - 73% 4«B*i*jl(iSe«. 10173'4 462% Bsr «er. Ded A rsaî 1009822 '14% 1037596 -41% 1033838 "76% 0.0*8845 *96* --506371] 443% 0/J236O4 -0-9% BTİFOUfl Deesten Rrar Ü Ş S I M Telderoar*- T»BD 054* 003% 003% 102% 002% 3324855 102% OJTCSJ 102% 3106-81 03*3866 03*4593 ] 35-26" 334 69" 0-54670 İ38O2S8 3--9 0O2 4 •050% •053% •C54* -05"% 101% 101% 101% 000% 100% 401% 4 0 ' % Û05639 7 4 1 1 % ır92ia -002% 1536613 402% ZraalEarıBOei 36968389 -0112% FrarstaniLfeırVaoeaBırjei.[01351 ^02% • - - - • l ] - 4 S ' i ^ j % 3T696 403* 25*36702 404% 22J3651 407% 333-804 4 0 8 * 1940065= 408% 9336206 410% . _ JoS O T " 1 » 415% «av 3tâD«l 0556635 4 1 1 % " *rJB«ıBiılıao*Bı-jeS[Di"3!" 4"i G*a-(EarB&-3f ' x Şİ3BrrO9954'1% • " İ1423O'4 412% 0026480 4*3* TSFIBKKİ Wmıfiltfa 3ra3t k at ıB Det H*car«llî>ff V B S 0JE226- 423* 'Yat-OS-5263424% Duîdas3*Bı3e!ı WT1 426% Safflr^3t.Usr B J & ÛO"2-- 4İ8* TKBIBDel 51468888 432% " — ' ^ " " '0-0686 438* 0015388 a-0* 001-28 0D5T26 0373907 U i 3038 10-528-9 64-3-683 OJ-3643 . - . . . , - . SaYatJLOÜI'Effi EB-rtflküit 25TB~ Hr*tâxgLJıj: 33-3859 VacfttrtllnıemeıLjct 53-0598 DresartıBürt 1224(W GaratSaı.Sj.ta' Frans'atjaua 5arn;Wer.Bjc aşorrk IB) Uat feY3BlM ta'lBıLM YKBHLtt FraraBiBiuKt ZratBar.ıâm TaattartfjlKt TSffiBl£ Y-*rnFWlB}LlH YaptMYatHLjm SMaMnM.aüo' HSBCarrtfa&t taJanvİlJi ISrYatfütt SAigjot . . ıBjrl TacrıerMer' ıB L*' EMKJrfijnflLM 0-56335 13-0216 228582 0088431 35CT5 3S23663 3Ü-466 tsafvto T«8-«Te«Sıiör«3e5. 005020 TaMveBcnoFonar •ataoıBSÎM 18İ50036 OışYaLlfeıDeö.BlTB JCrsn Dwa*BTİfiı 32ST8 kftrteİrSIEKJâraonc C0098 T14394 433-30-4 13356T 31-8053 31-448' 002P61 1-44261 00-90- '0622SSS 29534-3" "333491 5458905 24 088180 3332840 0239242 0320436 3623945 -883S-3 0D465-2 Ü3-T85 18 '83566 0218739 0443825 1T8770 71304049 0329-53 C04% [04% [03% [03% 003% CB3% C03% [03% [03% 003% 003% [03% 003% 003% 0.03% 003% 103% nm tım 003% 003% [03>- 002ÎH OÜ2 :m 002% [02% C.02% C02*ı 012% 002% 102% [02% [02% •şBankBfaNı 29J5252' ItrknBn&lrvi 0(TŞ630 v a!F!nFranit&-s[Tv 1 l C0"5"~9 TSKEIB[ T ÎWI 3093354 Garare Ban BıTamı 3*028196 EcacföaspTah'iff&TO Ö51046* ZraaBaıfc-arvl 3439*4"! »aptetYîBıTarvr^ _[23628E GHt3n.3 JsiBı 'cr ^<cs BlCIoi ;a*ankBTaN m7669'3 Bar*6np6l8TaN 0015242 102* 102% 102% 0.02% 102* 101% 423% 0O5% 0O4* 0.03* 9033* 031* 431* 401* 4.32* ' 4Ü3* ' 403* 404* -085* ' 405* ' 406* 407* w w. fonk>ul.c-o m MflliSKEMBSI 576556 JTtRENOEHS 311949 BTIRENCEfâ 822735 415* 470* i 4JK* |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog