Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

26 MAYIS 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA dishab(5 cumhuriyet.com.tr 11 Madrid'de bombalı saldırı • AIADRİD (Ajanslar) - Ispanya'nın başkentı Madrid'de bomba yüklü bir aracın infılak etmesı sonucu 34 kişi yaralandı. Bask bölgesınin bağımsızlığı için sa\aşan ETA örgütü adına patlamadan 45 dakika önce yapılan ihbar telefonu can kaybını önledi. Kentin San Bias bölgesınde meydana gelen patlamadan önce Bask gazetesi Gara'ya bir ihbar telefonu yapıldı. Polis kaynakları, bölgenin kordon altına ahnmasından sonra patlayan bomba nedeniyle 34 kişinin yaralandığım belirtti. Patlama, tspanya parlamentosunun hükümete silah bıraktığı takdirde ETA'yla banş görüşmeleri yapma yetkisi vermesinin 8 gün ardından gerçekleşti. FBI daha geniş yetkiler istiyor • ANKARA (AA) - Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kongre'den teronzmle mücadelede soruşturma \ e arama konusundaki yetkilerının genışletılmesini istedi. FBI'ın bu talebı, ınsan haklan savoınuculannın tepkısıne neden oldu. FBI Müşaviri Valerie Caproni, Senato'nun Istihbarat Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, soruşturma ve inceleme yetkilerinin sürekli olmasım v e genişletilmesinı istedi. "Idan celp" adı verilen talep, FBrınfertler hakİanda kolaylıkla bılgi toplamasıru, hatta hastanelerde. klıniklerde, kütüphanelerde. bankalarda \ eya otellerde önceden mahkeme izni almadan arama yapmayı öngörüyor. Lüksemburg Başbakanı, Birliğin Dönem Başkanı sıfatıyla samimi açıklamalar yaptı Juncker'den AB itiraflanBRÜKSEL(AA)-Avrupa Bırlığı Dö- nem Başkanı Lüksemburg Başbakanı Jean-ClaudeJuncker, Türkiye'nin tam üyeliğiyle ılgilı müzakerelerin son de- rece uzun ve ucu açık olacağını söyle- di. Juncker, Ermenı soykınmı savla- nyla ılgili olarak da sorunu Türkler ve Ermenilerin birlikte çözmeleri gerek- tiğini kaydetti. Belçika"nın yüksek tirajlı gazetesi Le Soır'a değeriendirmelerde bulunan Juncker, Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerinin başlaması konusun- da "soğuk" olmadığını, ancak "sıcak" da olmadığını söyledi. Fransa'daki AB Anayasası referandumu konusunda en- dişelennı yansıtan Juncker, "Türki- ye'nin adayhğı konusu, anayasa tartışmaları çerçe%esindeki rahatsız- üğı artünyor mu" so- rusuna şu yanıtı verdi: "Türkiye, tarih kitap- lannuzda bize her za- man bir tehdit olarak tanıtıldı. Sanrj orum bu duygu çok yeıîeşmiş du- rumda." Sözlerine "Türki- ye'nin tam iiyetik müza- kerelerinin 3 Ekim'de başlatılmasını kararlaş- ürdık" dıye devam eden AB Dönem Başkanı, son derece uzun ve ucu açık müzakerelerin söz konusu olacağını belirtti. Juncker, bu sürecın sonunda ya Türkiye'nin tam üyeliğıne karar vereceklerini ya da ba- sit bir ortaklıktan daha fazla, tam üye- likten daha az işbirliğı öngören bir for- mül bulacaklannı ifade erti. Juncker, Belçika Senatosu Adalet Komisyonu'nda, Ermeni soykınmı id- dialannı reddedenlerin cezalandınlma- sını hedefleyen yasa tasansına ilişkin olarak "Ermeni soykırımı meselesi, Türkleri ve ErmenÛeri karşı karşıya getiren bir konudur. Bırakalun, tarihin yükünü taşryan Türkler ve Ermenikr gerekeni>apsınlar"dedı. Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan'ın ortak komis- yon önerisını hatırlatan Juncker "Ozel- ükle, Türk hükümetinin ilk defa ince- %/ Türkiye ya tam üye olur ya da tam üyelikten daha az işbirliği öngören bir formülbulunur... l/ Ermeni sorununu Türkiye ve Ermenistan'a bırakalım. \/ Belçika'nın yaptıklan da hep iyi değil. lemeihtiyacıolduğunu bej an ettiği böy- le bir dönemde, sorunun çözümü için bizim bir şey yapabileceğinıizi düşün- müyorum" diye konuştu. Juncker. gazetenin, soykınm savının Belçika Senatosu'nda tanındığını ha- tırlatması ve bunu tanımayanlara yöne- lik bir yasa olmamasırun normal görül- mediğini öne sürmesi üzerine şunlan söyledi: "Belçika, kendi yapbklannın her zaman örnek teşkil etmediğinin bi- lincinde olarak taMriannı kontrol etme- lidir. Belçika toplumunu bazen besleyen bir nevi büyüklük hastalığı var, ama bu, yabancı ülkelerde kimseyi etkikmiyor." Juncker, Belçika'nın, insanlık suç- lanru küresel alanda yargılamayı öngö- ren yasasını ABD'nin baskılanyla yürürlük- ten kaldırmak duru- munda kaldığını hatır- lattı. Le Soir bu ifade- ler üzerine "İşte Junc- ker böyle çarpar" yo- rumunu yaptı. Juncker, Fransa'da ya- pılacak anayasa refe- randumundan olumsuz sonuç çıkmasının her- kes için bir felaket ge- tireceğini söyledi. Ana- yasa metninin hemen tekrar tartışılmasının söz konusu olamayaca- ğını belirten Juncker. anayasayı reddeden ül- kelerin tekrar referanduma gıdebile- cekleri görüşünü sa\aındu. 'AB'den artık gurur duymuyonız' AB'ye yönelik özeleştirilerde de bu- lunan Juncker. "Bizsiyasetçiler kendimi- zi iyi anlatamryonız. Balkanlar da, 10 yıl önce bir savaş oldu. Evimden bir buçuk saatlik mesafede çocuklaruı öldüğünü gördüm. Bu durumun bizi fazla etkile- memesinin şokunu yaşryorum' 7 dedı Juncker. "AB'den arük gurur duy- muyoruz. Biz potitikaalar her şeyi kont- rol edebiküğimiz ve yönetebildiğjmiz görüntüsünü yansıtmayı severiz ama AB, bir ayakkabıcı dükkânı gibi yöne- tilemez. Kalp, inanç ve risk lazuıT dı- ye konuştu. Huntington'a tepkî yağdı ABD'li tarihçinin Türkiye'ye biçtiği rol eleştirildi ve Türkiye'nin laik bir ülke olduğu vurgulandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD'lı tarihçi Samuel Huntington'un Türkiye ile il- gıli açıklamalan tepkı çekti. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta GüngörÖzden. "Türldye'yi Türkiye vapande- ğerlerden uzaklaşnrmâk istiyoriar" dedı. Özden, "Avnıpa Biröği ülke- leri ve onun destekçisi olan ABD, Türkiye'yi oyalama ve Atatürk ön- cesiduruma dönüştürme çabaanda" dıye konuştu. AB ülkelen ve ABD'nin "Türki- ye'yi Türkiye olmaktan çıkarmaya çahşüğmı" kaydeden Özden, Hun- tington'un "Türkiye İslam ülkelerinin lider- Bğine soyunsuıT sözlenni şöyle değerlendır- di: "AB'ye gireceksek Atatürk'ün getirdiği düzey ve onun ilkeleri sayesinde gireceğiz. Tür- kiye'nin İslam ülkelerinin lideri olması gibi bir sav da söz konusu olamaz." CHP Genel Başkan Yardırncısı Onur Öy- men, "Türkiye, farkh dinlerin, kültürlerin ça- bşmasının değU uzlaşmanın sembolüdür" de- dı. Öymen şöyle konuştu: "Kemaüzm, içeri- de ve dışanda bazılannı rahatsız edrvor, çün- kü teslim olmayı değil, ulusal çıkar- lar doğrultusunda mücadele etnıe- yi gösteriyor. Ulusal bağunsızhk ve egemenliğe sahip çıkmayı gösteri- yor. Türkiye'yi başkalannın yörün- gesine rutmak isteyenler tabii ki bu durumdan memnun olmuvoriar." "İslam dünyası liderligi Türkiye'ye uzaölnıış bir parmak baldır" dıyen Öymen, "Türkiye laik bir ülke ve Atatürk'ün çizdiği yolda üertiyor" dıye ekledı. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Üişkı- ler Bölümü öğretim üyesi Dr. Mitat Çelikpa- la da Huntington'un Türkiye'ye "kendileri- ne uygun rol biçtiğini'' söyledi. NATO-AB Güvenlikte dahayakın ışbırlıgı GÜRHAN UÇKAN STOCKHOLM - NATO Avrupa- Atlantik Ortaklık Konseyı Güvenlik Forumu, İsveç'ın kayak merkezi Ore'de başladı. Forumda konuşan NATO Genel Sekreteri Jaap de Ho- opScheffer, NATO ile AB'nın Avru- pa, Afrika \e Orta Asya'da güvenlik ve istikrann teminı için daha yakın çahşmalan gerektığinı söyledi. "Eko- nomik, siyasi ve küitürei konulann kü- resel güvenh'ğe gittikçe daha fazla et- ki ertigini, bu nedenle daha iyi koor- dnıe edilmiş bir işbuügmin çok önem- B olduğunu" kaydeden Scheffer, NA- TO ve AB'yi, güvenlik işbirliği ala- nında daha geniş bir yaklaşımı baş- latacaJc yeni yollarla birleştırme ih- tiyacı bulunduğunu söyledi. Türkiye'yi Dışışleri Bakanı Ab- dullah Gül'ün temsil ettiği toplantı- nın açılış panelinde BM Kalkınma Programı Başkanlığı'na gehrilen Ke- mal Derviş de bır konuşma yaptı. Derviş: Türkiye A>rupah Derviş. Türkiye'nin coğrafi ve tarihi açıdan hem Asya hem de Ak- deniz ülkesi olduğunu. bır yandan NATO üyesi, diğer yandan da Or- tadoğu ülkesi olduğunu belirterek Türkiye'nin dindarama güçlü şekil- de laik olduğunu ve aynı zamanda da Avrupalı olduğunu söyledi. Derviş. Türkiye'nın farklı kültür- lerdekı ınsanlan bir araya getirmek konusunda özel bir potansiyeli bu- lunduğunu da söyleyerek bunu sa- hip olduğu cesaret ve kararlılıkla başaracağına inandığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Gül, toplantı ön- cesınde tsveç'in önde gelen gaze- telerinden Svenska Dagbladet'in sorulannı yanıtladı. Türkiye'nin Ha- lepçe katliamından bu yana Iraklı- lara ve Kuzey Irak'taki Kürtlerin korunmasına yardımcı olduğunu kaydeden Gül, Türkiye'nin, ABD'nin Irak'ı işgalinden önce de sonra da bu ülke halkı için bir can simidi ye- rini ruttuğunu söyledi. 20. yılına giren "İSTEK" okulları yeni öğretim yılına hazır! 2 0 0 5 - 2 0 0 6 Y I L I Ö Ğ R E N C İ Ü C R E T ANA0KULLAR1MİZ (Yril*) İSTEK Kaşgarlı Mahmut Anaokulu (Kahvaltı + Yemek) 5 300 YTL+KDV İSTEK Ulujjbey Anaokulu (Kahvaltı + Yemek) İUÖĞRETİM 2. KADEME (6,7,8. Sınıflar) İSTEK Kaşgarlı Mahmut llkoaretım Okulu 7.900 YTL+KDV KDV oranı %8'dir. Indirimler: İSTEK Acıbadem Anaokulu (Kahvaltı + Yemekı 5 300 YTL+KDV İSTEK Uluabey llköğretım Okulu İSTEK Atanur Oğuz Anaokulu (Kahvaltı + Yemek) 6.850. YTL+KQV__lSIEKAcıbademJH<nğrptım n^\» 7 900. YTL-fKDV . Kardeş ındırımı her kardeş ıçın %10 uygulanır Eğitime ISTEK'le başlamak için Istanbul'da Size Yakın Mutlaka Bir Okulumuz Vardır İSTEK Barış Anaokulu (Kahvaltı + Yemek) 6 850 YTL+KDV İSTEK Atanur Ojjuz llköğretım Okulu 8 900. YTL+KDV İSTEK Belde Anaokulu (Kahvaltı + Yemek) 6.100 YTL+KDV İSTEK Barış llköjjretım Okulu 8.900. YTL+KDV İSTEK Bılge Kajjan Anaokulu (Kahvaltı + Yemek) 6100 YTL+KDV İSTEK Belde llköğretım Okulu 8.900. YTL+KDV İSTEK Kemal Atatürk Anaokulu (Kahvaltı + Yemek) 6100 YTL+KDV İSTEK Bılge Kaflan llköğretım Okulu 8.900. YTL+KDV 6100 YTL+KDV İSTEK Kemal Atatürk llkögretim Okulu 8 900 YTL+KDV İLKÖĞRETİM1. KADEME (1,2,3,4,5. Sınıflar) İSTEK Kaşgarlı Mahmut llkoflretım Okulu LİSELERİMİZ İSTEK Kaşgarlı Mahmut Lisesi 8 800 YTL+KDV İSTEK Ulugbey llköjjretım Okulu 7 400 YTL+KDV İSTEK Kaşgarlı Mahmut Fen Lısesı 8 800 YTL+KDV İSTEK Acıbadem llkoğretım Okulu 7 400 YTL+KDV İSTEK Uluijbey Lısesı 8 800 YTL+KDV İSTEK Atanur 08uz llköğretım Okulu 8100 YTL+KDV İSTEK Acıbadem Lısesı 9 900. YTL+KDV 8 100 YTL+KDV İSTEK Acıbadem Fen Lisesi 9.900. YTL+KDV İSTEK Barış llköğretım Okulu İSTEK Belde llkögretım Okulu 8100 YTL+KDV İSTEK Atanur Ofluz Lısesı 9 900. YTL+KDV 8100 YTL+KDV İSTEK Belde Lısesı İSTEK Bılge Kajjan llköğretım Okulu 9 900 YTL+KDV İSTEK Kemal Atatürk llkögretım Okulu 8 100 YTL+KDV İSTEK Belde Guzel Sanatlar Lısesı (Müzık) 9 900 YTL+KDV 8100 YTL+KDV İSTEK Bılge KaŞan Lisesi 9.900. YTL+KDV İSTEK Bılge KaŞan Fen Lısesı 9 900 YTL+KDV İSTEK Kemal Atatürk Lısesı 9 900 YTL+KDV Hertiirlü Detaylı Bilgi için Okullarımıza Müracaat Edebilirsiniz. İSTEK Kemal Atatürk Güzel Sanatlar Lısesı (Resım) 9 900 YTL+KDV İSTEK Semıha Şakir Lisesi 9 900. YTL+KDV ANAOKULLARIMIZ İSTEK Acıbadem Anaokulu (0 216) 325 30 75 - 325 30 96 İSTEK Atanur Oğuz Anaokulu (0212)211 3460-211 3461 İSTEK Barış Anaokulu (0 216) 356 90 92 • 360 12 18 İSTEK Belde Anaokulu (0 216)310 56 88 İSTEK Bılge Kağan Anaokulu (0 212) 663 29 71 - 663 29 73 İSTEK Kaşgarlı Mahmut Anaokulu (0 212) 594 26 11 - 594 26 12 İSTEK Kemal Atatürk Anaokulu (0 212ı 262 42 57 - 262 75 75 İSTEK Ulugbey Anaokulu (0 216) 488 13 08 - 389 25 98 İLKÖĞRETİM OKULLARIMIZ İSTEK Acıbaöem llköğretım Okulu (0 216) 325 30 75 - 325 30 96 İSTEK Atanur Oguz llköğretım Okulu (0 212) 211 34 60 - 211 34 61 İSTEK Banş llköğretım Okulu (0 216) 356 90 92 • 360 12 18 İSTEK Belde llkögretım Okulu (0 216) 495 96 23 - 495 96 24 İSTEK Bılge Kağan llköğretım Okulu (0 212) 663 29 71 • 662 03 08 İSTEK Kaşga'l' Mahmut llköğretım Okulu lO 212) 594 26 11 - 594 26 12 İSTEK Kemal Atatürk llköğretım Okulu (0 212) 262 42 57 - 262 75 75 İSTEK Uluğbey llköğretım Okulu (0 216) 488 13 08 ÜSELERİMİZ İSTEK Acıbadem Lısesı İSTEK Atanur Oğuz Lısesı İSTEK Belde Lısesı İSTEK Bılge Kağan Lısesı İSTEK Kaşgarlı Mahmut Lısesı İSTEK Kemal Atatürk Lisesi İSTEK Semıha Şakır Lısesı İSTEK Uluğbey üsesı FEN LİSELERİMİZ İSTEK Acıbadem Fen Lısesı İSTEK Bılge Kağan Fen Lısesı İSTEK Kaşgarlı Mahmut Fen Lısesı GÜZEL SANATLAR LİSELERİMİZ İSTEK Belde Güzel Sanatlar Lısesı ıMüzıkı İSTEK Kemal Atatürk Gûzel Sanatlar Lısesı (Resım) (0 216)325 30 75- (0 212)21134 60- (0 216)495 96 23- (0 212)663 29 71- (0 212)594 2611 • (0 212)262 42 57- (0 216) 356 90 92 - (0 216)48813 08 325 30 96 211 34 61 495 96 24 663 29 73 594 26 12 262 75 75 3601218 (0 216)325 30 75-325 30 96 (0 212)663 29 71-663 29 73 (0 212)594 2611-594 26 12 (0 216)495 96 23-495 96 24 (0 212)262 42 57-262 75 75 Ana okullarımızdan llkögretim okullarımıza. llkögretım Okuiianmızdan Lıselerımıze devam eden ofjrencılerımıze %10 geçış ındırımı uygulanır • Tamamı peşın ödemelerde Hazıran ayında %8, Temmuz ayında %5, Agustos ayında %3 ındınm uygulanır • İSTEK Vakfı Okulları ile Yeditepe Üniversitesi mezunlannın çocuklanna %25 indırım uygulananır • Ögretmen Hakım Savcı, TSK ve Emnıyet mensuplannın çocuklanna indırım uygulanır Taksitli Ödeme Şekli: Mayıs ayında kayıt yaptıranlara hıç peşınsız 11 taksıt, Hazıran ayında kayıt yaptıranlara hıç peşınsız 10 taksit. Temmuz ayında kayıt yaptıranlara 1 peşın 9 taksıt uygulaması yapılır 31 Temmuz 2005 tarıhınden sonra yapılacak kayıtlarda eşıt taksıt uygulaması kaldırılacak olup, %25 peşın 8 taksıt uygulaması yapılacaktır. Öğrenci Kayıt Koşulları: • Kayıt yenılemeler 31 Temmuz 2005'te sona erecekiır Bütün sınıflarda türkçe kitaplar, şehir içi eğitsel ve kûltürel geziler, tiyatro gösterileri okul ücretine dahildir. • Seçkin idareci ve Ögretmen Kadromuzla, • Üstün Fiziksel Olanaklarla, • Depreme Dayanıklı Binalarda, • Kaliteli, Çağdaş, Nitelikli Eğitim. »TUIUflOÖtZ tmnıtm MtUUJUtl THJtTtPt ÜHlVERlniSI annum KarUI OÜUIİAIH Ftorç» ISTEI<M. MiNBllEĞfflMVEKİ11İR\AHI K ^ . GENEL MÜOÜRLÜK Ibrahımağa Mah Köftüncu Sk 34718 Acıbadem İSTANBUL Tel. (0216) 326 34 15 (7 Hat) Faks (0216) 326 34 31 E-mail: istek@istek.org.tr Web: www.istek.org.tr İSTEK Okulları Atamızın Başlattığı Türk Rönesansını Devam Eitirecek Nesiller Yetiştirir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog