Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 MAYIS 2005 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER dishaba cumhuriyet.com.tr Avrupalı neofaşist partilerin Yunanistan'da yapacağı zirvenin sloganı: TürkiyeAvrupa'dan defolsun! Aşın sağcılarııı yaz kaıııpıİRFANMENGİ FRANKFUKT - Batı Avrapa'nın aşın sağcı partileri Türkiye'nin Av- rupa Birliği üyeliğıne karşı birleşi- yor. Yunanıstan'ın aşın sağcı Chrysi Avgi (Altın Sabah Kızıllığı) adlı partisi, yerini gizli tuttukJan bir böl- gede "Türkiye Avrupa'dan def ol- sun" sloganı altında kamp düzen- leyecek. 16-18 Eylül tarihınde düzenlene- cek kamp için, Avrupa ülkelerinde- ki aşın sağcı ve ırkçı partilerin in- temet sitelennde reklam ve tarutım kampanyalan düzenleniyor. 2004 yılında yapılan Avrupa Parlamento- su seçimlerinde yüzde 0.2 oranında oy alabılen ırkçı ve Türkiye düşma- ru Chrysi Avgi partisinin düzenledi- ği "Avrupa BayramT yaz kampına Avrupa'nın önde gelen aşın sağcı partilerinin de üye ve sempatizanla- • Yunanistan'm aşın sağcı Chrysi Avgi partisinin sözcüsü, bu yılki kampın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusuna ayrıldığını söyledi. Chrysi Avgi, kendisini "ulusalcı halk hareketi" olarak görüyor. nnı göndennesi bekleniyor. Kendisini "ulusalcı halk hareke- ti" olarak tanımlayan aşın sağcı Chrysi Avgi partisi, programında ırk. kan ve köken ilkelerine bağlı- lığı temel aldıklannı yazıyor. Yayın- lannda "Düııya Museviliğrnı "halk- lann diktatörü" olarak tanımlayan partinın simgesi ise, Alman nazile- rinin'Gamalı Haç'ına benziyor. 'Türkiye'nin yeri Asya'dır' 1999 yılından beri düzenledikle- ri altı yaz kampına Avrupanın dört bir yanından yüzlerce katılımcı gel- diğini ifade eden parti sözcüsü Di- mitrisPapageorgiyıı, bu yılki kam- pın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusuna aynldığını, bu nedenle çok daha büyük ilgi bekle- dikienni açıkladı. Partinin internet sayfalarında "Türkiye'nin yeri Avrupa değil As- ya'dır", "En az 70 nıihon Asyah Av- rupa'nın anavatanlannıistila etmek için bekliyor" gibi ifadelere yer ve- rilirken, "Türkiye'nin AB'ye gir- mesidurumunda, yeniOsmann Im- paratorluğu'nun taşrası haline ge- lecek Yunanistan'm da ilk kurban olacağı" görüşü sa\ r unuluyor. "Onlann değjl, bizinı Avrupa" mesajıyla açılacak yaz kampının yeri ise, yasaklama ihtimali nede- niyle gizli tutuluyor. Toplantı yeri- nin kampın başlangıç tarihine bir- kaç gün kala açıklanması bekleni- yor. "Avrupa BayramT adıyla da anı- lan aşın sağcı yaz kampının inter- net tanıtımlanna, Alman NPD ve Birleşik Amerikan "Voflöfront" ör- gütleriyle birlikte, Italyan, tspan- yol ve Hollandalı aşın sağcı örgüt ve partiler destek veriyor. Askeri taktik ve silah kurslan Avrupalı aşın sağcı partilerin yaz kamplannda, propaganda faaliyet- lerinin yanı sıra askeri taktik ve si- lahlarla ilgili kurslar verildiği de biliniyor. Yaz kampının organizatö- rü 4 ırkçı parti şunlar: • Chrysi Avgi: 1981 yılında kurulan aşın sağcı ve ırkçı Yunan partisinin az sayıda üyesi bulunu- yor. 1999 ve 2000 yıllanndaMuse- vi kunımlan ve anıtlanna saldın ve kundaklama eylemleriyle kamu- oyunda sesini duyurdu. • NPD: Almanya Ulusal Parti- si adını taşıyan parti 1964 yılında kuruldu. 5 bin kadar üyesi olan par- ti, Alman istihbarat kurumlan tara- fından anayasal özgürlükçü düzeni ret ve tehdit etmesi nedeniyle izle- meye alındı. • Forza NUOVa: 1997 yılın- da kurulan ve 2 bin 500 üyesi oldu- ğu tahmin edilen Italyan ırkçı par- tisinin bazı üyeleri, 1980 yılında Bologna'daki bombalama eylemine kanşmalan nedeniyle Ingiltere'ye kaçmışlardı. • La Falange: tspanya'nınaşı- n sağcüannı çatısı altında toplayan partinin üye ve eylemleri hakkında kesinleşmiş bilgi bulunmuyor. J21 MİLYON DOLARLIK YARDIM! Hrisostomidis'in bakkal hesabı • Güney Kıbns Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü, güneydeki okullarda eğitim görenler için harcanan paralann yanı sıra Rumlann Kuzey Kıbns 'taki harcamalannı da yardım kapsamına aldı. REŞATAKAR LEFKOŞA - Güney Kıbns Rum Yönetimi Hü- kümet Sözcüsü Kipros Hrisostomidis, Nisan 2003'ten 2004 yılınınso- nuna kadar Kıbnslı Türk- lere 157 milyon Kıbns Li- rası (Yaklaşık 321 milyon dolar) tutannda yardımda bulunduklannı iddia et- ti.. Hrisostomidis, bu ra- kamın içerisinde geçmiş hizmetlerinden dolayı Rum Sosyal Sıgortalar Dairesi'nden emekli ma- aşı alan, sağlık hizmetle- rinden yararlanan ve gü- neydekı okullarda eğitim gören Kıbnslı Türklere harcanan paranın yanı sı- ra Rumlann, Kuzey Kıb- ns'taki harcamalannın da yer aldığını söyledi. Serbest geçişlerin baş- ladığı 23 Nisan 2003'ten 2004 yılı sonuna kadar Kıbnslı Rumlann, Kuzey Kıbns'a 2 milyon 300 bin ziyaret gerçekleştirdiğini söyleyen Hrisostomidis, her ziyarette 10 Kıbns Li- rası harcandığının varsa- yılması durumunda topla- mın 25 milyon Kıbns Li- rası (KL) ettiğini belirtti. Sosyal yardım amaçlı harcanan paranın 2003 - 2004 yıllan arasında 18 miyon 800 bin Kıbns Li- rası'na çdctığını ifade eden sözcü, "Ozgür (Rum) böl- geierde çahşan Kıbnslı Türklerin sayısı5 bindir" dedi. Güney'de çahşan her Kıbnslı Türk'ün ayda or- talama 609 Kıbns Lirası (Yaklaşık 1827 YTL) al- dığını, bunun da 21 aylık süreçte 107 milyon 300 bin Kıbns Lirası tuttuğu- nu belirten Hrisostomi- dis, 24 bin 420 Türk'ün, Rum hastanelerinde teda- vi gördüğünü ve tedavi masraflarının 4 milyon Kıbns Lirası olduğunu ifade etti. Rum Hükümet Sözcü- sü, Güney Kıbns'taki özel okullarda eğitim gören Kıbnslı Türk çocuklann egitim masraflan için de 2 milyon 358 bm KL ödendiğini kaydetti. Tûrkiye'ye uyan Londra Belediye Baş- kanı Lord Alderman Mk- hael Savory, Avrupa Bir- ligi üyeliğine aday Tür- kiye'nin, "Kıbns Cum- buriveti ile ilişkikrini ge- liştirmesi ve limanlannı Kıbns bandırah gemilere açmasıgerektigini*' söyle- di. Lefkoşa Rum Beledi- ye Başkanı Mkhael Zam- pelas'ın davetlisi olarak Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Lord Savory, tngiliz vatandaşlarına da bir me- saj göndererek "Kuzey Kıbns'taki Rum maDan- nı satm almayınız. Aksi takdirde büyûk zarar gö- rürüz" dedi. • RMENİÖRGÜTLERE MEKTUP Chirac ilk kez dedi • Fransız basınındaki yorumlara göre Avrupa anayasası referandumu öncesinde Ermeni oylarının peşine düşen Chirac, bugüne kadar "trajedi"' diye bahsettiği 1915 olaylanndan "soykınm" diye söz etti. Dış Haberler Servisi - AB anayasası referandu- mu öncesi Fransa Erme- ni Örgütleri Koordinasyo- nu Başkanı Ara Toran- yan'a mektup yazan Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, ilk kez "soykınm'" kelimesini kullandı. Fransız Liberation ga- zetesinin yorumuna gö- re; Avrupa anayasası re- ferandumu için "evet" oylannın peşindeki Chi- rac, Ermeni konusunu ye- niden gündeme taşıdı. Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, Fransa Ermeni Örgütleri Koordinasyon Başkanı Ara Toranyan'ın bir sorusuna verdiği ya- zılı yanıtta, bugüne kadar "trajedi"' diye bahsetti- ği 1915 olaylanndan "soykmm" diye söz etti. Chirac, "Fransa, 1915 Er- meni soykınmın] tanmuş- ür" dedi. Fransa Cum- hurbaşkanı, "Türkjye'nin bu konuda bir hanza ça- hşması yapacağma inan- dığını" ayrıca Avrupa anayasasının kabulü ha- linde, "Türkiye'nin üye- lik sürecinin daha dagüç- leşeceğini" söyledi. Fransa Cumhurbaşka- nı Chirac, bu anayasanın kadın-erkek eşitliği. ada- let, azınlıklara saygı ko- nusundaki hukukunun bütün üye devletlere em- poze edileceğini bildire- rek Ankara'nın birlik yo- lunda atacağı adımlann daha da güç hale gelece- ğini ileri-sürdü. 11 yasuıdaki Perulu Anthony Beitran, aile bütçesine katlada bulunnıak zorunda olduğunu söylüyor. (Fotoğraf: REUTERS) Peru'daonlarca çocuk, çalışmalarına izin verilmesi içinyürüdü Oyuncak değil iş istiyorlarDış Haberler Servisi - Peru"nun başken- ti Lima, acı bir protesto gösterisine sah- ne oldu. Güney Amerika'da yaygın bir sorun olan çocuk işçilere çözüm bulun- ması konulu toplantı sırasında, çok sayı- da çocuk da çalışmalanna izin verilmesi için eylem düzenledi. Lima sokaklannda eylem yapan onlar- ca çocuk işçi, ellerinde pankartlarla aile- lerine yardım için çalıştıklanm belirterek çalışmalannın engellenmemesini istedi. Cocuk eylemcilerin eylemi, Kolombiya, Venezüella, Bolivya, Ekvadorve Peru ça- lışma bakanlan yardımcılannın Lima'da- ki, çocuk işçiliğini sona erdirmeye yöne- lik toplantısıyla aynı saate geldi. Gösteriye katılan çocuklardan 15 yaşın- daki LizandroCaceres, 4 çocuk işçi tem- silcisiyle birlikte bir yetkiliye, talepleri- ni çalışma bakanlanna ulaştınnak üzere bir belge verdiklerini söyledi. 5 yaşından bu yana araba yıkayarak ve ekmek sata- rak aile bütçesine katkıda bulunduğunu belirten Lızandro Caceres, "Zorunluluk- tan çalışıyoruz. Çünkü ülkelerimizdeki ekonomik durum, bizi ailelerimize yar- dım etmeye mecbur kınyor" dedi. Cace- res protestonun sonuçlanndan etkilene- cek asıl kişiler olarak kendilerine danışıl- madan bir şeyler yapılmak istenmesi ne- deniyle düzenlendiğini söyledi. Lizandro Caceres, "Bizim ihtiyaçlan- mıza yönelik poütikalar hazırlanmasını istrvoruz. Örneğin bizi iş yaşanuna hazır- layacak kurslar açabinrter" dedi. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre, Latin Amerika ve Karayibler'de yaklaşık 2 milyon çocuk, sokak satıcılığı, çöp top- lama ve araba yıkama gibi işlerde çalışı- yor. Bu çocuklardan çoğunun sözlü, fi- ziksel ya da cinsel tacize uğradığı belir- riliyor. 'Zerkavi bir komşu ülkeye kaçtı' Irak'taki ABD güçleri, £1 Anbar e>aletindeki Hadise bölgesindc bir ay içinde ikinci kez bü>ıik bir operasyon başiatü. Operasyonda gözaltuıa ahnan bir Irakhnın ABD askeri taranndan kimliginin benrienmesi gerekçesivle alnına numaralar yazuması tepki çekti. Bir internet sitesinde, El Kaide'nin Irak sorumlusu Ebu Musab Zerkavi'nin. varalı olarak iki Arap doktoruyla Irak'tan kaçügı öne sürüldü. Haberde akciğerinde kurşun yarası olan Zerkavi'nin, adı açıklanmayan bir komşu ülkeye kaçüğı ileri sürüldü. Irak El Kaide Cihad örgütü, önceki gün internet sitesinde Zerkavi'nin yaralandığuu duyurmuşru. Zerkavi'nin yardımcılanndan Sabhan Ahmed Ramazan'ın, Irak güvenlik güçleri taranndan ülkenin kuzeyindeki Nineveh'te bir kontrol noktası oluşturduğu sırada öldürüldüğü açıklandı. (Fotoğraf: AP) ANKARA'YAGELİYOR Talabani'ye kırmızı halı• KYB lideri olarak birçok kez Ankara'ya gelen Talabani, bu kez 'Irak Cumhurbaşkanı' sıfatıyla Türkiye'yi ziyaret edecek. Talabani, Sezer tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edilecek. AYHAN ŞİMŞEK ANKARA-Irak Cum- hurbaşkanı Celal Talaba- ni"run, haziran ayında An- kara'yı ziyaret etmeyi planladıgı öğrenildi. Cum- hurbaşkanlığına seçildik- ten sonra ilk resmi ziya- retini Türkiye "ye yapacak olan Talabani, üst düzey devlet protokolü ile kar- şılanacak. Talabani, Cum- hurbaşkanı Ahmet Nec- det Sezer tarafından Can- kaya Köşkü'nde kabul edilecek. Irak Kürdistan Yurtse- verler Birliği (KYB) lı- deri olarak daha önce bır- çok kez Ankara'yı ziya- ret eden, yaptığı açıkla- malarla dönem dönem Türkiye'nin tepkisini çe- ken Talabani, bu kez "Irak Cumhurbaşkanı" sıfatıy- la geliyor. Iraklı yetkililer, ziyare- tin Sezer'in daveti üzeri- ne gerçekleşeceğüıı be- lirttiler. Irak Başbakanı İbrahim Caferi de. ilk yurtdışı gezisini Tûrki- ye'ye gerçekleştirmişti. Dışişleri kaynaklan, Ta- labani ' nın ziyaretini Tür- kiye ile Irak arasında ye- ni dönemin işareti olarak değerlendiriyorlar. Ziya- rette, Irak'taki anayasa sü- reci, Kerkük'ün statüsü, Kuzey Irak kaynaklı PKK tehdidinın ortadan kaldı- nlması ile ekonomik ve ti- cari işbirligi konulan ele ahnacak. t Irak < talaikJikhayal r Talabani ile Ankara ara- sında yakınlaşma, Tala- bani'nin Cumhurbaşkan- lığı'na seçümesi öncesin- de, şubat ayında Büyü- kelçi Osman Korutürk'ün Erbil'e yaptığı ziyaret ile kendisini göstermişti. Talabani bu görüşme sırasında "Türki> ı e'ninde- mokratik ve laik sistemi biamkinömek.AncakŞ> ilerin gücü nedeniyle Irak'talaikBgin kabul edffl- mesi hayal" demışti. Talabam, bununla bir- likte Irak'ın bir Islam devleti olmasına karşı ol- duğunu, böyle bir durum- da cumhurbaşkanlığını kabul etmeyeceğini söy- lemişti. tstanbul'da dün gece ovTianan Avrupa Şampiv onlar Ligi fınal maçmı izlemek için İstanbul'a gelen ttalya Başbakanı Sihio Beriusconi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi (SERKANYILDIZ) AB sürecinde Tükiye'nin yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi Beriusconi desteğiııi yineledi İstanbulHaberSenisi-İtalya Baş- bakanı Sflvio Berhıscont AB ile üye- lik müzakereleri sürecinde "Türki- ye'vçdestek\\erenülkderinbaşınıcek- me>e devam edeceklerini" söyledi. ttalya'nm Mılan takımı ile Ingil- tere'nin Liverpool takımı arasında dün tstanbul'da oynanan Avrupa Şampiyonlar Ligı final maçı için İs- tanbul'a gelen İtalya Başbakanı Ber- iusconi, Başbakan Recep Tayyip Er- doğan'la Boğaz turu attı. Ardından Dolmabahçe Sarayı'ndaki Başba- kanlık Cahşma Ofisi'nde yaklaşık 1 saat 40 dakika görüşen ikı başba- kan ortak basın toplantısı düzenle- di. Erdoğan. Türkiye'yle A\rupa Birliği arasında 3 Ekim'de müzake- re sürecinin başlayacağını anımsa- tarak "değerH dostum" diye hitap ettiği Berlusconi'run desteğinin Tür- kiye'nin yanında olacağını söyledi. ttalya Başbakanı Beriusconi de Tûrkiye'ye destek veren ülkelerin ba- şını çekmeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan ile "aynı karakter ve üsluba sahip" olduklannı \oırgu- layan Beriusconi, birkaç ay içinde "Türkive'de faal olarak yanrun ya- pan İtahan şirketlerinin sayısının 300'e ulaşacağını" söyledi. Beriusconi, "Türkiye, Müslüman ülkelerdedeçokdüzenlii^mveson derece getişmis birdemokrasinin \ar olabileceğuıin bir kanıü olarak kar- şımıza çıkmaktadır" dedi. BtGA İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI Sayı: 1999 484 Tal. Bir borçtan dola\T hacizli bulunan ve satılmasına karar verilen gaynmenkulün cinsi kıymetı, adedı. evsafı: Tapu Kaydı ve Imar Dunımu: çanakkale ılı Biga llçesı Sakan'a Mah. Köşklübag k 575 adi 32 ao'lu parselıa bulundugu yer «nar planına göre hahçelı nızam T kat inşaat izinlidir. Cinsi, Adedı, Evsafi: Taşınmaz 654 m2 mıktannda olup. yolu \ r ardır. Bahçeli kargir tabakhane vasfındadır. Tabakhane olarak kullamlmaktadır. Tabakhane bınası 2 katlı- dır Alt katta ışlenti üst kattı kurutma yapılmaktadu. Elektrik ve suyu mevcuttur. Satışa Çıkartılan Taşınmazın Değeri (Muhammen bedeli): Taşınmazın tamamırun degeri 40 000.00.-YTL. (Kırkbin Yenı Türk Lirası) Saöş şartlan: 1- Satışa ait binnci artırmanın 11 7'2005 günü saat 14 00 14 30'a ka- dar Bıga ıcra dairesıne açık artırma suretiyle yapılmasına. bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ı ve satış isteyenın alacağına riiçhanlı alacaklılar \arsa alacaklan mec- muunu geçmek aynca satış ve paylaştırma masraflannı karşılamak şartı ile en çok ar- tırana ihale olunmasına. böyle biı bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhü- dü(pey. teklıf) ile baglı kalmak şartıyla 21 7 2005 günü aynı yer \e saatte °'<A0'ı satışı isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklılar var ise alacaklan mecmuunu \e bundan başka satış ve paylaştırma masraflannı geçmesi şartı ile en çok artırana ıhale oluna- caktır. Ancak binnci artınnada en çok pey sürenin bu tahhüdü bakı kaldığının ıkincı artırmada en çok pey sürene ıhale edılır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde sa- tış düşecektir. 2- Arttırmaya ıştirak edeceklenn, tahmin edilen kıymetın yüzde 20'si nispetinde pey akçesı veya bu miktar kadar ırulli bir bankanın temınat mektubunu vermelen la- zımdu" Satış. peşin para iledır, alıcı istedıf ınde 20 günü geçmemek üzere mehil veri- lebılu. Tellaliye resmi, satıcı tapu harcı, aynından doğan binkmış vergı borçlan satış bedelınden ödenır, Tapu ahm harcı, KD\' tahlıye ve teshm masraflan alıcıya aıttır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla djğer ilgılilerin (*) bu ga\Tİmenkul ûzenndeki hakla- nnı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ile on beş gün içinde dairemıze bıldinneleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcılı ile sabıt olma- dıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- Satış bedeli venlen mühlet içinde öden- mediği takdirde IlK.nun 133. maddesi gereğince ıhale feshedılıı. Taşınmaz aynı yasa hükmünce yenıden satışa çıkanlarak IlK.nun 129 2 maddesi hükmünce en çok fiyat verene ıhale olunur. Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelım yatırmamak suretiyle ıhalenin feshme sebep olan tüm alıcılar ve kefillen, teklıf ethklen bedel ile son ihale bedeli arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt faızınden müteselsi- len mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faızı aynca hukme hacet kahnaksızuı dairemizce tahsıl olunacak. bu fark, varsa öncelikle teminat bedelınden alınacaktır 5- Şartname, ılan tanhinden itibaren herkesin görebılmesı için daırede açık olup masrafı verildiği takdirde ısteyen alıcıya bir ömeğı göndenlebılır 6- Satışa ıştirak edenlerın şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak ısteyenİerin 1999 484 Tal. sayıh dosya numarasryla müdürlüğümüze başMirmalan ilan olunur. 2 5'2005 (*) llgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın: 24063
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog