Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

L A R I ALACA BlR ÖFKE Hikmet Çetinkaya Çaj Pazaiamı A.Ş Tükocagı Cad. No 39 41 '"4334 Cataloilu-banbulTel (212(514 0196 Cumhuriyet Cumhuriyet K I TA P L A R I BALKANLAR Mustafa Balbav Çai Pazarinm A.Ş TürkocaJ) Cad NoJ9'41 (34334lOgalogh-IsonbulTd (212151401 % S 2 . YIL SAYI: 29086 / 5 0 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 MAYIS 2005 PERŞEMBE AB'nin, Türkiye'ye tam üyelik dışında bir formül bulunabileceği yönündeki mesajlan arttı Özel statüye doğru BAYKAL'DAN ÖZEL STATÜ TEPKÎSt TÜRKİYE KARŞITLARI BULUŞUYOR 'Baklayı çıkanyorlar' IrkçılarYunanistan'da CHP lıden Baykal, resmi yollardan oknasa da dolaylı yollar- dan Türkiye'ye "Tam üye olma düşüncesını bır kenara bı- rakın" denılmeye başlandığını belirttı Baykal "'Şımdi yavaş yavaş dıllennın altındaki baklayı çıkarmaya başlamışlardır. Ne acıdır kı buna evet demeye hazır olanlar da Tiirkiye'de yavaş yavaş çıkmaya başlamıştır" dedı • 5. Sayfada Avrupall neofaşist partılerTürkıye'yı Avrupa'dan kovmak ıçin birleşıyor. Yunanıstan'ın aşın sağcı Chrysi Avgı partısı, yerinı gizh tuttuğu bir bölgedekı kampta Avrupah ırkçılan "Türkiye A\rupa'dan def olsun" sloganı altında bir araya getırecek Partı sözcüsü, kampa yüksek katılım bekledık- lerini söyledi. İRFAN ERGİ'nüı haberi • 10. Sayfada AB Dönem Başkanı Lüksemburg Başbakanı Juncker, uzun ve ucu açık müzakerelerin so- nunda ya üyeliğe ya da başka bir formüle karar vereceklerini söyledi. Juncker'ın, mü- zakerelerin başlatılması konusunda kesin konuşmaktan kaçınması da dikkat çekti. Fransa'daki anayasa referandumu tartışmala- nnın odağında Türkiye'nin yer almasını da değerlendiren Juncker, "Türkiye, tarih ki- taplanmızda bize her zaman bir tehdit ola- rak tanıtıldı. Sanıyorum bu duygu çok yer- leşmiş dunımda" diye konuştu. • 11. Sayfada kurul tirflene kilit Bakû'daki törene Cumhurbaşka- nı Sezer, Azerbaycan Cumhurbaş- kanı Aliyev ve Gürcistan Cumhur- başkanı Saakaşvili de katıldı. (AA) Bakû dan pompalandı Azeri Erdoğan, toplumda giderek yaygınlaşan özel- leştirme karşıtı eylemleri "Ruslar bile özelleş- tirmeyi tamamladı" diyerek eleştirirken son 20 yılda özelleştirilen 188 kurumdan 65'inin fa- aliyetine son verildi, 8*i de tasfiye edildi. Özelleştirme koşullanna uymadığı için 16 şir- kete 1 trilyon liraya yakın para cezası kesildi. EMİNE KAPLAN ANKARA - Başbakan Tayyip Erdoğan, özelleştir- me karşıtı eylemlen "Rus- lar bile özelleştirmeyi ta- mamladı" diyerek eleştınr- ken, son 20 yılda özelleştiri- len 188 kurumun yaklaşık yüzde 45'ınde üretımın dur- duğu ortaya çıktı. Mahye Bakanı Kemal Unakıtan'ın MEB kararı Okul kayıtları öne alındı Milli Eğıtım Bakanlı- ğı'nın, velılenn tatil programlannın etkılen- memesı ve hazırlıkların zamanında tamamlana- bılmesı amacıyla aldığı karar üzenne ılkoğre- tım okullannda kayıtlar bu yıl 1 Hazıran'da baş- layacak. I 6. Sayfada 1 ayda 53 bin verdıği bılgıye göre, özelleş- tirilen 65 kurumun faalıyeti- ne son venlırken 8'ı tasfiye edildi. AKP hükümetı döne- mınde özelleştırmesı yapı- lan 10 kurumunsa "üretimi sürdürme" taahhüdü, 2007 yılına kadar çeşıtlı zaman di- limlen ıçınde sona enyor Mahye Bakanı Unakı- tan'ın, Iğdır Bağımsız Mil- letyekılı Dursun Akde- mir'ın soru önergesme ver- diği yanıt, özelleştirme uy- gulamalanndakı çarpıkhğı ortaya koydu. Unakıtan'ın \ erdığı bılgıye göre. son 20 yılda özelleştınlen 188 ku- rumdan yaklaşık yuzde 45' ı faalıyetinı sürdürmüyor. 8 şırket tasfiye edilırken 65 şirkette faalıyet durdu. AKP hükümetlerı dönemınde "üretim koşulıT'yla özel- leştirilen 10 kuruluşun da 2007 yılına kadar çeşıtlı za- man dilımlen ıçınde "süre- li faaliyete devam" taahhü- dü sona enyor. MArkasıSa.6,Sü.3'te ls t a n ') öl, nefesleri kesen bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği y*V^-ttalya'nınMilanvetngUtere'ninLiverpooltakımlanarasın- daAtatürkOlimpiyatStadı'ndaoynanankarşılaşmanınhenüzl.da- kikasında öne geçen ve ilk yarıyı 3-0 önde kapatan Milan, ikinci yarıda Liverpooİ'un üst üste gelen üç golüne engel olamayınea maçın normal süresi berabere bitti. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca şampiyonu penaltı- lar belirledi. Penaltı atışları sonunda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Liverpool, kupayı havaya kaldırdı. • Spor'da Yargıtay, anadilde eğitimi savunan sendikanın kapatılmasına oybirliğiyle karar verdi Işsizlik tırmanıyor DÎE tarafından aralık- ocak-şubat dönemınde yüzde 11 5 olarak açıklanan ışsizlik ora- nı ocak-şubat-mart dö- neminde 11.7'ye çıktı. tşsız sayısı 2 mılyon 697 bınden 2 mılyon "50 bıne yükseldı. • 12. Sayfada îstanbul 'da caz Festivale adım adım tKSV tarafmdan, 6- 17 Temmuz 2005 ta- rihlerinde duzenlene- cek olan 12. Uluslara- rası tstanbul Caz Festı- vairnın programı bellı oldu. • 14. Sayfada Eğitim-Sen kapatılacak p gelıyor Türkiye'nin sabırsızlıkla bekle- diği Bakû-Tifhs-Ceyhan petrol boru hattı, sonunda devreye gir- dı. Boru hattının vanaları dün Cumhurbaşkanı Sezer'ınkatıldı- ğı törenle açıldı. Sezer, bır düş olarak söz edilen projenin gerçe- ğe dönüştüğüne gururla tanıklık ettiklerinı belirtti. • 7. Sayfada Batman'dapusu Teror saldınsı: 4 şehit Gercüş'e bağlı Yemişlı köyünde dün sabah devnye görevi ya- pan asken araç PKK'lılerce pu- suya düşürüldü. Araçta bulu- nan Uzman Ça\oış Mustafa Ha- kan Aydoğmuş, Jandarma Er Erdem Demır, köy koruculan Süleyman Yalvaç ve Süleyman Kaya şehıt oldu. • 4. Sayfada Ermeni Konferansı Avnıpa iie Hukuk Genel Kurulu, anadilde öğrenim isteği- nin anayasaya aykın olduğu ve devletin herke- se anadilinde eğitim izni vermesinrn mümkün olmadığı gerekçesiyle sendikanın kapatılması karannı aldı. Eğitim-Sen "karar düzeltme" is- teminde bulunabilir. Ancak bu istem de kapat- ma karan alan kurul tarafından ele alınacak. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Yargıtay Hukuk Genel Ku- rulu, "anadilde öğrenimi" sa\oı- nan, yaklaşık 200 bin üyeli Eğı- tün-Sen'in kapatılmasına oybirli- ğiyle karar verdi Kapatma yö- nünde oy kullanan 45 üyenin ka- tıldığı kurul. karanm, anadilde öğrenim isteğinin anayasaya ay- kın olduğu ve devletin herkese anadilinde eğıtım iznı vermesının mümkün olmadığı gerekçesıne dayandırdı. Eğıtim-Sen'ın son umudu olarak "karar düzeltme" isteminde bulunması kalıyor. An- cak bu ıstemı de "kapatüsın" di- yen kurul karara bağlayacak. Eği- tim-Sen, 2001 yıluıın eylül ayın- daki tüzük kongresinde, tüzüğü- ne, "Toplumun bürün bireyleri- nin demokratik, laik, bilimsel ve tarafsız bir eğitimden kendi MArkası Sa. 8, Sü. 3'te yeni gerginlik Ermeni konferansının iptal edil- mesine neden olan Çiçek'in "Bi- zi sırtımızdan vuruyorlar" şek- lindekı açıklamalan, AB'de bü- yük rahatsızlık yarattı. Diplomat- lar, bakanm hedef gösterdiğini ve düzeltme beklediklennı ıfade et- tiler. YÖK, iptal karanm "Yük- seköğretim adına talihsizlik" ola- rak değerlendirdi. • 8. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Dolduruşa Getiren Kim? AKP grubunda hükümetın AİHM'ye verdiği savun- mayı eleştirenlere öfkelenen RTE, iki üç gazetenin "işin içyüzünü bılmeden provokasyonlara alet" ol- duklarını öne sürdü. "Kasıtlı" olarak bu yarayı bu gazetelerin kaşıdığı- nı söyluyor ve tabıı grubunu "Dolduruşa gelmeyin" diye uyardı. Kamuoyunu dolduruşa getiren kim? Kamuoyunu MArkasıSa.8,Sü. l'de Cumhuriyet 'le biriikte... Af Örgütü'nün Türkiye raporu Işkence ve şiddet sürüyor Uluslararası Af Örgütü'nün 2005 yıh raporun- da Türkiye'de reformlara karşın uygulamada hâlâ eksiklıklenn bulunduğu, ışkence ve kötü muame- lenın sürdüğü bıldınldi. Raporda, "Göstericilere aşın güç uygulanması, kaygı duyulan konulardan biri olmayı sürdürdü" denıldi. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Huntington'dan 'Çatışma' Önerisi... Harvard Üniversitesi öğretim Üyesi Samuel P. Huntington, 1993 yılında Foreign Affairs dergisine "Medeniyetler Çatışması mı?" başlıklı bir yazı yaz- dı. Derginin editörleri bu yazının 1940'lardan beri yayımladıkları tüm yazılardan daha fazla tartışıldığı- • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog