Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

r>'Cumhurtye( L ^ KİTA P LA RI GÖZLERÎN POYRAZ Hıkmel (, etınkaya 82, YIL SAYI 29085 / 50 YKr (500 O O TL) fKDV ; nde} O Cumhuriyet KlTOOfeU YUNUSNAD|(H;4B<5)İW;WZAB NADİR NADI 1 < '991 95 rS'CumhuriY^ L*KİTAPL^RI SOUE\ ^"^A^IS^K^ Ç R A B A Ş M A AB'nın Ankara'ya karşı çıktığını savunan ABD'lı tanhçı Huntıngton İslam dünyasına lıa^pefönayı önerdi ı, 'Türkiye istenmiyor' MERKEL YtNE AÇIK K.ONUŞTU BAŞBAKAN ERDOĞAN AÇIKLADI AByoluna engel Almama da vapılacak erken seçımlen kazan ması beklenen Hınslıvan Demokratlanrı hde n Merkeİ ıktıdara gelmelen halınde Turkı ye nın uvelık muzakerelennı ellennden geldı ğı olçude yavaşlatacaklarını soyledı Avnıpa basını SPD tıın venılgısı Turkıye nın de ve mlgısıdır vonımunda bırleştı • 11 Sayfada Başmüzakereci Babacan Başbakan Erdoğan partı hınılunda gundeme getırmedığı başmıızakerecının aduu grup loplantısında a(,dJadı Erdo gan \\\ Babacan ın ekonomıden sorumlu De\ |et Bakanlığı ıle başmuzakerecılığı a\iı anda vunneeegı mesajını \erdı Babacan Hazıne de gorevıraın başında ogrendım Onurlu ama çok zor bır gorev dıve konuştu AB vetkılılen Baba can mukemmel bır seçım vonununu vaptılar • 6. Smfada ^ "Medenıyetler Çatışması kıtabıyla unlenen ABD lı tanhçı Huntıngton Turkıye rnn AB uyesı olamajacağını one surerken yapması gerekenın Ataturk un 6 ılkesmı \emden gozden ge çırerek İslam dunvasına lıder olmavı seçmek oİduğunu sa vundu Huntıngton bunım onundekı engellerden bınnın ıse İslam ulkelerının bu lıdtdıgı ıstememLSi oldugunu kabul ettı "AvrupalüarTurkıye yı ıstemıvor Ellerınden gelen her şeyı yapacaklar Turkıye run uyelığı Avrupa da bolunmelere yol açar dıye konusan Huntıngton ABD run de Turkıye vı AB > ı guçsuz kılmak ıçm destekledığını ıddıa ettı Hunttngton ın Ata turk hakkındakı sozlen veTurkıve vebıçtığı rol dınlevıcıler ara Sinda tepkl varattl OZLEM YIZAK ın haben • 12 Sayfada DÎE raporuna göre Turkıye'de yoksulluk oranı yuzde 28'e çıkarak 20 mılyona yaklaştı AKP yoksul üretiyor 9 0 0 bln a ç Var De\ let lstatıstık Enstırusu 2003 yılı Hanehalkı Butçe Anke tı sonuçlanna gore hazırladıgı Voksulluk Çalışması 2003 un sonuçlannt açıkladı AKP ıktıdannın ılk yılınaa yoksul sayısı 1 mılyon 17 bın arttı Tur kıye dekı voksulluk oranı yuzde 26 96 dan vuzde 28 12 ye voksul bırey sa vısııse 18mılyon441 bınden 19mıljon458bınekadaryukseldı Turkıye ge netınde 894 bın kışının açlık suunnın altında olduğu belırlendı Çalışma IMF programlannın sosyal boyutunun olraadığmı da gozler onune serdı Ucretler erldl Sanayıde valışanlann voksulluk oranı 2002 de vuzde 20 99 dan yuzde 21 34 e vukseldı Bu dunım sana\ıde vaşanan venmlılık artışlannın ucretlenn duşmesı ve yoksulluğun artması karşılıgmda gerçekleştığını gos terdı Işsızlenn toplam nufiıs ıçındekı payı 2002 de yuzde 2 06 lık duzeyden yuzde 3 17 \e ekonomık olarak aktif olmayanlann oranı da yuzde 34 54 ten yuzde 36 70 e çıktı En fazla yoksul tanm kesıraınden çıkarken kırsal ke sımde yaşayanlann 37 13 unun yoksul olduğu ortaya çıktı • 13 Sayfada PATRİKHANEYE BUYUK TEPKt 'Hımuyan şeriat mahkemesV Fener Rura Patnkhanest nın Kudus Patnğı yle ılgılı ıddıalan tartışmak ıçın duzenledığı zırve yı degerlendıren ATO Başkanı Ajgun bunun bır şenai mahkemesı oİduğunu belırterek. Pat nk Bartholomeos un gerçek amacının da eku menıkuğını kabul ettırrnek amacıvla dığer kılı selen toplayıp Turkıve uzennde baskı oluştur mak oldugunu one surdu MHP Genel Bagkan Yardımcısı Mehmet Şandır da doruk toplantı sının Turk mılİetının egemenlığıne karşı mey dan okunıak oİduğunu ıddıa ettı • & Sayfada Dunyanın gozu Istanbulda 3 milyar kişi maçı izleyecek D e v l e r kapiSIVOr Futbolda Avrupa nın en buyuğu bugun Marurk Olımpıyat Stadı nda bellı oluyor 2004 2005 sezo nunda Şampıvonlar Lıgı nde fmale ka dar gelen Mılan ve Lıverpool Olım pıvat Stadı nda kozlannı paylaşa caklar 21 4^ te başlayacak maç h pan\ol Manuei Gonzales yoneîecek Ikl talCim da lddlall Dunyada vaUa şık "'00T\ kanalından ı,anlı yavımla nacak olan karşılaşmavı Turkıye de Star naklen verecek Milan ve Lıverpool un leknık dırektorlen ıle oyunculan dun Olımpıvat Stadı nda vaptıkJan basın toplantılanyla fınalı deĞerlendırdı îkı tarafctaıddıatı1,önusaTak Bızkazana cağız vorumunu vapt lar USporda ONURAIR ÇÎÇEKKIZGIN Uçuş yasağı kaldınldı O n u r \ ı r e uçak lannda teknık ba kım yetersızlığı bu lunduğunu one su rcrek uçuş yasağı uygulayan Hollan da Almanya ve Is v ıçre yasağı kaldır dı Fransa nın da resmı evTak ulaştı ğında yasağı kal dtracağı açıklandı • 13 Sayfada Ermenı konferansı ertelendı Ermenı ıddıalany Ia ıfgîlı duzcnlene cekahernatıfkon feransa sert tepkı gosteren ^dalet Ba kanı Çıçek konferansın mılletı sır tından vurmakla eşanlamiı oldugunu belırttı Tepkılenn buyumesı uzenne konferans ertetendı • 6. Sayfada TURK İŞ GENEL BAŞKANI KILJ£ Sıkı önlemler Holıganlara karşı alarma geçen lstanbul polısı onlemlen arttınrken taraftarlann bulunduğu bolgelerde olasi olaylara karş ambulanslar hazır bekletıldı Emn vet mudurlugu \e THY Ataturk Havalıma nı nagıdecek yolculann oluşabılecek trafık yoğunlugu nedemyle 3 saat once den vola ı,ıkmalarını ıstedı MSporda Dqyakişçiyedeği[ demokrasiye Sabaha kadar eğlendiler Mılan ve Lıverpool arasında ovnaoacak Şampıvonlar Lıgı Fınaiı ıçın tstanbul a akın e den ıkı (akımın \andaslan dun gun bo\ıı ^e gece Taksım IstıUal Caddesı \e Sultanah met te eğJendıler Eğlcnce \erlenni doldtıran taraftarlar takımian lehıne slogan atıpşar kılar SQ\ ledıier Maçı ızlemek ıçın lstanbul a spor dunvasından çok savida unlu de gel dj OlımpnatSıadı ndakıantrenmaoIarıMaradonadaızledLlCFA nındunakşamdu zentedıgı resepsnona \lmama nın efsane futbolcuian Beckenbauer ve Rummenıge nın vanı sıraAvmpa nın onde gelen futboi adamlan da kaüldı (Foğraflar REITERS \P) Se>dışehır ılçesınde ozeüeştırme kapsamında kı alummyum tesıslennde çalışan ışçılere polısın sert mudahalesı sendıkalar ıle de mokratık kıtle orgutlennın tepkısnu çektı özelleştırmenın sosval facıaya donuştuğu nu vurgulayan Turk Iş Başkanı Salıh Kılıç Işıne ekmeğıne ışyenne ulkesıne sahıp çı kanlara dayak atmak demokrasıyle ve ınsan haklanyİa bağdaşmaz dedı • 8 Sayfada SIRİYE \BDİLE IPLERİ kOP\RI\OR • 10 Sayfada HtLAV IN ÎELSEFFMI7DEKİ " ERÎ V • 14 Sayfada TURK SPORCULARA DOPİNG SLÇLAMASI U Sporda GÜNCEL CINEYT \RCAYTREK O aca§ buydu Bu kt dar n VVash ngton n gözu negrmek ç n zledğ uydu pol t kalar elbetle böy le sonuçlar verecekt Sogumaya başlayan I şk len s cak tutmaya çaba I yor Recep Bey m z Turk ye de ge m ş geçm ş h çb r hukumet ABD ye bu denl tes m yet gostermed ve y ne h çb r huku met ABD n n g derek b rakacağ b u ke konumuna • 4rkası Sa. 8 Su 1 de Boğazların yükü hafifleyecek BakuCeyhan Boru Hattı bugun açıhyor Torene katılmak ıçın Azerbaycan'a gıden Sezer, Turk boğazlarındakı geçışlerde tehdıt oluşturan tankerlerın azalacağını soyledı Hıber Vlerkea Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Komşulan mızıBıtı yabagla>acakbırkopra olarak degeriendirdıgımız Baku Tiflis Cevhan Petrol Boru Haltı Kafkasva ve Hazar Havzası nda bolgesel ışbırhğının somct bır or negmı oluştnrmaktadır" dedı Se zer Baku Tıfhs Cevhan Petrol Bo ruHattı naılkpetrolunvenlmesıne denıyle bugun Sangaçal Terraına L nde duzenleneı.ek torene katılmak uzere Azerbavı.an Cumhurbaşkanı llham Ulvev ın davethsı olarak dun Baku yagıtn Baku ya hareketınden once Esenboğa Havalımanı nda açıklamalarda bulunan Sezer tore ne Cumhurbaşkanı Alıvev ın yanı sıra Gurcıstan ve Küzakıstan cum hurbaşkanlan \e dığer bazı ulkele nn temsılcüeruıın kanlacagını ıfade ettı Sezer şunlan kavdettı "Turluye 21 vnzvüın ipekYolu olarak snnaUe Doğıı Batı Enerjı Kondoro nnnenonetnbbıleşenıııiolnşti] ran Baku TıflisCevhan Petrol Bo• Arkası Sa.8 Su 5 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog