Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

2 4 MAYIS 2005 SAU CUMHURİYET A<L Fikret Dağlıoğlu post a (5 eumhuriyet.coin.tr SAYFA t SOZ OKURUN Faks: 0 212 513 90 98 19 Mayıs ve çağdaş eğitim tatürk. Cumhunyeü gençlere emanet ettı. Çünkü insanın hayat devrelenııde gençlık en \iiksek ideallere sahip bulunuyor. Hangı ülke (ocuklannı geleceğe lyı hazırlarsa, onlar mutlu sona ulaşır. Eğıtım durumumuz hangi yönde gelışıyor'.' Çağiar değiştigi halde, kafalar değışmiyor. Niçin? Eğitimde bihoik hatalar yapıyoruz. Bırkaç örnekJe somutlaştınrsak: 4 • Çağdaş bir ülkede, devlet dm eğıtımı yapmaz. Çocuklar safsaîalarla karşı karşıya getinlmenıelıdır. Büinısel düşünüşii hâkim kılmak esastır. Bıiını, gerçeklerden ve olgulardan hareket eder. Okullarımızda okutulan din dersleri, özgür düşünceyi engeilediği için. bilime zarar verir. îmam ve hatıp yetişitirme işı lüzumsuzdur Pedagojiye göre: Ahlakı, felsefeden alıp. dine bağîamak tehlikehdır. AhJak konusu felsefecilerin işidir Dinei ıle felsefecinin ahlak anlayışlan faklıdır. Dınciye göre dans, yataktakinin ayakta olan şeklidir. Felsefecıve göre dans, yaşayan bır sanattır. Dın elemanlannıa ögretmen olarak görevlendirilmesi, pedagojiye aykındır. Öğretmenın felsefi amaçlanna yabancıdır. Bilimin ışıgından kaçarlar. • Çağdaş eğitim felsefesine göre: Çocuğa 18 yaşına kadar hıçbir din telkininde bulunulamaz. Muhakemesi geliştinlerek aklının olgunlaşması sağlanır. Ondan sonra serbest bırakıhr. Çocuk ısterse bir dim seçer. Hıçbir dini seçmeyebilır. Önemli olan tnsan oimaktır. Oysaki bız, dın dersleri, Kuran kursian ve bazı yetişkınJenn zararlı tdkınleriyle çocuklan çagdışı eğıtime zorluyoruz. dincıler ve bilimciler dıye iki tip tnsan yetişiyor. Eğitimın hangı yönde gelışeceğı belirsiz haldedır. • llköğretim okullannda Tanhi çağlar şeması çarpık sıralanmıştu". Ortaçagdan sonraki çağlar, yeniçağ ve yakmçağ olarak bdırttlmektedir. Doğrusu ise, RönesansAydınlanma ve diyalektik çağ olması gerekıyor. Ünıversitelerde genel ve eğitim felsefelennin gereğı gıbı işienmemesı gaflet uykusunu dennleşnrırken, eğitimın de dejenere olmasına neden oluyor. Çahil kalma hürriyetı hıç kımseye tanınamaz. Eğitim sorgulanmalı. Çağdaş eğitim sisteminde, beden eğıtımi genel eğittraın temelini teşkil eder. Beden eğitimini düzene koymamış bır eğitımin, başansından söz ediienıez. Ermeni soruııu T Murmza YILD1RIM Onurumuza sahip çıkalım... ilindiği eibi, önce HoUanda, arkadanlsviçre. Almaırya v« Fransa, Turk şirketi Onur Aır'e uçuş yasağı koydıüar'.. Bt/ım Brüksel lahanalan, HoUanda Montafonhın \ e Amerikan nıandakn korosundan tıs yok. Her şeyi bılen bu köşe taşlan \e medya kuşian anlaşılan Hollanda'yı, lsvıçre'yı ve ötekıleri haklı buluyorlardı. Tıpkı 30 bin kişinin katilının yeruden yargılanmasınj ve salıverilmesini ısteyen Avrupa dayatmalanna hak \ erdikleri gibi!.. Bunlar bır kere yerli olan, bizim olan her şeye karşı. Yabancılara ise, hayran ve kurban. Devletin ehndeki kunıluşlann bırer btrer haraç mezat elden çıkanlmasma çanak tutmadılar mı bu çanak yaiayıcılar0 Son kalan Eregti. Seydişehir, Tekei, Telekom, Tüpraş, Türİt Hava YoOan'nın derhal saülmasını ıstemıyorlar mı? Adeta bızim toplumu, dognı dürüst, hiçbir şeyı yapamayacagımıza ınandırmak ıstıyorlar!.. Bütün destekler yabancıya verilirse, kendı kurumlanmız ıçten dıştan engellentrse bunun adı serbest rekabet mı oluyor0 Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı M Babacan. Aruk > erli şirket. yabana şirket aynmı vapnıayjç^ğiz" diyor. Bunun aniamı yerli şırketlen korumasız bırakarak güçlü yabancı şırketleri desteklernektır. Onur Air'e yapılanlar yabancılaria rekabet edebilen başanlı bir Türk şırketini yıpratmaktır Aldıklan uçus yasağı ile yapacaklanrtı yapmışlardır. Yolculan ürküterek, korkutarak. Onur ,\ir'e ve Türidye'ye verecekleri zaran vermişlerdır. Karan geri alsalar bile, zarann telafisı çok zordur. Onlann hedeflen Türiderin ve Türkiye'nin ehndekı her şeydır. Türkiye'nın bütün kaynakJanna ve değerlerine göz dıkılmiştir!. Hedefleri yerin üstündeki sudur, yenn alündaki "bör'dur. Kısacası topraklanmız ve bütün değerlenmızdır. Ild adım ilen, bir adım gen atarak denemelerini sürdürüyorlar!., Sıra onurumuza dokunmaya gelmıştir. Var yok yere "Türkiye seninle gıınır dujHTOr" diye bağırmakla olmuyor Türkiye'nin ganır duyduğu kamu ve özel kurahışlanmıza ve rüm değerkre sahip çıknıanuz gerekht>rt ürklerk Ermeniler arasında 1891 \inndan 1921 yılına kadar iç sa^aş vaşanıruş, en s«n 1920 yılında Knuenilerte aramızda Gümrü, 1921 \itanda Kars Antlaşması irnzatannıış ve her iki taraf. birbirlerini af ve ibra ednişlerdir. Gümrü ve Kars andaşmalannın 15. maddesi şö\1edir: ,Vkit hükümederden her biri bu nıuahedenamenin imzaam müteakip Kâfkas cephesinde Erzunun dahil harp neticesi ularak ika olunan cinHvet \e cünhaiar hakkında diğer taraf tebaasına mahsus olnıak ü/ere bir afn unıunıi ilanını taahhüt ederler." Ankşılacağı üzere Türkler ve Ernıeniler birl>irierini af ve ibra eonişlerdir. ErnieıülerİJi sovkının iddiasuıda bulunmalan yersizdir. l luslararası anttaşmalara uymak gerekir. Be'rsan OZCAS Sıra Trakya'da 1 evre ve Orman Bakanlığı'nın A görevleri nelerdır? Bıidığım kadar, yı her yönden temız tutmak (hava, güriiltü, her türiü maddı pislikten korumak), yeşili konımak. betonlaşmayı önlemek. Pekı bizım Sayın Bakanımız ne diyor? Güzelım Gelibolu ve Eceabat gibi tarihı eserleri ve yeşili boi bir bölgeyı, turizme açmak yani buralan betonlaştırmak. her türlü kirliliğe olanak tanımak. ÇanakkaleIstanbul sahilleri yazlık sitelerîe esasen kapatılmış ve kirletiimış, ayçiçek tartalan satışa çıkanlmış. Kjsaca ,\nadolu'nun en gü2el yerieri turızm ugruna betonlaştınhnıştır. Sıra Trakya'ya gelmış. Yazık. Yapılacak iş bakanJığın ismıne yakışmıyor. Turizm Bakanı böyle bir teşebbüsle bulunsa, Çevre ve Orman Bakaniığf nın karşı çtkması gerekir. B Cumhuriyet belgeliği inıarVazar Mustafa tzberk, Cumhumrt gazrtesinin 25 yıldır v^ımlanan s^ılannda \er aian vazı vehaberierden "Kesik Belgeliği''' oluşturdu. Cumhuri>W jja/^tesine ait 5000 kes© içeren "tzberk Beigdiği*' Minıariar Odasının YUdız'daki lstanbul Büyükktnt Şubesi'nin kitaphgında rHilunuyor. Beigeliğe geiecek \iUann kesikkri de beUi araJıklariı eklenecek. Belgefik Boğa2içi, Haliç. L hşını. Gökddetıler, Kent, KüJtür, Çe%ne, Deprem, Bedrettin Dalan Dönetni, Recep Ta»ip Erdogan Dönenıi, Iütunıbüim, Türkçt ana ba^bklanndan oiuşuyor. (Fotoğraf: ÖZLEM GÜVEMLİ)" S M Atay OFL4NLI ELEŞTÎRİLER • Sa>m Tüktamış Ateş'in, yazüannda savunduğu görüşlerin kinıi zaman yvterince açık olmavıp çetişkib izkninıini vermesi nedenhle kcndisinc şöneltikn eleştiriJere sütununda yanıt \erdtgine tanık oluyonız. \azann KemaİKt ve Cumhuriyef ilkelerini benimsedigi inancından yota çıkarak, dognısunu söylemek «erekirse beninı de tereddüde düştüğüm bazı görü^kri ulmaşrur. Son "Merkez Sağ" yazısında otduğu gibL Ateş'in bu yazısında, .VKP'yi "nıerke/ sag" parti olarak değerlendinnesi yadırganmaktan öte son derece düş kıncıdır. üzücüdür. Bir partinin içinde "sağ ve tslamcı unsurlann bir arada olması" başka, ama uygulamasinda tslanıcı olnıası çok başkadır ki, AKP poiitikasının \t uygulamaknmn istam çizgisinde olduğunu görmemek mümkün değüdir. Bu nedenle Sn. Ateş'in " ~ ama u> guladıklan politikalar ve dile getirdikkri söy lem nıerkez sağ y a da Bberal bir soyknıdir" saptaması son derece can sıkKMbr. AKP'nîn yavaş ama emin adımlaria ne y^apmak istediği, başta tslami kadroiaşma olmak üzere, meclisteki çoğunluguna güvenerek çıkarnıakta \¥ planlanıakta olduğu yasalar. Anay asayı kendi görüşleri dogruttusunda degi^tirmeye ve laiklik anlayışına vanncay a dek (üm uygulamalanıu nasıl yadsıyabiüriz. Doğrusu Sru Ateş'in gtrçek düşüncesinin ve inancuun ne oidugunu anlanıak zordur, tıpkı hoşgörü anlayışında olduğu gibL Deniz'ler ve Filistin ("i azetenizde Turhan Fevizoğhı'nunyazı .Tyazdıgı Deniz'ler ve Fiüsün isinıli dizisinde bazı nıaddi ve tarihi yanlışhkkr tespit ettim. Bunlan gazetentrin say gınlığına ve tarihi sonımiuluğuna duydugunı saygıdan dotayı bu yanttşlan iznintzk dü/f Itnıcyi gerekb gördüm. Zira, anılar onu y^şay anlar için ne derece önemli ise, insanlar için de o oranda önemlidir. \aşadikça göriiyoruın ki; insanlar ba^kalannın anılanndan ziyade keodi anılan olarak yaşannuşian anlaıtnaktadır. E\et biz Filistin e söz konusu arkâdaşiarla ghtik. Ama, ben bu arkadaşiaria gitmeden önce alü ay tek başnna Suriye Devleti'ne bağta £1 Saika Fedai Orgürü'nde bıılundum. Söz konusu arkadaslar oraya benim öncülüğümde gittiler. Turan Fcyizoğiu'nun yazdığı gibi görüşmeJeri Mustafa Gürkan ve Taner kutiay yapmadı. Saika'nın Başkanı Yusuf El Zaim'in ya\«ri El \asir ile görüşnıeleri dognıdan ben yapaın, Yanımda İngilizce konuşmalan tercüme eden Mustafa Zulkadiroğlu bulunuyordu. Burta rağmen riim görüşmeler arkada^lann akuğı kararlar üzerine yapüıyordu. Yetkilikıie en son görüşme Baas Partisi'nin Suriye böfge sorumlusu Refik Adil ik yapıkü. Bu görüşme süiırasında El Yasir bana "Onünıü/deki günlerde partinin kongresi ynpdacak, askerler kon^re sürecinde darbe yupabilir. Bu nedenle sizleri konıyamaz duruma düşertz ve bu sorumluluğu taşıy amayız. Arkadaşlann Türkiy eye drinsünkr. Sen kendi karannı vermekte serbestsin. Çünkü örgütümüzün bir üyçsisin"" diyerek yurdumuza dönmeoıtzi tstedi Böy kce arkadaşlarta ülkenüze dönmek zonında kaklık. Eeyizoğhı'nun bearttiği gibi Suriyıe'de bir ic savaş çıkmadı. tç savaş dediği sey 9 Eyiül 1970'te t rdün'de Amman yaknunda bulunan FÜRtinK mültecilerm kampının Kral Hüseyin tarafından bombalanmasıdır. Yani Fıiistiniifcrin dediği Kara Eylül olay HÜT. Ben tüm bunlan anılanmı içeren "Ölüınü Paylaşülar Ama" isiınii kitabımda yazdını. Tarihe duyduğum saygıdan dulayı bu açıklamanun gerekli sekilde degeriendirüeceğini umuyorum. Deniz BA.\OĞLİ • Utudağ Üniversıtesi Işletme Yüksek Lısans öğrencisıytm. Cniversıteye başladığımdan ben yakJaşık 56 yıldır düzenli olarak Cumhuriyet okuyorum, gazetemden çok memnunum. Yalnız son günlerde gazetede yer alan aşın rekiamiardan şıkâyetçıyım. ÖzellikJe 2. sayfadakı Olaylar % Görüşler bölümleri e bazı günler reklam dolayısıyla yayımlanmıyor. Mustafa DVRSA MuratŞAHtN M. Zihni ÇETİNER Firmamızm kurucusu Fehrni Gerçeker'in babası Raif Mecdi Gerçeker'i kaybettik. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. FGP P r o d ü k s i y o n Değerli çalışnıa arkadaşımız Degerli çahşma arkadaşımız YUSUF ERTUĞRUL SÖNMEZ'i kaybettik. Acunız sonsuzdur. Merhumun ailesi ve yakınlanna başsağlığı dileriz. YUSUF ERTUĞRUL SÖNMEZ'İ kaybettik. Acımız sonsuzdur. Merhumun aüesi ve yakınJanna başsağlığı dileriz. CUMHURİYET GAZETESt ÇALIŞANLARI CUMHURİYET REKLAM SERVİSİ TC KÜÇÜKÇEKMECE 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN SÜLEYMAN SEVİNÇ'E İLANEN TEBLlGAT Mahkememizin 22.03.2005 tanhiı karan ile Diyarbakır ili, Dicle ilçesi, Çelebı Mah. c: 2 h: 55'te nüfusa kayıtiı Fanık ve Gülüzar'dan olma 10.05.1962 D.lu Süleyman Sevinç vc aynı yer nüfusuna kayıtiı eşi Abdullah %'e Zalıha'ıian oima 10.09.1964 D.lu Bahnye Sevinç'ın aile bıriiğiniB tcmelınden sarsüması nedenı ıle boşanmalanna ve taraflann müşterek çocuklan 01.01.199i D.lu Kıymet Sevınç'in velav'ettnın anneye verilmesiae karar wrilmiştir. Küçiik ıle baba arasında şaksı ılişkı kunılmasına yer olmadığına, Harç, yargıtama gıden ve avukatlık ücretınin dav'âlıdan alınmasına, Küçüfun gıdenne katılması ıçın da\^ tanhınden ılıbaren tedbır ve ıştırak nafakası olarak her ay 75.00 YTL'nin davalıdan alınıp davacıya veriknesıne, Daha önec duruşma gününü bildinr açıklajnah da\a dilekçesi de davalıya ilanen tebliğ edilmiş oldufundan bu ılanın yavimlannıasından ıtibaren 15 gün sonra gerekçeli karann davalı Süleymaıı Se\inç'e tebiiğ edilmiş saydacagı ve bunu takip eden 15 gün ıçensmde karan tecn>T2 edebileceğı, aksı halde boşanma karannın kesınJeîeceğı davalı Süleyman Scvinç'e ilanen tebliğ olunur. Basın: 23798 Esas No: 2003/2067 Karar No: 2004/245 E*as No: 2 0 0 4 / 5 4 Davacı Nikola Vakelopulos vekili Nefise ÜNGÖR larafındadavalı Hidayeî Cemil KAPLAN aîeyhıne mahkememızde açılan ızalei şuyu davasuun yapılan açık yargılamasında, adresı tesptl ediletneyen bu davulıya dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen (ebliğine karar venlmekle: Adresı tespit ediletneyen davalı Hidayeı Cemıl KAPLAN "ın duruşma günü olan O4.05.20O5 tanhınde saat 10.50'de Bozcaada adlıyesınde hazır bulunması ve>a kendısinı bir vekılle temsil ettinnesi aksı takırde yaıplamaya yokluğunda de\pam edilecegı ve karar verikceğj dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğı yerine ge<;eriı olmak üzer 7201 sayılı tebligat kaaımunun ilgilı hükümJeh gereğince ılan olunur. (Basın. ] 7209) BOZCAADA SLXH HUKUK HAKİMLİĞtlVDEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog