Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 MAYIS 2005 SALI 8 ıstanbul Edırne Kocaelı Çanakkale Izmır Manisa Aydın Denızlı Zonguldak HABERLERİN DEVAMI Y Y Y Y PB PB 21 25 23 23 28 30 PB 30 PB 29 Y 17 TURKİYE Sinop Samsun Trabzon Giresun Ankara Eskışehir Konya Sıvas Antalya Y Y Y Y Y Y PB 21 Adana 21 Mersin 24 Dıyarbakır 21 Şanhurfa 20 Mardın 21 Siırt 22 Hakkân PB 28 Y 22 Van Kars PB PB Y PB Y Y Y Y Y 29 24 25 31 29 26 20 21 19 Tum yun parçaıı /e bulutlu. Marmara, Iç Ege gotler yores içAnadcku Karadentf. Dogu ve Guneydoğü Anadotu tsotgefen ıie Antalya ve Kahramanmafaş çevneien saJanak ve gotı guruitülu sağanak yagışît geçeeak. Hava scakiıgt yurdun ıç ve £fo§u kesımlennde bfaz azaıacak. cfı§et yenerde onemiı bır deuişıMık otmayacak > Çc* bu'ut'u Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Briiksel Pans Bonn Münih DIŞ Y Y Y Y Y Y Y Y Y 1b 18 14 21 16 15 17 18 15 Berlın Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına Zürıh MERKEILER Y 18 Y 27 PB 26 Y 24 PB 27 Y 21 PB 24 PB 27 Y 14 Moskova Aşkabat Astana Taşkent Baku Bışkek Tiflıs Kariıre Şam Kariı y Y PB Y A Y 28 27 23 28 29 22 B 21 PB 31 PB 30 Sulu Kar Q Aç* Pa"çaiı DUHJtkj Ya^murlu G U N C E L CÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada Denktaş'tan kurtulmaktan geçiyordu. MA Talat'la, referandumda evet demekle Rumu parmaklannın ucunda oynatacaklannı sandılar. Artık Rauf Denktaş yok. Yok ama, Kıbnslı Türklerin önündekı sorunlara peş peşe yenılen ekleniyor. ••• Talat, Yunan gazetesine verdiğı demeçte, adeta yalvar yakar. "Kıbns'ın yeniden birieşmesiniarzu ettiğimize 'lütfen artık' inanın" diyor Talat'ın son derece olumlu bır gelışme dedigi, büttin gücüyle destekfediği olayda; 32 bin Kıbrıslı Türk Rumlann başka btr hesaba bağlayarak dağıttığı pasaporta koştu. Güney Kıbns Yönetimi, Rum pasaportu alan Türklere, şımdi "Mademki artık Kıbns Cumhuriyeti vatandaşıstnız. öyleyse Kuzey Kıbns 'ta eskiden (1974 Banş Harekâtı'ndan beri) Rumlara ait olan emiakte oturmanız hem yasal değil hem de etik. Buyurun mahkemeye" dıyor. Rum malı kullanan Türkler aleyhine açıfan davalar gıderek çoğalryor. önlem alınmazsa (veya almamazsa) KKTC'de bu rakamın giderek çoğalması olası. Talat'ın Rumfara yönelttiği karşı tehdit tse hayli eglenceli; "Mdada seröesf geçişter tehlikeye girer ha " d îyor ama... Ne korkan var ne de dıkkate alan! • *• Ankara hükümetinin Talat'ı ne kadar önemsediğı de ortaya çıkıverdı. RTE'nın Moskova'daki üçlü zirvede Annan Planı zemininde görüşmelere başlanılması için Papadopulosla anlaşmaya vardığını gösteren haberlerTafat'tasoğukduş etkısi yaptı. RTE böytece bugüne kadar izlenen uygulamaları ve yöntemlen ve kuşkusuz Talat'ı bır yana atıverdi. Çaresiz kaldı Talatçık; hop oturdu hop kalktı, ama anavatan saymadığı, komşu ülke gördüğü, göstermek istedıği Türkiye'ye RTE'nin Kuzey Kıbns'ı atlayarak Güney'ie uzlaşmaya girişindeki sakatlığı anlatmakıçın "70 mityon Türkıye, 70 binlik Rumlaıia muhatap oldu. Peki Talat nerede?" diye demeçier veren Serdar Denktaş gönderdi. Sonuç; Talafla Rum da oynuyor, Ankara hükümett de... *•• Emlak davalan daha Öncekı hükümetlenn yıllarca direnmesine karşın RTE hükümetinin AB'den tarih alma aşamasmda Loİzidu'ya bır mılyon dolar tazminat ödemesinden sonra birden alevlendi. Şu anda AlHM'deki 100 kadar davada Kıbrıslı Rumiar "Avrupa vatandaşlanmn" mülkleri işgal ettiğj gerekçesiyle Türkiye'den yüklü tazminat istıyoıiar. Oysa Güney arşivindeki mevcut evrakta Kıbns'ın hemen her yöresindeki Türk vakıf mallannı Rumlann sahte evrakla ele geçirdiği yazılı. örneğin kapalı Maraş'ın büyük bölümü Türk vakıflanna ait. Rumların emlak konusundaki saldırılanna karşı etkili olacak vakıflarla ilgıli karşı girışimı Türk tarafı nedense iştetmiyor. Çözüme engel Rauf Denktaş köşesine çekildi, ama Ankara hükümetiyle birlikte çözüm için ne istenilirse vermeye amade Talat'la işler bîr türiü yoluna giremiyor. Direnişe dayak B Baştarafı 1. Sayfada Polisın kurdugu ön barikatı aşan ışçi yakınlartna polıs copla müdahale etti. Bu sırada 6 kadın baygınlık geçirirken, bazı ışçUerin eşleri de kendilennı zırhlı araçlann önüne atarak poüslere engel otmaya çalıştı. Müdünyete kadar giden 3 firmadan bınnın yetkiiisinın haddehane bölümünü gezmek istemesi gerginliğı daha da artîırdı Anorpasta bolümünde de ışçıler. yetkililenn ınceleme yapmasını önlemek amacıyla bÖlüme toz hava vererek, görüşü en ait seviyeye indirdıler. Güvenlik güçlennin biber gazı ve göz yaşartıcı bomba atması üzenne ortalık savaş alanına dcndü. Fabrika ıçınde çıkan arbedede 23 polıs, 30 işçı çeşitlı yerlerinden yaralandı. Yaralılar, Seydışehir Maden Deylet Hastanesı'ne kaldınldı. Özelleştırme Idaresi yetkilüennın "Olaylann sorumloluğunu üstleneraeyiz" sözleri üzenne ahcı firmalar ışletnıeyi terk ederek Mana\gal Oymapınar Barajı'na dogru yola çıktılar. Fabnka bahçesinde toplanan ışçıfere seslenen Çeltklş Sendıkası Şube Başkanı Muharrem Oğuz, amaçlanna ulaştıklannı belirterek evlemı sona erdirdı. Oğuz, "Kararh mücadelemizin, haklı davamızın sonucunu aldık. AKP mesajımızı aidı. Hiç kimse burayı kolay kolay alıp satamaz. Sonuna kadar mücadelemiz sürecek" dedı. Işçiler daha sonra Türk ba\Taklanyla birlikte kent merkezine doğru yürüdü. Direnişe CHP millenekillen Atllla Kart, Nezir Büyükcengiz ve çok sayıda sendıkacı da destek verdi. GUNDEM M.STAFA B L A ABY ÇÎÇEKTENSAVUMMA Hükümet: İdeolojik ANKARA (Cumhııriyet Burosu) Bakanlar Kurulu, iîzeileştirme kapsamındakı Konya Seydışehir Alüminv'um Tesıslen'nde 53 kışuıii] yaralanmasıyia sonuçlanan eylerni "ideolojik" oiarak niteledı. Hükümet Sözcusü Cemil Çiçek, komunıst ülkelenn bıle özelîeştırmeiennı tamanıtadığuıı belirterek **Meseleye, ideolojik yaklaşmak yerine, dünyadaki olup bitenleri biraz daha anlayarak yaklaşmak gerekir" dedı Cemil Çıçek, Bakanlar Kuruiu toplantısuun ardından gazetecilerin sorusu üzenne, Türkıye'nin özelleştirmede en başansız ülkelerden olduöunu söyledi. Çiçek. "Komünist ölkeler bile her şey devletin elindeyken özelleşfirnıelerini tamanıladı, bİ2 halen bu tartışmalan yapıyoruz" dedı. k.onuşmasında PTT'ye atıfta bulunan Çiçek, bir zamanlar yalnızca " T " s i 2025 milyar dolar eden kurumun geç kalmadan ötürii hem değennı yıtirdiğinı hem de zarannın bütçeden karşılandığını söyiedi. I Baştarafı 1. Sayfada şundan art arda alanın sorunlanna iltşkin açıklamalann geldiği günlere denk düşmesi kaderin bir başka cilvesı. Türkiye Ziraatçtlar Derneği'nın buğday raponj özetle aktanlacak gibi değıl ama, birkaç başlığı paytaşalım: Türkiye'de buŞday ekim alanı azalıyor. Rekolte kilitlenmiş duaımda. Konya Ovası'nda yüzde 50'ye varan uretim düşüşü söz konusu. IMF polıtikatan tanm sektörunü olumsuz etkiledi. Hükümetler IMF'ye venlen sözlen yenne getirmekten, tanmsal üretimı arttırmaya fırsat bulamadı. Ithalattaki artışta birlikte buğdayda kahcı birdışa bağımlılık tehlıkesı var. Ziraat Mühendislerı Odası 21 Mart Dünya Süt Günü nedeniyle bır süt raporu açıkladı: Sektörün yüzde 80 'ı kayıt dışında. Süt üreticiden tüketıciye giderken 5 kat zamlanıyor. Türkiye Ziraat Odalan Biriiğı Başbakan'a 5 maddelik bir sorun paketi sundu: Suğdayda TMO devrede olmalı, sütün tüketiciye ulaşması saglanmalı, sigorta sisteminden tanm da pay almaiı, gübre ve mazot desteklenmeli. Sorunlar raporiara sığmazken Güçlü ile Coşkun'a bir 'fiai'ler oldu. Dedi Güçlü: Üreticibiriiklenninroiüartmalı.Pazaraonlarda doğrudan ulaşmalı. Söyiedi Coşkun: Haller bentm sorumîuluğumda, ağzı olan konuşmasın, Aldı Güçlü: Biz nallere doğrudan karşı degiliz. Üretici biriıklerinin çıkan yasadan doğan hakkını savunuyoruz. Girişti Coşkun: Ben ayaktayım. Ayaktaysam, benim sorumluluğumdaki işlere ben bakanm. Sözümüz iki bakandan ıçen, sanki tanmm bütün soruniarı bittı; üretim artışı sağlandı, gıda güvenliği, gıda güvencesi soruniarı bittı de iş sadece hallefle üretıcı birtiklerinin yetki gücüne kaldı! Eskiden şöyle övünürdük: Tanmda kendi kendine yeten 7 üikeden biriyiz. Şimdi şöyle dövünüyoruz: Tanmda kendi kendini bitıren ülkelerden biriyiz! ••• Hükümetin tarıma genel bakışına geçelim... Maliye Bakanı Kemal Unakrtan'm mimarlığını üstlendiği yeni bir çorba yasa, affedersiniz torba yasa gündemde. Altı kevgir üstü huni... Yolda akıllanna ne gelirse içine koymuşlar. Ruhu şu: Devlete olan borçların çoğu sıüne... Tanm kesimi hariç! Başbakan bu kesime ilişkin sıkıştınlırsa hemen tırmalıyor: Bekâra karı boşamak kolaydır! Ne dtyelirn? Başbakan'a da toplumu boşamak kolaydır. IMF'yi ve rant çevrelerini boşamak zordur! Bu gidişle Başbakan. özetlikle çıftçi kesıminden ciddi bir kınma" hazır olsun. Bu kınm başka kınm... Oykınm! ankcum(u cumhuriyetcom.tr 5İ kişi yaralandı Eti Alüminynm AŞ'nin özeDeşttnne kapsamına aluımasmı protesto eden 1500 çahşan, kapılara kaynak yaparak kendini fabrika>a kilitlcdi. Çok sayıda tşçi yakını da fabrika önünde toplandı. Polisiü kurduğu barikatı aşan işçi yakınlanna polis copla müdahale etti. Bu sırada bazı kadıolar baygınlık geçirirken. bazı işçilerin eşleri de kendilerini zırhlı araçlann önüne atarak polislere engel olmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin biber gazı \t göz yaşartıcı bomba da kullandıği olaylarda 23 polis, 30 işçi çeşitli yerkrinden yaralandı. ı t'oıugraflar: AA) AL GÖZÜM SEYREYLE IŞIL OZGENTÜRK Sil baştan • Baştarafı Arka Sayfada Anlaşıian herkesin başı belada, cn çok da yazar çizer takımımn... Çok açık btr biçimde görülen o ki. benım şahsen bir turlü anlayamadığım, de%îetin yiiksek menfaatlan için kırk vıl öncesine döııüp yazdıklanmızı, çızdiklenmizi öncelikle kendimiz sansür etmeye başlayacagız. Çünkü bu yüksek menfaatiar açılımı her savcıya, her valiye, her kayrnakama göre degışen bır şeydir. Şaşırtıcı. neredeyse komik, ama insanı penşan eden uygulamalan, bu ülkenın son otuz yıltnı ya^ayan herkes bdleğirti şöyle bir yokladığında hemen anunsayabilır. Şimdi yazaıken anımsadım, Belge yayınlannın editörii rahmetli Ayşe Zarakolu, her kJtap yayımladığında, bir de ba\ul hazırlamayı iş edinmiştı, mahpus günleri için. Senaryosunu yazdığun "Su da Yanar*1 fılminin macerası da ılginçtır. Fikn, aylarca oynadıktan sonra anstzın de\ letin denn menfaatlannı gözeten vali tarafmdan yasaklanmış ve böviece smema tarihine geçmiştir. Sevgili Handan Ipekçi'nin "Büyük Adam Küçük Aşk" filminın de böyle bır yasaklarırna macerası \ardır. Bunabaşladıknu, sayfalar yetmez. Bent tizeo de rjtr.rveTriderr başa dönüyoruz.T^ma belkı de bunu hak ettık. Kadınlar ve cinsellik a>Timcılığına uğrayanlar dışuıda pek kımseden ses çıkmadı. Eh başa gelen çekilır. Hep birlikte çekeceğiz. Gelecek orı yılı da böyle geçırinz, Türk'üz ya... Iki tleri bırgeri!.. isilozgenturkia superoniine. com 'Bu mantıkla olmaz' Seydışehir fe giden CHP heyeti 'Türkiye ekonomisinin temel direkleri bir bir elden çıkartıhyoK Bu mantıklayapılan özelleştirmeye karşıyız' diyerek işçilere destek verdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Seydışehir Alümınyum Tesıslen'nde polisın ışçılere yönelik müdahalesi nedenıyle çıkan olayiar üzenne CHP Gnıp Başkan\ekılı Haluk Koç başkanlıgındaki bır mılletvekili heyetı hemen bölgeye gıtti. Içışten Bakanı Abdulkadir Aksu'ya emniyet güçlenne, işçıiere karşı "zor kullanmama taiimatı vermesi" çağrısında bulunan Koç, "Aksi takdirde tesislerde meydana gelecek ölüm ve yaralanmalardan İçişleri Bakanı'm sorumlu tutacağız" dedı CHP'lı Koç. parlamentoda düzenlediği basın topîantısında, satışı için 10 Hazıran'da leklif verme süresi dolacak olan Seydışehir A lüminyum lşle(meleri"nde, teklil vermeye hazırlanan 3 fırma yetkilisuıin zıyaıetine, ışçilerin tepki göstermesi üzerine çıkan olaylarla ılgilı bilgı verdi. Hükümetin. bütçe açığını kapatmak, dış borç ödemek için hazır para sağlamak amacıyla Türkiye"nin ulusal ekonomisinin temel direklerinı bir bir elden çıkarttığmı kaydeden Koç, "Biz bu mantıkla yapılan özelleştirmeye karşıyız, Erdemir'i,Seydişehir'i satarak neyi ödeyeceksiniz? Sata sataTürkhe'ji hangi kapıya nıuhtaç edeceksiniz? Bu, Türkiytnin ulusal güvenlik sorunu ile Özdeş olmaya başlamıştır" dedı. Geçen yı I 26.5 milyon dolar kâr eden satışın yok pahasına satıhnasına karşı çıkacaklannı, bu anlamda işçılerin direrüşine destek vereceklerini kaydeden Koç, işçilere "biber gazı" sıkılarak müdahale edılmesmın kabui edilemez olduğunu söyiedi. direni; hakkını kullanan insanlara karşı ıcr kullanılıyor. Burada haksu, hukuksuz, temelsiz, uzun vadede Türkiye'nin yararına olmayacağı belli olan Seydişehir Szelleştirmesi için işçüerin koyduğu direnişi destekliyoruz. Meydana gelecek yaralantna ve ölümden İçişleri Bakanı*nı doğrudan sorumlu tutuyoruz.** Koç, CHP Konya milletvekillen Atilla Kart ile Nezir Bfiyükcengiz'in olay yennden gelışmelen kendilerine sürekli aJctardığun bildirdi. Koç daha sonra Kocaelı Mılletv&kili İ22et Ç«tin \e Edırne Millervekıli Rasim Çakır Ue Seydişehir'e gitti. HüKümet sorumluluktan kaçıyor Çiçek: Ocalan karan yargının ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek AtHMnıntercnstbaşıAbdullahOcalan aılışkm karanyla ilgili bundan sonrakı sürecin, kendilennın karar vereeeği bir konu olmadığını savundu. Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklama yapan Çiçek. Bakanîar Kurulu'nun rnuhtar maaşlannm yüzde 100 arttınlmasını kararlaştirdığını bildirdi. Türkiye'de yaklaştk 60 bin muhtar bulunduğunu belirten Çıçek, Maliye Bakanlıgı tarafindan hazırlanacak karamamenin hızla çıkacağını kaydetti. Çiçek. Öcalan'la ilgili yargılama karannın yargıyı ilgilendirdiğini söyiedi Bir gazetecınin, "TCK konusunda bazı AKP'li milletvekiilerinin tepkisi var. VekiJîer, 'Sa\in Bakan'la görüştügümüzde değişiklikle ilgili kendısi bizı geçiştinyor, Cumhurbaşkanlıgı için geniş mutabakat sağlamayı düşünüyor' diyorlar" demesi üzerine Çiçek, "Anlayana söyledim, lafın tamamı deliye söytenir diye bir atasözü var. Bu sözüm herkesedir" dedi. Koç: Bakaolık sorumlu Bakan ,\k.su*yu olaylann önüne geçmeye çagıran Koç. şu görüşîen dıle getırdi. "tktidann herbalde düğün demek fasıjları bitmiştir, artık ülkenin temel sorunlari) la ilgili görevlerioi vapmaları gerekiyor. Dramatik bir tablo var ve meşru Hazar petrollerini Akdeniz'e taşıyacak olan boru hattının vanaları yann açılıyor ERDEMh ihaleye çıkjyop • A.NKARA (AA) Eregli Demır Çelık Fabrikalan AS'nm (ERDEMİR) yüzde 46 12'lık bölümönün blok salışı içın bugün gazetelere verilecek ilanlarîa ihaleye çıkıhyor ERDEMlR'uı özelleştirilmesi ıçm son tekiif verme tarihı 26 EylüJ 2005 olacak ERDEMtR'in özelleştirme ihalesüıe katılacak firmalann 8 Temmuz'a kadar ön\reterlilik baş\rumsu yapması gerekecek. Toplam 40 mil>'on dolarlık geçıci teminatın alınacağı özeileştirrnede, ihale dolcumanı ?0 btn dolar karşıhğında temin edilecek. BakuCeyhan'da mutlu son ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Hazar bölgesi petrollerini Türkiye üzennden dünya pazarlanna ulaştırmak ıçın 1992'de gündeme gelmesıne karşın temeli ancak 18 Eyiül 2002'de atılabilen BakuTiflis Ceyhan (BTC) Ham Petroİ Boru Hath'nın vanalan yann açılacak. llk petrolün yaklaşık 3 ay sonra Türkiye "ye ulaşması beklenen hatta 40 yıİ bovunca yılda en fazia 50 müyon lon petrol taşınması hedefleniyor. Doğubah enerji koridoru kapsamında, başta Azen petrolü olmak üzere Hazar bölgesinde üretılecek petrolün Ceyhan'a taşmması ve buradan da tankerlerle dünya pazarlanna uiaştınlmasını amaçlayan BTC projesinde sona gelındi Türkıye kesimı için Alanya'da 2 k($l gözaltında \ PROJENtN TEKNİK ÖZEUİKLERİ Maksuıium kapasıte 50 mılyonton >ıl (1 milyon vanlgün). t/ Toplam uzunluk 1730 km. • Türkıye kesımi 1070 km. *'' Çıkış noktası Sangaçal (Baku ,\zerbaycan). yatınm maliyeti yaklaşık 1.4 milyar dolan bulan hatta yann Bakü'da düzenlenecek törenle Hazar 'dan petrol pompalanmaya ba^lanacak. Törene Cumhurbaşkanı ,4hmet Necdet Sezer de katslacak. Projenın Türkiye ayağını anahtar teslımı yapmayı üstlenen BOTAŞ. Türkiye'den geçecek 1070 kılometrelik bölümün yüzde 95'inı bitinrken ;\zerbaycan'daki 468, Gürcistan'daki 225 t/ Vanş noktası Ceyhan \/ Boru çapı 42 ınç ve 34 uıç \/ Dizayrı basıncı 100 bar \/ Pompa istasyonu 1012 l Türkiye 41. • Petrol gravıtesı 330 AP1. , PoNtîka Duragı'na ödül B Istanbul Haber Merkezi Marraara Eğitim Vakn. Marmara Koleji ve Maltepe Ünıversıtesi tarafınL dan düzenlenen ' U1uslararası Kültür Bayramı 2005" etkinligı Mannara Eğitim Köyü'nde başiadı. ElkınlıkJer kapsamında Maltepe Ünıversıtesi tletişim Kulübü tarafından verilen "Zirvedekiler tletişun Ödulleri" sahıpierini buldu. En lyi Politika Programı ÖdıiJu. Kanalturk televızvonunda yayımlanan ve Tuncay Özkan ile yazanmız Cüneyt Arcayürek'in sundugu Politika Durağı programına verildi. kilometrel ik bölümler de tamamlanma aşamasına geldi. Flattm Türkıye böiümündek] tüm çahşmalann 30 Eylül'de bitinlmesi öngörülüyor. Hattan ilk petrolün 3 ay sonra Türkiye'ye ulasacağı, bu süre zarfinda borulann yakîaşık 10 milyon metreküp petrolle doldurulacağı belirtiliyor. Boru hattından 40 yıl boyunca yılda 50 milyon ton pecrol taşmması hedefleniyor. Şirketler anlaşırsa taşuna süresi 10'ar yıl uzaöiabılecek. Türkiye'deki işletme ve güvenliğı, BOTAŞ Intemational tarafindan sagianacak hattUL tam kapasıteyle çahşması durumunda ülkeye yıtlık 250 milyon dolar taşıma geliri getirmesi hedefleniyor. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan cumhurbaşkanlan, yann Baku'da gerçekleştirilecek törende BTC"ye Kazakistan'ın da katılımuıı öngören bildiriye imza koyacaklar. Türk, Azen ve Gürcü cumhurbaşkanlan aynca, BakuTıflisKars arasmda demiryoiu hattunn oluşturuimasına ılişkin anlaşmaya imza koyacaklar. Yeni demiryoiu hatnrun, ikı yönlü ve hızlı tren seferlerme otanak verecek şekilde inşa edilmesi planlanıyor. San kapaklı rakının da sahtesi bulundu ALANYA (AA) 25 kışınin yaşamına mal olan sahte rakj üretimıni. " s a n kapaklı rakı" da önleyemedi. .Manya'da bir eve yapılan baskında piyasaya sürülmek üzere san kapaklı şişeîere doldurulmuş halde sahte rakı ele geçirildi. Yeni Rakı'mn üretici finnası Mey Içki'nin sahteciliğe karşı önlem olarak san kapaklı olarak piyasaya sürdügü Yeni Rakı'nın da taklit edildigi belirlendi. Antalya'nın .AJanya ılçesıne bagtı Mahmuüar beldesinde, jandarma ekiplerince bir daireye baskın düzenlendi. Imalathane olarak kullanılan evde. sahte içki üretmek için kullanılan alkol ve dolum malzemeleri, 50 şişe sahte Yeni Rakı. 12 şışe sahte Tekırdağ Rakısı. boş rakı, cin ve votka şışelenyle şışelenmek üzere hazırlanan sahte içkiler ele geçirildi. Olayla ilgili H.U. (30) ve Ç.C (32) gözaltına alındi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog