Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

24 MAYIS 2005 SALI CUMHUfllYET SAYFA HABERLER ARSEN LÜPEN H o L M S l U N Pİ n>wPMVurit»u. (5OZMNÜN TURHAN SELÇUK Ç.E.VP^SİMDE MÛNDKL DUZYAZI ORHAN BİRGİT izİ DÜRÜST N 4 TABİAILI İSTANEUL EFEKDİSÎ AEDÜIC AİTE kZS IH HARİKULÂDE MACERALARI E . ACSMÎ PtYPİ, JcİHE" Ç Pi KİCİ.TJ"E İLAP»GN MONÛtcL T A K ^ R ^ S B. / Schröder Nede Olunca, Erdoğan?.. SPD, Kuzey Ren Westfalya'da pazar günkü seçımde ağır yenılgıye uğradı. Federal Almanya'dakı ıkttdar partısının oylarının, üstelık kale sayılan bu eyalette yüzde 37.1 e inmesi, buna karşıltk CDU'nun 44.8*lık bır oy oranı ıle başanyı yakalaması, Schröder'in erken seçimi gündeme getimnesıne yol açtj. Sonbaharda bır erken seçım olasılıgı sadece Berlin'ı değil, dünden itibaren Ankara yı da yaktndan ılgıiendiriyor. BerJin'dekı ötekı sıyasal partilerin de sosyal demokratlann pazar günkü yenılgıstnden yararlanmak içın bır erken seçim beklentısi ıçınde olmalan doğaJ görünüyor, Ankara ıse Federal Almanya'da beklenen ıktıdardegışiklığınin Bayan Merkel ı Başbakanltk koltuğuna oturtacağı gerçeğı karşısmda, H\nstiyan Demokrat Parti liderinin söytediklenni yaşama geçtrmesını düşünüyor: "Biz Hınstıyan Demokratlar olarak sıze serbest dolaşımı içermeyen, karar rmkanizmalannda sözsahibi olamayacağıntz, ancak diğer tüm konularda, özeliikle askeri alantarda tam işbiriiğini içeren oıtaklık teklifı yapıyoruz." Bu sözlerin, Bayan Angela Merkel'in Türkiye'ye AB ıçınde önerdıği "imtiyazh orîakhk" statüsünün içeriğıni anlatmak amacıyla soylendığı bılinıyor Demek kı sonbaharda, daha doğrusu takvımi tam oiarak belrrlersek 3 Ekim 2005'te AB ülkelen ıle başlayacak gönjşmelerde bızı sadece "imtiyazh ortak" olarak görmek ısteyen ülkelenn saytsı ıkiye çıkacak, Fransa'nın yani sıra^i'rupa'nın ötekı büyük ülkesi Almanya'da da artık Schröder'in Erdoğan'a verdiğı moral dopınginin yerine, bize Bııiık ıçensınde yerinden kıptndatılmayan, hiçbir konuda görüşü veoyu istenılmeyen, kendisinden sadece gardiyanlıkgörevi beklenilen bır statü ile yetinmemtz önenlecek! YANıSıRA KISIM BÎRDEN ; •„ z? .ı • , , .. ,tvT,r GKZ), Enüne Erdoğan hn Suriye 'deld kıyafetine tepki gösterdi, Türk kadınım temsil etmediğini belirtti 'Laildiğe karşı çıkışın ifadesi' • Cumhuiiyet Kadınlart Derneği Başkanı Şattai Sanhan, Emine Erdoğan 'ın kamusaJ değerleri ön plana alması gerektiğini vurgulayarak "Erdoğan görevini kötüye kullanmaktadır. Bugün iktidarda olanlar hal ve davrantşlanyla tophtmda köktendinabiranlayışın egernen olması için çalışıyor" dedi ANKARA (Cunüıuriyet Bürosu) Cumhunyet Kadınlan Demeğı Başkaru Şenal Sanhan, Başbakan RecepTayvip Erdoğan'ın eşı Emiae Erdoğan'ın Türkıye'yı temsil ettıgi uluslararası toplantılarda türban takmasını eleştırerek "'Emine Erdoğan Türk kadinını temsfl etmiyor" dedı. Cumhunyet Kadınlan Demeğı Başkanı Sanhan, Şam'da düzenlenerı L'luslararası Iş Kadınlan Forumu'na katılan Emıne Erdoğan'm kıyafetıni eleştırdı. Erdoğan'ın bütün resmı kabullere türbanla katılmasını "laikliğe karşı çıktştn ifadesi'* olarak nıtelendıren Sanhan, şunlan söyledı: "Bugün Türkh«'deçok büyük bir kesim, özeüikfc de kadınlar taikliğui ka/amnüanm konınıa\a çalışı>or. Bu, laikligin tehdiı aJbnda. kaybolmakta oJduğunuıı göstergesidir. Bugün iktidarda oianlar bıl ve davraıuşJanyia topJumda köktendinci bir anla\ ısın egenıen olnıası için çaJışnor. Bu anJa>ışı Türkive'nin sosyal yaşamına İşlemeye. faatta bunu resmfleştirmc\t çahşıyorfac Emine Erdoğan'm türbaımta bütin resmi kabullerdekj var oluşu e a s olarak laiklige karşı çıkışuı ifa«fcsidir, bir başkaldınnm işaretidir." EMİNE ERDOĞAN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANIYOR Sanhan, Emine Erdoğan'ın Tiirfcye'yı temsil ettığı toplantılarda ~kamusal değerleri'" ön pîana alnası gerektiğini \wgulayarak şunlın söyledı. "Erdoğan, başbaka* nn eşi olarak gittigi her yerde esas «arakTürkhçCunıhurrvcti'nitansl efnrektedir % e bu tcnısiliyel doğal «arak kamusal alandaki bir görevn yansunasıdır. Erdoğan bu göre•v. k&tüye kuilanmaktadır. Erdoğan "Türk kadınım temsil etmemektedr. Bu.Türkh e'nin lenKüi kinmsıuı<H açık bir hatadır. yanıltmadır. Imine Erdoğan'm kendisi de Türb>e'yi ternsü ettigini düşünüyorsa 1u da onun ^nılgısıdır." Şam'da, geçan cumartesi günü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşiEsma Esad'ın başkanltğftda İSVEÇ'TEKONUŞACAK Eski çamlar bardak mı oluyor? Oysa Başbakan Schröder, daha bır ay önce Berlın'de "Demokrasi, insan haklan ve Islamı uzlaştımn bir Türkiye, etmfımızdaki diğer Müslüman ülkeler için bir model teşkii edebilir. Dotayısıyla istikrar ve güvenlikaçtsından Avrupa için önemiibirkazançsağtayabiiir" demişti. Ve bu konuşma, Erdoğan "ın Türkiye'nin AB üyefiği için sürdündüğü ikili ılişkiler sırasında muhataplannı ikna açısından kullandığı güçlü bir tez olarak da değeriendırilıyordu. Şayet pazar günü Kuzey Ren V\festfalya'da yapılan eyaJet seçarıterinde, taraflar seçmenlere Türkiye'nın AB üyeiığı ıçm de düşündüklennı bır vaat paketi olarak sunmuşlarsa, o zaman sonuçlann Alman genel oyu açısından btzim beklentilerimtzi karşılayamayacağını dagösterdiği soytenebılir. Alman seçmeni pazar günü sandıkbasınagtderken ülke çapında 5 milyon işsızinın yani sıra büyüme hızınciakı yüzde 1 'e düşmenin soaımlusu olan SPD'yi, sol politikadan ödün verdığt ıçm uyarmaktadır. Şansölyenın, partisinin so! kanadı ıle bu yüzden ters düştüğü, kendtsını patnonlarla flört etmekie suçladığı için seçimlere asıtmadığı anlaşılıyor. Parti örgütünün seçimlere asılmaması, yandaş seçmenin sandığa gitmemesıne yol açıyor. Sonuçta Almanya'da seçimin erkene alınmasını önermek, SPD'Iİ şansölye ıçm kaçınılmaz hale ge)tyor. Iktıdann küçük ortağı Yeşilier gibı diğer partiler de erken seçıme hayır demıyorlar. Schröder'in bozulmuş sinırleri i!e yaptığı öneri üstündeki son sözü, Alman Anayasası'na göfe Cumhurbaşkanı verecek, Bunun için de Başbakan'tn yaz tatili başlamadan 604 sandalyeli federa! meclisten güvenoyu ıstemesı gerekecek. 55 üyeli Yeşiller'le biriikte hükümet, mecliste 304 mılletvekılının desteğını taşıdığı ıçın isterse güvenoyunu alabilecek durumda Ancak kanama durmazsa seçtmde hezjmetin daha da büyümesı. ondan da önce ekonomideki durağanlığın bu nedente daha da artması kaçınılmaz. Almanya'daki sıcak yaz, erken seçim kampanyası ıle daha da ısınacak. İyi de o kampanyada özellikle artan işsizlik sorunu içinde Türkiye'nin AB üyeliği başta gelen gündem maddesi olacak. Aslında şu anda da çoğumuz yetennce farkında degilız ama 13 Haziran'da tüm AB ülkelennde yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlen için trak ve reformlann işleyişi gibi iki ana konudan sonra Türkiye'nin AB üyeliği, Almanya'da üçüncü seçim malzemesi durumunda. Ya öteki AB ülkelerinde? Onlarda da "Alalım Hayır almayaiım" türünden bir papatya falı maizemesiyiz. Her Avrupalı seçmenin, elini uzatıp niyetini belirlemek ıçın bır parçamtzı koparmakta olduğunu kaçımızfarkedıyoruz?.. Yakın dostu nezle ya da gnbe yakalandıgı için, Erdoğan ban zatün^ee olmasa!.. Faks: 0 2 1 2 677 08 21 obirgit(« ekolay.net düzenljen Kadjan Türtdye'yi temsil eden EmbM . Erdoğan'n * törban takması büyük tepkı aldı. (AA) .m. ı GüVün 'kadın hakları' sınavı ANKARA (Cumhumet Burosu)AKP'mn türbanlı kuruculanndan Ayse Böhürteruı girişımleriyle ls\eç Parlamentusunda bugün "KadmınTophımdald Roiü: Farktı Perspektifler" ba^lıkJj panel düzenlenecek. Dışışlen Bakanı Abdullah Gül ve Devlet Bakanı Güldal Akşit panele katılarak AKP'nın kadın haklanna bakışuu aniatacaklar. Parlamenterlenn yansuıı kadınlann oluşturduğu Isveı," Parlamentosu'ndaGül ve Akşıt'ın Türkiye 'de kadınlara yöne tik aynmcılık. türban ve namus cınayetlen konulanndakı sorulara \ereceklen yarutlar merak konusu. AİHM 'deb Leyia Şahin davasının yankılan sürerken türban konusu bu kez Isveç'te gündeme gelıyor. Isveç'tekı muhafazakâr demokrat partı MODERAT ıle .\KP tarafından ortaklasa gerçekJeştınlecek panelm koordınasyonunu, AKP'nin türbanlı kuruculanndan Ayşe Böhürler yapıyor Panelde. kadınlann "ekonomik. sosyal ve akademik yaşama kaaümİaruun" ele aluiması beklenıyor. Panelin gerçekleştinleceğı Parlamentodakı 349 sandalyenin l5S"ı kadınlann. tsveç'te 21 kışdıkbakanlarkurulundada 1! kadın bakan görev yapıyor .\KP Merkez Karar Yönetım Kurulu üyesı obn Bdhürler'tn, geçen yı\ 6 Kasun'da Hollanda'da gerçekJeştirdığı kadınlann sorunian ıçerikli panel, tartışma konusu olmuştu. AKP'lı yetkılılenn, (ürbanı özgürlük sorunu olarak sıınup Aüupa'dan destek bulma çabaîan, Türkiye'den kadın haklan örgütiennin tepkisıru çekıyor. Son olarak Bakan Akşıt'ın Bırleşmiş Mıüetler (BM) oturunıunda türban konusunda yaptığj konuşma, kadın örgütlerinden tepkı toplamıştı. UZMANL ARA GÖRE KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL SORUNL AR ÜRETÎYOR Göç aileyi çökerliyor Istanbui Haber Servisi Başbakanlık .«Vıle ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdünekilı Neain A^ar ÇeKk. kırsal kesımden kentlere göç eden ailelerde büviik çözülme ve fonksıyon kaybı olduğunu, sokak çocuğu olgusu, çocuk suçluluğu \e ışsızliğın bu aılelerden çıktığıru söyledi. .\ilem Tiirkıye: Aile Destek PYoje Grubu'nun Istanbul Büyukşehır Beledj>esrnın katkılanyla "Aile Haftası" kap^mında. Cemal Reşıt Rey Konser Salonu'nda "Biz Buyük Bir Aflejiz; ı Türkiy e'>iz'* sloganıyla düzenJedığı panelde, Türk aile yapısının dünü, bugünii ve yannı ele alındı. Açılış konuşmasını Istanbul Büyükşehir Beledıye Başkanı Kadir Topbaş'ın eşı Ozleyiş Topbaş ın yaptıfı panelde konuşan NesrinAfşarÇelilcTürkıye'de 16milyon aılenın \iizde 30'unun kırsal kesınide. >üzde 70'ınm ıse kenllerde yaşadıgıaı. çekırdek aıle hâkımiyetı ©)masına karşın. akraba ilışkilen, ekonomik ve sosyal dayanışmanın \arhğını hâlâ sürdürdügünü söyledı. Türk aıle yapısına ilışkın bıreyleraı eğilım ve kanaatlennı belırlemek ıçuı 15 bin • "A ile Hafiası" kapsamında, "Biz Büyük Bir AUeyiz; Türkiye 'yiz " slogantyia düzenlenen panelde göç eden ailelerde büyük çözülme vefonksiyon kaybı olduğuna dikkat çekildi hanede 500 soruluk bır araştırma başlattıklannı behrten Çelık, bugün de ailenin toplumsal sorunlanna ıhşkm tespitlen olduğunu kaydetti. 50 YILDA YÜZDE 50 CÖÇ Türkiye'de çok hızh bir göç yaşandığını. son 30 yılda kırsal kesimdekı niifingın yuzde 50'sının kenileregöç ettığını belinen Çelık, şunlan söyledi: "Hnh göç, >t>l açtıgı kentsel sorunlann >*anı sıri goçenliT açiMndan da kültürel v? topjumsal sorunlar üretiyor, Kültürel olarak kentk bütünleşemeyen bu nüfus yapıa, sahip okluğu geleneksei değerleri de sürdüremhvr. En büvük çözülme \^ fonkshün ka> bı bu ailelerde var. Bu bölgelerde > vtişen ikinci nesil çocukkrda sosjal ve psikulujik sorunlar görüliryor. Sokak çocuğu olgusu, çocuk suçiutuğu, işstdik buradan çıkr>T>r. Ailelerin eğitime ihthaçlan \ar. Erkeklerin isgiicü eğitimine. gençleri de sosyaüeşme sürecine katkı sağla>acakmesteJdegiîinreihmaçlan\nr." RTÜK Uzraanı SCT^ Coşkunserçe de RTİ.'K Kanunu'nda "\a\iniartopiumun tnilli ve mane^i değerierine, Türk aile vaptsına ajkm olamaz" hükmü bulunmasuıa ve bunun ıçm çeşıth müeyyideler konulmasına karşın, \~aym kuruluşlannın sonımluluklanm yerine getumediğını, aıle yapısına saldınlar olduğunu söyledı. Uludağ Oniversitesi ögretim üyesi Prof Dr. Süleyman Se>1i^ün de* çekirdek aile tuzağtna düşübnemesi u>jansmda bulundu. Yazar Belkıs tbrahimhaklooğhı da Türk aiîe yapısuıda çözulmeler olduğunu ve geîeneksel büyük aıle yapısmdan çekırdek aıleye çeİaldığıni belınti. VELtLER TEPKİ GÖSTERDİ Okul bahçesine okul yapılacak ALPERİZBUL bahçesine yapı lacak okulun inşaatını durdurmav'a Jkı ha>irsever yurttaş çahşıyorlar. Velı ve öğtarafıodan Esenyurt'a renciler. okul bahçesine yapunlacak okul kara mi okul yaptırma fıkrinı anzaha ömek oluyor. Yeni lamsız buldukianru beokulun Esenyurt'tabulu lirterek ilçenın okula genan Cumhuriyet Ilköğre reksmımı olduğuna, antim Okulu'nun bahçesi cak aynı yerdeki okullane yaptınlacak olması, nn farklı mahalleiere alögrenciler ve velileri ta ternatif oluşturmayacarafindan protesto edildı. gına dikkat çektiler. thsan Nakipo^u ıle KeOkul bahçesinin eğitimal Nakipoğlu'nun ba me katkı sağİayan bır alan gışlan ve Esenyurt Bele olduğunu ifade eden vedıyesi'nin işbirliği ile hler, okulun yakmlannda Cumhuriyet Ilköğretim bulunan 2 bın 7fJ0 metreOkulu'nun bahçesine kareük boş arsanın provaptınlacak "Nakipoğlu jede kullamlmasuu önerbköğretinı Okıılu" ıçın diler. Ögrenci aiieleri bahIstanbu) \tilli Eğjtim Mü çede başiayacak inşaat düriügü ile 8 Nisan'da ım çahşmalan aşamasmda zalanan protokol, Cum öğrencilerin arasına gihuriyet tlköğretim Oku rerek malzeme bırakan lu ögrencileri ve veliler kamyonlann çocuklar için ce tepkiyle karşılandı. Ve açık tehlike oluşturacalilerMıîh Egiom Müdür ğını \urguladıiar. Veliler lugü'ne iletilmek üzere bahçede bulunan yanm başlattıklan inıza kam asırhk ağaçlann da yenı panyasıyla Cumhuriyet okulun yapımı için kesiIikögreiim Okulu'nun lecegini ifade ettiler. ENTERNET / MEHMET SUCÜ Internetgazetealiğinın dünü, bugünü veya•nı son günlerin en popülertartışma konusu hane geldı. Hemen herkesin ortak kanısı, bu necrada 'kes yapıştır' tarzı habercilik yapıldıj yönünde. Internette yayın yapan haber site»rinin büyük çoğunluğu da bunu doğruluyor, stelik yaptıklannın da yanttş bir şey olmadığıı öne siirüyor. Hatta yazılı ve görse! medyaya Jternatıf olduklannı biie öne sürenler var. Bu haber sitelerini öneçıkaran özellikleri anKotmaian, bilgiyi çabuktüketmeleri ve 'Flaş... 7af..." başlığı altında sık haber vermelen, he"ien her gün mutlaka şok başlığı altında bir:en çok haber yayımlamalan ve fısıltı gazetemi sanal dünyaya taşımalan otarak özetleneılir. Muhabirbanndırmayan bu siteler, gazeteciğin en büyük gereğini yerine getirmedıkleri ;in duyduktannı veya başka yerterde yayımlaan bilgilen kopyaiayıp srtelenne yapıştınyor. Tali bunu yaparken de kendt görüşleri doğruljsunda bırseçim yapmaya çalışiyortar. Ancak u sitetern ızienme oranına bakınca intemet sörf mehmet(5 cumhuriyet.com.fr ternet srtesinde de başka türiü davranmasım beklemek hemalde büyük btr saflık olur. İnternet medyası mevcut medyaya ciddi bir alternatif olmamakla suçlanıyor. Şimdi btraz geriye yastanıp sağlıklı düşünmenin zamanı. Internette yayın yapan haber siteleri aslında yaygm medyadan farklı değil ve farklı bir iş de yapmıyor. Sorunun kaynağı 1990'lardan sonra değişıp dönüşen medyada. Doğal olarak köşe yazariannın muhabir olduğu bir medyanın internetteki uzantısı da böyle olacak. Doğal olarak insana yatınm yapmak yerine cebine yatınm yapan medyanın uzantısı da benzer davranışta bulunacak. Doğal olarak haberleri mankenlerin göğüslerinde arayan medyanın internetteki uzantısı dedikodu haberlerine ağırlık verecek. Doğal olarak toplumun her katmanından yozlaşma eleştirisi alan medyanın ınternetteki hali de farklı olmayacak. Yine de iyi ki birkaç tane yıldızı parlayan haber ve fikir sitemız var. Medyanın Internetteki Hali Pürmelâli çüierinin de bu durumdan pek şikâyetçi olmadığını söylemek mümkün. Yanlış anlaşılmamak için belirtrnekte yarar var. Buyapıianlanyermekbizimişimizdeğil. Bizim işimız sadece olguyu saptamak. Nitekim ntvmsnbc ve bianet gibi özgün srteter yok değil. Neredeyse bir ajans trtizliğiyle yerel medyaya hizmet veren bianet ve duru haberciliğıyle ntvmsnbc siteleri daha ciddi habercilik yaptıklan için yukanda sözünü ettığımız kategoriden aynlryor. Bunlann dişındainadina.com, istanbul.indymedia.org, gezegenimiz.com gibı belli konularda uzmantaşmış fikir siteleri de pinltılannı gösteriyor. Aslında bu olguya sadece internet gazeteciliğinm durumu nedır dıye bakmak da pek sağlıklı değil. Çünkü söz konusu sitelerin yaptığı, aslında büyük yayın gruplannın yaptıklanndan pek farklı degil. Diyelim ki bir büyük gazetede çalışan muhabırsiniz. Imzatadığınız sözleşme gereği sizin bağlı olduğunuz kurum aslında o gazete değil bir haber ajansıdtr. Durum böyle otunca yazdığınız haber de sadece sizin çalıştfğmızı zannettiğınız gazetede yer almaz. Bu haber o yayın grubunun televizyonlarında, radyolannda ve diğer ufak gazetelerinde de yayımlanır. Yani btr büyük medya grubunun ufak bir gazetesinde çalışan bir editör ısenız, grubun haber havuzuna girip istedigıniz haberi kopyaiayıp gazetenizin istediğınız sayfasında değeriendfrebilirsiniz. Keza aynı yayın grubunun dığer editorleri de bunun aynısını yapabilir. Böylelikle muhabirden. yani emekten, yani fikirden, yani insandan tasaıruf yapar, aynı haberi evirip çevirip değisik gazetelerde ve yayınlarda kullanabilirsiniz. lşin ilginç tarafı, bir muhabiri 56 yayın organındakullandiğınız ıçm habenn veya bilgınin maliyetini de 56 kat azaltırsınız. Aslında bu durumu gören editörün açtığı ın
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog