Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 MAYIS 2005 SAU HABERLER TTB Başkanı, iki avukatın Kızıltepe olayına ilişkin değerlendirnıelerine katılmadıklanru açıkladı SALI ORHAN BLÎRSALL Özok, raporu sahiplenmedi ANKARA/DİYARBAKI R/ANTAL¥A{Cunılıııriye*)Türkjye Barolar Bırliği (TBB) Başkanı ÖzdemirÖzok. Mardin'de 12 yaşındaki oğlu ile Öldürülen baba Ahmet Kaymaz tn *PKK nıinsi oMuğuna" il i"şkin raporun TBB yönetımınin raporu olmadığını büdirdi. Raporun iki avukatın kişisel tespıtlerini içerdiğini belırîen Özok, "Kesintikkhirkasıt yok. Hukukçu olarak mahkenıe hükmii olmadan herkesin masunı oMuğunu bairiz" dedi. Rapora tepkiler ıse süriiyor. Kaymaz aılesinin avukatlan. raporu hazırlayanlann "Dosyayı göremedik" gerekçesıne sığindıklannı ama TBB"ye dava dosyasının göndenldıgını belırttıfer. Koç ve Sabancı Itgiyie izlediğim bir konu, bizim özel sektör arasmdakı ilişkiler.. Evet, büyük patronlar genel çıkarlannı korumak için TTJSİAD vb. gibı demek veya odalann şemsiyesi altında birieşiyorlar... Bu önemli değil.. Asıl önemli olan, kendi aralanndaki ilişkıterin niteliği.. Son zamanlarda iki oiay ilgi çekiciydi. Birincisi, Koc'un, YKB'yi satın almasında yaşananlar. Ikincisi KoçSabancı aılelennın Türk Telekom'da önce işbirliğine grtmeleri, arkasından Gima yüzünden bu işbirlığini bozmalan.. önceki hafta Cumhunyet Bilim Teknik'te yayımladığımız "En iyi hayatta kalma stratejısi: Komşunla iyı geçin" başlıklı, astında hayvanlar âlemınde geç^ii olan, fakat bizim için de yoğun ders dolu "davranış bilimi "nin çok ilginç goziemlen ışığında, bu konuda birkaçşeysöylemekistiyorum... ••• Koç'un yöneticisi Bülend Özaydınlı. YKB satış süreci içinde Çukurova ile pazaıîık ilişkilerinı sürdürürken, holdingin ilkesel bir tavnnı, şu anlama gelecek sözlerie dile getirdi: "Biz muhatabtmızın zor çSurumunu istismar ederek işi ucuza bağlama peşinde değiliz.. Bu bize yakışmaz..." Aynca, Yapı Kredi Bankası'nın atanmış yönetimini de, "matın sahibinın Çukurova olduğu" konusunda uyardı ve banka yönetiminin "mal sahibigibi hareket efme" eğilirnini etik bulmadığını ıma etti. Koç burada, zor durumda bulunan Çukurova Holding ile dayanışmacı bir tavır sezdirdi. Tabii, olaya içten bak^a sahip değiliz, Ancak bu etik tavır. tş dünyasında Koç'un hanesıne önemli bır artı puandır. Çünkü ış dünyasında genellikJezordurumlan koilayarak "ucuza kapatmak" vahşı ilkesi işler. Bu ılke, neoliberal küresel ekonominin karakteridir. Küresel semnaye leş kargalan gibi dünyanın üzerinde uçar durur ve hangı maia pıke yapacagının kokusunualır. Geçerli kural, "ölmüşeşek fiyatırv"yakalamaktır, Pazarın ve rekabetin kuraiı, diye de kamuoyuna takdim edilir. Oysa hiç de degil.. Rekabet, tabii ki olacak.. Ama, hukuku, insanlığın düşünsel kazanımları, olayın etik boyutlan vb. olmadan rekabet olur mu?.. Zor durumda olanın boğazını sıkıp canını atan vahşi bir rekabet mi?.. Yoksa, ınsanlıgımızın biriktm ve kazanımfan rebberiığınde, aynı zamanda dayanışmacı karakten de çantasında taştyan rekabet mı? Rakibımızi ökjürerek mi yüksetecegtz? Yoksa, onun da hukukuna saygı göstererek, var oluşunu gözeterek dayanışmacı ve ker>di iyi özellikJenmize güvenen bir rekabet mi? *•• Şimdi gelelim yukanda sözünu ettigim yazıya.. Yazı, "vahşi hayatta dayanışmayı" vurguluyor. Evrimsel gelişmede "rekabet" ve "hayatta kalmak* kuralının egemen olduğu sanılır. Charles Darvvin özeltıkle bu kurala vurgu yapar. Rekabet mı dayanışma mı; canlılar dünyasında esas geçerli kural nedır? Rus Prens Kropotkin, müthtş bir çalışma ile, "hayatta katma"da esas roJü neredeyse canlılar arasındaki dayanışmaya verır. Dogada yaşam sürekfi olağanüstü ve uç koşullarta iç içedir. Zoriuklara karşı ayakta kalmanın kuralmın, birbirini yok etme degil, dayanışma olduğunu gösterir. Son brlimsel araştırmalar da, vahşi dogada müthiş işbirliği ve dayanışmanın örneklerini sıralıyor. Aynca, "etik" duygu ve düşüncenin hayvanlarda da izleri beliriendi. Kan emtci yarasalarbife, zor durumda, hasta veya kan bulamamış bireytere, hayatta kalması için "kan nakleder".. Hayvanlar arasında bir diğerinın lehine genetik özveriler, duygudaşlık, yardımlaşma.. özetle bi2e özgü sandığımız davranışfann neredeyse hepsı vardır. Işin ikjinci, "piyasa", neoliberal vahşiltk, parasal kıstasın giderek daha çok egemen olduğu insanlar dünyasında insanlann sürekli daha fazla vahşi rekabete rtilip ezildiği bir dünya bizde gıderek dayatılıyor.. En sona sakladım: Komşunla iyi geçin! Hayvanlar dünyasında geçerli başlıca kural.. Kanını ihtiyacı olan komşusuyla paytaşmayan yarasa. ihtiyacı olduğunda diğer üyeler tarafindan beslenmiyor ve açlığa mahkum ediliyor. Koç ve Sabancı ve diğerleri, hepsi bir havuzda.. En azından Ulusal Havuz'da.. Gücünün doruğunda olmak, belki de en çok dayanışmacı olmanın da koşullannı yarattyor olabilir, diye düşünüyorum.. Şirket yönetimini, salt piyasa koşul ve yasalan mı a belirier. yoksa şirketterin de kendilerine özgü derin felsefeleri", önceiikleri vb mi olması gerekir?! • Kızıltepe'de öldürülen Ahmet ve Uğur Kaymaz1 ın PKK milisi olduğu ve silahîı çatışma çıktığına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı rapor ortada kaldı. TTB Başkanı Özok, raporun iki avukatın kişise) görüşlerini içerdiğini ve milıs sözcüğünün yanlışhkJa kullanıldığmı savundu. Kaymaz ailesinin avukatları ise raporun geri çckilmesini istcdi. "PKK milisi*" ifadesınj yanlışlıkla kuliandıkiannı söyledı. Raporun BarolarBırlıgrningöriişü olmadığını anlatan Özok. "Ahınet Kaymaz'ı PKK'li ilan ettiler demenin anlamı yok. Yapılan değeriendirnıeier objektif ve ryi niyetİİ değiL Mahkeme hiiknıü değiL Arkadaşlannuz iztenimterini değerlendirmişler" dedi. "Mahkemc hüknıü olmadan herkesin rnasum olduğunu bilen biztt" diyen Özok. "Biz bu duruşmalan izledik. Hak ihlailerinin de takipçisi olacagmiBi söyledikAsla ömargmuz \okrur. Burada bir kasıt da yoktur. Sansasyonel haberter etki \apı>or, mesete bu" dıye konuştu. Diyaıbakır Barosu Başkanı Sezgm Tannkulu ise Kızıltepe raporunu hafta sonu Antalya'da gerçekleştinlen TBB Genel Kurulu sırasmda 4 yıllık faaliyet raponında gördüklerini ıfade ederek "Faaüvet raporu daha önceden barolara gonderHmedi. Savunma örgütünün insan hakian bağlammda bir yargısız infaz otayn laflgffihaariadıgı raporda yapöğı bu yargıstz iniaa kabul ermhorunT dedi dı. Cangir, raponj hazırlayanlann "dosyanın rümünün görülmediği" gıbı gerekçelere sığındığını belırterek sözlerini şöyle sürdürdü "Bu gerekçeleri de yerinde değiL Raporu h&arlarken bir kısuu insanlarİa görüştüklerini ama dosyatun tamanıını gizlilik karan olduğu gerekçesiyle göremedikJerini belirtiyoriar. Öysa biz dava ik' ilgili kldianamehaaıiandıktansonra IBB'yedov yanm tamanum gönderdik, Bu raporİa olayı çarpıtmışJar." Olayı bıre bir gören tanıklann oldugunu, ancak can güvenliklen olmadığı gerekçesıyle konuşmaktan çekındiklerini vurgulayan Cangir. "Ahmet kavıııa/'ın örgiit üyesi, mi hs olduğu şeklindeki beyanı tatmin edki degiMir. Onlar fikirterini beyan etmişSerdir. Biz insan haklan savunuculan olarak bölge barolannı toplayıp tavır aluımasını isteyebLBrtrdedı. 'Rapor geri çekilmeir Kaymazlar'tn bir dığer avukatı, tHD Mardın Şube Sekreteri Erdal Kuzu ise TBB 'nın derhal raporu geri çekmesım istedı. Aılenın örgüt bağfantısıyla ilgıii olarak yürüıüJen savcılık soruşturmasuıda. DıyarbakırCumhunyet Başsavcılığı'nın "taIdpsizlik kararT verdığine dikkat çeken Kuzu, şunlan söyledı. "Açıkçası bu raporu hazırtarken hangi verileritı dikkate aiındıgını bilemhvruz. Ortada olan bir gerçek \ar ki öldürülenler shildi \e \ argjsız infaz sonucu öklürüklüler. Bu çok açık v* nettir." 'Raporda kasıt yok' TBB Başkanı özdemir Özok. raporu hazırlayan avukatlar Şahin Mengü ile Talay Şenol'un. rapordaki ^Dosya TBB"ye gjtmiştf Kaymaz ailesinin avukatı. İHD Mardin Şube Başkanı HüseyinCangir de hukukçulann hazıriadığı raporu üzüntüyle karşıladığını söyle 1500 Kİ$İ BAŞVURDU Köyüne dönemeyenler AİHMyolunda ANKARA (Cumhurmıt Bürosu) CHP Tunceli Milletvekili Sinan Yerfika>a"nın soru önergesini yanıtlayan lçişlen Bakanı Abdülkadir Aksu, "Tunceli itinde 183 köy, 718 me/rada göç yaşandt^nı. sağlanan huzur ve giiven ortamı sayesinde 71 köye 3 bin 676 kişinin geri döndügünü" bildırdı. Aksu. köye dönüşün engellendıgı savıyla AİHM'ye yaklaşık 1500 başvuru yapıldığını da açıkladı. CHP'Ii , , Yerhkaya. seçım • CHP'li Sinan bölgesmdeki göç ve köye dönüşle ilgili sorunları bir ! Yerlikaya'nın önergeyle TBMM soru önergesini gündemine taşıdı. önergeyi yanıtlayan yanıtlayan .Aksu, köye lçişleri Bakanı dönüş ve rehabilitasyon Aksu, köye projesi kapsamında yapınuna başlanan dönüş projesi konutlann bıtme aşamasına kapsamında geldığinı söyledı. Aksu, Tunceli'de 3 bin Tunceli ilınde çeşitli 676 kişinin nedenlerden dolayı 183 köylerine köy ve mezrada göç döndügünü yasandıfını. 71 köye 1137 açıkladı. Aksu, hanenin geri döndügünü vurgularken **köye köye dönüşü dönüşün engeUenmesi engellendiği iddialannı içeren 476 gerekçesiyle başMtrunun hükümete 1500 kişinin de iJealdiğinL henüz AİHM AİHM'ye tarafindan bildirilmedigi başvurduğunu öğrenikn yaklaşık 672 belirtti. başviıruyia birfikte toplam başvurulann savısınm 1500 d v ı m d a oklugunu" açıkladı, lunceh ıtınde boşaian toplam 48 köyün tüzelbşılığının kaldınldığını biîdiren Aksu. bunlardan Çemişgezek ilçesi Gedikler bucağı merkezine bağlı Gülbahçe köyünün tuzelkişilığınin daha sonra yenıden verildiğini vurguladı. .Aksu, mayın temızleme çalışmalanyla ilgili soruya da "'Tunceîi kırsalına dösenmiş mayınların temizleme çahşınalanna gönrvh teknik personeke 2004 vib içerisjnde de de\ anı edilnıiş. 2005 yıh içeriande ise ha\a şartlan müsait ohnadtğmdan bugüne kadar hcrhangi bir cattşma vnpılmamış. söz konusu temîzleme çahşmalanna nıavıs avı itiban>1a yenkkn başlanması planlanmtşbr" yanıtmı verdi. * KAYSERİ ve SOSYAL YARDIMLASMA VE D A Y A N I S ^ P •Yıklız hemşire' olarak bilinen şchit astsubay eşi Yddız Namdar \ıe beraberindeki şehit ailelerl Giiven Park'ta otunna eylemi (Fotoğraf: AA) AÎHM'nin Öcalan hakkındaki yeniden yargılama kararını protesto ettiler Şehit aileleri oturma eylemi yapü ANKARA (AA) Şehit aileleri, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'nin (AtHMj terör örgütü clehaşı Abduflah Ocalan hakkında verdığı karan protesto ettı. Terör öreüiü elebaşı Abdullah öcalan" ın îmrah 'dakı duruşntası sırasında kanıuoyunun yakuıdan tanıdığı ve " Yıldc hemşire" olarak bilinen Şehit Astsubay eşı Yddtz Namdar ve berabenndekı şehit aileleri. Güven Park'ta toplandı. AtHM'nin Öcalan hakkında \ erdığı karan protesto ederek otunna eykmi yapan şehit aileleri adına oîuşturulan heyet. Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı'nda yetkililerle görüştüler. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardıracısı Abdullab GüTün de randcMJ taleplennı kabul etmesi üzenne Dışişleri BakanJığı'nagıden hevettekiler, burada Bakan Bakan Gül'e ilettiklerini kaydettı, Bakan Gül tarafindan çok sıcak karşılandıklannı ve "deslek olma sözii" aldıklannı aniatan Namdar, ^BmTiklerinıiz \çrtfik • Dışişleri Bakanı Gü! ile görüştükten sonra Güvenpark'ta basın açıklaması yapan şehit yakınlan, Gül'den destek sözü aldıklannt. verilen söz tutulmazsa eylemlerini sürdüreceklennı açıkladılar. I GüFle görüşiükten sonra Gü\'en Park 'a dönerek basın açüdaması yaptılar. Şehit aileleri adına konuşan Yıldız Namdar. AtHM "nin \erdigi karann kendılennı çok üzdügünü belirterek bu durumu leri sözde durmaziarsa niemlerîmize devam edecegn" dedi GüneydoğAı .^nadolu'daoturan vatandaşlara da seslenen Namdar. "Oradaki \atandaşiannıız federasyoDdan, konfederasvon dan bahsetmesin. Apo'nun posterinj ahp alanlara çıknıasınlar. Bu bizi cahrik edivtjr. Bizi tahrik etmesinler" dıye konuştu. Gruptakı dığer şehjt aılelen de yaptıldan açıklamalarda, vatandaşın, de\ letin ve basuıın kendilenne yetennce ilgi göstermediğınden şıkâyet ettiler. Agabeyını çıkan bu" çatışmada kaybettığini anlatan bir başka şehit yakını Giüderen Aydm ıse *insaıilann hakkını ve ulke\i korunıak için" abısının şehit olduğunu, ancak hıçbır insan haklan dernegi üyesınin kendüennı ziyarete gelmediginı belirterek "Bizrosan degjl mhiz" dıye sordu. obursalifa cumhuriyet.com.tr. Kayıplann kemikleri bulundu EP'LÎLERÎN YENÎDEN YARGILANMASI EREKÇE: ULUSAL MAĞDURİYET MâhlcemeTRT'den ~ Kürtçe uzmanı isteyecek ANK4R\ (Cumhumet Bürosu) Kapaüolarak açıklandıf ı için reddini istedi. lan DEP' in eski millenekılleri LniaZana, OrKahveci'nin. görüşlerini açıkladığı sıraban Doğan. Seim Sadak ve Haup Dide nın ilk da DEP'lilerden "hükümhj" olarak söz etyargılanmalannda mahkümiyetlennde esas mesi üzerine söz alan avukat Alataş. Yargıalınan tansk ifadelerinin bant çözümleri için tay'ın bozma karanyla ilk mahkumiyet kaTRT'den Kürtçe bilen 5 kişi ıstenecek. rannın askıda kaldığuıı ve bu nedenle müvekkilleri için hükümlü ıfadesiAjıkara 11. Ağır Ceza Mahkenın kullanılmamasını istedı. mesi"nde görulen davamn dünkü • Eski DEP Mahkeme heyeli. DEP*IİIerin dunışmasma DEP'liIerden kahhükümiü olarak nıtelenmemesi lan olmadı. Duruşrnaya, DEP'li miîletvekillerinin yönündekı talebı. ılk karar iptal lenn ayukatlan Vusuf Alataş \ e yargılandığı edümedıği gerekçesiyle reddetNuri Özmett katıldı. Mahkeme davada tanık tı. Başkanı MehmetOrhanKaradeniz, geçen duruşma dınlenilmesi olarak dinlenmek Vlahkeme heyeti. ılk yargılamaistenen Sedat ne karar venlen kamu tanığı. eskı da Zana. Dogan. Sadak ve DıcDYP mılletvekıli Sedat Edıp BuBııcak, le'nın mahkümiyetlennde esas cak ile Halit Arslaa'ın adreslenaluıan tanık ifadelennın yer almahkemeye nın tespiti için yazılan müzekkedığı bant çözümlen ıçm TRT'den yanıt vermedi. reye yanıt \enlmediğini bildırdı. en az 5 kışilik heyete bılırkişı ıncelemesı yaptınlmasını, ajnca Sa\ cı Dflaver KahvecL a\ukat Kürtçe olan bölünıler içm de Kürtçe bilen 5 Alataş'ın geçen dunışmada verdıği dilekçekişilik isım listesınin islenmesınıkarariaştırdeki taleplerine ilişkin görüşlerini açıkladı. Kahveci, hükümlülerin her biri için avn a>Ti dı. Mahkeme, Yusuf Alataş'ın. hukuka aykın oldufunu öne sürdüğü delıüenn dosyasuç ısnadı yapılması ve suçlamalannhângi kadan çıkanlrnası talebini reddederek duruşnıtiara dayandıgına açıklık getinlmesi yönünmavı 1 Temmuz tanhıne erteledi. dekı talebm, ıddıanamede eyiemler aynntılı Çânakkale Savaşı şehitleri dava konusu oldu AKIN BODUR sine katkısının çok bmiik olacağı kuşkusuzdur. Türk toplumu tıâîâ bu kayıplann aasmı çeknıektedir. Topluın maddi ve manevi olarak İSKENDERUN Çanakkaie Sa%aşrnda çok biiviik zarara uğranuşnr" dedi Turkiye'nm en iyı egitımlı 250 bin kışısının yaşamını yıtünıesi nedenıvle ülkenin geri Fransa \e Ingiltere'nın Avrupa tnsan Hakkaldığını betirten lskenderunlu işadamı Y. lan Sözleşmesı'nin "Özgürlük ve güvenlik G. Ingiltere \e Fransa alevhıne hakkı^m koruyan 5. maddesini, AÎHM'ye başvurarak bir mılyar • İşadamıY.G. "özel ve aile yaşaımna karşı sa>dolar tazmınat istedi. ^ hakkı"nı gü\enceye alan 8. Çanakkaie "de iyi maddesini. "işgale karşı savaşta 37 yaşındakı ışadamı Y. G.'nın eğıtimii 250 bin ölenJerin e\1enme" hakkını düzenavukatı Maruf Kaymaz dün basın kişinnı ölmesi leyen 12 maddesini ihlal ettiğitoplanüsı düzenleyerek AİHM'ye nı vurgulayan Y, G., başvıırusunyapılan başvum hakkında bılgı nedenıvle da şu ıfadelere yer verdi "Daverdi. Kaymaz'ın vçrdiğı bilgıye Türkiye'nin gen >alı ülkeler baş\ unıcunun ülkegöre Y. G. başuırusunda, tngıltekaldığını ane saldınnasalanl! haşvumcure ve Fransa'nın 1915 yılında Çasa\Tinarak miD maddi refahı şimdiknle lonakkaie Bogazı' nı gecme \ e işgal 1 milyar dolar yaslanamayacak kadar fazla olaplanına karşı yapılan dırenişte Türtaz!ninat istedi. cakn. BaşvurucunuD beklenen kiye'nin en iyi eğıtimlı 250 bin menfaaü davaîılarca zaram ugraaydın ve subaymın vaşamını vıtırülnuştu*. Ba^vurucunun beklenen bu ınenfadigini belirtti. Turkıye'nın gen kalmasında bu atinin tazminini takp eonek en tabii insan hakkişilenn ölümünün büyük etkısı olduğunu kıdır," ıfade eden Y. G. dilekçesinde "Şa>'etöidüriilmemiş (^salardı. üa\iıh ülkeler Türk toprakAvukat Kaymaz da "Bu davanın vaşadığH lanna saldırnıanıı^ «Lsa\ IİL bu 250 bin insaıun nuz çağ itibanyla duyariı sKil in^anlara örnek Türkh t' nin biryiinH'Sİnc ve toj)kııııun gefişme olacağı katıaaü ve unıudu içindtyiz" • DtiARBAKIR fCumhuriyet) Dıyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 1994 yılında kaybolan "'O yaşındaki Bahri Budak ile torunu M B a (14) ajt olduğu belirtılen kemikler bulunduğu ılen sünildü. tnsan Haklan Derne^ı tlHDj Diiarbakır Şubesı'nin gmşınuyle ya pıJan ıncelemede kemıklerin yanında buiunan eşj'alar Bahri Budak ın oğlu Kadır Budak tarafindan da teşhıs edıidi. İHD. kemık.ierın göruntu ve fotoğrafianyla bırlıkie Lıce Cumhunyet Savcılıği"na başvuruda bulunarak keşif yapılmasını istedi. Edınılen bılgıye göre savcılık bu konuda bir gırişımde bulunmadı Yeşil kartiıöan kesinti başlıyor • ANKARA (Cumhumet Bürosu) Malıye Bakanliğı. yeşil kan sahıplerinden >uzde 20 oranında ılaç katılım pav'i alınmasını kararlaştırdı 25 Mayıs'tan ıtibaren vüriirlıiğe gırecek uygulamayla katılım pavı bedellen ödeme gıicunü aşan \ e^il kartlılann bu ödemesi Sosva] Yardımlaşmayı \e Dayanışmayı Teşvık Fonu'ndan karşılanacak. Konuya ılışkın genelge Malıye Bakanı Kemal Lnakıtan ve Başbakan Tayyip Hrdoğan ımzasış la dün ıl valılikJerine gonderüdı. Açlığın nedeni savaşlar • ROMA (AA) BM Gıda ve Tanm Orgütü. dunyada açlığın başlıca nedenının. ıklım degişiklıklen ve dogal afetler değil. savaşlar olduğunu açıkladı Örgiitün. Roma'da düzenlediğı gıda guvenlığı konulu ioplamıda sunulan raporda. 1986 yılından 2003 yıiına kadar olan dönemde yetersız beslenenlenn sayısının önemli ölçüde arttığı bıldınldi. Raporda. dunyada açlığın bir numaralı nedenı olan savaşlann, sürgun. (ecavüz \e seks tıcaretıtu körukkyerek AIDS hastahğuıın yayılmasına yo! açtıgj da kaydedıldı. SSK kimlığımi ve nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. H(SXC TAI1S/N NERGİZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog