Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

24 MAYIS 2005 SAU CUMHURİYET SAYFA HABERLER CHP'li Koç, hükümetin alfabeyi değiştirecek af düzenlemeleri getirdiğini söyledi 'Koş Kemal yine af var' • CHP Grup Başkanvekili Koç, Başbakan Erdoğan'ın "şırketlerini kapattıktan sonra tazminatla zenginleştiğinT sö>ledi. Hükümetingerirmek istediği af düzenlemelerini de eieştiren Koç, "'Milli Eğıtim Bakam "Koş Ali koş' yerine 'Koş Kemal koş, yine af var' diye aifabede değişiklik yapabilir" dedi. nuçlanan davalarda Erdoğan toplam 111 milyar 500 milyon hralık tazmınat kazandı. Çiçek, açüan taznıinat davalannın genellikle basın yayın kuruluşlan ve bunlann çalışanlan ile ilgilı olduğunu, 6 davanın ıse sıyasi kımlıgı olan kişuere açıldığmı bıldirdi. CHP Gnıp Başkanvekili Koç, Erdogan'ın Ankara'dakı hangı ashye ve sulh mahkemesuıde da\a açtığı yönündekı sorusuna Adalet Bakanı'nın yanıl vermediğine dikkat çekerek. basın toplantısında btr kez daha mahkemelerin hstesinı isteda. Erdogan hakkındakı davalarda "yarplamanın gecikmesi" gibi bir dunını olnıadıgını da kaydeden Koç, "Saym Başbakan cfikensiz gül babçesi istiyor. Hep pohpohfcınacaklar,' Beraber yürüdük bız bu yollarda" şariosru söylem«!>e de\um edvcekkr. Bu nıillet sizmk yüriunek istemıyor'dedı Erd'oğan'ın "Kateci otmasın, hakem ounasın, minat davalan konusundaki soru önergesıne Adalet Bakanj CemflÇiçekın verdiği yanıtlarla ılgili değerlendırmelerde bulundu. Çıçek'in verdıği bilgiye göre Erdoğan'ın açtıgı 57 manevi tazmınat davasından 36 sı sonuçlandı. Retle sonuçlanan 10 davada toplam 190 mılyar lıra tazmınat ısteyen Erdogan, kısmen kabul edilen 21 davayla ıigılı de toplam 770 mılyar liralık tazmınat talebınde bulundu Sotek ben istediğimde gol atayınT manngı ıçınde "tekkate" oynamak istediginı kaydeden CHP'ü Koç. **Öyle >^ğraa yok Ssyin Başbakan" dedı. TBMM Genel Kurulu gündemine ındırilen ve Maliye Bakam KemaJ Lnakrtan a yenı bır af getıren "Bazı Kanıu Alacaklarmm Tahsil ve lerkinine İüşlan Yasa Tasansı'na da tepkı gösteren Koç. hükümetin "alfabeyi değiştirecek uygulanıalar" yaptığıni söyiedi. Koç. "Hukünıet aMabevi de^ştffecektarzda icraaüannı süniüniwr. MiJli Eğitim Bakanı' Koş Ah koş' yerine' Koş Kemal koş, yine af var' diye aifabede değLşikük yapabiür" dedt. POLÎTtKA GÜNLÜĞÜ HİK.MET ÇETİNKAYA Bufutlar Ida Da5 p ' n ' n üzerine yjğıldı. Körfez gri bir aydınlık içincte, Oenızin üzennde bir sıs betındı birsüre sonra... Gök gürültüsü ve ardından yağmur... Gül ağacı, çardağm üzennden aşağıya sarkıyor. Onlarca gül sanki boynunu bükmüş... MidiUİ Adası'na bakıyorurn ama görünmüyof... Edremrt Körfezi sakin!.. Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç Tuncelı'de ne demiş Beiedıye Başkanı Songül Erol Abdil'e? "Deniz kıyısında biryerin başkanı oiacaksmız..." Bizim siyasıierirniz 50 yıl önce Kortya'ya deniz getireceklermı söylemişlerdı. Eh, 50 yıl sonra denız Tunceli'yegelıyor... Nasıl getiyor dersıniz? Canırn baraj yapilacak Tunceli'ye!.. Barajlar "altın avcılan" içın yapılıyorTürkıye'de... Edremit Körfezi çevresındeyapılan baraj sayıa kaç? Benim bıldiğim dört baraj... Havran a girerken, zeytin ağaçlan arasından baraj alanınauiaşılıyor... Zeytinli Köyü'nün üzefinden IdaDağı'naçıkarken zeytin ağaçlannın. ufu çınarlann söküldüğüne iki yıl once tanık oimuşturn... iki, Zeytinli Barajı... Üçuncü baraj, Burtıanıye Reşıt adını taşıyor... Tahtacı Köyü, o bffilerceyıHıktarih ve küKür alanlan, zeytinlikler baraj suları altında kalacak... Dördüncüsü ise AJtınova Barajı... Saydığım dört baraj alanı birbtrlerine çok yakın... Bökjedeki Thebe Ovası yok mu olacak? Galibaöyle!., Tanhte Büyük Iskender sefere çıktığında, ordulannm yiyecek sorununu Thebe Ovası'ndan gıdenrdt... Zeytin, pamuk, sebze ve meyve Thebe Ovası'nda üretilirdi... Yazık!.. Kendiielımızlebınlerceyıllıktarihimizi.kültürümüzü yokediyoruz... Allianoi antik kalıntılan Bergama'nın 18 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor... Şimdi orada Yortanlı Barajı yapılıyor... Allianoi, Anadoiu mozaığinın en güzel parçalanndan birisı Orası sağlam kalmış 1800 yıllık sağlık merkezı. Insanlığın ortak mırası AJIianoi altı ay sonra Yortanlı Barajı'nın sulan attında kalacak... Avukat Arif Aii Cankı AKP ıktıdanna sesleniyon "Allianoi ile ilgili koruma kararianna uyun. Baraj tnşaatını durdurun, projesini değiştirin. Şımdiye dek yuzlerce tanhi değeri sulara gömdük." Bahçedeki gül ağactna bakarken düşünüyorum: "Niçin yapılıyor bu barajlar? Kimler göz yumuyor binlerce yıllık ınsantığtn ortak mirasınm yok olmasına?" Yağmur diniyor, bulutlar kaçıyor... Midıltı Adası göz kırpıyor karşıdan... Içımde tuhaf bir duygu... 1 Mart 2005 tarıhinde Avrupa Kültür Miraslan Federasyonu Europe Nostra, Türkiye'de bır baraj projesinin tehdıtı altında olan Roma hamamının, Allianoı'nin korunması için Dışîşlen Bakanı Abdullah Gül'e çağnda bulunmadı mı? Pekı ne yanıt verdı Abdullah Gül? Başkan Otto Vonder Gablentz ın çağnsını özetleyeyım: "Baraj, paylaştığımız kültür mirasını yok edecek, lütfen durdurunuz..." Ayrıca Kültür veTunzm Bakanı Koç'a yönelık imza kampanyası başlatıldı... Prof. Dr. Oğuz Makal'ın "Allianoi Çağmyor" adlı belgesel fılmı tıim Avrupa'yagönderildi... Türkiye'de binlerce yıllık tanh ve kültür ne yazık ki yok ediliyor... Zeugma, Birecık Baraji altında kaldı. Hasankeyf i llısu Barajı yuttu yutacak!.. Fırtına Vadısı, Munzur Barajı... Burada "altın avcılan" yatırım yapmadı mt? ••• 1998 yılrydt... Atatürk Barajı'nın yaptıgı erozyon belliydı. Toprak tuzlanmış. verim düşmüştü. Prof. Dr. Ismail Duman Mehmetçikögrencı projesı yaptı. Turk Sıiahlı Kuvvetleri a/tyapıyı hazırladı. 5 bin öğrena 6 rnilyon fidan diktı Adıyaman'm Kâhta tepelenne... Barajın ıklimi değiştirmesi, Nemrut Dağrndatannlann taşiannı errttı... Güneş en güzel iki yerde doğar ve batar... Nemrut Dağı'ndadoğan güneş Ida Dağı'nda batar... Nemrut ve Ida dağlan tanrılann dağıdır... Kral Mtelas. Zeus'ayatvarmış: Tuttuğum, dokunduğurn herşey altın olsun?" Mfdas'ın ekmeği, suyu, taşı, topragı ve kızı artın olmuş... Mıdas sonra çok pışman olmuş ama iş ışten geçmiş!.. Bahçedeki gül ağacı ve ben... Bembeyazgülter güîümsüyor bana... Güller hüzünlü!.. Gözlerim Ida Dağı'nda... Güneş öyle güzel batıyorkı!.. Thebe Ovası Sezer, Denktaş'ta görüştü • ANKARA (AA)Cumhurbaşkanı Ahmet NecdetSezer, KKTC1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile görüştü. Sezer, Denktaş11 Çankaya KöşkVnde protokol kapısında karşıladı. Daha sonra, iki cumhurbaşkanı görüşrnenın yapılacağı salona geçerek gazeteeilere görüntü verdi. Gazetecilerin görüntü almasının ardmdan görüşme, basına kapah devam etti. ANKARA (Cumhurhet Bürosu) CHP Grup Başkanvekıli HalukKoc. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bellı mahkemelerde açtığı \e çok kısa sürede sonuçlanan tazmınat davalan yoluyla "zenginleştigini'' söyledi. Şimdıye kadar açtığı tazmınat davalan yoluyla Erdogan'tn toplara 111 mılyar 500 milyon lıra kazandığını kaydedcn Koç, "Bu durum. Sayın Başbakan'ın şirkelkrmi kapalbktan sonra tazminat yoluyla zengmfcşmeterahiniortayakoyuyor" dedı. Koç, ıJün parlamentoda düzenlediğı basınla sohbet topLantısında, Başbakan Erdogan'ın açtıgı ve kazandtğı taz Aileler, düşen uçakta yabancılara 9 kat tazminat verilmesine tepki gösterdi SHP 3. yaşıra kutiuyor • ANKARA (ANKA) SHP. 3'üncü kuruluş yıldönümünü kutlayacak. SHP'nin 3'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle bugün SHP Genel Merkezı'nde Genel Başkan Murat Karayalçın ve eşı Neşe Karayalçın'ın ev sahıplîğinde bir kokteyl venlecek. SHP milletvekillerinin yanı sıra partıhler ve davethleria kaülacağı kokteyl saat 18.00'de başlayacak. 6 THY adfl davranmadı' Huntington Istanbul'da • İstanbul Haber Servisi "Medeniyetier Çatısması" kitabının yazarı, Harvard Üniversitesı Politik Bilimler Profesörü Samuei Huntington, bugün verecegı konferans ıçın Istanbul'a geldi. Akbank Kurumsal Bankacılık tarafmdan düzenlenen etkinlik için Cnlü Konuşmacılar Ajansı'nın (CSA) organizasy onuy la Türkiye'ye gelen Huntington, Swissoterde " Dünya Polıtikasının Güncel Dinamikleri, Küresel ve Bölgesel Gelişim Trendleri" konutu konferans verecek. Huntington, konferansın ardından, tartışmalara yol açan " Who are we? " (B iz Kimiz?) adlı yeni kitabuu da imzalayacak. Rauf Yalozangfl SineSen Başkanı • tstanbul Haber Servisi DlSK'e baglı Sinema Emekçileri Sendikası (StNESEN) Genel Başkanlığına Rauf Yalozangil seçıldi. Sendikanın 21 22 Mayıs günlennde gerçekleştiriîen olağanüstü genel kurulunda yönetmen Erkavim Yıldınm da genel sekreter oldu. Yönetim kuruiunun dığer üyeliklerine de Tuncay Akça, Nail Aydın, Mira Civelek, Zafer Kutlu ve Soykut Turaner'in seçildıği bıidırildi. zayla ilgili kapsamlı bü" rapor hazırla>rarak MecDtYARBAKIRTiirk lis'e sunmasını ıstedi. Hava Yollan'na (THY) Olayın ortaya çıkmasıait TK634 sefer sayılı nı sağİayan CHP Mıilet"Konj'a'' adlı uçağın 8 vekili Değer, Ulaştuma Ocak'2003'te DıyarbaBakanlığı 'nın kendı yuıtkır'da duşmesinden sontaşlanna karşı "hfle yapra, kurumtın kazada ya öğnu*1 söyledi. Değer, şamını yttiren yabancı bakanlığın Türk ve yauyruklulara, Türklerden bana yolcularaferklıtaz9 kat daha fazla ödeme mınat uygulamasımn hiçyapması Türk yolculann bır hukuki ve manlıki yakınlanm üzdü. Aileaçıklaması olamayacaler, THY'yi maddı taani ğuıı bildırdı, Değer, taznat boyutunda adıl davminatı alan voırttaşlann ranmamakla suçladı. "sulhname" tmzaladığı Kazada ölenlenn ya ıçın yeıuden da\^ açma olanağı da bujunmadığıkını olan 323 Tüık vana dikkat çektı. tandaşma kışı başına ortalama33bın229YTL. Türk Hava Yolları, 4 yabana uyruklunun yzuçak kazasmda yaşakınına ıse kişı başına ormını yitirenlere ödenen talama291bin675YTL tazminatlara ilişkın yaödendıği belirlendi. Bu zıhaçıklamayaptı.Difarklılık kazada yaşamıyarbakır'da 2003 yılınm yıtirenlenn yakuılanda meydana gelen uçak nın tepkisine neden oldu. kazasında yaşamını yiDüşen uçakta oğlu Betirenlerın yakınlanna rat gelını Rojda ve toruödenen tazmınatın. ölenu Hetinı vitiren E>1ip nin milliyetüıe göre deKınn. THY'nin ödemeğil "maddi inıkânlanlennin adilane olmadına" göre hesaplandığı ğını belirtti. belirtilen açıklamada, Tazminat ödemelerin hayatını kaybeden her bir yabancı için ödenen de Türk vatandaşlan aratazmınat tutannın da sında da ayrıın yapıldığıhayatını yıtiren her bir oı savunan Kıran şöyle Türk'ün yakınına verikonuştu "THY yapüğı lenın 8.8'değil 1.9karı ödemeJeriaçıklamanıak için. sulh yoluna gidenle düzeyinde otdugu vurrcvazıimzalattLBügJsız gulandı. maa halinde cczalandırdmakla tehdit ediklik. Kax» sotirasında defalarca suç duyurusunda bulunmanuza rağnıen sav cıiıklar halen göriinür bir çabşma yjpnıadılar. Ola>da sorumluhtğu buhınan• MHP'de larhakkmda bir soruşturolağanüstü kongre oıa açümadı. THY'nin şeffaf olnıaa gerekirdL" için iraza toplayan Kazada yaşamını yıtimuhalifler, ren Ercan Demirkol'un istanbuFun fethinin babası SiüeMnan Dcnıir yıldönümü olan 29 knldaCHPnnlletvekılı Mayıs'ta genel Mesırt Deger'e çağnda merkeze bulundu. Demırkol, Debaşyurmayı ğer'ıaıazminatsuruüuyla suurlı kalmaksızın kaplanlıyor. MAKVllTORAL • *• KüreselBAK Indrlik e gidiyor Küresel Banş ve Adalet Koaüsvonu (KüresdBAK(, incirtik İ ssü'nün Bakanlar kurulu karan ile ABD tarafindan kullamlmasuıın onaNİanmasını protesto etti. Tünel'de toplanan KüreseJBAK üyeieri, "İncirtik kapaulsın ". bkom$uma dükunma" «lüganlan ara. Grup adına açıklama yapan eski KESK Genel Başkanı Sami EvTeo, İncirlik'in yabancı devietkr taraündan kulbnümastnın anayasanın 92. maddesine a\ kın olduğunu belirterek, "tktidar, yeniden gizti kararnamelerle sa\aşa ortak olma>a çabşnor. İ ssün ABD taranndan Irak ve .Uganistan işgaJkrinin devamını sağlamak ve tran, Suriye gibi komşu ülkelere saidırmak üzere kullanıİdıgı bflinmebdir" dedi Gekcek hafta Itıcirlik'tc Mtles«l bir eylem örgütledikkrini soyleyen E\Ten, ""Tüm savaş karşıtlanm, ABD'nin dünya^^ kan kustumn potîtikalanna sesini y ükseltnıek isteyenleri ve banşseverleri Adana'ya davçt ediyonız" tüye konuştınFotograf: TARKAN TEMÜR) y Muhalifler gerekli irnzayı getirirse büyük kurultayı toplayacağını söyledi Bahçeli'den imzacılara rest AN'KARA (Cumhumet Bürosu) MHP'de olağanüstü kongre için irnza toplayan muhalifler, 29 Mayıs'ta genel merkeze imzalan vernıeyı planlıyor. MHP iıden De\1et Babçeü "Kongreden kaçıtnıaz, tüzüğün geregi yapUu"" diyerek muhaliflere rest çektı. Olağanüstii kongreyi toplayarak önce tüzük değişiklıği. arkasından da seçünli kongre yapmayı planlavan muhalifler, IstanbuTun îetbî" nin yıldönümü olan 29 Mayıs'ta olağanüstü çagn ıçüı MHP Genel Merkezi'ne ba^vuracaklar. Muhalifler, olağanüstü kongre için gerekli imzaya ulaştıklannı beürtırken 600 delegenin imzasım akrıayı hedeflediklerini kaydetri. MHP yönetimı ise rnuhaliflerin gerekli imzayı buunakta zorluk çeküğını sa\unurken "GerekH imzayı mnabilirlerse kongreyi luplamakta BerhanğiDOçeldıicenılZötmaz" görüşünü dile getirdiler. MHP liden Devlet Bahçeli'nin, partı kurullannda. "Kongreden kaçılmaz. Gerekli imzayı geürsinler; \alruzca tüzük kTimltayı degil büyükkunılta>ı topkrun. Bu konuda tüzügün gereği >'apdır*' diyerek muhalıflere rest çektığı kaydedildı. MHP yönetımi, muhalıflenn olağanüstü kongre için gerekü imzayı vermelen dunımunda ekım ayında olağanüstü kongreyi toplamayt planhyorr hikmetcetinkaya'/ cumhuriyeLcom.tr Faks numaram«: 0212/513 90 98 AVRUPA PARLAMENTERLERİ ANTALYA'DA •KADROLAŞMA KURBAN1 OLDULAR' 'Türkiye, sorumlu ve fedakâr üye' ANTALYA (Cumhuri>et Bürosu) Avrupa Konseyı Parlamenterler Mechsi (AKPM) Ekononıık Işier ve Kalkmma Komisyonu Başkanı E%1geni Kirikrv. Türkıye'yı ~A\Tupa KDOse>i'nin sorumlu ve fedakâr üyesi" olarak nıteleyerek M Türki\e'nin reformlar konusunda ne kadar kararlı olduğunu gördük" dedi. .4KPM tkonomik İşler \e kalkınma Komis>'ODU toplantısı dün Antalya'da başladı AKPMüyesı70 parlamentenn yer aldığı toplantmın açılışında konusan Evgeni Kiniov. Türkiye'run reformlar konusunda kararîı olduğuna ınandıkJarını belirterek "Türkhcherzaman A\rupa Konse>ı'nin sorumlu ve fedakâr bir üyesi olmuşrur" dedı AKP Eskışehır Milletvekıli ve AKPM Türk Delegasyonu Başkanı Murat Mercan da uygulanan sıkı para politikalan sayesmde. Türkiye'nin üç j'ilda önemiı bır büyiımeyi yakaladığırıı savundu. tşsızliğuı sadece Turkıye'nm degil dünyanın sorunu olduğunu ifade eden Mercan. "Turkhe her yıl 500 bin kişhe iş bulmak zorunda. Türkiye'nin bu sorunu birden aşmasını beklemek doğru olmaz" diye konuştu. Türkiye'de yabancılann gaynmenkul edıruneierinin gıderek artmasırun Türkıye'ye duyulan güveni ortaya ko>'duğunu ılen süren Mercan, "Bir gün geiecek beiki bcrim de Alman, HollandaİL İngiliz seçmenlerimiz olacak" dedı. 'Adli Tıp Kurumu'ndan 38 kişi uzaklaştınldı' İstanbul Haber Senisi Adli Tıp L'zmanlan Demeğı Başkanı Doç. Dr. CmH Biçer, son 2 yılda keyfi uygulamalar nedeniyle 38 kişinin yer değiştirme ve atamalarla Adli Tıp Kurumu'ndan uzaklaştınldıgını veya istıfa etmek zonında kaidığım açıkladı. İstanbul Tabip Odası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Doç. Dr. lTmit Bıçer, Türkiye"de 300'ün üzennde adii tıp uzmanı buluııdugunu, bunlann 170'tnin Adlı Tıp K.unımu'nda çalıştığını anımsatarak uzmanlara karşı yapılan baskının antığma dıkkatı çektı. Doç. Dr. Bıçer, "Bağnnsız görüş bUdirmeye çalışan vie biümseDiğjnden Ödün vernte>en mestektaşlannuz birer birer sürgünler ve sö/de soruşturmalarta istifa>a zoıianmaktâdu. Son 2 yılda, keyfi uygulamalar nedeniyie 38 kişi yer değişdrme ve atamalarla kurumdan uzaklaştınldı ve> a btifa etmek zonında kakiı" dedi. Bıçer, Adalet Bakanlığı ve Adli Tıp K.urumu'nu bu uygulamalara son vermeye çagırdıklanm ifade etti. olması gerektiğini kaydettı. İstanbul Tabıp Odası Başkanı Prof. Dr. Gencay Gürsmr da yapılan yeni yasal düzenlemelerle Adli Tıp KururmTnun öneminin daha da arttığını belirterek siyasi kadrolaşma \'e görev yerlerinin değişikliğiyie kurumun bilimsel niteli|min çok denn kuşkuiar altma gudiğinı savundu. Adlîyeier restore ediliyor • tstanbul Haber Servisi İstanbul Cumbunyet Başsavcıhgrnın 5 ayn bınasında süren restorasyon çahşmalan tamamlandı. Istanbu) Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengız Engin, adlıye bınasınm iç ve dış cephesinin yenılendiğini belırterek halen Sultanahmet, Sırkeci, uülhane, Beşiktaş ve Levent'te 5 ayn adliye binasında çalışıldığını söyledi. Yeni TCK'yipmtesto KcndUerine Ezüenlerin Sos>^iist Platformu adını veren bir grup, yeni Türk Ceza Kanunu'nu protesto etti. Ellerinde "Savunma hakkı engeOenenıez" \e "ttirafçılaşanna yasasma ha\ır" \unlı dövider taşıyan bLr grup, Adalet Bakanlığı Ek Binası önünde toplanarak yeni Türk Ceza Kanunu \e hükümct ale> hine sloganlar atn. Evtem sırasında gruplan bir kişi. beraberierinde getirdikkri üç tarafı kapah "demir kafes" içerisine prerkt n diger evlemciler de ağızlarmı kapatarak söz konusn yasa\ı protesto ettikr. Basın acıklaması da >*apan evfcmcikr. bir süre slogan araktan sonra dagıldı. (Fotoğraf. AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog