Bugünden 1930'a 5,419,912 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 MAYIS 2005 SALI HABERLER DUNYADA BUGUN ALİ StRMEN Ankara Başsavcılığı şeriat çağnsı yapılan mitingle ilgili harekete geçti. CHP, İçişleri Bakanı'nı suçlach Yeni TCK ve Avrupa Son zamanlarda, garip bır Avrupa rehaveti ve temelsiz bir AB güvencesi içindeyiz. Hükümete, iktidara, yasamaya, yargıya kızan esip küfürüyor: Hem böyle yapıp, hem de AB'ye gıreceğiz diyoriar. Zor gireriz! Zor! Başkasına kızıp, tehdit otarak kendini kesmeye çalışan adamın garip zihniyeti böyle yansıyor, TürkAvrupa ilişkilerine. Dikkat buyrunuz, kendi aksaklıklanmızı, eksiğimizi, gediğimizi, birbirimizi AB ile tehdit ederek gtdermeye çalışıyoruz. Mağdur oian, sokağın kabadayısından dayak yerniş çocuk misali ağlarken, "Senî babama söyleyeyim de gör!" kof tehdidi yerine, "Avrupa bunu bir görurse, görürsün sen!" kabilinden naftle bir yakınmaya başvuruyor. Kendi kendimize adam olamayacağımız, iç dinamiklerimizi hiçbir şeyin harekete geçiremeyeceği, aksak yapımızı düzettecek hiçbir iç birikimimiz olmadıgı yolundakı utanç verici yargımtzın sonucu bu davrantş. Bence yalnızca bu kafa yapısı bile Türkiye'nin AB üyesı olmasını engellemeye yetecek önemh bir etken, Kendinden sorumlu olmayan, bıçare, yotunu çizmek için bir şeyler yapmak yerine, "Tanrım beni baştan yarat!" nakaratına saniarak, yıllarca umarsızlığın çukuruna çağn yapan türküler çığırdıktan sonra, şirndi de Avrupa'ya "Abi 6e, görvyorsun, ben kendi başıma adam olamıyorum, sen gel beni adam et!" diye yakarmakta. • •• Kendi kurumlarınt, memurtann), yargıçlarını, bürokratlannı AB'ye "Eti senin kemiği benim" zihniyetiyle adam olmaya terk eden bir ülkeden ne beklenir? Bu sözierimden sakın, o toplumsal yapıyı, o kurumian, o bürokrattan çok beğendiğim sonucu çıkmasın, ama o kişiler ile koşullan düzeltmek için kendi dinamiğimizden yararianmamak ya da yararlanamamak, bana onlann kendilerinden daha beter geliyor. Ve Avaıpalının hep bize bir şeyler öğretir havayla tepeden bakan, küçümseyen, horlayan tavnna illet olmama rağmen mantıken çok kızamsyor, "Eh, biz de bunu hak ettik" diyorum. Ertelenen yeni Ceza Yasası'nın çıkmasına şunun şurasında bir şey kalmadı. Uzmanlar, yine de bastn özgüriüğünün çok ciddi bır tehdit altında olduğunu, bu düzentemeyle Türkiye'nin söz konusu alanda AB standartlartnı yakalayamayacağını belirtiyoriar. Şımdı buna da yanıt hazırdır: Nasıl olsa AB buna göz yummaz, baskı yapariar, bu da düzelir, Boş bir avuntudur bu. • •• Her şeyden önce, grttıkçe sıkışan iktidar, basını susturmaya kesin kararlı. Ayrıca bu iktidarın, AB'ye üye olma yolundaki umudu azalmaktadır. Zaten bu üyeliğe ne kadar bel bağiamış olduğu da beJJİ degtldir. Bütün sorun, AB'den müzakere tarihi almak ve müzakereleri bahane ederek, Türkiye'deki yapısal değişimi gerçekleştirmekti iktidar için. Bu değişim gerçekleşmesinde, gittikçe yükselen hoşnutsuztuğun belli olmaya başladığı ortamda, basının susturutmasının yaşamsal önemi vardır, Çok garip de görünse, kimi konularda oldukça ısrarii olan AB'nin. basın özgürlüğü konusunda ne kadar titiz davranacağını kestirmek de mümkün değitdir. Şu anda, AB ite aramızdaki sorunlar, iktidarın bu konuda yan çizmesini kolaylaştıracak bır ortam yaratabilecektir. Kuşkusuz bu konuda, işimtze gelen ve gelmeyen karariar ayrımı yapanlann da iktidarın işini kolaylaştırıcı bir katkıları olacaktır. Kısacası, Türkiye'de basm özgüıiüğü önündeki engelleri kaldırmak için AB'ye bel bağlamak çok gerçekçı olmayacaktır. Türkiye bu badireyi kendi iç dinamiğî ile aşabilirse aşacak, yoksa bu işin sonu da hüsran olacaktır. Çok üzgünüm, ama gerçek bu. asirmentş cumhuriyet.corn.tr 'Hilafet istemine' inceleme ANKARA (Camhııriyet raesi tepkilere neden olurle gefırdı. CHP Grup BaşBürosu} Ankara Cumhunken, Ankara Cumhunyet Baş kanvekili HaJuk KDÇ, Ankasavcılığı olayla ilgili inceleyet Başsavcıhğı, başkentte ra'da yaptığı eylemde "cihat me ba^latü. düzenlenen ve "hilafetçağnçağns" yapan Hizbut TahAnkara Cumhuriyet Başanm" yapıldığı mıüngle ılgınr örgüriî üyelenni güvenlik savcısı Hüseyin Boyrazoğlu. h inceleme başîatt. Ba^sasgüçlerinin "iztemekle'' yetinoiayın incelemeye alındığını cı Hüseyin Bo\Tazoğiıı, bümesine tepkı gösterdi. Koç, \iırgulayarak, "Arkadaşlan polisin cumhuriyetin temel tün yazı ve görüntülerin mcelenıeye alındıdegerlenyieprobT ğınt belirterek, lenu olan bir ör"tnceknıeninar• CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç, gütün eylerninc müdahale etmezAnkara'da yaptığı eylemde "cihat dedi. CHP ken, Türkiye'nin çağnsı" yapan Hizbut Tahrir örgütü Grup Başkanveulusal değerüyelerini güvenlik güçlerinin kıli Hahık Koç, lerınin satışına güvenlikgüçleri"izlemekle" yetinmesine tepkı gösterdi. karşı çıkan Seynin olayı "izledişehır Alümintnekk" yetınmeyum ışçilerine mız ola\i incdnor. Gereğiııe smetepkı gösterırkeru Içışlemüdahale etmesının çıfte gmenlik büro bakar. Bütün ri Bakanı Abdüİkadir Akstandart olduğunu söyledi. \azilan da üıcethoruz" dedı su'yu da bu çıfte standartın CHP Grup Başkanvekili Bo\Tazoğlu, soruşturma açı HaJuk Koç, İçişlen Bakanı nedeni konusunda açıklama lıp açılmayacağını söyiemek yaprnaya çağırdı Abdülkadir Aksu\ıı da bu için erken olduğunu belirtirBaşkenrk göbeğinde "hiçîfte standartın nedeni ken, ıncelemenin ardından Ufrt çağnanda* bulunan şekonusunda açıklama yapbu konunun netleşeceğini dinatçılara müdahaJe edılmemaya çağırdı. AKP yöneticisi yağmur duasında MEHMET VIENEKŞE AMASVAAKP Genel Başkan Yanluncısı ve Amasya Mılletvekıli Akif Gül'le, Merzifon ve Gümüşköy ka>Tnakamlan ve AKP'li Merzifon Beledıye Başkanı Hayati İncekul i le birlıkte yağmur duasına çıkn. Gülle, dün Merzifon'a bağlı ^ ö r e n köyünde 21 Mayıs Dünya Süt Günü dolayısıyla Amasya Danıızlık Sığır Yetıştincıleri'nce düzenlenen etkinliğe karjldı. Gülle daha sonra Merzifon Kaymakarnı Kamil Köten, Gümuşhacıköy Kaymakarru İbrahim HalilÇonıaklekin, AKP Merzifon Beledıye Başkanı Hayati incekul ile birlikte yağmur duasına çıktı CHP Merzifon tlçe Başkam Burfaan Kuzuctı bir milletvekili olan btr kışının göre\mın dua etmek degıl, önJem almak olduğunu vurguladı. IR NOKTASI özelleştırme konusu, ıdeoiojık btr konu mu yoksa pratikekonomik bir konu mu? Son yıllarda bu konu hükümetler tarafından pratikekonomık bır ihtiyaç gıbi savunuluyor. überaller bunu, devtetin ekonomik alandan çıkanlması amacıyla yapılan bir "sivilteşme operasyonu" olarak tanımlıyorfar ve daha çok siyasi bir çözürn olarak öne sürüyorlar. Devletçi ekonomiden yana olanlann yaklaşımı da siyasi ve hatta ıdeolojik denebılir. Onlardaözelleşttrmeyoluyla kapitalizmin tamarnıyla sısteme egemen olacagını ve sosyal devlet ilkesinın ortadan kaldırılacağını belirtiyortar. Işçilenn ve çaiışanlann kapitalistlerin eüncteçaresizliğe mahkum edılecegını ıfade edıyortar. • •• Bütün bu tartışmalan kışkırtan gelışme ıse IMF'nın Türkiye gıbi ülkelereönerdığı ekonomik model. IMF, Türkiye gıbi ülkelerde devletçı ekonomik yapının tamamen çözülmesini, devtetin elindekı ekonomik gücün özelleş /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@cumhuriyet.com.tr TÜPRAŞ Satılmalı mı Satılmamalı mı? nuçiandı. tşbaşındaki hükümetler, her sıkıştığında ailesinin altınlannı, gümüşlenni sa tan kumarbazlar gibi davrandı. Halka ait matvatiıklannı satarak tirilmesıni öneriyor ve bu styasetlerin gelışmeleri anlatan mektubunu sizierYine PetroMş'in iddiasınagöre TÜPkaynak elde edeceğini sandı. Ne ciduygulanmasını ıstryor. Devlete aıt ekole paylaşmak stiyorum. özteşkın, özel RAŞ, 5 yıllık gelinyle Türkiye'nin IMF di bir kaynak oluştu, ne oluşan kaynomik işletmeterin tamamen yıik oldu teştirme isteyenlere karşı cıddi karşı ıd borcunu kapatabilir, 415 bin işsıze is nak vaat edildiği gibi üretime yatınldı ğunu ve vertmsıztik yarattığını söyledialarta cevap venyor. Bunlan sızınle tihdam yaratır, 2 TÜPRAŞ ve 3 PETne de istihdam artişı sağlandı. Sermayerek bu sürecın hızlandınlmasını ıspaylaşmak istedim. Işte öztaşkın'ın KİM daha kurar. Hazıne'nın yıllık gelı yenin tabana, yani halka yayılacağı tıyor. TÜPRAŞ konusundaki savlan: Hnin yüzde 20'sini karsılamaya devam iddiası doğru çıkmadı." edebılır. "Sosyai devlei" ilkesı, çaiışanlann, *••• Petrollş'in iddialannaözellestirmealt sınrfiarın önemli bır güvencesiydı. "Satılmak istenen TÜPRAŞ, ne ısPetroilş yönetimı, bazı ülkelerde yi savunanlann mutlaka soyleyecekAncak son yıllarda bu ilkenin bütün tihdam fazlası olan bir 'siyasi arpalık', petrol üzerindekı devfet denetimıne leri vardır. Ancak bu vesileyie şunu dünyada cıddi bir yara aldığını görüne teknolojisi eskimiş 'hurdalık' ne de ilişkin rakamlar veriyor. Bu rakamlara vurgulamayı gerekli görüyorum: Türyoruz. Son olarak ekonomik krize gikamu kaynaklannı tsrafeden bır 'kam göre ömegın Meksika'dakı dünyanın kıye, gelir dağılımında dünyanın en ren Almanya'da koyu özeJleştirme yan bur'dur Satlmak istenen, 16.1 mil üçüncü büyük petrol şırketı PEMEX'ın kötü ülkelerinden birisi. Bu konuda lısı Hıristiyan Demokratlar'ın güçlenyar dolar clrosu, 491 miryon dolar tamamı kamuda, Norveç petrol şırkeatıkJtğı söylenen onca liberal adımlamesi ve iktidar adayi haline gdmesi de net kân, 8.2 milyar dolar Hazine'ye ti STATOIL'in yüzde 71 'i kamuda, Ital ra rağmen, bu dengesizlığin hâlâ aybu açıdan cıddi bir olumsuz gelişme katktsı, AB ülkeleriyierekabetede ya'nın en büyük enerji şirketi ENI'nin nı adaletsizlikle sürmesi acaba nasıl olarak degerlertdirilebılir. bilen teknolojisi ve nitefikli, yetişmiş yüzde 36'sı kamuda, Yunanistan'ın açıklanryor? SendikaJann cansızlaşıp ••• işgücü ile Avrupa'nın en büyuk 5 petrol şirketi HELLENİCın yüzde 36'sı yok olmaya sürüklendiği, toplusozrafıneri şirketinden biri olan TÜPkamuda. leşme olanaklannın tamamen ortadan Bütün bu girışı, TÜPRAŞ üzerıne son yıllarda gelışen bır tartışma nede RAŞtir. Dahası. yatınm ve personet Petroilş yönetimi bu rakamlara dık kaldırılmak ıstendıği bır Türkiye'de, giderieri dahil tüm harcamalannt da kat çektikten sonra şu değeriendırözeUeştırrne nasıl adaletlı ve toplum yaniyle yaptım. Türkiye Petrol Kımya devlete yük oimadan kendi özkaynak mede bulunuyor "19ytidırözelleştirrarına yürütülebıttr? Bu soaınun bir Lastık Işçıterı (Petroli^ Sendtkası Genel Başkanı Mustafa Oztaşkm'ın, son lanyla karşılamaktadır," me adı attında yapıianlarftyasko ile so cevabı olmalı. GAZETEMlZlN ACI KAYBI Kafanız rahat etsin! Hyundai'niz varsa rahat uyursunuz. Her Hyundai tam 5 yil garanti altında! 5 yıl boyunca olası mekanik anzaları Hyundai ödüyor! 5 yıl boyunca 7 gün 24 saat ücretsiz yol yardımı Hyundai'den! Hyundai'nizin 2. el değeri korunuyor. Yani satarken de kazançlısınız! YusutErtuğrul Sönmez'i yitirdik İstanfoul Haber Servisî Gazetemizin Reklam Servisı çahşanlanndan. arkadaşımız Yiısuf Ertuğnıl Sönmez (50) önceki gün kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Cumhuriyet gazetesinin Reklam Servisfnde 22 yıldır görev yapan Yusuf Ertuğrul Sönmez. dün ikindı vakti Küçükselımıye Çiçekçı Camıı'nde kılınan cenaze namazının arduıdan Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sönmez "in cenaze törenine ailesi, yakınlan, dostlan ve Cumhuriyet çalışanlan katıldı. 27 Mayıs 1955 tarihınde Çanakkale"nın Biga iîçesinde dünyaya gelen Sönmez, evli ve bir çocuk babası idı. Başbakanlık'ta MİT görüşmesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mılli tstihbarat Teşkılatı Müsteşarlığı'na atanması beklenen MİT Müsteşar Yardımcısı Emre Taner. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Bakanlar Kurulu toplanüsının ardından saat 18.15*le Başbakanlığa gelen Taner, yaklaşık 40 dakika ErdoganUa baş başa görüştü. Üct«Uiryol rardıra kizmtli gırıati sfirni boyHncı v«rilra«kt«dir. H e r z a m a n y a n ı n ı z d a
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog