Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

24 MAYİS 2005 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Evlenmelerine izin verilmeyen iki kuzen, 3 çocuğu vahşice öldürdü ve intihar etti Cezayı çocuklar çekti • Görgü tanıklan, 13 yaşındaki G.P. ve 19 yanındaki Mustafa P'nin uçurumdan attıklan üç çocuğun "Bizi a$agı atmayın" diye ağladığını söylediler. G.P. ve Mustafa P, bıraktıklan nota, "Çocuklara bakacak kımse yoktu, o yüzden bu yolu seçtik" yazdılar. GAZİANTEP (AA) Gazıantep'te amcasınuı kızı 13 yaşındaki Gülbahar P ile evlenmesine izin verilmeyen Mustafa P, amcasının 3 çocuğunu uçurumdan attıktan sonra sevgilisıyle intihar etti. Mustafa P'nın yüksek derecede alkollü olduğu, ıntihardan önce de amcasının kızıyla cınsel ilişkıye girdiği bdirlendi. Bir görgü tanığı çocuklann uçurumdan atılmamak içirt yah ararak ağladıklanm aktardı. Jandanm yetkjlılerinden ahnan bilgiye göre. evlenme ısteklen babası CmnaP. taralindan kabul edilmeyen G.P. (13) ile amcasının oglu Mustafa P. (19). yanlanna F. P. (6), R. P. (7) ve H.Pyi de alarak Şahınbey Uçesı Sanya köyü Burunkaya Tepesi Kayabaşı mevkiine gıttiler. G.P ile Mustafa P, üç çocuğu yaklaşık 80 metrelik uçurumdan aşagı attı. Daha sonra G. P. ve Mustafa P. de uçurumdan atlayarak mtihar ettıler. Sankaya köyünde olayı gören bir görgü tanığı şunları aktardı: "Akşamdan gddikr, santd bir şey arom gibn diİer. 3 çocuk arabada arkada oturu> ortlu. Daha sonra Ka>abaşı mevkünde sesler du\ ma\a başladık, çocuklar ağtryordiL, bağınyorlardı. çırpuııvorlanİL 'Ne olur yapnıayuı, bızı aşagı atmayın' dnoriardL Kıda erkek arkada^ı çocuklann elkrinden tutup teker teker aşağıya atolar. Yakiaşık 10 dakika sonm da el eie tutuşup kcndüerini boşluğa bırakülar." TOKTAMŞ ATEŞ Muhalif Olmak Fazla mantıklı olduğunu iddia edemememe ve fazta "akılcı" (rasyonef) olmadığını bılmeme karşın; CHP'Iİ olduğumu sık sık dile getiririm. Zaten şimdiye kadar, CHP ve onun uzantılan olan Halkçı Parti, SODEP ve SHP dışmda hiçbır partiye de oy vermedım. Fakat arttk CHP'yi savunmakta çok zorlanıyorum. Halkımızın, CHP'ye en çok gereksinim duyduğu bir dönemde; CHP'nin üç yıllık muhalefeti tatmin edıci oimaktan çok uzak. Hatta kimi zarnan, AKP'nin ekmeğine yaQ sürüyorlar gıbtme geliyor. Partı dışi bir krtlesel muhalefet oluşturarak, partınin yönetimıne talip olunmasını da asla onaytamamıştım. Fakat yasalar çerçevesinde ve meşaı kurallar çerçevesinde bir muhalefet hareketı ortaya çıkarsa, herhaide karşı durmayacağım. Bir siyasal parti; başart şansını, rakibinın olan ve hâtta kimi zaman olmayan hatalan üzerine kurmaya çabalarsa. sonunda hüsrana uğraması kaçınılmazdır. Ancak Sayın Baykal ve arkadaşlan, eğer önümüzdekı dönemı lyi değerlendirebilirlerse, umudu tükenmekte olan halkımıza, umut verebılirler. • *• Geçen dönemde benı çok rahatsız eden kimi örnekler üzerinde duracağım. Fakat bunlar: çok sayıdaki hatalann ancak aklırna gelen ılk birkaçı. AKP ıktidannın ilk yılında; YÖK yasa tasarısı gündeme geldiği zaman, o zamankı YÖK başkanı. gerek Başbakan ve gerekse Milli Eğitırn Bakanı hakkında, agza alınmayacak laflar etmiştı. Bunlar arasında; bu ikı siyasetçıyi, "cehaletie suçiamak" bile vardı. Bana sorarsanız, istediğinız kadar karşt olun ve istediğiniz kadar eleştinn; kamu görevınde olan binnin, o ülkenin başbakanına ve Milli Eğftım bakanına, "cahil" vb. nitelemelerle saldırmas! bağışlanamaz. Son dönemlerde; oldukça gergın ve sinirli gördüğümüz Sayın Recep Tayyip Erdoğan; o dönemlerde, çok hoşgörülü ve rahattı. Bu ıfadeler üzerine, YÖK Başkanı'nı "Terbıyeye davet etti". Bence bu ifade, gösterilebilecek en yumuşak tepkı idı. Fakat CHP'nin btr sözcüsü; bu rfadeyi, "Sayın Başbakanımız, Sayın ho~ calanmıza terbıyesiz dedı. Derhal özür diiemesı gerekir", biçirnınde değerlendirmez mi... Vailaht, "Pes... "dedim. Bu adamlar, halkı bı^ala nnı sanıyoıiar, okuduğunu anlama; m ı sanıyoriar?.. • •• G e n e aynı dönemlerde; AKP iktidan, emeKİ' maaşlarına gülünç denilebile'cek b r artış sağlamıştı. Sosyaldemokrat bir muhalefet partisine düşen şey, bu 9eür artışım yetersiz bulması ve dahs Ç°k verilmesinı önermesi idi, Anca^ CHP sözcüsü, tam tersini yaptı v* " S u zammın karşılığı yok. Karşılığ olmayan para dağıtılır mı..." gibisindön b i r açıklama yaptı. Olacak İŞ rni bu?.. Zaten son derece güç koşullar altında yaşayan emekltlerirnize, okyanusta bir damta gibi gel^bilecek bir zammı eleştirmek sosyaJdömokratlara mt kalmıştı? ••• Halkırı mağdur bir bölümünün umutlarnı kırma konusunda; son öğrenct affı yasasıyla ılgili tutumtarryla da, mu'n diktiler. 600 küsur bin ögrenciyi dgilendıren ve aileleriyle biriikte, muhtemelen birkaç milyon insanı ilgitendıren bu yasanın Çankaya'dan geri dönmesı üzerine; CHP'nin bir sözcüsü, "Bu yasa, artık bir yıl TBMM've gelemez", diye açıklama yaptı. Bu açıklamanın dogru olup olmadığıffn tartışması bir yana, çoğu düzen kurbanı olan bu çocuklann ve aılelerinın umutlannı kırma işi CHP'ye mi düşerdi? Bunun ne faydası olabilirdi? Tabii bu arada; "Türbana af çıkartmak ıstıyotiar..." gibisinden bir iddia ileri sürdüler ki; tasanda, bununla ilgıli hıçbir şey yoktu. • •• Son olarak da, Bolu Izzet Baysal Üniversitesi'ndeki olayda CHP'nin tutumu çok yanlıştı. O üniversite; her şeyiyle, Izzet Baysal Vakfı'nın ürünüdür. Her tuğlasını, o hamiyetperver insan ve vakfı sağlarrtıstır. Üniversitenin Sayın Rektörü'nün, o vakıfla "geçinmemeye" hiç hakkı yoktur. Kaldı ki; vakıf yönetimiyle ne denli anlaşrnazlık ıçinde olurfarsa olsunlar vakfın yaptığı bir davete uymalan ve sıyasal gerekçeler sunmayı düşünmemeleri gerekirdı. Ve sadece Sayın Rektör'le ilgili olarak söylemıyorum; kimi kamu görevlilerinin, çocuklannı yurtdışında dogurtma lüksünün kaynağını nereden buldukiannı dar hep merak ederim. CHP bu olayda da, "Başbakan'a çatacak bir şeyter" aradı. Böyle muhalefet olmuyor... Diyarbakr'da çatışma • DÎYVRBAK1R (Cumhuriyet) DıyarbakırSilvan karayolu eski ünıversite köprüsü yanındaki boş alanda ıki grup silahlı çatışmaya girdı. Çatışmanın nedeni belirlenemezken Mehrnet Aslan ile Müsliim Altay ya$amını yitirdi. Yaralanan Deniz ve Ramazan Özateş, Mustafa ve Musa Aslan ile Aydın Çakırca hastaneye kaldınldı. Çatışmadaki kışiierden ikisınin, yasadışı kadın ticareti yapmaktan sabıkalj kuuler olduklan öğrenıldı. • İstanbul Haber Servisi Istanbul Ünıversıtesî ögrencileri, üruversıtede başlatılan "paralı yax okulu" uygulamasuu gösterilerie protesto edecek. Ögrencıler, fakültelerden toplanan yaklaşık 20 bin ımzayı 24 Ma\ıs'ta yapacakian "protesto şenlıgı"yLe reklör Prof. Dr. Mesut Parlak'a sunacaklar. Eyleme. sanatçıiaraı ve Leman çizerlen destek vereceL Ögrencıler. "Sosyal deviet ılkesını yok sayan bu karar gen çekjlmehdır" dedıler Yaz okukı protestosu Çahfanlardan kreş eylemi • tstanbul Haber Senisi Turkıyc Kamu Sen'e bağh Türkıye Yerel Yönetım Hızmetlen Kolu Kamu GÖrevlılen Sendıkası ıTürk Yerel HızmeıSen) üyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir grup çalışanı, 150 çocuğun banndığı çocuk yuvasının kapatılması karanni protesto ederek karann geri alınmasını ıstedi. Grup adıııa konuşan Osman Bağcı, kapatma karan içın eerekçe eöstenlmedığıni belirtti. • ANKARA (AA) On Numara'da kayanan numaraJar "4, 7, 8,13, 15, 17, 22.25,28, 29. 31,32, 36,38.42, 43, 54, 55.62, 64, 7i, 78" olarak belırlemrken 10 bılen 1 kışı, 109 bın 884 YTL 60 YKr kazandı. Çekilışte 9 bılenler bın 387 YTL 95'er YKr, 8 bılenler 69 YTL 55'er YKr. 7 bılenler 8 YTL 20'ŞCT YKr, 6 bılenler 1 YTL 30*ar YKr, hiçbır numarayı bılemeyenler 1 YTL 2O'$er YKr kazandı. 1 kjşiye İ 09 bin YTI Ssva: Cinsd iUşkiye girmişier Once tesettür sonra mayo Marmaris'fe düzeıüenen ve 25 ülke güzetinin katıldığı "Miss Peari Of The \Vorld 2005" güzeflik yanşmasuıa damgayu dereceye girenıeyen lnuı güzeti vurdu. Btrinciligi Norveç gü/di Shauntavia Loo, ikinciliğj Türkiye güzeli Evrinı Kaya ifc Rusya güzeli Svetlana Pechenkine, üçünciUüğü de İsveçli Cecilia Kristensc'üı kazandığı yartşnıada Iran güzeii Elnaz Piraesh, iik bölüme tesettür, sonraki böfömlerc ise mayo ve gelinükle kaüldı. (FotograHar MEHMET EMİN BERBER) Cumhuriyet sa\cısının otopsı raporuna göre, Mustafa P"nin olaydan önce \iiksek miktarda alkol aldığı, aJkolün etkisıyle kendisinın \e çocuklann kollannı jıletle çızdıgı, aynca G.P. ile intihar etmeden önce cinsel ibşkıye gırdıklen belulıldı. Bır süre önce annesıni kaybettığı belırtiien G.P. ve Mustafa P'nın olay yennde buiunan hatıra deftenne. "Biz öJdüğümüzde btı çocuklara kimse hakaniüvaca^ tçin kardeşlerimi de ka\alıktan a>ağıva atnıak zorundavız. Ü^ünüz* yazdıgı ügrenıldı. M UTFAĞA BAKIŞ AÇINIZI DEGIŞTIRIYORUZ! QJ istikbal Regına mutfak ve banyolarda Şımdi eski mutfağınızı alıyoruz, yerine hayalinizdeki Istıkba! Regina mutfak & banyoları %12 indirimle veriyoruz. Deneyimli istikbal ekibinden keşif, proje, söküm ve montaj da ücretsiz. Diterseniz, 16 aya varan taksrt seçeneginden de yararianabilirsiniz. Üstün teknolojiye sahip Franke ankastre cihaztar, evye ve armatürlerle donatılmış İstikbal Regina mutfaklar sizi bekliyor.** Peşin fiyatına vade farksız Maximum Kart'a özet peşin fiyatına vade farksız indirim. muTfağınızı alıyoruz, Istıkbâl Regmâ murfak ve H12 mum iı 234 , " 25 ina 0 800 361 0008 .' Unohl W 103:2' 231 11 ; • Tff)f? T 1 '• » www.ıstıkbaLm utfak.com.tr AOAFUAn inoo^.. «. N '• Tjjıuın J EDtKNI. 'Bh; " jı 85 S5 Z**vistv •Hll* 245 56 •; "#* 5312'22; > '3 "4 ÇUİMOJÛ1 SL bcmyo Li n O2SE 266 93 29 'Ü2'S H5 161B L '"' rnkk'y ' ı ı •* ~ i " T ı 99 a u * j ' U13 ": '0 KOHTK, tcrf '.^.nat Tff rö332 ZJS 6 1 C0 lAALfcTVA. îrfrfjA 5. T B 0422ı Î2S 25 ?Ş m â t t :•€?•« ^.^^»^«ı *<• 3<l jd' î 1 4 IUMJLA k,» îr*Q 1« KS2 325 5111 UUffiAÛAMUtAJ. f r a » »egıM M^t 1 » S 34^0 >l ıO344 ;31 SS J8 U r S B H ta». M ^ v U»>Vi r» 'C'!S2I : 0*1*3 2 . S Ö T M « D K I « T C S I I 1 SS ** l»<fit 124 P ^ r * L C W * . * ı h / T a « > CI»,S'J«S ?? ZONGUUMK. Crc^ı I jp > C3" »22 Ö2Î2 363 5« * • K H | t 5uw "orı I» CÎS2 i ' 4 56 I£ 1MUSUK '<»r WSİH '« S3£3 CÇ H 4 ] OIML (:rg> Tusr« S3a6 22S 33 K >*MJUWA. Krramle 0216 » 6 44 53 eunamv auvun^.cuvaWJ*«T« «jjci32i »9»*5 'a Evinizin yeni buluşma noktası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog