Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CL I MHURİYET'\ÂKFI aduu İLHAN SELÇUK Genel Yavın Yönetmeaı: İbrahinı Yıldız • Yazuşlen Müdürij: Safim .41pasian#Sorumlu Müdür Mehmet Sucu 9 Haber Merkezı Müdürii; HakanKara Istıhbarat. Cengiz Yıldırım 0 Ekonomı. Erij • Kultiır Egemen Berköz • Spor: Abdülkadir Yücelmaa • Makakler Satni Kıraören 0 Düzeltme Abdullab Y'azıcı 9 BılgıBe!ge Edlb« Buğr* • Yurt Haberlerr Mebmet Faraç 0 A\Tupd Temsılcjsr Gür»y Öz Yayın Kurulu llhan Selçuk y ç (Başkan). Emre koogar (Damşman), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, tbrahira Vıldız. Orhan Bursalı. Mustafa Balbav. Hakan Kara. AnkaraTemsılcısı MıuttfaBalbay AtaturkBuKanNo l25.Kai,4. Bakanlıklar Tel n, Fak:> Serdar Kmk. H ZıvaBK 1352 S 231el 4411220. Faks 4418^45 AdanaTemsılcısı Çetin " iğenoglu. InonüCd II9S Nol l.Tel H 36? 12 11. Faks *63 12 15 Aııtalya Temsılası Ahmrt Onıçoğta fumhunvet CaA 80 5 Te! 0242 24X0057 Ka.x 24Î05Ö5 24 0MuetteseMüdünı ErolErkut 0 baiış Fırilel Ku7i 0 Cumhuri\et Reklam: 0 Genel MıiÖ dur Öriem 4>den 0 Cıencl Mudur YartijmcıVa/endePal Tel (0212) 251 98 "4 75 <O2I2>25I i:i:> 51205 1)5 Fax 21 i g g £ 3 J l laartıi PK :46 Srttn y*İV k. Td ıITCIMCVOfıJtJİıaı 45 FsahMah HmBafıfâiSMimilaKınaltadui EKJaıtMaicDıtemjPuaruBuSırı wT». \Ş ^ ^ Z ^ t r » M^' 15 : m Imsak 3 39 Güneş 5 32 Ögle. 13.08 îkıııdr I 04 Akşam 20.32 Yaia: 22 15 Uzmanlar, kalbinden ameliyat olanlann 24 hafta sonra cinsel yaşama dönebileceğini söylüyor Kriz cinselliğin sonu değil ŞULEKÖKTÜRK Kalp hastalığtna yakalanmış olmanız tatmin edici bir cinsel yaşama sahip olamayacagınız anlarauıa gelmiyor. L'zmanlar. cinsel aktrvıtelere yenıden başlandığmda kalp krizi geçirilebileceğı ya da hastanın aniden ölebüeceği gibi inanışlann yaygın olmasına karşın bu riskin az oldugunu vurgulayarak kalp knzi ya da ameliyatının ardından 2 4 hafla sonra cinsel yaşama geri dönülebileceginı belirtiyorlar. Anadolu Saglık Merkezi Kalp Saglıği Bölümü'nden Doç. Dr. Osman Akdemir, kişinin cinsel pertbrmansının azalmış olabileceğine dair duyduğu endişe ve hastalığmgetirdiği gcnel dq)resyon halının cinsel ilgi ve kapasitesinin azalmastna yol açmış olabilecegme tşaret ederek "Budtpres\on kalp hastalannda sık görülür \f çogunlukla 3 a> icerisinde düztür. Bu ciurum eşk'rin daha Önce \ ar okn cinsel \ aşanıla îtgih sorunlannın biiyüttUmesi so Artm Ji uçurhnalarbash UĞURÖZER AKTVİN Kjşın kayak yanşmaJanyla renklenen Artvin'deki Karça) Daglan'nuı Saçinka bölgesi şimdi de uçurtma şenliğine ev sahipliğı yapb. 1700 rakunlı Saçinka "da Artvin Valüiği ve Sosyal Hizmetler II Müdürtüğü'nce düzenlenen uçurtma şenligine Artvin Yetiştirme Yurdu ögrencileri ve Artvin Kış Sporlan Kulübü üyelennın yanı sıra çok sayıda yurttaş da ilgi gösterdı. Artvin vali yardımcılan Necmi Akınan ve M uzaffer Başüjüyükde aileleriyle beni>er uçurtma uçurdu. Aıtvin KJŞ Sporian Kulübü Başkanı Selçuk Tun s , Şaçinka'yı yalnız bir kış sporu merkezi değil 4 mevsim tun2m hareketirün sürdürüldüğü bir yer haline getirmeyi amaçladıklannı söyledi. Saçinka'daki şenliğe yıuttaşlar bü\ük ügi gösterdL telkinlere daha hastanede yatarken başlanması gerektiğinı belirterek bu konuda bazı testler de uygulanabileceğıni diie getir• Sınirli ya da stres altında di. Osman Akdemir, kalp olduğunuz bır durumda cmhastalıklannda sık rastlase! aktiviteye başlamaym. nan göğüs agnsı, nefes Dinlenrniş, rahat olduğunuz, darügı, çarpınu yakınmagünlük yasamın getirdigi gelannın genellikle tehlikerüimJerden uzak kaldığınız 1J sonuçlar yaratmasa da bir zamanı tercih eduı. cinsel aktıvıieyi kesintiye / Yemek yedıkten 13 saat ugratabılecegine işaret sonra cinsel ilişkıye girmeederek şöyle konuştu: , yi tercih edin \ ^ Cinsel ilışki için rahat, "İtişki csnasmda gögüs \ ilişkinin kesintiye uğraagna olan hastalara flişkiImayacağı bir yer seçın. den 515 dakika önce dttaltı nıtnıt tabkt ya da sprB\nucunu beraberinde getircbüil önerilebilmektedir. Kalp hastaiayor" diye konuştu. Cuısel ilişkı ruıa veriien baa ilaçlar cinsei yasırasında yeniden kalp krizi ge şamı eüdlevebitnıektedir. Bu duçirme ve bu nedenle ölüm riski rumda doktor alternatif ilaçlar nin çok az olduğunu vurgulayan verebflir. Kalp krizi geçirmiş bir Akdemir, "Kişiktndini hazırhis hastanın krizin heraen sonrasmsettiğj zaman cinsel yaşamına ge da kalbinin durumu cinsd flîşkîri dönebüir. Eğer çekincesi \arsa ye tahammül ctmev e uygım d^Bdoktoruyla bunu pa> laşmabdır" dir. Cinsd iHşlti esnasUMb yakbdedi. şık 2 kal nıerdjveni hızla çıkmakla eşdeğer bir ^>r harcanır. Pek Sorunun en etkili çözümlennin başında hastanın doktoru ta çok hastada yeniden cinsel yaşama başlanıak için 24 naftahk bir rafindan cesaretlendıntmesınin süre gerekir. Cinsel ilişkinin hangeldığınin alünı çızen .4kden\ır, kalp krizi geçirmiş olan bu has gi pozisyonda yapıidığmın pek tada bu konuda verilmesı gereken önemi \ oktur." neriler... Dereli sergisi açılıyor Türk resinı sanannın en önemü isunlerinden Ce>at Dereli'nin ölümsüz eserleri sanatsevericrtc buluşuyor. Artı Mezat Sanat Galerisi'nde 26 Mavıs saat 18.00'de düzenlenecek kokteyiin ardından acüacak sergi, 18 HaJoran'a kadar açık kaiacak. Sergide, sanatçuun 1939 >ılında CHP'nin dü/enledigi 'Yurt Gezisi' etkinlikleri kapsanunda Sinop ile Cümüşhane'ye gönderilen vıe sanat dünyasınca ~>araöa bir bamk" olarak nitetendiruen eserleri yer alıvor. Esctierinde renk lekeleri ile eşsi/ bir arnıoni vâratan Dereli Nazmi Zh^'nın yönkndirnıesiyle 1915'te Sanaji Nefıse Mektebi'ne girerek Hikmet Onal ve tbrabim Çallı gibi usta ressamlann öğrencisi oldu. De\1et bursuyta 1923 >ihnda gittigi Paris'te Academk Julian'da Paul Albert Laurens'in atöhesine devam etti Çok sa> ııla özel \e rremi ödüi alan sanatçuun tiserieıi tstanbul ve Ankara Resinı Hev kri Müzeleri ile özel kolekshonlarda ver alnvr. Köpek ve Kız Karton üzerine yağlıboya 17.5x26 cm. Sağbkta yeni ilkeler Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tüzüğü salgın hastalıklann önlenmesi için kurallar getiriyor CENE\rRE(.4.\)Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ1, İcuş gribi ve Akut Solunum Yetmezliği Sendromu (SARSI gibi salgın hastalıklann önlenmesi için yeni uluslararası ükeler kabul etti. DSÛ'ye üye 192 ülkenin, 2 yıl süren müzakereler sonunda benimsedigi yeni tuzuk. salgın hastalığın patlak verdiğı bölgeyle ticaret, bu bölgelere veya buralardan se>fahat konularında neler yapılması gerektigme açıklık getiriyor Yeni kurallar aynca, S,\RS, kuş gnbi, çiçek hastalığı ve çocuk felci saigınlannuı DSÖ'ye bıldınlmestnı zorunJu kılıyor Kolera ve san humma gibi ölüme yol açabilen ya da ka>Tiağı büınmeyen hastalıklann da önemli sayıda olması haunde DSÖ'ye rapor edılmesı gerekiyor. Oye ülkeleruı, toplum sağlıgıyla ilgili acil bır durum olmasıhalindeDSÖ'vü24 saat içınde haberdar etmesı de yenı kurallar arasında bulunuyor. DSÖ Başkanı Dr. Le* Jongwook. "Yeni kurallar hastalıklsnn ulusal sılurian tanunadığuu onayh>w" dedi. "DSÖ"nün 1969"da hazırlanan me\cut tüzüğü, sadece kolera, veba ve san hummanın BM kuruluşuna bıldınlmesını öngörüyordu AL GÖZÜ>I SEYREYLE /ışrL ÖZGENTÜRK Sil baştan Birileri söyler de ben kabul etmezdim. tki ileri bu* geri adımlanyla mehter yürüvüşü tam bızı anlatıyormuş. Yani artık bu kadan da fazla. Bu üJkenin kaderı bLunudur? Bız cümle Türkrvehaib ne yapük da bu Çüı işkencesme mahkum olduk? Neden söz ettığimı anlamadmız degjl mi, çünkü memlekette Çin işkencesı pek boi. bakahm bana hangisinden daral gelmiş... Efendim, zamansulargibiaktı ve 1 Haziran'ın eli kapıda. 1 Haziran yenı Türk Ceza Yasası" y la Ceza Mahkemeleri Yasası yürürlüğe girecek. Ve hep bırlikte sagcısı solcusu, yazan çizeri, oyuncusu yönetmeni. parîi yöneticısi. STK üyesı, normal vatandaş, hepunızin çok başı ağnyacak. Içiıüzden şöyle diyebilirsüıiz, canım bu yasa daha önce Meclis'ten geçti ama öyie tutarsız, öyle eksik ve anlamsız maddelerle doluydu ki, hükümet bile yasanın yürürlüğe ginnesıni engelledi. Evet.. çok da uzun olmayan bir zaman için yasa engellendi ve çeşıtli kuruluşlara görüşlerinİ bildirmeleri için zaman verildi. Peb görüşler bildınîdi mı? Türk Ceza Hukuku Demeği, seçkın hukukçuLardan oluşan bır demek bu, yapüklan açıklamayla kendılerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdıklerini, ancak çeşıüı düzenlemeleryaparak Mavıs 2005 başjannda TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı'na ve aynca Adalet Bakanlığı'na sunduklan metinler ve düzeltmelerie ılgiJi kendilerine herhangi oir geri dönüş olmadığmı belirtiyorlar. Vanı i.i7man hııknkı^ıılann görÜŞÜ dlkkâr te alınmamış. Deraek a\nca şunlan belırtiyor: "Ne vazık ki vürürhığe girecek Ceza Yasası çok kısa zamanda dar bir grup taranndan apar topar vasalaştıntnuştn'. Takp edilen göruşkr betirb' bir zamana akışnnlmış, hiçbiri dikkate annmanuştn: \asa iizerinde uzJaşnîa sagtonmamışOr. Dili > eterazdir. Betirti bir febefe>t davanmamaktadjr. Çeşitli ülke yâsalanndan aünan hükümter bir araya getirilmiştir. Pek çok madde kötü bir çe\iri>i yansrtmakta ve anlaşünıaz bir yapı göstermektedir. Türk hukukunun 80 \^hk zengin doktrin \ç içtihat birikimi ortadan kaklınünıştır. Önemli leknik vanİLşiar ve yetersizlikler vardır. Pek çok hatalı düzenkme mevcuttur. Bu özellikleri ile ceza hukuku ststenünde ciddi sıkınular yaratacakUr. Ceza Yasası gibi temel bir >asanın hatalı oiarak AB süreci ile ilişkiJendirilmesi suretivle acele olarak çıkarülması, gkierttmesi güç zararlara \%A açacakör. Önce uygulamanın göriUmesi, sıkınniarm sonra gklerilmesi \aklasmu büimseüikten uzakür." ICarşınızda duran Modus, Euro NCAP guvenlık testlerinden aldığı S yıldızia pek çok büyük otomobılden daha güvenli! ABS, EBV, Fren Oestek Sistemi (AFU), 6 adet hava yastığı, on gergili emniyet kemerferi, !sofix bağlanttfı çocuk koltuğu, hareket sonrası otomattk kilitlenen kapılar... Hepsi suruş keyfiruze maksimum güvenlik katmak için. wwvw.buyumekminiyeki.com I mopus RENAULT OTOMOBİULER YARATIR I Arkast 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog