Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

2 4 MAYIS 2005 SALI CUMHURİYET SAYFA 17 Guluç Zonguldak Valiliğı'nden açıklarna geldi. Karadeniz Eregli'nın Gülüç beldesindeki Erdemir Güzel Sanattar LJsesı bahçesinde tören alanına Atatürk büstü yaptınlıyormuş. BKtronBc posta: dsnizsomOcumhurtyeLcom.tr ŞEHİR Hatlan tşletmesi, üç kunjşa Istanbul Buyükşehır Belediyesi'ne devredildı. Yüzlerce çalışan kapı önüne kondu. Gemılere ve ıskeietere beledıye adına Istanbul Denız Otobüsleri Anonım Şırketı el koydu. Türk bayrağının üstüne şirket forsu çekildi. Kamuoyunda ıse yenı gemı alınırsa, bunlar güvertelı mı olsun, güvertesız mi olsun konusu tartışilıyor. AdaJajda oturan bazı kalantoriar, güvertelı gemi ıstiyor. Bazılan keyif peşinde, gemilerde çalışan emekçiter kabus ıçinde, Boylesine vurdumduymazlık az görünür, Şehir Hattan'ndan 695 gemi adamının kadrosu beiedıyeye devredildı. Ama gemı adamlan belediye değil şırkete bağlı çalıştınlıyor. Yeimiyor, şirket, gemı adamiannı deniz iş hukukuna göre değtl, kara ış hukukuna göre çalıştırmak için mevzuaîı delmeye çalışıyor. öte yandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tel: 0.212.512 06 05 Fak* &212J12 44 97 Fenerbahçe şampiyon olmuş... "Piyon kim olmuş!" GÖRÜŞ 'JZ t | <* >• Söylem değişti: 9 Türk, 1 yabancıya bedeldir! Içel'in Anamur ve Bozyazı öğretmenevinde çalışarıfar örıce sendikaya üye oluyor sonra sendikadan istifa ediyor. Demek ki oğretmenevi yöneticileri çalışanlara çok iyi baskı yapıyor! başkanhgındakı Özeileştııme Yüksek Kurulu'nun 6 Nisan 2005 tarih ve 2005/39 sayılı karan çalışanlann sosyal haklannı tehdıt ediyor "Devre konu pefsonelın belediye tarafından ış ak'ıtierinin feshedilmesının veya emekli edılmelennın Türkıye Denizcilık Işletmeteri'ne bıldinlmesinı müteakıp söz konusu personelın devir tanhi ıtıbariyle süre ve ücret üzerinden kıdem tazmınatlannın oderne yükümlülüklefinin Türkiye Denızcılık Işletmelen'ne aıt olmasına." Bu kararla Şehır Hatlan'nda 15 yıllık hizmetı olan bır kaptan, belediyede de 10 yıl çalıştıktan sonra emekli olmak ıstedığınde, kıdem tazmınatının hesaplanmasında karşısma şöyle bır tablo çıkanlmak ıstenıyor: İnce hesap Devır öncesi 15 yıllık hizmet süresının kıdem tazminatı, bugünkü tavan ücret olan yaklaşık 1.6 mılyar lıradan hesaplanarak Türkıye Denızcılik Işletmelen tarafından ödenecek; sonraki 10 yıllık htzmet suresının kıdem tazminatı ıse o günkü tavan ücret olan ömeğin 4 mıfyar liradan hesaplanarak Istanbul Büyükşehir Betedıyesı tarafından ödenecek. Böylece 25 yıllık hizmet süresı sonunda ömeğin 100 mılyar lıra kıdem tazminatı alması gereken gemi adamına 24 milyar lirası Türkiye Dentzcilfk IşJetmelen'ncten, 40 mityar lifası Isîanbul Büyükşehır Beledıyesı'nden olmak üzere toplam 64 milyar lira venlecek. İnce btr hesap, Türkıye Denızcıter Sendikası'nın sesi sedası çıkmıyor. Kamuoyunda, gemılenn modeli tartışılıyor. Adalann yazlıkçı kımı kalantorları "otobüs ştrketi"nden güvertelı gemı ıstiyor. Bu da hesabın parçası olmalı! Sırada 29 Bkim ve 30 Ağustos var ADALET ve Kalkınma Partısi iktidannda ulusal bayramlanmız kimi çevreler tarafından küçümsenmeye, kutlama bıçimlenyte eleştınlmeye başlandı. Hele bu yıl... 23 Nısan'da ulusal egemenlik kavramı "çocuk oyunu"na çevriidi; 19 Mayıs'ta Samsun'dan tstanbul'a "fetih" yürüyüşü yapıldı. Holding medyası ıse 19 Mayıs'ta Samsun'dan Ankara'ya oradan da Türkiye'deki yabancı askerterin banndığı Inciriik'e yürüyen yurtsever gençleri yok saydı; dinci medyanın dümen suyuna girdi. Yuksek Yenlim Hattı eniincutku ; yahoo.com Şimdi sırada 29 Ekim ve 30 Ağustos var. 29 Ekim'de ne yaptlacağı belli. Aslında uiusal bayramlan göfgeleme çalışmalan yıllar önce her 29 Ekim'de Nurculann Ankara Kocatepe Camtsi'nde Kürt Sait için mevlit okutmasıyla başlatılmıştı. Geçen gün Ankara'daki mıtıngde hılafet istegi dile getiriiebildiğine göre bu yti artık gönüllerince 29 Ekim'in de 30 Ağustos'un da "rövanş"ını alacaklardır. Şimdiden kutlu olsun! Tekenpüp Mustafa Namık Dener: "Bush, Mogol Imparatoru Cengiz Han'ın Tann tarafından dünyayı fethetmek üzere gönderildigine inandığtnı ögrenince 'Tarih tekerrürden ibarettir1 demış. f ÇtZGtLİK KİMİL MASARACI Bir eli yağda, bir eli balda.. Diyetisyenden çtkmtyort Sorular... çıkarmayan bu AB, neden 11 yıl sonra içenden çıkarılBilgi, her zaman biigidir ve malannı talep ediyor ve bız çok değeriıdir. Doğru, her zade çıkanyoruz? Diğer yanman, kendi haJinde bile, devdan Abdullah öcalan ı 15 rirncidir. sene yakalamayan/yakalayamayan Türkiye CurnhuriYalçın Küçük (isyan 1) yeti, ABD'nin "asmama koşulunu" kabul etmestyle bir Iki yıt kadar önce şunları sormuştum (*}: "...Peki so anda kucağında buluyor ve run neydi? Neden her za biz başbakan, bakanlar, 20'Ii man uyum içinde çalıştıkta yaşlardaki gençter ve 18 yaşını dotdurmamış çocukları nnı beyan eden, ama aslınasan bir ülke olarak ıdam ceda uyumsuzluklannt her frrsatta dile getimn kuşlu, kurt zasını kaldırıveriyoruz; neden? Ve bu da yetmiyormuş lu ve arıh 57. Hükümet, gibi şimdi de yine AB'nin isCumhurbaşkammız Ahmet teği doğrultusunda öcaNecdet Sezer'e karşı niye lan'ın yentden yargılanması şahin kesiliyor ve 'yaratılan' gündemde.. Neden? bu kriz ile Amerian Dolan 'nı tavana çıkartıp halkı daha da Peki bu insan hakları, huyoksullaştınyorlardı? Bu dö kuk, demokrasi vs. iyi birşey nemde kimter zenginleştirilise biz niye düşünüp uygudi? Peki neden boylesine bir layamıyoruz da ancak kriz yaşanınca apar topar AB'nin istekleri doğnjltusunAmerika "dan, Dünya Banka da yasal düzenlemelere gesı'ndan bir uzmana; Kemal çebiliyoruz? Peki bu AB o Dervtş'e Devlet Bakant sı kadar demokrasi, hukuk ve fatıyla ekonomi teslim ediliinsan hakları âşığı ise bize yordu? Peki ama bu üçiü niye "Neden siz hâiâ 12 Eykoalisyonun ana bacağmın lül darbesinin ürünü olan bır kudretii bakanı ve Ecevtt'/e anayasa ile yöneltiiiyorsurin manevi evladı Hüsamet nuz? Demokrasilerde böyle tin Özkan, Dışişlen Bakant şey olmaz! Neden sivil bir Ismail Cem ve Derviş ile anayasa yapmıyorsunuz? partinin isim yapmış kişileBeğenmediğiniz Yunanıstan riyle biriikte, üstelik 'adam' bile darbecilerini yargılayıp gibi bir gerekçe gösterme cezalandırdı da siz niye hâden aynlıp 'ayn bir parti' kur lâ koruyorsunuz?" dıye sormaya teşebbüs ediyoriardı. muyor? Ve peki Dervış'e ne oldu da Dış politikada ise BM ansızın bu partiye ve biriikte söylemi adt aîtında ABD'ye hareket ettiği arkadaşlanna endeksliyiz. örneğin Irak'a bir çalım atıp CHP saflanna demokrasi götürülmesi kokatıtıyordu?.. nusunda bu ülkeyle hemfikiPeki biz buralara, bu hale riz(Birsaym bakanımızçıkıp "tezkerenın geçmemesi köniye geldik ya da niye getıhldik? Ya da biz ülke olarak tü oldu" diyebiliyor ki bu sözlerin altında yönetım tarnasıl bir düzene sahibiz ki zı ne olursa olsun egemen her türiü kılığa gırerek bizi kolayca sömürüyorlar, baş bir ülkeyi tşgal etmeyi haklı gösteren biranlayış var). Anka ülkelerin uydusu haline getiriyortar; yahut niye fakir cak bu ülkede bugün demokrasi yerine kan var, ölüm leştikçs fakirfeşiyonjz?.." var; kan durmuyor, akıyor... Sorulanm (merak ettiklePeki o zaman yine soruyorim) bugün de devam ediyor: Bugün dün de otduğu gi rum: örneğin, Suudi Arabistan'a, Iran'a; kısacası "debiekonomi tamarnen mokrasi bulunmayan ülkeiMF'ye teslim ediimiştir. 8ulere" neden demokrasi gögüne kadar IMF ile ekonotünjlmüyor? mist düzlüğe çıkan bir ülke söz konusu mudur? Daha sorulacak çok soru Insan hakları, hukuk, devar ama ne yazık kı muhatamokrasi, vs. konusunda bı yok; işte boylesine bir ülAB'ye göbekten bağlıyız. kede yaşıyoruz... Yasalar oradan empoze ediı liyor ve bizim Meclisimizde (') Sebati Özdemîr. Bu | de AB'ye uyum adı altında günlere Neden ve Nasıl Gelkabul ediliyor. Peki, DEP mildik... Ne Yapmalı... lleri der(etvekilteri ite kaka TBgisi 2003; Sayı: 1314, s: MM'den götürülürken sesini 134148 Prof. Dr. Sebati ÖZDEMtR kamilmasaraciOı mynet.com HARBİ SEMİH POROY semihporoym yahoo.com HAYAT E P t K TÎYATROSU MISTAFA Biu;l\ bu fotoğrofiar direnışçılerin hayatepik <ı mynet.com ı$ kt$lAı bush boshlu^unu yopocokl.. 45 yıl önce, 1960'daOrdu, halkın ve gençliğin aylardır yakmış oldukian bir devrimd ateşe son noktayı koymuş ve faşist Denrokrat Parti iktidannı düşürerek yöneömi elinealmıştı. "27 Mayıs Devrimî" olarak tarihimize geçw bu büyük atttım, Türkiye'yi yüzyıl ortasında yanm asır ileri taşırnış, dernokrasimize birden dünyar^ en ileri standartlan ile tanışma fırsatı vermişti. 27 Mayts'a gelene kadar, 1950'de iktidara özgür seçîmin nimetleri sayesinde gelen DP, her türlü akıl almaz siyaset yozlaşması sonucunda, kendisine bu fırsatı tanryan demokrasiye ve Atatürk Aydınlanmasına düşman olmuştu. Bu kavramlara sinsi ve açık politikalarla saldıran Menderes hükümeti, adım adım özgürtükleri yok ederek Türkrye'yı bir demokrasi parodisı ile baş başa bırakıp, tam bir fiili tek parti rejimine doğru yol alrnak ıstiyordu. 1950 de, CHP'nin ıçinde gelişen "kireçlenmelere karşı iktidara gelen 0R sonsuz özgürlük vaat etmesine karşın tam tersi uyguiamalara gitti. DP iktidan devrim yasalannı hiçe sayarak şalvar ve peçeli »nsanlann topluma kanşmasına göz yummuş, tarikatçılığin önündeki engellen kaldıran tehlikeli bir antilaik "esneklik" tçme girmişti. Ünıversitelere ve onun rektörierine "Kara Cüppeliler" diye saldınp onlan asağılamaya çalışan Menderes, aynca kendi vekillerine de "Siz istersenız hîlafetı bile getirebilirsiniz" diyerek demokrasi ve cumhuriyetin genel degerien arasıncia nasıl çarpık bir ilişki içinde olduğunu ortaya koymuştu. Gazetecileri hapse atan ve basmı sansür eden DP yüzünden birçok 1. sayfa, son anda yayından çıkanlan haberterie beyaz boşluklarla çtkıyordu. DP hükümeti, partiye kaydolan vatandaşian "Vatan Cephesi"ne üye olmuş sayıp devlet radyosundan isimlerini saydınyordu. Eieştiriye karşı artan bir tahammülsüzlük gösteren Menderes, basın dışında protesto gösterflen yapan gençlere de cop ve kurşunla karşılık vermeyi uygun görmüştü. Bu da yetmeyince sıra bir "Tahkikat Komisyonu" kurup, CHP'yi "tehlikeli faaliyetlerinden ötürü" kapatılma tehdidi ile karşı karşıya bırakmaya gelmişti. Kuvvetler aynlığınt hiçe sayan bir çabayla parlamentonun kendî içinden çıkan bir komisyona, böyle bir "demokrasiyi yok efme"yetkisi verebilmesi bardağı taşıran damlaydı. Inörvü ve genç siyasetçileri. bu mücadelede Türkiye'yi turtarken binlerce ünıversiteü genç 2829 Nisan veya 5 Mayıs olaytannda meydanlan doldurup üzerterine düşeni yapmışlardı. 27 Mayıs, özgürlükçu bir anayasa ile beraber sayıstz refoıma imza attı, Türkiye, çağdaş demokrasi ve özgürlükleri böylece ögrendi. özerk üniversıte, özerk TRT, sendikalar, düşünce özgürlöğü, gösteri ve yürüyuş kanunlan, kuvvetler ayrılığı, ya/gının bağımsızlıgı ve onca başka atlım... Bir de Inönü'nün uğraşıp önleyemedıği 3 idam vardı. öyle bir hataydı ki, yıllar geçtikten sonra 27 Mayıs, 1923 Aydınlanmasını tamamlayan o beyaz sayfası yerine, bu 3 idamla anıldı. Bir de böylece alçakça bir tarih saptırmasına olanak sağlandı. Demokrasfye ne kadar düşman olduklannı her zerresiyle kanıtlamış olan bir zihniyetin temsilcileri, bu idamlar yüzünden trajikomik şekilde "demokrasi şehidi" ilan edildiler.. Esasında, kendileri demokrasiyi "şehit" etmeye çalışryorlardı! Son 20 yılda, 27 Mayıs'ın demokrasi tarihimizdeki tartışılmaz yerini unutturmak ısteyen kaypak insanlar, demagojik yorumlarla, gerçekleri gizieyerek yeni kusağın bu devrimci virajı yanlış tanımalanna neden oldular. 27 Mayıs, demokrasi tarihimizin belki de en güze) sayfasıydı. Bu tarihi araştınp ders alanlar, hem gerçeklen öğrenirler hem de yenı 27 Mayıs'lara gerek duyulmayacağı saglam bır demokrasinin geiişmesıne olanak sağlariar. Demokrasiyi 27 Mayıs'ta kesintiye uğratan Türk Ordusu değildi, Demokrasiyi fiili olarak zaten kesintiye uğratmış, sattanat düşkünü iktidar. halkın yaktığı kıvılcımın son noktasında emeilerine ulaşmadan düşürijlmüştü. Menderes toplumun sinyallerine kuiak verip istifa etmiş ofsaydı, Türk demokrasisi bugün çok daha sağltklı getişmiş olabilirdi. email: bedbayf<j tnruıet Faks: 0212 227 34 65 Demokrasimizin Büyiik Devrimi 27 Mayıs BEDRİ BA\TL4M BTJLMACA SOLDANSAĞA; 1/ ,\ralannda herhangı bır ' düşünce bağı 2 olmayan söz 3 cükvetümcelerin sık sık yinelenmesi. 5 2/Işçi...Doğu 6 Karadeniz dağlannın yüksek kesimlerinde 9 SEDAT YAŞÂYAN 1 2 OTOBÜSTEKİLER KE\L\LIRGEXÇ kurgenc 'yahoo.com ADANA1. İFLAS MÖDÜRLÜĞC'>'DEN StRA CETVELt tLANI Dos>'aNo: 2004'4 Iflas r Müflisin adı \x soş adı: S.S. Özge BingöUü Kcnut Yapı Kooperatifi Se>'hanAdana Müflis hakkındakı alacak ve ısîihkak ıddıalannın tahkik ve tetkık ışlemlen bıtmis, IlK'nun 206 ve 207 maıidelen gereğince düzenlenen alacaklılar sua cetveb incelemeye hazu bulundurulmuştur. Sıraya aıt şikayetlerin ı!an tanhınden ıtıbaren ~ gün ıçinde tetkık merciıne. alacaguı esasuıa ve tnıktanna ılışkın itırazlann ıse ılan tanhınden ıtıbaren 15 gün içinde ilgılı tıcaret mahkemesine lcra ve Iflas Kanunu'nun 235. maddesı hiikmüne gore yapılması gerekır lcra ve Iflas Kanunun 232, 234 ve 235 maddekn geregmce ılanen leblig olunur. 15.04.2005 Basın 18897 yaygm geçrct" kırsai yerleşme tipi. 3/İyi mteltkİenni yıtirerek bozulmuş 3 olan... AJtayTürkle4 ri"nde"şarkı,türkü" anlamında kullanılan sözcük. 4/ Yunatrtrtr. mumtfizorikan. com 24 MOYU TARİHTE BUGÜIV MÎMTAZ UUK.A,\ nistan'ın plaka işareOUKE ELUNGTöNVN ÖLÛMU.. ti... En tiz erkek se 8 fS74 'TE 8UGÖH, ÜMLÛ AUE&KALI CAZ MÜB& si. S/Dokumacıhkta 9 ^ ^ ^ ^ ^ gBSTECJ, Ö&CESTSA Ç££/ VEPİYANİSÎİ OU*£ &AWt raekikle enine atılan ıplik.. ,\kla ve gerçeğe ay7Î*V 75 yAf/MOA ÖWÜ. PİrAAlİST FLE7V4EB kın. 6/Kuzey .Ajnerika'da btr şelale. T/Kimı hasUENÖ£t££OJ VE 8ESTECJ OON R£J>*ÂAN'lH £Ttalıklan tedavi amacıyla bir bez üzerine yayılıp KİSİN0£,2OlLİ YIUABÜA mPT>Sl İLK ÇAUŞMALAR, DAHA SONZA ONUH KEHpı geSTBCJÜK >E \oicudun kınu yerlerme konulan koyuca lapa ya TENBĞİ V£ OSKBSTRAiAMA mjCNlGl İLE Bi&da eczalı parça... Çıt, perde. ft'Peynir, et. baJİk, L£$EC£XTiREUllıJGTVM "^^'^ ÖNCESİXX. asma yaprağı gibi yıyecekJenn, bozulmaması için Rİ"ND£ BAÇLADIĞI OOZ MÜZtĞİHDe, DOBUĞA içinde tutulduklan tuziu su. 9/Bir çeşit tavla o>n1S384İ'L&ZPe "KLflEitCAZOEy^mE UlAnu... Cfthh KükbTnin bir şiir kıtabı. ŞACAKTIR. "CDNcesro Foe cvone' VE. *KOm, \XTCARTOAN AŞAĞIYA; UAKLSM AJK SHAFT* G'Zİ SESTELE&MPE ONUN RAPİHE T88Z1 KOLAYCA GÖgÛLEgİÜB. 1/ Yumurta çaikanarak y apılan bır çeşit tatü. 2/PiELUNGTON, CAz/f Bümıc om^&mArA UYGUyangoda en küçük ıkramiye... Asker. 3/llen süUAMAYI £N M g A Z A H gi£Yp rülerek sa\unulan düşünce,.. .^nkara'mn bir semti. 4/Btrrenk... "SıŞayagı''dadeniien ve günlük ağacından elde edıien balsam. S/Kırliliği gösteKEMERAıNTALYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN ren iz... Aşık ve birye oyunlannda kullanılan, tçi EsasNo:2004 6I2 Davacı Murat Arslan tarafından davalı Derya Arslan akyhine açmış olduğu boşanma davasında vcrilen ara karan gereğince, Etavalı oyulup kurşun akıtıbrak agıriaştınlmış boyalı keDerya Arslan'a daverı\e tebliğ edilememış. zabıta aracdıgı t]c yaptlan tahkikata ragmen adresı bulunamadı|ından kendisine ılan yolu mik. 6/ Tamır. II Meksika ve ABD'de yetişen, üe dava ilan yolu ile tebhgine karar venlmıştır Duruşma gunü olan 26.05.2005 günü saal l l.OO'de dunujmanın yapilacağı adlıye sarayımeyvekrinden çıkanlan ya|kozmetik sana>isinna bızzat gelrneniz veT.'a vekil göndermenız mua^'en günde ihraz etmek ıstediğıniz vestkalan göndertnenız ve her halde mahkememizdekullanıianbirbitkı. ,,\kıl 8/BiranJatımıoluşde bulundurrnanız, geİmedığınız takdırde yokluğumızda karar venlecegı HL'MK 509510 maddelen uyannca ılanen tebliğ oîunur. turan sözcük ya da tümcelenn topu... Otlak. 9/TarBasın: 18696 la sının... Büyük delikli kalbur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog