Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

24 MAYIS 2005 SALI CUMHURtYET KULTUR SAYFA kultur'ff cumhuriyet.com.tr 15 26 Mayıs'ta Istanbul Teknik Üniversitesi Maçka G Amfisi'nde verilecek konseri Sera Tokay yönetecek Şişli Orkestrası'ndan Mahler NENA ÇALİDİS Şişli Belediye Başkanı Mustafa S a n g u l ' ü n önderliginde kurulan Şişli Senfoni Orkestrası üçüncü konsennı 26 Mayıs Perşernbe akşamı 20.00'de Istanbul Teknik Üniversitesi Maçka G Amfısi'nde verecek. Orkestranın sürekJı şefı ve miizık direktörii Sera Tokay, bu konser içın farklı, bır o kadar da zor bır repertuvar seçmiş. Orkestra Gustav Mahler'ın " 1 . SenfoniTitan" adlı yapıtmı seslendtrecek, Carl Maria VOD VVeber'in " O p . 7 5 Fa Majör Fagot Konçertosu"nda dasolist BerkeHitayaeşlikedecek. " D o ğ a n m gizemli uyanışı, savaş ve zaferin görkemli üstünlüğü... Müziğin anlatım gücünü kcndi ötesine taşıyan Birinci Senfoni'sini böyle tanımlıyor Mahler." diyor Tokay ve vereeekleri konserde neden Mahler'm bu yapıtını seçtigini de şöyle anlatıyor: "Yapıt bîr kahramanın savaşlaki dircncini anlattyor. Büyük bir savaş vc zafer tentası işliyor. tstanbul dinleyicisine kendimizi kanıtlamak istjyomz, Amacımız, Avrupa ölçutlerinde bir orkestra kurnıak ve yerel kalmamak." Sera Tokay Özellıkle yeni kurulmuş bır orkestra ıçin Mahler 'ın bu yapıtını yorumlamanın çok zor olduğunu, ancak bu zorluğuıı hem orkestrayı molıve ettığini hem de onu heyecanlandırdığını özellikie vurguluyor. era Tokay, bir ilçe belediyesinin orkestra kurmasının önemine değiniyor ve "Başkan Mustafa Sarıgül, kültürü siyasetin merkezi olarak görüyor" diyor. Başkan Sangül'ün önümüzdeki günlerdeki hedefi bir de oda orkestrası kurmak. Oda orkestrasınm da başında Sera Tokay bulunacak. Tokay, Şişli Senfoni Orkestrası yılda iki kez konser verecek duruma geldiğinde yabancı şeflen konuk etmek istiyor. Bunlann başında, Tokay'ın hocası olan Rus şef Vsevolod Polonsky geliyor. 1 otoriteyi sagiıyor. Otorite knran şef bunlar ı yapan şef." Türkiye'de olduğu gıbı dünyada da kadın şeflerin az bulunduğunu belirten Sera Tokay. şef olmanın fiziki açıdan da zorluklan olduğunu vurguluyor: "Kadın şefler hakkında önyargılar var. Şeflerin erkek olması doğal olarak hiçbir avantaj sağlamıyordu. Yalnızca > etenekleri ya da bilgüeri onları üstün kılabiliyor ki bu durum kadınlar için de gecerli. Diğer yandan müzik sadece erkekler için yazılmış bir şey değil. Beethoven'i erkekler daha i\i anlar diye bir şey yok. Bunun dışında fMksel farklılık olabilir. Orkestra >önetmek müthiş kas ve fiziksel efor gerektiriyor. Bir de flzyolojik zorunluluklar var. Nefes alma Ukeleri gibi. Erkekler doğal olarak fîzyolojik açıdan daha güçlü olabiİirler, ama bu farkı bea sporla kapatıyorum." • ROMA (AFP) Bu yıl 60'tan fazla fihnın gösterileceğı Venedik Film Festivali Seçıct Kunılu'nun başma Dante Ferretti getinldı. Etkinlığtn düzenleyıcilerinden Marco Müller, basma yaptığı açıklamada, sınema tarihinin önemlı simalanndan Federico Fellini'ye yakın bir isim olarak sanat yönetmenıyapımcı Ferretti'nın ABD, ftalya ve Balkan smemasını yakından tanıdığını belirttı. 31 Agustos10 Eylül tanhleri arasında yapılacak olan festivalin göstenm çizelgesi 28 Temmuz'da açıklanacak Seçici kurulu Ferretti yönetecek HAe aflntaU 100 n d m TiHdye'fe • NEV\ YORK (ANKA) Merkezı New York'ta bulunan ve dünyadakı anıt yapıtlann korunması konusunda çalışmalar yapan Dünya Anıtlar Izleme Örgütü | World Monuments Watch), 2004 yılı ittbanyla dünyanın En Tehlikedeki 100 Anıtı Lıstesı'ni yayımladı. Önde gelen uluslararası uzmanlar tarafindan; hükümetler, kuruluşlar ve bireylerce önenlenler arasından belirlenen yapıtlann yer aldıgı listeyı Türkiye'de, Izmır'üı merkezındeki sinagoglar. Selçuk"takı Efes, Istanbul'daki Küçük Ayasofya Camii, Kariye Müzesi ve Ankara'dakı Agustus Tapınağı oluşturuyor. Listede anıtsal yapıtlan bulunan ülkeler arasında Afganistan, Çin. Küba. Yunanistan, Irak, Ingiltere ile ABD de bulunuyor Ancak Türkıye'nın, listede en çok anıtsal yapıtı olan ülkeler arasında yer aldığına dıkkal çekilıyor. Arastırmanın sonuçlan bellrlendl Orkestranın, şefin aynası olduğunu söyleyen Tokay. şefin orkestrayı hissetmek zorunda olduğunu ve iletişimin güçlü olması gerektığini belirtıyor. Ferrara Cnıversıtesı (ttalya) Tıp Fakültesi ile Şişli Senfoni Orkestrası'nın. nörolognörofizyolojıst Prof. Luciano Fadiga başkanlığında ve şef Sera Tokay'la bırlıkte yaptıklan ve sürmekte olan bir çalışma var; felsefedekı empatı ka\ramını tıptakı 'ayna nöron'la karşılaşlıran bır deney çalışması. Müzıkte ılk kezyapılan bu çalışma ıçin Tokay şunları söylüyor: "Orkestra ile şef arasındaki ilişkinin acaba böyle bir bilimscl enıpatik temeli > ar mı sorusuna yanıt aradık. Araştırmanın sonunda kısmen bazı sonuçlara varıidı. Zor bir araştırma. Üginç sonuçlarçıktı. Şef her şeyi orkestradan bîr adım daha iieride yaşıyor. Bunun sonuçlarını 6 Haziran'da College de France'ta yapılacak konferansta açıklayacağız." Bundan sonraki a$ama oda orkestrası kurmar "Senfoninin altyapısmı oluşturan doğa felscfesi, Nietzsche'ci değerlerin dönüşümü ve Schopenhauer karamsarcıiığı kavramları, Bohemyalı bestecinin içinde yaşadığı tinsel dünyanın zengintiğini gösteriyor. "Titan" başlığını Mahler. Alman romantiznÜDİn önde gelen yazarlanndan Jeal Paul Rjchter'in romanın dar. almış. Mahler bu yapılta doganın bir eşdeğerini yaşatmak istiyor" diyen Tokay. Bınncı Senfonı'nın Mahler'in yazdıfı diğer senfonılere henzemedığinm özellıkle altını çizıyor. Tokay, bir ılçe belediyestnin orkestra kurmasının önemine değiniyor ve "Başkan Mustafa Sangül, kültürü siyesctin merkezi olarak görüyor" diyor. Başkan Sangül'ün önümüzdeki günlerdeki hedefi bir de oda orkestrası kurmak. Oda orkestrasının da ba$ında Sera Tokay bulunacak Tokay, orkestranın gehşrnesı ve açılmasıyla yılda iki kez konser verecek duruma geidıklerinde de yabancı şefleri konuk etmek istiyor. Bunların başında, Tokay'ın hocası olan Rus şef Vsevolod Polonsky geliyor Orkestra şeflerinin kendilerine dönük, neredeyse narsist kişıler olduğunu belirten Sera Tokay, günümüzde şeflenn degiştigini belirtiyor ve eklıyor: "Otoriter şef modası geçfi. Yerine daha demokratik, daha pavlaşımcı ve dinleyen şefler geldi. Bugün otoriter olmak. müzikal kişilikten ileri gelen bîr şey. Müzik bilgisi, kulağı, mimikleri, söylediğini yapabilmek, yornm yapalıilmek, bunu empoze etmek. bütün bunlar ÇHTÎI • PEKİN en eski müzik aleti ^ Nuevo Balet Espanol'ün sahneye koyduğu 4Romeo ve Jülyet' adlı gösteri cumartesi günü Iş Sanafta Roıııaııtilv bir veda gecesi Yarın saat 20.00de Sabancı Üniversitesi 'nde dans rüzgârları Kültür Servisi Sabancı Üniversitesi Dans Kulübü (SUDance), yarın saat 20,00"de Tuzla'dakı Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde SUDance Gecesi (SUDance Night) düzenleyecek. Arjantin tango, Latin Amenka danslan, modem dans ve sirtakinin en güzel örneklennin sergileneceği gece» miloııga ve kokteyl ile sona erecek. Üniversitelerarası Ilk sirtakl topluluğu Türkıye çapında isim yapmış dansçılardan oluşan Tango Gösteri Grubu. katıldtğı festivallerde koreografisiyle büyük ilgi uyandıran Modern Dans Grubu ile Latin Amerika Danslan Grubu'nun birbınnden çektci danslanyla ızleyiciyle buhışacağı gecede aynca, üniversitelerarası ılk sırtaki grubu olma umaruna sahip Sırtaki Grubu ve SUDance egitmenleri de performanslarını sunacak. Gösten herkese açık ve ücretsiz olacak. Çalışmalanna 1999 yıiında 35 kursiyerle başlayan SUDance. bugün yaklaşık 400 üyeye sahıp. Sabancı Üniversitesi bünyesinde geniş bir kitleye hitap eden SUDance, 20022003 akademık yılında ÜNlAKTtVÎTE tarafindan ••Türkiye'nin En Aktif Sanat Kulübü" seçilmiştı. SUDance bünyesinde venlen dans eğıtimleri arasında; Arjantin (tangoj, Latin Amerika danslan (chacha, samba, rumba. pasa doble, jive), sosyal danslar (saisa, merengue), modern dansın yanı sıra sırtaki, tngiliz valsi, chakarera. flamenko yer alıyor. Kültür Servisi tş Sanat 20042005 sezonuna, Ispanya'nın yıldız dans topluluğu Nuevo Balet Espanot'ün sahneye koyduğu, ölümsüz aşk hikâyesi 'Romeo ve JüJyet' ile 28 Ma\ ıs akşamı saat 2O.ÖO"de veda ediyor. Avrupa ve .\nıerika'da çıktığı turnelerle dans dünyasının ses getıren topluluklanndan biri olan Nuevo Balet Espanol, tspanya'nın en ünlü fiamenko dansçılanndan olan Angel Rojas \t Carios Rodriguez tarafindan kuruldu. Flamenko sanatını 21. yüzyıla taşıyarak uluslararası alanda daha geniş bir seyirci topluluğuyla buluşturmak amacıyla kurulan topluluk, 1994 yılında, Dans ve Flamenko Koreografı Yanşması'nda 'En l\i DaflSÇl Odülö'nü kazandı. Carios Rodriguez, profesyonel dans yaşamına Rafael Aguilar ile birlikte Balet Teatro Espanol'de başladı. Balet Espanol ve Balet Zambra gibi topluluklarla birlikte çahşan dansçı, 1993'te Jose Antonıo Spanish Balet Company'de solo dansçı olarak sahne aldı. Rodriguez, 1994'te, Ispanya'datd Dans ve Flamenko Koreografı Yanşması'nda 'En İyî Dansçı Ödülu'nü sahne arkadaşı Ange! Rojas ile paylaştı. (AFP) Hızia degışen Çın'de, ülkenın 3 bin yıllık tarihiyle bilınen en eski sazı olan guqm'in unutulmaması için kurslar düzenleniyor. Çin müzık geleneğinde temel olan bu sazı öğrenmeye gönüllü olanlar. "Batı için piyano neyse Çin ıçin de guqin odur" diyerek bu sazın önemını vurguluyorlar. Koniîiçyüs'ün de bu sazı çok iyi çaldığı belirtilirken okullarda geleneksel müzik sazlannın müzik dersi içinde yer almadığı, bunun yerine tamamıyla Batı sazlannın üzerinde durularak birer sosyal konum sembolü haline geririldiğinden de söz ediliyor. Düzenlenen kxırslara ılgi gösteren ve 2001 yıhndan bu yana ders alan 36 yaşındaki heykeltıraş He Dong, birçok kışinin, "Hero" adlı filmde yer aldıgı için bu sazın varlığından haberdar olduğunu ekliyor. Tuna Kiremitçi'nin söyleşisi • Kültür Senisi Yazar Tuna Klremitçi; Notre Dame de Sıon Lısesi Eğıtırn Vakfı kuruluşu Özel Neslin Degişen Sesi llköğretim Okulu öğrencileri, velileri ve öğretmenlenyle sorı romanı 'Yolda Üç Kışi' üzenne bugün saat 14.0015.00 arasında Özel Neslin Değışen Sesi tlköğreüm Okulu'nda bir söyieşi yapacak. Oğrenciler tarafmdan kısa bir müzik dinletisınin de yapılacağı söyleşide; Kiremitçı katılımcılarla kendi yolculuğunu, yazarlık kariyerini ve edebiyat yoktdufunu konuşacafc. • Flamenko sanatını 21. yüzyıla taşıyarak uluslararası alanda daha geniş bir seyirci topluluğuyla buluşturmayı amaçlayan topluluk, fspanya'mn en ünlü flamenko dansçılanndan olan Angel Rojas ve Carlos Rodriguez tarafindan kuruldu, olarak gösterilerde sahne ahyor. Klasık ve çağdaş fîamenko tekniginin mükemmel bir kanşımı olan çeşitlı yapıtlan sahneye koyan Nuevo Balet Espanol topluluğu, bugüne kadar Infinito (1995), Cenala> Fuego (1996 ı. Sangre Flanıenca {1997 ı. Flamenco Directo (1998). Gallo de Pelea (1999), \bex5 (2000) ve Ftıria (2000) adlı 7 gösteri gerçekleşlirdi. Fransa. ttalya. ABD, Finlandiya gibi ülkelerde birçok uluslararası festivalde gösteriler gerçekleştıren topluluk. uluslararası platformda da başansını kanıtladı. (0212 316108384) T) Ştad MsMuıf ojfinain öpvKtaie • Kültür Senîsi Yapımcılığmı Green Pine Srudios'un, yönetmenlığini Abdullah Oguz'un üstlendiği, senaryosunu ise Levent Kazak'm yazdığı 'O Şimdi Mahkum' fiüni oyunculan bugün 1200 13.30 saatlen arasında Marmara Üniversitesi (Nışantaşı Kampusu) öğrencileriyle buluşuyor. Marmara Üniversıtesi 'lletişımcıler Haftası' kapsamında yapılacak olan söyleşiye fihnin başrol oyuncularından Burhan öçal, Levent Kazak, Erkan Can, Fadik Sevin Atasoy ve Ayça ıncı'nin yanı sıra filmin yönetmeni Abdullah Oğuz katılacak. Türk sanatçıları Almanya 'da Kültür Servisi Dünyanın hemen her yerinde bienaller ve çağdaş sanat etkinlikleri düzenleyen ve 1969'dan beri Ahnanya'da yaşayan ressani ve obje sanatçıst küratör Tamer Serbayın düzenledığı 'PositionsDirections' ('KonumlarYönler') adlı çağdaş sanat etkınlıgı 29 Mayıs3 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Almanya Elbeforum Brunsbüttel Şehır Galerisı'nde gerçekleşecek. Türkıye"den fotoğraf sanatçısı Timurtaş OnaıTm •Nights on Beyoğlu' (Geceleyin Beyoğlu'nda) adlı audıo vısual enstalasyonu. ressam ve obje sanatçısı Ayşe Tülay Kahraman 'Sofra' adlt yerleştırmesinı sunmak üzere davet edildiği festi\ale aynca, Japon doga sanatçısı Hiroshi Egami yüzlerce küçük çakıl taşından hazırladığı bir yerleştirmeyle, Japonyadan Yoko Hatta İıazırladjğı 'Seyahat Köpeği' adlı video yerleştırmesiyle, Berlin"de yaşayan konsept sanatçısı Sigrun Drapatz 'Artventure' adlı sanat sergisi için hazırladığı 'Saraydan Çiçek Fısıltıları' adlı yapıtının ikmci bölümü olan 'Saraydan Fısıltılar" adlı yapıtıyla. Berlın'den Profesör Una Moehrke üç büyük yağlıboya yapıtıyia. İsraılden Masha Yosefpolski ise video gösterimiyle katıhyor. 2003 yıluıda Antalya Kaleiçi'nde yapılan ve küratör Tamer Serbay'ın tanhı mekânlarla çağdaş sanatı bir araya getirme projesi 'Kültürel Miras ve Çağdaş Sanat' adlı çahşmada Sigrun Drapatz. Tülay Kahraman, Timurtaş Onan ve Masha Yosefpolski birlikte yer almıştardı. Cerçek bir dans dehası Angel Rojas, 16 yasında tspanyol Baie Tiyatrosu'nda dans eğitimme başladı. Kısa zamanda gerçek bir dans dehası olarak kendısmi gösteren sanatçı. daha sonra Jose Graoero'nun sahneye koyduğu Madrid Ispanyol Balesı'nin Hamlet gösterisınde roî aldı. 1993'te Küba'mn Rosario Suarez balesiyle çahşmaya başlayan Rojas. Rodnguez'le Nuevo Balet EspanoFle sürdürdüğü çahşmalarının yanı sıra başka topluluklarda dans ve koreografi derslen veriyor ve solist dansçı BUGUN • BABYLON'da 21.30'da Serkan Çağn konsen. (0 212 292 73 68) • PERA ÇOKAMAÇLI SALON'da 19.00'da 'Pera Sanat Günleri' kapsamında Ilgaz Benekay'ın konuşmacı olduğu 'Gitarist Sağİiğı' konulu seminer. (0 212 245 30 08} • BİLGt ÜNtVERSİTESİ'nde 15.00'te 'Kafka*. 17.00 de 'Bir Ölüm Bağışlamak', 20.00'de 'Akbank Kısa Film Gösterimleri' (444 0 428)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog