Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

2 4 MAYtS 2005 SAL! CUMHURfYET EKONOMİ ekonomi"' cumhuriyet.com.tr TeliaSonera, Çukurova'nın nihai anlaşrnayı imzalamadığmı belirterek yasal süreç başlatacağını açıkladı TurkcelTde ipler kopuyor Çukurova alternatvfarıyor Çukurova Grubu yaptığı açıklamada. Turkcell Holding AŞ ve veya Turkcell lletişim Hizmetlen AŞ'de sahjp olduğu hisselere ilışkın olarak kontrol değışıklığı sonucunu dogurmayacak ıhtunaller üzerinde çalışmalara başlanacağını ka> detti. Çukurova Holdıng'den borsaya gönderilen açıklamada, Çukurova Grubu'nun müîktyetindeki Turkcell Holding hısse senetlennın Sonera Holding BV'ye (Sonera) satışına ılışkın olarak Sonera ıle yurülülen görüşmelerde, münhasıran görüsme yukümlülüğü süresuun, tarallar arasında ninai bir hisse alımsatım sözieşmesı ımzaianamadan sonaerdığı belırtıldı. Açddamada, "Gerek kamuoyunda ve gerekse Turkcell tletişun mak istemediğını ıfade eden Igel, kendilerinin üzerlerine düşcnJen yapmaya hazır olduklannı kaydetti. Sonera Holding BV. Çukurova Grubu'na aıt tüm Turkcell Holding hisselennın alınmasına ılişkm süreçte, Çukurova Grubu'nun nıhaı hisse alım anlaşmasuıı öngörülen süre ıçinde imzalamadığını, buna rağmen yine dc Çukurova Grubu'nun söz konusu işleHizmetieri AŞ Genel KuruhTnda. Turkcefl gibi yüksek prestije sahip bir şirketin yine bir Türk şirketinin kontrolünde kainıası >önünde düe getirilen talepier ve bir kontrol değişikltği halinde çağn nıuafrveli talep tdikcek oiınaMna karşı kamuoyunda ohışan (epküer ışığmda. Çukurova Grubu, Turkeell Holding AŞ ve/veya Turkcefl ÜerJşim Hizmetleri AŞ'dc sahip olduğu hisselere ifişknı olarak konrrol degişîkliği sonucunu doğurrnayacak ihtinıaller merinde çahşmaianna baslayacaktır'" dcruldi. Türkıye'ye yaptlan en büyük yabancı sermaye yatuTmlanndan birisi nitelığını kazanacak satışla, TeliaSonera'nın Turkcell'deki payı yüzde 64.3 düzeyine çıkacaktı. rastnda ştrkettn Stockholm Borsası'nda işlem gören hisse seneîlen yüzde 2.4 değer kaybederek 36.4 kron düzeyine geriledi. Istanbul Borsası'nda da ilk seansta hısse senetleri yuzde 3.4 değer kaybederken Turkcell hisseleri yüzde 4.4. Yapi Kredi Bankası yüzde 5 değer kayberti Turkcell hisseieri 9.05 YTL'den 8.65 YTL'ye ınerken Yapı Kredı Bankası hısselen de5.O5YTL'veındı. • TeliaSonera. yasal süreç başlatacagını açıklarken Çukurova Grubu da Turkcell hisseleri için kontrol değışıkliği sonucunu dogurmayacak ihtimaller üzennde çalışmalara başlanacağtnı kaydetti. Ekonomi Servisi Türkiye'nin en büyük GSM operaîöru niteligındekı Turkcell'ın yüzde 27.4 orarundaki hissesının tskandinav telekomünıkasyon şirketi TeliaSonera'ya satışı zora gtrdi. TeliaSonera, Çukurova Grubu'nun. sahıbı oldugu Tuıkcell hısselennin satışınm nıhaı anlasmasını ımzalamadığmı belırterek Çukurova Grubu hakkında yasal süreç başlatacağını açıkladı TeliaSonera CEO'su Anders Igel. Çukurova Grubu ile 25 Mart'ta vanlan uzlaşmagereğince nihaı anlaşmanın imzalanması için gereken sürenin 23 Mayis olarak belirlendiğini ve bu sürenın dolduğunu söyledi. Çukurova Grubu'nun anlaşmayı ımzala ÎŞÇMN EVRENtNDEN SO.\ER Masaflar bır arpa boyu yol gitmekten söz etse de, biz btr arpa boyu btle yol gidemedtk. Oysa 198O'lı yıflar sonrasında çok da güçlü, anlamlı örgütlenmiştik. Toplumun herkesimtnden kadınlar, toplumsal yaşamınheralanında, örgütfülük, haklar ıçin çok fazla çaba gösterdiler. Siyasi partilere kadın dinamiği ile seçim kazandırdılar, kazandıramasalar da oy artışında etken oldular. Sendıkalann en zor eylemlerinde, direnişlerinde kadınlar örte çıkınca, başannın nerede ise garantisi sayıldılar. Daha da önemlisı, Bırleşmiş Milletler'in kadınlara karşı aynmcılığı önleyen sozleşmesindeki maddelerin hukukumuzda geçeVlı kılınması gibi kalıcı kimi haklann kazanımını sağladılar. Derken geçen hafta Dünya Ekonomık Forumu'rnjn bir rapoaı yayımlandı. Aynmcılık sözleşmesinin attına imza atmtş ülkelerdeki kadın hakiannın durumu s<ıptandı. Türkiye'nin bu sözieşmeye imza atmış 58 ülke içinde, sondan bır üstte, 57. sırada, aynmcılikta en kötü konumda olduğu ortaya çıktı. Cinsiyet aynmcılfğında, ekonomik, siyasal, toplumsal haklann kutlanımında Türkiye, Mısır'dan sonra bu sözleşmeyı imzalamış ülkeier arasında kadınlanna en fazla haksızlık. aynmcılık uygulayan ülke konumunda. Doğrusu araştırma sonuçlan, betki hergelişmede aslında gözumuze çarpan, gormemezlıkten geldiğimız kımı gerçeklen yüzümüze çarpması bakımından bır anlam taşryor, Biz zaten seçim sonuçlanna, kadınların, styasal parttierin yönetim organlannda, sendikalarda, mesfek örgütlerindeki yerienne bakıp ıleriye gıttığimızı sanırken, geriye kürek çekmış otduğumuzu gözîemlıyorduk. Töre cinayetlerindekı patlaımaJar ıçımız! sızlatırken, aslında birartışolmadığina, karnuoyu duyartılığı nedeniyle daha çok duyulduğuna inanmak ıstıyorduk. Sokaklardaki türbanh, çarşaflı kadın patlamasınr hayra yoracak kadar iyimserleomiz, eve kapanmış kadınlann türban, çarşaf sayesinde sokağa çıktıklannı, toplumsai yaşamda yerferini almaya başladıkiannı savlayacak kadar başlannı devekuşu gıbı kuma gömmüşlerdi. Insan haktan savunuculuğu adına, türbanın ılımlı Isiamın, şenatm, kadın haklan gaspının, kadının ikinci smıf vatandaş olarak görülmesinin bayrağı olduğu görmezlikten gefındi. Şımdılerde kjmilen şenatta yönetilen ülke lıderlennin modern grystfi, çağdaş kadın simgesi vermeye çalışan eşlen yanında, yillann laık rejımındeyaşamış, Türkjye Cumhuriyeti'ni temsıl eden Bayan Erdoğan n göruntüsünden duyduktan rahatsızlığı dile getınyortar. Tünaydın demek t«le durumu hafife almak olur Bu ne gaflet, aymazlık? Üniversitede okurken kendi ımzasını erkekle eşrt gormeyen, turban eylemterinde çrft imzalı kampanyalar iie ıki kadının bır insan ertığini kabullenen bir hareketı, kadının toplumsal yaşama katılımı olarak göretoılmek nasıl bir ışbiriiğı idi? AKP liderlerinin eşferinın gerçekten kendi ınançlan gereği türbanı seçtitderim kabul edelim. Laik curnhuriyet yönetiminde, eşler iktıdara geldikten sonra. toplum ıçin özendirid, bayrak yapılacak bıçimde türbantan ıle kamu alanında boy göstermeye ne hakiarı var? Zorunlu haller, istisnalar elbette doğal haklan. Ancak sıyasetin göbeğinde, her zarnan vitrinde, en son ömekte yaşandığı üzereTürkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmek üzere, uluslararası arenada boy göstermek, oisa olsa ideolojik bır savaştmm öncülüğü olabilir. Türban gerçekten bır kadının ınanct gereği başını örtmesi olsa, AKP'nin iktidannın ardından istatistiklere dökülse, türban ve çarşafta en azından iki katına vaımış, gözle görülen bir patlama nasıl olabilirdi? Sryasi Islama kaytştaki patlamayı, erkeklerin salvarlı, takkeli, özel tankatlara bağlı giyim kuşamımn artıştndan da gözle görebiiiyoruz. Şu ışe bakın ki 1980 sonrası kadın örgüttülüğü, haklan savaşımı sayesinde elde edilmiş kimi kadın haklan kazammlan, yaşam gerçeğınde ellerimızin arasından akıp gitmekte. ömeğin 1980'li yıllarda kadına karşı uygulanan şıddet, tore cınayetlen, dayakta tek güvence olabılecek kurumlar, kadın sığınmaevleri bır biraçtîırken, hızla açıldıklan gibi kapandılar, Şimdilerde AKP iktidanndaki yerel yönetimlennin efinde kapanmamış bir tek kadın sığınma evi bile bîlmiyorum. Kadını sıyasette sonuna kadar kullanıp kadına siyasal ıktıdarda yer vermemek sürpnz degıl. eşyanın tabiatma uygun bır sonuç. Turkjye için ürkütücü olanı, egemen ideolojiye, kadının ikincil rolünün, tabii kı insan haklan yerine siyasal Isiamın değerlennin, şeriatın egemen olması.. soner@cumhurryet.com.tr Arpa Boyu rni tamamlamasımn gerektiğine üıandıklannı kaydetti. Finlandiyatsveç ortaklığı olan TeliaSonera, Turkcell hisselennın alımı için üç ay önce anlaşmıştı. Açıklamada, TurkceU'in 29 Nisan tarihinde yapılan genel kurulunda Çukurova Grubu'na aıt yüzde 27 oranında hıssenin 3.1 milyar dolara TeliaSonera'ya sanlmasını onayladığı hatırlattldı. TeliaSonera'nın açıkiaması son TetiaSonera CEO'su Aoders IgeLÇukurovanıi] anlaşmayı imzalamak istemediğini bctirîerek, kendiferinijı üzerierÜH diişeni yapmsrya hazır olduklannı ka> detti. TÜRK TELEKOM tHALESl Türk insanı, sosyal sorumluluk projelerinde şirketlerden çok devlete giiveniyor Koç, diğer yatınmcılarla temasta Ekonomi Servisi Koç Holding"den İMKB'ye göndenlen açıklamada. Telekom özelleştirme ihalesıyle ilgilî olarak holding ve diger ihaleye katılan yatınmcılar arasında çeşitli göriismelerin yapıldığı belirtıldi. Gelişmelerin özel durum açıklamasuıı gerekürecek bir noktada bulunmadıg^ ifade edildi. Fıı ^sorumhı' seklör ilctishıı • lletişim Danışmanlığı Şirketleri Demeği'nin açıkladığı bir araştırmanın sonuçlanna göre, sosyal anlamda en sonımlu sektörlerin başında iletişim, teknolojı ve hazır giyim geliyor. Madencilik ve tütün sektörleri ise bu konuda sınıfta kalmış durumda. Ekonomi Senisjl Dantsmanlığı Şirketlen Derneğı (IDA) tarafından açıklanan "Kurumsal Sosyal Sorumluluk MonitÖr 20O5"" araştırmasının sonuçlarına göre, Türk insanının büyük birbölümü sosyal sorumluluk projelerinde si\ ıl toplum kuruluşlan ya da şirketlerden daha çok devletine güveniyor. Yöntem AraştuTna Genel Müdürü Bülent Gündoğmuş. tDA'nuı düzenledığı "Sosyal Sorumluluk Elma Şekerimi?" konulu toplantıda araştırmanın sonuçlannı şöyle açıkladı. i/ Türk insanı sosyal sorumluluk projelennde en fazla hükümete < yüzde 54) güveniyor. Dünyada ise sivil toplum kuruluşlanna du\Tilan gü^•en oranı yüzde 65. \/ Büyük şırkellere güven oranı dünyada yüzde 53, Türkiye'de yüzde 45. Türk insanı büyük şirketlere gü\en sıralarnasında 18 ülke arasında 11 sırada. ^ Türkiye'de büyük şırkeüenn toplum ıçin çalıştığına duyulan inanç, 2003'te yüzde 45 ıken giderek genlemış ve 2OO5'te yüzde 36 olmuş. • Sosyal anlamda en sonımlu sektörlerin başında iletişim, teknoioji ve hazır gıyim gehyor. Madencilik ve tütün sektörleri ise sosyal sorumluluk konusunda sınıfta kaJmış durumda. İDA Başkanı Meral Saekan'ın değerlendirmesı de. Türk insanının. dünyadakınin tersıne, neden şirketlere daha az güvendiğını ortaya koyuyor: "Türkiye'de şirketler ya sosyal sorumluluk adı aJonda ne olduğu aniaşümayan arüık işler yapıyor ya da mükemmel işler yapılıp iletişimine yeterli ka> nak aynlnuyor. HeyecanJa karşıkdığımız çahşmalar bir süre sonra kesiliyor, tamamıyla başka bir alana geçilivor.H BT: Tek ortağunız Öger Bu açtklamanın ardından BT Telconsult Genel Müdürü CoHn Brooks, bir yazılı açıklama yaparak, BT'nın ya da her herhangi bir bıriminin Koç Holduıg'le bır ışbırlığı ve ortakhk içinde bulunmadığını, göruşme halinde de olmadığını kaydetti. Brooks, *16 Mart tarihinde Türk basıruna. BT'nin tdekom alanında danışmanhk birimi BT lelconsult'ın Oger Teieconı Ue Türk Telekom ihalestnde işbirtigine vttrJğini açıkbınuşük. Bu doğrulruda kıırulan ekip haien çahşmabınna de\^m etmektedir" dedi. 'Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızlan' "KurumsaJ Sosyal Sonuntutuk Mftnitör 2005" araştırmasınuı sonuçlanna göre insanlar, sosyal anlamda en sonımlu sektörlerin başında iletişimin geldiğini düşünüyorlar. Bılindıgı gıbı. bu çerçevede TurkceU'in "Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş KızJarT projesi, en çok dıkkatı çeken projelerden bın ıdı. lletişim Danışmanlığı Şırketlen Dernegi taratîndan düzenlenen toplantıda, Yapı Kredı Emeklılık'in yürüttüğü "Markalaşma Sürecinde Sosyal Sorumhıluk: Akıttı Admı'dan Safran'a", Aygaz'ın "Aygaz EKkkatti Çocuk Sosyal Sorumluluk Projesr, Algıda \ e Pfızer' uı sosyal sorumluluk projelen Örnek olarak kaülımeılara sunuldu. HAL TARTIŞMASI Güçlü: Yasalar tfyıışmıryor ANKARA (AA) Tanm ve Köy^leri Bakanı Sami GüçKi, haller konusunda Sanayi \e Ticaret Bakanhğı ıle bir göriiş aynlıklan olmadığını söyledi. Bakan Güçlü, "biz haflerin kaklıniınasrvia ilgili bir şey söytemedik. Haller Kanunu üe İretici Birükleri Kanunu arasında uyunısuziuklar \nr. Biz, bu uyunısuTİuklann ortadan kaidınima.sı gerektiğini söyledik" dedı Son günlerde kamuoyunda sıkça yer aîan "üreticUerin üriinlerini dogrudan tükctkrve satabümesT tartışmalanna açıklık getıren Güçlü, "Şu anda me\cut Haller Kanunu rıda 50 ortakh üretici birükleri yer alırkcn Üretici Birükleri kanunu'nda 16 kişüik üretici birükleri bulunuyor. Biz diyomz ki 'bu kanuniar arasmdakı uyumsuzluk gıdenJsin'. 16 Idşiden ohışan üretici birtikkrinin de Haller Kanunu'ndan istifade etnıesi tazım. Onlar da irüolerini doğrudan tüketiciye satan perakendecilere \'erebilnıetiler'1 dedi. Birlik yöneticileri ortak kadro nedeniyle başlayan tartışmada ilk kez bir araya geldi TARIŞ'te yine uzlaşma sa^ananıadı tZMİR(Cııınhııri>et EgeBürosu)TARİŞ'te, Zevtuı \e Zeytinyağı Bırlıği'yle, pamuk, üzürrr ve inrir btriikleri arastnda onak kadro nedeniyle başlayan tartışmada uzlaşma sağlanamadı. Pamuk Bırlığı Başkanı Cavit Ancın. zeytın ve zeytinyağı birliğine gen dörımesi içm tamdiklan sürenin 25 Mayıs'ta dolacağını %urgulayarak, "Oitımio vanıt gehnezse, bundan sonra hukuk ne dhDrsa o olacak" dedi Zeyiırı Bırlığı Başkanı Cahit Çetin ise sorunun sıstemden kaynaklandıgını belirterek genel kurul kararlaruıdan dönemeyeceklennı söyledi. Zeytinve Zeytinyağı Buliğı'nin son yülarda yaptığı atılımın ardından kendi kadıulîuııu olnşturması, dığer üç bırlık yönetıcisinın tepkisinı çekmiş ve *ortak protokole u>ma" çağnsı yapılmıştt. Çözüm bulunamaması üzenne 28 Nisan'da Zeytin ve Zeytinyağı Birlıği yönetıcılenne 1 aylık süre tanınarak aksi durumda yargıya baş\unılacağı bildirilmişti. Tanınan sürenin dolmasma ıkı gün kala taraflar. dün ilk kez TÂRİŞ Pamukyağı Kombınasfnda bır araya geldiier. Ancak toplannda uzlaşma sa|lanamadı. BELÇİKALIUZMANLAR YASAĞIABARTILI BULDU OnurAir'e olumlu rapor BRUKSEL (AA) Belçikalı uzmanlar, Onur Aır'ın uçuşlannın bazı A\xupa ülkelennde askıya alıjımasınrabarah bir karar" olarak değerlendirdüer. Brüksel Askeri Kralıyet Okulu Mekanık Böiümü profesörleri taranndan düzenlenen ve Hollanda'ya da ıletilen raporda. Onur Air'in "y^saklama gerektirecek eksikükieri" buîunmadığı kaydedıidı Belçikalı uzmanlar. uçaklan teftış ettiklerini belirterek Onuj Air yönetıcilermın güvenlik konusunda ıhmalkâr davTandıklan gönişünün dogru olmadığjnî bıldirdiler. Gıderilebüır bazı eksiklıklerin saptandığını, bır uçaktafren,bir diğer uçakta tekerlek aşınması gönildüğunü belirten uznıanlar. bir uçuş sırasında bır taş veya kuşun motor böiümune gırmesı nedeniyle sorun yaşandığını, pılotun da acıl ıniş yaptığını kaydettıler. Bu arada !talyan sıvil havacılık teşkılatı ENAC. Onur Aır'e aıt bir Aırbus 321 tıpı ueaga AB nezdınde geçerlı SAFA progTamı parametrelen doğrultusunda yapılan deoeumde. yasalara aykın bır durumun bulunmadığının saptandığını açıkladı. THY Uzöon'a uçuracak THY, 7 tla7iran*Han itiharpn Pnnpl>i7İn ] Lızbon'a karîihkiı seferlere başlayacak THY'den \rapılan açıklamaya göre Istanbul. Ankara \e Izmır'den 7912 Hazıran'da çıkış yapacak yolcdar 199 Avro, Türkiye'nin diğer noktalanndan çıkış yapacaklar da 279 Avro gidişdönüş ucretı ödeyecek. Atiasjerten 59 YTlye Bodnum Daiaman ve Bodrum seferlerini başîatan Atlasjet. tstanburdan Bodnım'a 99 YTL'ye uçumyor Bu noktaİara seferlenni aıttıran Atlasjet, cuma gecelen BodrumIstanbul ve pazar geceleri tstanbulBodrum seferleri için özel fiyat olanağı sunacak Bugünkrde uçuş ücreti 59 YTL olacak. YEŞİM TEKSTİL'E SA 8000 BELGESİ... Nike, Gap, Zara, Old Na\y gibi dünyamn önde gelen markâlanna üretim yapan Yeşim Tekstil, sosyal uygunluk standartlarını simgeleyen SA 8000 belgesine layık göıiiidü. înterîek tarafından verilen ve sosyal sorumluluk çalışmaları. işçi saghğı ve iş güvenliği uygulamalarmı kapsayan belgeyie Yeşim Tekstil kendi alanında SA 8000 helgesi alan ilkfirma unvanma da sahip oldu. KARSAN, UZUN PARTNER' ÜRETECEK Karsan Otomotn; tasarımı 2004 'te geliştirilen uzun partner tipı araçlann üretimine aralık ayında haflıyor, Şirket, yılda 5 bin adetlik ek üretim yapmayı ve 50 milyon Avro luk ek satış hasılatı saglamayı planhyor. Karsan 'ın, Peugeot ıçm geliştirdiği uzun partner tipi araçlann üretiminin öncelikle içpazan, daha sonrn çevre ülkelere ihraeatı hedeflediği belirrildi. Baslangıçta 100 kişiye ek istîhdam vamtacak ve 4.5 milyon Avro 'lukyatmm gerçekleştirecek pmjenin de\amt olarak, uzun partner modelınin pick up gibi diğer türe\lennin iiretimi için çalısmalann de\'am ettiği hildirihli TEPEAKFEN, DUBAİ HAVACILIK FUARI'NDA Dubai 5. Havalimam tnşaat ve Malzeme Fuart açüdı Fuarda Türkiye'yi Atatürk Ha\aiimanı Dış Hatlar Terminah İşktmecisi TAV(TepeAkfenVenture) temsil ediyor. Açdışım Dubat Sivil HavacsUk Başkanı ve Emirates Group Şirketı Başkanı Şeyh Ahmet Bin Saeed Al Maktoum "un vaptığı fuara, 30 ülkeden 200 şirket katıltyor. TAVBasın Hişkileri Müdürii Bengi Vargül.fiıann,Ortadoğu ve Kıtzey Afrika ile Hindistan da milyarlarca dolar bedelü hdvahmanı inşaatı vegenişletme çalışmalanna katkı saglayacagını söyledi. (ÖZÇAN YAŞAR)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog