Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURtYET 24 MAYIS 2005 SALI 12 BORSA fetfc» Duu» OHf». * c m EKONOMI Piyasanın izlenmesiyle yıllık 3 milyar dolarlık vergi kaybının önlenmesi hedefleniyor tapns frJmt 120 1 1 * 5.15 4 J 5 710 fK 4S «* L3S £Ş 1300 1Î3C529 1 K Î44 9ü) Si» 4103 IS 2JI 12S Akaryakıtta yakm taldp tstanbul Haber Senisi Enerjı Piyasası Düzenleme Kurumu Ba^kanı Yusuf GüB2\\ 2 binin üzennde lısans alanıayan akaryakn bayii bulunduğunu belirterek "Bsans alama^an ba> ilerin kapaülmasuıa yönelik siirecin bu hafta başla\^l>ileceğini" söyledi. Günay, Türkıye'de "tdusalmarker" uygulaniasının 1 Tetnmuz'dabaşlayacağıtu biîdirdı. EPDK Başkanı Yusuf Günay, Taksim'deki Divan Otel'de akaryaJat kaçakçılığına üişkin basın toplantısı düzenledi. Konuşmasının ardından gazetecilenn sonı BENCE İZZETTİN ÖNDER tım 32ı 9IC 2725 42.ÜC 1 1 3 tO um 9S0 114 a x ?7H 17» Ü75 • 1 Temmuztda 'ulusal marker' uygulamasına geçiieceğini belirten Yusuf Günay. lisans alamayan 2 binin üzerindeki bayinin kapatılma siirecinin bu hafta başlayabileceğını belırtti. lannı yanıtlayan Günay, yüksek \ergilerin de kaçakçılıgı özendirdiğıni belirtti. Günay. Türkıye'de "ulusal nıaricBr" uygulamasuıırı 1 Teramuz'da başlayacağını belırterck "Bu tarihten nibaren, akanakıt kaçakçılıgmın onlcnmesi için de çok önemli bir sürt^ başknuş olacak" dedı. Günay, uygutamayla ithal edilen ve Turkiye'de üreriien akaryakıtın kaynağının tespıt editecegini. ülkeye hangi yollardan ve ne şekilde gırdığının ulenebilecegini ifade etti"Bö\1ece, vılhk 3 nıihar dolartık \ ergi kintnna yol açan. haksı/ rekabet \ iTdtau kaçak akanakıt kuJlaDimııun önlenmesi için çok öntnıli bir araç geuştirUnu^ olacak" diyen Günay. "Bu tarihten itibaren akarv^kıt kaçakçıbgının önlenmesi için de çok 4» «X •515 *S7 İ4t •ıfj 2.^1 6.56 US 23JC 133 6« 2K 'M •İH t* Hlti '21 '3CB2S 031 &7 72: 171 SSSİît Z7 7ı 2J44 7S ıaa 474140 : 9£3 543386 : 251 1,37?. 102 S56 1S9533 : t» 353 1« EPDK Başkanı Güıun. önemli bir süreç başlamış olacak" dıye konuştu. Günay, elektnkpıyasasıodaki kaçakçılıktan dolayı l .5 milyar dolariık bir kaybıo söz konusu olduğunu vurguladı. Öte yandan, Petrol Üreticileri Işveren Sendıkası ve TABGlS'tenyapılan açddamalarda, Bakan Ali Coşkun'un kaçakçılık suçlamalanııa tepki gösterüdi. PÜİS açıklamasında Coşkun"un sektörü tohmet altında bıraktığı belirtikrek bunun yerine kaçak dolum yapan istasyonlann adının açıkJanması gerektiği ifade edıJdi. BeurUımrı1D40 •3.0T Üç sektörde yabancılarla görüşmelerini sürdüren grup, özelleştirrne ihalesine girecek ;« Zorlu: TÜPRAŞ'a yoğunlaştık IU.737 i 17031 712» i K~i 1JC5S ' ««• ı «S35' ' 41.74J3SS i •IIUSŞÇ 138 « a» 1H.7U7 •£ m5&4 (46 5fiJ£ 136 B I ^ ^ I 3K 5JS3.7İ 3* C'l" • •M (1414 l ffi 5S4 Jît IX CJı 314 ÎP Î2! 1(2 •n ı» •30 I3S KtSC i» IM 314 1Î4 102 1» 1G <42 MCB SIİO m iM U 2 3,11 1OÜ 3tS )« Î26 (E «,15» 1.» an 22f 243 21K 2 J C SİC 6.25 11] 1 17 •227 a» <31JK •İ3E : 338.71! : 4J7JT i a» '. 1İB7 741 3'K •»* Fmıut Fanrt FIKT > w r » ' • ı s 6 50 186 II! Ui 2K IX 11 3 11 4JH 1 •031»] S.47S Î12J310 'M.1SC' ı 22 14» 'S SE23 1.268,741 ] 37.SDJE 547,177 : 5S4.13' . 231 1.4 S» 1 4 |7 A00 t2,1« 33 î l 12 7» n: • 1S7365 2.SK.S31 ! 174UD • sftsr ; : s t sas 57U7S tDS 39U1S 2SS177 . : i i j SJ17J11 I 014 İST.\NBUL(AA) Zorlu Holdıng Yönetım Kurulu Başkaoı .\hinet Nazif Zoriu, yabancıyatınmcılara "açık ve alıştk" olunması gerektiğini beürterek "Bizim göriişîükkrinüz olu\'or. .\!eseİa tekstilde, eiektronikte, b^iız eşyada da\'w" dedi. Zorlu, Zorlu Grubu'nun ılk beş aylık perfomıansını değerlendırirken. hedeflenn] tutturduklannı söyledi. Yüzde 20'lik büyüme öngördüklenni belirten Zorlu, "Tabii ki Çin'in bu serbest ticareti başLadıktan sonra nis* peten bir etkisi oklu anıa geride değüiz, üerideyi/. Bu. ikinci yandan sonra daha da değişecek. 2OO5'te hedcfımiz 35 mihar dolan ihracat olnıak iizcrc toplam 5 milyar dolar ciro demişük. Bunu. yaklaştk yakalayacağız" diye konuştu. Zorlu, 2OO5'te kotalann kalkmasıyla serbest tıcaret yaşandığma, Çm ile aynı rekabet şartlan içinde olmadıkla lıraa 7S 70ü 746 m U a U S L3£JX :JOC Tj 5295.0C İJC S» 57C i ü lîl 2İ0 i» î* îlil 1» M 1 IX 32İ10 i 33BK 2.B7J» : 1.4127K : . ı.TSİ» • 2S117 i »t.iJS ; nna ve orada bü>aik desteklemeler verıldiğıne işareı etti. Zoriu şunlan söyledi: "Çingrfijwdi)'e kaçıp gidemeyiz. Bu meydanlarda. cephede savaşacağız. Kalitemiz, markalarunız. pazarlatnamı/ ve strvisimizk beraber mücadeleye de>'am edece^z." Tekstil Grubu*nun 2004 cirosunun 720mılyondolarve 2006 yılı ciro hedefinin 1 milyar dolar olduğunu beiırten Zorlu, geçen yıl 360 miryon dolan bulan ihracatta bu yılki hedefin 400 milyon dolar olduğunu söyledi. TÜPRAŞ özelleştirme ıhalesıne tekrar girecekJerini bılduen Ahmet Nan{ Zorlu, "Biz girdik, fltmadL Nasip. Anıa. şimdi tekrar girecef^z. Ben bunu söyledim, meydanlardan kaçamayız dedik" diye konuştu. Zorlu. Tatneft'le birlikte teklıf venp vermeyecekiennın bir ay içinde belli olacağını bildırdi. BBC'de24 saatlik grev Ekonomj Servia lngiliz Yayın Kurumu BBC'de binlerce gazeteci ve teknisyen gre\e gitti. 24 saatlik grev nedeniy le, özellikle canlı yayımlanan programlar kesıntıye uğradı Radyo 4'ün ünlü "Toda)" programı banttan yayımlarurken, BBC 1 televızyonunun "Break&st*" prograını en basıt içenkle ve tek bir sunucuyla ekrana getirildi BBC haber kanalı ile BBC World'de de dün gecc yarısından ıtibaren haber bültenleri banttan sunuldu. BBC çahşanlan. 3780 kadronun eksiltilmesini ve kuruluşun bir bölümünün özellestırilmestne iiişkın planlan protesto ediyor. Çahşanlann bagh olduğu sendikalar.^mıcus, National ünionof Joumalists ve Bectu. yönetimin kadro azaltma planının BBC tarihinde hiç görulmediğinı ve kuruluşa büyük zarar vereceğıni savunuyor. BBC yönetimi ise yayın kalitesuıi yükseltmeye yönelik yatırunlar için kadro azaltmanın zorunlu olduğunu öne sürüyor. BBC çahşanlan. hedeflerıne ulaşamazlarsa 31 Mayıs ve [ Hazıran tarihlennde de grev yapacakjar. Siyasal erk meşruiyetini sait sandıktan almaz. Kapitalist sistemlerde ekonomik açıdan meşruiyet. topiumda sınrflar arasında dengenin sağlanması ve bu dertgenin olabiidiğince korunabilmestne yönelik dış çıkar çevrelenne karşı toplumun genel çıkannın korunması koşuluna bağlıdır. Zira kapttalist sistemlerde ancak bu temel koşul üzerinde siyaset toplumu yönetebilir. AKP'yi iktidara, IMF polîtikalan artında ezilen halkımız değil, içte ekonomik olarak güçlenen ve kaynaklar üzerinde büyük sermayeyle çatışmalı hale gelen küçük ve orta boy sermaye ite, dışta Türkiye üzerindeki operasyonunu yeni sofukiu bir iktidara sonlandırmayı yeğleyen güçfer arasındaki ittifak taşıdı. Şimdiye dek içte büyük sermaye ile birleşerek halkj ezen dtş güçler, bu kez operasyonunu, halkın yanmda gözüken siyasal kadro iie sonlandırarak gerçek yüzünü perdelemeye çalışmaktadır, Ne hazindir ki Kurtuluş Savaşı'nın Anadolu'dan başlatılmasına nazire olarak, Türkiye'nin paketlenme işlemi de Anadolu esintili siyasal bir kadro ile sonlandınlmaya çalışilmaktadır! Bu projede tutucu ve gerici akımiara dayandırılan siyaset, hem AKP'nin seçmen tabanını baskıtayıcı hem de dış güçlerin Türkiye üzerindeki sömürücü emellerini perdeleyİGi ideoloji olarak devreye sokuimaktadtr. Bir yandan IMF politikalannın gerçek yüzü belirip diğer yandan da Büyük Ortadogu Projesi uygulamaya konulurken deneyimsiz fakat cesur bir siyaset ekibînîn iktidara taşınması gefekiyordu. Bu esinti altında, nasıl 1950'leregelirken birgecedeçoğuCHPteşkilat kadrosu DP kadrasuna dönüştürülüp iktidarataştndı ise, benzer şekilde. bu kez de birkaç partiden devşirilenlerden oluşturulan bir kadro işbaştna getirildi. Görev açıktı: IMF potitikalan çerçevesinde Türkiye'nin paketlenmesi işleminin tamamlanması, güçlü ve kârlı kamu kuruluşlannın yok pahasına sömürücü çevrelere peşkeş çekilmesi, emperyalistteıin BOP'ta uygun görevin üstlenilmesi ve ülkeye ve halkımıza çok pahalıya mal olacak tüm bu icraatın gericilik ve dinsel sömürü perdelemesi attında topluma yutturulması! Gıderek netleşiyor ki, ekonomi toplumsal açıdan olumlu bir raya değil, sadece enflasyonun baskılanma görüntüsü altında. pusuda bekleyen iç ve dış sömürücü kapitaiist merkezlerin çıkan dogrultusunda sömürü rayına oturtulmaktadır. Bu nedente Türkiye'nin artık karar ve icra ruştüne sahip bir iktidara gereksinimi yoktur, çünkü Türkiye ılgılı limana bağlanmıştır ve daha da bağlanmaktadır. Borçlann, ertelenmeden veya reddedilmeden, ekonomide reel kaynaklan arttırarak ya da yükün var5iı kesime yıkılarak değil de bazı kesimlerin ve genel halkfn baskılanarak ödenmesi yoluna gidiimesi de topluma kolayca anlatılır bir uygulama değildir. Halkın büyük bölümünü yoksulluk sının attina itefken, halkı sükunete çekecek ideolojiye şiddetle gereksinme duyulur. Bu gereksinme gereği, gericilik ve siyasallaştınlmış dincilik sahneye sürülür. Bu iktidara oy veren masum insanlann yanıldıklan nokta da burasıdır Toplumsal çöküş yaşanırken, tepkileri hafifletmek için halkın duygu ve inançfan ile oynamak siyasetin temel aracıdır. Ulusa) variıklann satılması yanında yaşanan yoksullaşma, IMF'nin Türkiye'yi paketieme projesinin sonucudur. Bu sonuç, hükümetin toplumu artık ekonomi politikalarla ve olağan hukuk kurallan ile yöneternedigi noktayı belirlemekte ve Ceza Yasa Tasansı ve bazı uyguiamalar yanında, kimi siyasilerin gösterdiği asabi tepkilerde de yansımaktadır. Siyasiler, dış ve ıç emperyalistlere karşı bu gücü baskılayacağına açığa çıkanrsa, emperyalistlere karşı toplumu, toplum içinde de sınrflar arasındaki dengeyi olabiidiğince koruyabilir. Toplumsal dengesizlik ile oy yansımatarı arasmdaki gecikme siyasal erki aldatmamalıdır. Siyasal iktidar, toplumu hiçe sayarcasına işlediği toplumsal ve ekonomik cinayetler serisine. özelleştirme dayatması altında ekonominin amiral gemilerini elden çıkarma, TÜBlTAK*ı siyasallaştırma ve tüm egrtim alanını tahrip etme, kamu kadrolannı işgal ederek toplumu gericiliğe mahkum etme cüretini ve kafastna koyduğu hukuk dışı davranışlan da eklemekten vazgeçmezse, siyasi sorumlulan bilemem, ama topluma yazık olur! Anadolu Hareketi, Nereye! xtt.ua ı m.» i ! 4(9.116 i Ul «27 0C 152 ;2! 3260 Û«7 0» W 13EO0 13SJJJ t?70C 332 3.52 3jl '29 » 3 1 121 3'SO 2.75 Î'SS Î9111T0 ! 54İS1Î : «1İ4λ ] BEŞ YENİ M0DB. NlM C00PER Türkive pazanna sunulan beş yeni Mini Cooper. bir dizi renk ve deri iç döşeme çeşitlerivle tüketiciye farklı 7 alternatijler sunuvor. Yeni Mini modellerinin 5gf55kWden 170bg/125kW'ye kadar dört silindirli motor seçenekieri sayesinde tüketicinin kendisine uyan motoru seçme şanss da artnor. Bütün Mini modelleri dünyanm en zorlu güvenlik I kurallanna uygun olarak üretildi. ^ NEVŞEHİR'DE LİM0N KEYFİ SEVŞEHtR • Dünyuntrı tek tüfkayalara oyulu soğuk hava depolarınm bulunduğu Kapadokya da yatakhk limon ihracatımn bu yıl arîiş gösterdiği bildirildi. Onalüsar Belediye Başkanı Yücel Yazıeı yatakhk iimonda dünya paarmda ön sıralarda bulunun Yunanistan 'a bile bu yıl ihracat yaptldığım söyledi. Yazıeı, yatakhk hnıoıüarm genellikle Rusya Fedemsyonu, Türk cumhuriyeileri ile Makedonya, Romanya ve Yunamstan 'a ihraç edildiğini kaydetti. (SELAHATTİNŞAHÎN) '10 YOA BORGUMUZ S1RRUNACAK' De\tet Bokanı Ali Babacan, bu yıl enjlasyon hedefinin yüzde 8. gelecek yıl yüzde 5 olduğunu bildirdi. Babacan, son üç yıldır Türkiye 'nin "sessa bir de\rim" dönemi geçirdiğini söyledi. Türkiye de yüksek enflasyon ortammm 30 yıl sürdüğünüanlatan Babacan. Türkiye'nin 10yıl sonra borcıt olmavan bir ülke olacağtnt da belirterek "Avrupa da ekonomi yıllık yüzde 23 büyürken, Türkiye 'nin kalkınma hızı yüzde 5 7 arasında olacak. Türkiye, Avrupa 'nın lokomotifı haline gelecek bir ülke olabilir'' diye konuştu. ŞffiŞ^ S.7H 2UC 3J4 3 1 ÎSJ S 70 V* 1.3813 1,03% 1.3911 1.057} oas 0 7 ! İ.T2 '030 1MC 3B&17I i •mm \ YATIRIM FONLARI 23 MAYIS 2005 Ö0JE7 : 2377502 i 1 ABD Dolan I AvusmJ>a Doian 322Î 3125 7JS 7 7 5 fü 1 1 1 23 8 2İ7 I AVTO 1.3*23 1.0444 1.0512 023288 0.23403 1.7351 1.7435 1.1267 Û.1S9S9 1.1005 47564 0.21327 0İM7I 0.36970 037037 12783 i» 175 7.7PJ77 | İS I24JS0 1J0 71JD6 VÜ 1» «4 M I M7 5JB a,?47SB 9» 14ta? 173 nm llngılcStcrtını I kn<re Frangı I isveçKturaı ! Kmada Dolm ] Kuveyt Dınan I Noneç KJDDII ÜJ13272 0.23457 1.7339 1.7461 2.5248 2.5436 \.\m O.187SO Û.W33 10914 1.1047 4.6242 U2T 0.21312 0JI520 0.36693 0J73IJ 273* 1.29F 0.307b) 032340 m 125 «20 7USB 1JM9S ! I Sud. Aıb. Rmlı IDOJsponV™ l Ymı Ism! Şdıelı 2. ULUSAL PAZAR Ç*PR*ZKURLAR î."2E77 G İ O T B I : »ULSr y & M U f K ğ g 3t2S«7 0?l*ı ıımsn UBUSt 2SJ57 1171.758 14i »3D 'E ta< 1 5 ıs 7 1550 1 J 9H 1951 FU 1 6 0 CozaltiPazan •17 13i U6 , Mıautriı 3J7 IM 2İ* 0Ü 5* •» 101 SP 235 23! . 3 01 136 0.S 03B 1T3B 0% 0J0 72 3JB (YTL) »EIIEtT PİTİI* MJŞ SHIŞ 25S3 J'SIS 77M 5G2SU3 AOMn Em 1,7» 15130 1 150 lnrllh 3.4243 MtM»ı 33fs
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog