Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

24 MAY1S 2005 SAJJ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Iran'da seçimi boykot çagnsı • DtşHaberterSemsiIran'da reform yaniılan, 17 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlıği seçınu içın gösterdikleri adayın v eto edılmesınin "yasadişı" olduğunu savunarak, "darbe" olarak nıteledıkien bu dummu protesto için seçimı boykot çağnsında bulundu. Önde gelen reformcu parti İran lslami Katılım Cephesi'nın yöneudiennden Mustafa Taczade, bu dunımun aslında bır " darbe" olduğunu söyleyerek, kuruiacak hükümetm de "bu darbenın meyvesi" olacağını kaydettı. Taczade, bu koşullar altıııda seçımın boykot edılmesı gerektığını söyledi. Iran'daki Anayasayı KoruyucuJar Konseyi, tran lslami Katılım Cephesi'nin tek adayı olan eski Egitim Bakanı Mustafa Moın'ın dosyasını da reddetmışti. dishabfn cumhuriyet.com.tr 11 ' IZOLASYONLftRI AŞACAĞIZ' Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan Hıristiyan Demokratlar iktidara yürüyor Berlin'in desteği bitecek OSMANÇUTSAY FRANKFUKT Almanya' nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da pazar günü yapılan seçimlerden tarihi bir hezimetle çıkan Almanya Sosyal Demokrat Partısı (SPD) üst yönetimitün aldığı ani erken seçiın karan, Türkiye'nin AB planlanıu da vuracak. Erken seçimler sonucunda Türkiye için tam üyelik değil, ayncalıklı ortaklık isteyen Hıristiyan Demokratlann iktidara gelraesıne kesin gözüyle bakılıyor. Başbakan Gerhard Schröder'ın Federal Medis'tekı gihen oyiamasını 1 Temmuz tanhine kadar gerçekleştirmesi dunımunda, erken seçinılerin 18 Eylül 2005 'te yapılabıleceğine, bu tarihin AB ile Türkıye arasında müzakerelerin başlayacağı 3 Ekim'den önceye rastladığına dikkat çekıliyor. Schröder ile Dışişleri Bakanı Joseph Fiscber, Ankara'nın üyelik çabatannı desteklerken bu pohtıkaya halen muhalefette buİunan Hınstiyan demokraflardan büyük tepkı gelmiştı. Bavyera Burns: Kıbrıs politikamız net .MURATİLEM ATtNA ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 3 numaralı ismı müsteşar Nkolas Burns, ABD olarak Kuzey Kıbns'a yönelik izolasyoniann kaldınlması politikalanrun netleştığım vurguladı. Daha önce ABD'nin Atma büyükelçısı olarak Yunanıstan'da dört yıl görev yaparı Burns. Yunanistan'ın Kozmas Tu Ependıri gazetesuıe yaptığı açıklamada, KKTC halkırun referandumda "Evet* oyu kullanarak adanın bırleşmesi yönünde büyük bir siyasi irade ortaya koyduğunu ifade etti. Bu çerçe\ede adanın Türk taraftna uygulanan ambargoların devam etmesınin gereksiz olduğuna dikkat çeken Burns şöyle konuşru: "Biz Kuzev Kıbns'a ıngaknaD izolasyoniann aşünıası > önündeki pobîikalanmıa Detteştinlik. Bu Dedenk veni poütikamıa uyjjuiamaya koyduk. Dipionıatik anlamda Rımı yönetimiru (anıyoruz. Ancak Türk taraii ile dc ekonomik iüşki kurma>'a başladık, Bu konuda işadamlannuz gerekü girişimJeri başiatmışlardır." • Kuzey Ren Vestfalya seçinılerinde ağır yenilgi alan SPD'nin erken seçim kararı Türkiye'yi de etkileyecek. Türkiye için ayncalıklı ortaklık isteyen Hıristiyan Demokratlann müzakereler başlamadan iktidara gelmesi yüksek bir olasılık olarak görülüyor. eyaletindeki Hıristîyan demokratlann partisi CSU'nun bazı miiletvekilleri bır süre önce yapılan AB Anayasası oylamasında. Türkiye'nin tam üyelığıni de gerekçe göstererek ret oyu kullanrnıştı. Kamuoyu yoklamalanna göre halen SPDYeşiller koalisyonunun çok üzerinde bir oy oranına sahıp olan Hınstiyan demokrat partiler (CDU ve CSU) Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine açıkça karşı çıkarken iiberal egilimlı Hür Demokrat Partı (FDP) "ucu açık müzakereler* yanlısı tutumuyla tarunıyor. ABTürkıye ilişkilerinin biçımı konusunda katı olunmamasmı ıstemışri. CDU Genel Başkanı ve ılk genel seçimlerden sonra başbakan olması beklenen Angela Mefkel'ın. Türkiye ziyaretinde de açıkça dıie getirdığı "tanı üyelik yerine ayncalıkh ortakük" yaklaşımı, Ankara içın köklü bir dönüşüm anlamma gelecek Adaylığı konusunda henüz bır açıklama yapmayan, ama partısı ıçınde şu sırada alternatifsız başbakan adayı olarak görünen Merkel, Türkiye'nm AB'ye tarn üye olrnasına karşı çıkıyor ve bunun yenne uayncahkh ortaklık" önenyor. Merkel. sonbaharda yapılması planlanan erken genel seçimlere partısuıın başbakan adayı olarak katılıp katılma Merkel: Türkiye olmaz! FDP Meclis Grubu Başkanı \Volfgang Gerhardt, "Her rusanın evtitik düğünüyle bitnıesigerekıııhx)r" demış ve Hindistan'da, ikı a>n sınemaya düzenlenen bombalı saldında 1 kişi öldü. 49 kjşı yaralandı. Içışlen Bakanlıgı'ndan Snprakaş Jaiswal, Yeni Delhı'mn Karol Bagh semundekı "Liberty" ve "'Satyam" sınemalannda 15 dâkıka arayla patlama oldugunu söyiedi. Polıs kaynakİan, bu sınemalarda Sıhlenn tepkısını çeken "Jo Bole So Nihal" adh bır filmın gösterildı|ını ve sınernalann kalabalık oldugunu belırttı. Verilen bilgıye gore "Liberty" stnemasındakı kolnıklann altına konan bombanın patlaması sonucunda 43 kişi yaralandı, yaralılardan biri kaldınldıgı hastanede hayatını kaybettı. Ikincı sınemada ıse tuvalete yerleştırilen bombanın patladığı. burada da 7 kişının yaralandıği ifade edildi. • YENtDELHİ(AA) HMstan'da bombalar patiadı yacağını CDU ile CSU arasında birhafta içuıde yapılacak ofan toplanh ertesınde açıkiayacağını yineledi. Ancak CDU üst yönetimi \ e CDU'lu eyalet başbakanlan Merke!" ın adayljğından yana olduklannı bildirdiler SPD Başkanlık Kurulu'nun dün yapılan toplantısından da oybiıliği ile erken seçim karan çıktı. Başbakan Schröder daha sonra Cumhurbaşkanı Horst Köhkrıle görüştü. Başbakan'ın 18 Ey!ül"e kadar bir seçim için ısrariı olduğu bitdırildi. Topiantı sonrasında açıkiamalarda bulunan SPD Genel Başkanı Franz Müntefering, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde açık bir yenilgi alındıgım, bunun da "biiyiik bir düşüş" anlamına geldıgıni beîirtti. Alman ,\nayasası'na göre, Federal Meclıs'ten güvenoyu alamayan bır başbakan ıstı fasurı verebılıyor \ e bu durumda cumhurbaşkanj da 21 gün ıçinde Federal Meclıs "ı tesıh karan alıyor. Fesıhten ıtibaren 60 gün ıçınde de genel seçıme gidilmesı gerekiyor. Kıızey *deld öğrencUere burs a Kıbnsh Rumlan getinüğinıiz gibi, Kıbnsh Türk öğrendkri de getirmej* basladık" diycn Burns "Adanın yenkkn birteşmesi \önünde çahşryorut. Tabi ki bu büieşmeyi deslekfcyen Kİızey'deki iasanlann kesinlikk artasında\ız" dedı. Konuşmasında TürkYunan ihşkılerine de değinen ABD'li yetkili son yıllarda atılan adımlara karşm hâlâ halledilmesi gereken konular olduğuna dikkat çektı. Burns u Her iki ülke>e de şunu söylüyoruz: Basm yoluyla birbirinizi suçiayacağnuza knrşdıkh oturun ve sorunlanruzı çö/ün. Anıerika'nın Ege politikası değişnıemiştir. Ha^ada ve deandc birbirine eşit sahalar tannoruz" dedi. LMAN SEÇÎMLERÎ Gül iyimser bakıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dişişleri Bakanı Abduİah Gül. Aİmanya'da erken seçim sonrasında hükümet de|ışıkli|inın. Türkıye'nin AB ile müzakerelere başlamasını engellemeyeceğını söyledi. Gül. .Mman Füristıyan Demokratlann lıden .\ngefa Merkd'in sözlennı anımsatarak, "Daha önce açıklaouşü. Avrupa Birtiği Zirvesi'nde abnan kararlar bizi bağiar, demişti Müzakerelere 3 Ekim'de başJayacağız. Biz üzeriınize düşcnieri yerine getirdigimiz sürece herriangi bir degişikük söı konusu olmaz" dedı. Gül, lsveç'e harekeünden önce Esenboğa Havalımanı'nda gazetecılenn Almanya "da erken seçim karan ve Ermeni soykınmı iddıalanna ilişkin sorulannı yanıtladı. Gül. Almanya'da Türkiye'nin üyeliğine destek veren Sosyal Demokrat ıktıdann uyguladıgı yenilgı ve erken seçim kararmı yorumiarken. "Türkij'e'niıı üyelik sürecini etkilemei Türkiye'nin üişkileri partilerlc d e p , ülkderie" dedı. Gül, Htnstıyan Demokratlar'ın P Aralık zırvesı öncesı Türkiye ye müzakere tarihı verilmesine karşı olduklannı, ancak zirvede karar alınması halınde bu dogrulruda hareket edeceklerinı tüm görüşmelerde söylediklennı savundu. Hınstiyan Demokratlann müzakereler karşıtı tutumunun Türktye'yı baglamadığını ifade eden Gül, "Müzakerelere 3 Ekim'dt' başla^^cağız. Bizün üzerimize düşenleri >erine getirdiginıi/ sürece herhangi bir degisiktik söz konusu olmaz* dedı. Gül, müzakereler 3 Ekımde başlayacak biçimde hazırlıklandıklannı söyledi. Dışişleri Bakam, Ermeni soybnmı ıddiaianna ilişkin sorular üzerine de, "tarih, tarihçüere bfraktbnab" anlayışı ile kendilerini suıırlamayacaklannı, aktifbırpolitika izlemeyi sürdüreceklerini söyledı. Çhavez: Ilişkileri keseriz VeneTÜeOa De>1et Başkanı Hugo Ch»v¥7, \RD*nin I976vılmda73 kî'jintn (ilümüyle sonueLaııan küba yolcu uçaguun bonıbalannıasından sorumlu turulan Carriles'i iade etmemesi hatinde iki ülke arasındaki Ui^küeri gd/den geçircceklerini sövledi. Cnavez, .VBIVdesuıır ihİalinden gö/alunda tutulan Carrilesie ügili olarak uluslararası terorizmi koruvan bir hükümetle ihşkileri sürdürmenin çok zor olduğunu*' sö)1cdi. Chavez "( arrücs'in anlaşmalann öngördüğü süre zarfinda iade edilmenıesi dururuunda, AB D ile Uişkilerinüzi gözden «eçirec eğiz" dedi Caracas'ta Carilks'in iadesi için gösteri düzenJendi. (REUTERS) AB'DE KIBRIS BASKISI Lüksembıtrg yeni birformül arıyor ELÇtN POYRAZLAR BRÜKSEL AB Dönem Başkanı Lüksemburg'un Kıbns konusunda alteraatif bir uzlaşı önerisı içın çahşmalanru hızlandırdıgı bıldinldı, AB kayBakianndan alman bilgıye göre dönem başkanlığı görevını hazıran sonunda tngiltere'ye de\Tedecek olan Lüksemburg, KKTC için öngörülen serbest ticaret ve mali yardım tüzüklerinde tlerleme saglamak için ılgili tüm (araflarîa görüşmelerim hızlandırdı. Kıbns konusunda ilerteme kaydedilmesi ıçuı AB ıçınde basblann arttığmdan söz eden kaynakiar, AB Komisyonu'nun da bu çalışmaya destek verdığini belırtıyorlar Lüksemburg'un üzennde çalıştığı önerinin aynntılannın henüz şekil almadığını bildiren AB kaynakİan, Magosa Lımanf nın AB denetimınde ortak kullamma açüması görüşünü "gerçekçi" bulmuyor. Kaynaklar Kıbns'ta limanlann başlı başma ele almması gereken bir konu olduğu görüşünü dile getiriyoriar. Komisyon'un serbest ticaret ve mali yardım tüzüklerinin aynlmaması gerektiği yönündeki görüşünü sürdürdüğünü ileten kaynaklar, n TÜ yardım tüzugıinden öte serbest ticaretin Kuzey Kıbns içın büyük önem taşıdıgım beluttiler. AB ıçinde Kıbns konusunda getırilen önenlerde Rumlann *HİçbB"şe>' istcnıedikleriııi" belırten ka\uakiar adada son dönemde yaşanan mülkiyete yönelik sorunlann Kıbns'ta kalıcı bir çözümün acilıyetıne ışaret ettiğinı ifade ettüer. Bask meclisine kadm başkan • MADRİD(AA)Ispanya'daki yerel Bask meciisinin başkanlıgına milliyetçı kaduı milktveküi tzaskun Bılbao seçildı. Meclıs başkanhğı ıçın yanşan adaylar arasındaki denge. 44 yaşındaki Bılbao lehınde bozuldu. Kadınlann erkekler karşısında çoğunluğu oluşturduğu Bask meclisuun başkanlıgına boylece Ispanya'da ilk kez bu kaduı seçilıniş oldu. Bask mecüsinde 40 kadm milletvekiline karşı 35 erkek bulunuyor. Şimon Peres Tel Aviv'de bulunan Deniz Baykal ile görüştü: Laik Türkiye önemli Dış Haberier Serviâ Sosyalist Enternasyonal toplantılan için Tel Avi\ 'de bulunan CHP Geneî Başkanı Deniz BaykaL Israil'ın "Gazze'den çeküme" plamna destek venrken, Israıl Başbakan Yardımcısı ve Işçı Partısı lıden Şimon Feresde Türkiye'nin AB üyelıginı destekiedıklennı söyledi. Baykal, Israıl'in Gazze'den çekilme planmm çok önemli hir adım olduğunu beîırterek "Buou destekktnek lazım, bu davramp sergflcvtn parblert \ardmtcı ohnak \ e bu doğnıltudaki güişiınierin sürmesini gü\ ence altına almak lazım" dedı tsrail'in bakış açısını Şimon Peres \e Yahad Partisi Genel Başkam Yossi Beflm'den dınledıklennı belırten Baykal, "Yann (bugun) Ftamallah'ta da FflistİBuı bakış açısını değerlendireceğiz'* dıve konuştu Türkij'e'nin üyeliğine destek Baykal'ta yaptığı görüşmede Şimon Peres, Türkiye'nin AB üyeliğine fam destek verdı ve uTürki>1c'niıı mutlaka .AB'ye tam üyeolması gerekö^i" söyledi. Çtn'tn giderek güçlenmesi ve Rusya'daki son gelişmeler dikkate alındı ğında, AB'nin çok önemli bır konumu bulunduğunu kaydeden Peres, Türkiye'nin de bu genişleme kapsamının içınde olması gerektığini vurguladı. Peres. Baykal'a. "Gerekirse Avnıpablara bu konıüan anlatnıak için onlaria temasa ge^ebilirim" dedı. Peres a>nca "BizinnçinTürkhc'nin demokratik. laik \e çağdaş bir ülke olması çok önemüdir"1 dıyerek "Türldye'de shasiparlik'rinve Mustafa Kemal'inatb*ı temelkrin demokrasi ve laikligin korunmasuıda büyük önemi var" ifadesmı kullandı. ya da finansbank.com.tr Şimdi, yenilenen Finansbank Internet Bankacılığı hem kotay, hem ücretsiz, hem de hediyeli. 30 Haziran'a kadar finansbank.com.tr'ye geiin, bireysel bankacılık işlemlerinizle birbirînden hızlı hediyeler kazanın: 3 Mini Cooper, 50 HP Laptop, 250 çifte 500 Formula 1 bileti. Finansbank internet Bankacılığı'ndan yararlanmak için hemen 444 0 900'ü arayın, sizin de hızh bir bankanız olsun. Size çekiliş hakkı kazandtran işlemler: • Transferter (virman, havate, EFT) • Yatınnn işiemleri (fon, döviz, bono/tahvil) • Hısse senedi işlemleri • Kredi kartı ödemesi, fatura ödemeleri, diğer ödemeler (vergi, trafik cezası, Libero, bağış) FİNANSBANK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog