Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

82. YIL SAY1: 29084 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV,çmde) Cumhuriye KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (19241945)BAŞYAZABI: N A D İ R N A D İ (19451991) Onkmn Can Güvenliği için Arka KoHuk Çocukkjnmızın 24 MAYIS 2005 SALI Seydişehir <de özelleştirmeye karşı direnen çalışanlara biber gazı ve copla müdahale edildi Işçilere ılayak 5 3 kl$l yaralartdl ÖzeiIeştLrme kapsamındaki Seydışehir Alüminyum Işletnıeleri'ne tekiif vermeye hazırlanan 3 firma yetkilisi işçileıin direnişiyle karşılaştt. Kendilerini fabrikaya kilitleyen çalışanlara dışandan aileleri de destek verdi. Fabrika içinde çıkan çatışmada 23 polis ve 30 işçi yaralandı. Gergiıılik üzerine alıcı firma yetkilileri fabrikayı göremeden ilçeden a>Tildüar. ENVER HAYKIR SEVDtŞEHİR Konya'nın Seydişehir ilçesinde özelleştirme kapsamındakı Eti Alüminyum Tesısleri'ne talip şirket temsilcileri, ışçilerin dırenişiyle karşılaşü. Po lisın müdahalesı sonucu çtkan arbedede 23 polıs ve 30 ışçi yaralandı. Etı Alüminyum AŞ'nın özelleştırme kapsamına alınmasının ardından protesto amaçlı sakal bırakma. yürüyüş gıbı çeşitli eylemleryapan işçiler, dün de talip olan şırketlerin temsilciierinin fabrikaya girmemesi için direniş başlattı. Daha önce de bırçok firmanm temsıİeisının fabnkayı gezmesini engelleyen ışçilenn protestosuna karşı lık ilçede genış güvenlik önlemlen alındı. Fabrika çevresinde Konya Emnıyet Müdürü Salih Tuzcu ıle şube müdürIerinin yönetimınde 1500 polis, Konya dan gelen destekle bırlıkte 10O0 jandarma, 4 ambulans ve itfaiye ebbi görevlendınldi. Gece vardıyasında çalışan işçiler sabah fabrikayı terk etmezken gündüz vardiyası işçileri de erkenden tesıse gırdı. Yaklaşık 1500 çalışan. kapılara kaynak yaparak kendını fabrikaya kilitiedı. Çok sayıda ışçı yakını da fabnka önünde toplandı. MArkası Sa. 8, Sü, 3 te Âtt/kanya seçimiyle bozulacak AJmanya'da Kuzey Ren Vestfalya seçımlennde agır yenilgi alan SPD'nın erken seçim karan Türkiye'nin Avrupa Bırliği planlannı da vuracak. Türkiye içın ayncahklı ortaklık isteyen Hıristiyan Demokrat partilerin müzakereler başlamadan iktidara gelmesı yüksek bir olasıhk olarak görülüyor. llk genel seçimlerden sonra başbakan olması beklenen CDU Başkam Merkel'in yaklaşırm, Ankara ıçın köklü bir dönüşüm anlamına gelecek. Dışişlen Bakanı Gül, olası hükümet değişikliğinın müzakereleri etkilemeyeceğinı savundu. Gül. "llişkiierimız partılerle değil ülkelerle" dedı. OSMAIV ÇITSAY'm haberi • 11. Sayfada FRANSA'DA REFERANDUM IŞÇIYE CHP DESTEĞI 'Temel direkler satılıyor' CHP Grup Başkanvekilı Haluk Koç başkanlığındaki bir heyet ışçilere destek vermek ıçın Seydişehir'e gıtti. Çalışanlara zor kullanılmasına tepkı gösteren Koç. hükümetın hazır para sağlamak amacıyla ulusal ekonominin temel dıreklenni bir bır elden çıkarttığını söyiedi. Koç, "Sata sataTürkiye'yi hangı kapıya muhtaç edeceksıniz" diye sordu. • 8. Sayfada Avrupa \la 'evet' kampanyası YıIIar süren çalışmalardan sonra hazırlanan AB Anayasası. en zorlu sınavmı önümüzdeki pazar, Fransa'da yapılacak referandumda verecek. Kamuoyu yoklamasına göre Fransızların yüzde 52"sınm anayasaya "hayır" dıyecek olması, "evet" cephesini harekete geçirdi. Avrupalı lıderler ABnın ılk anayasasının geleceğinı kurtarmak için Fransızları "evet"e ikna etmenin yollarını anyor. Ikna kampanyalan çerçe\resinde Italyaıı Sol Demokratlar, Romalılara Fransız arkadaşlanna "evet" demelen ıçin eposta göndermelen çağnsında bulunuyor. • 10. Sayfada ERDOĞAN'IN KIYAFETÎ ÇIÇEK'TEN SAVUNMA Hükümet: Ideolojik Hükümet Sözcüsü Çiçek, komiinıst ülkelerin bile özelleştirmelerini tamamladığmı belırterek "Meseleye, ıdeolojik yaklaşmak yerine, oiup bitenlen anlayarak yakJaşmak gerekir" dedı. • 8, Sayfada 7*/,»^ x7ı */x>ı^ı *j'sy Seydişehir AJüminvıımAŞ'nin özeUeştirme kapsamına alınmasınm ardından protesto amaçb sakal HÇs\^ &yl@frTCl@ bırakma, jüriiytiş gibi çeşitti eylemler yapan işçiler, dün de tatip olan şirketlerin tenmkilerinin fab* ~ rikaya girmenıesi için direniş başlattı. Fabrika çevresinde kon\a Emniyet Müdürü Salih Tuzcu ile şube müdürierinin yönetiminde 1500 polis, Konva'dan gelen destekle birlikte 1ÜÜ0 jandarma, 4 ambulans ve itfaiye ekibi görevlendirildi. Yaklaşık 1500 çalışan, kapılara kaynak yaparak kendini fabrikaya kilitledi. Polisin kurduğu ön barikatı aşan işçi yakınlarına polis copla müdahale etti. Bu sırada 6 kadın baygınlık geçirirken bazı ışçilerin eşleri de kendilerini zırhlı araçların önüne atarak polislere engel olmaya çalışti. llçede iş\erleri açılmazken öğrenciler de okullara gitmedi. Çeliklş Sendikası Şube Başkanı Muharrem Oğtız, mücadelelerini sonuaa kadar sürdüreceklerini belirtti. T\'gt/1/. Â lAYYh f Hazar petrollerini Akdeniz'e taşıyacak boru hattmın vanaları yarın açılıyor BakuCeyhan'da mutlu son Çukurova Crubu Imzalamadı 2 bln bayl kapatılabllir 'Laikliğe karşı çıkışın ifadesV Cumhuriyet Kadınları Demeği Başkanı Şenal Sarıhan, Emine Erdoğan'ın uluslararası toplantılarda rürban takmasını eleştırerek "Erdogan Türk kadınını temsil etmiyor" dedi. Sarıhan, Erdoğan'ın resmı kabullere türbanla katılmasını "laikliğe karşı çıkı* şın ifadesi" olarak nitelendırdi. Sarıhan, "Bugün Türkiye 'de büyük bir kesim, özellıkle kadınlar laikliğin kazammlann] korumaya çahşıyor. Iktıdarda olanlar hal ve davranışlanyla toplumda köktendinci bir anlayışm egemen olması için çalışıyor. Bu anlayışı sosyal yaşama ışlemeye çalışıyorlar" dedi. • 7. Sayfada TurkcelVin satışında pürüz TeliaSonera, Çukurova'run son anlaşmayı imzalamadığıni beürterek yargi sürecini başlatacağını açıkladı. Çukurova ıse kamuoyunda şirketin Türk firmalannın elinden çıkacak olmasına tepki olduğunu belirterek sahip olduklan hisselere ilişkin olarak kontrol değişıkliği sonucunu doğurmayacak ibtünaller üzennde çalışılacağını kaydettı. • 13. Sayfada 1992'de üzerinde anlaşma sağlanan, ancak temeli 20O2'de atılabilen BakuTiflisCeyhan petrol boru hattından petrol pompalanmasına ha^lgnrynr BakÛ'da Cumhlirhaşl yakın izleme Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Günay, "ulusal marker" uygulamasının 1 Temmuz'da başlayacağmı belirterek lisans alamayan 2 binin üzerindeki bayüıüı kapatılma sürecinin başlayacağını açıkladı, Piyasayı izleyecek uygulama ile izlenmesiyle yıüık 3 mılyar dolarük vergi kaybı önJenecek. • 12. Sayfada kanı Ahmet Necdet Sezer'in katılacagı törenJe vanalan açılacak boru hattından 40 yıl boyunca yılda 50 milyon ton petrol taşınabilecek. Ceyhan'a ilk petrol eylülde gelecek, Hattın, tam kapasiteyle çalışması durumunda ülkeye yılhk 250 milyon dolar taşıma geliri getinnesi hedefleniyor. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan cumhurbaşkanian, "haı'ta Kazakistan'm da katılunını öngören bîldiriye inxza koyacaklar. Liderler aynca BaküTiflisKars demiryolu anlaşmasım da imzalayacaklar. • 8. Sayfada HİLAFET ISTEMÎNE tNCELEME M 4. Savfada GUNCEL Başlık, hükümetm ve Talat ıktidannın Kıbns sorununda uyguladtklan politikalann özeti. Rumlann yürürlüğe koyduğu yeni yöntemler Kıbnslı Türkteri köşeye sıkıştınyor, uygulanmakta olan politikalarla akıntıya kürek çektiklerini kanıtlıyor, Ktbnslı Türkleryeni bir lider, "maşallah"Talat'ı buldukları için önlerinin açılacağını sandılar. öyle ya; Talat'la düzlüğe çıkabilmenin yolu Rauf IRAK'TA YtNE FL\NLI G\m UlO. Savfada ONURAIR'E OLUMLU RAPOR • 13. Savfada Akıntıya Kurek CUNEYT ARCAYUREK Fenerbahçe 'de zafer sarhoşluğıı Süper Lıg'de bitime 1 hafta kala Galatasaray*ı yenerek şampıyonluğunu ılan eden Fenerbahçe'de büyük coşku yaşanıyor. 2. Başkan Nihat Özdemir, teknik direktörleri Daum ile bırçok konuda anlaştıklarmı açıkladı. F.Bahçe'de bu gehşmeler olurken Şampiyonlar Lıgi'ne katılma şansını zora sokan Galatasarayda fanıra teknik direktör Hagi'ye kesildi. • Spor'da GUNDEM MI'STAFA BALBAY Tammda 'Hal' mi Kaldı? Tarım Bakanı Sami Güçlü ile Sanayi ve Tlcaret Bakanı AJi Coşkun müthiş bir "hal" kavgasına tutuştu. Huyum kunjsun, sözcüklerle oynamadan edemem, iki bakant dınleyınce itk tepkim şu oldu: Tanmda ha! kaJmamış, bakanlar hal derdine düşmüş! İki bakanın kavgasının tanmın 3 önemli kunjlu MArkasıSo. 8,Sü, l'de MArkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog