Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

rir" Cumhuriyet L ^ K I T A P L A R I KURTULUŞ KURULUŞ Bülent TanÖr (.ijŞI'virİjmıAŞ [urk«ığl( 1(1 No 39/41 (14114) tagdloglu IsUnbulTel (212)514 0196 + Cumhuriyet Fif Cumhuriyet k^-KlTAPLARI DUVARIN ÜSTUNDEKİ TİLKl , . "•' ıan Selcuk. 81. YIL SAYI: 29062 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçınde) KURUCUSU Y U N U S NAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) T ü r k i y e ' y i v e d ü n y a y ı k e ş f e d e c e g i n i z y e p y e n i b i r d e r g i PAMUK DAĞLARININ KALESİ: PAMUKKALE *»!« • Gıtmışken Van Golu • 700 yıllık muze koy Cumalıkızık • Safarı ıçın tek adres. Kenya • Geçmışten bugune, Taksım'den Galatasaray'a • Adalar'do guneşı ufjurlamak • Akdenız'ın guzellıjjı Koprulu Kanyon'da saklı Ç a r ş a m b a g ü n ü C u m h u r i y e t ' l e b i r l i k t e . B a y i n i z d e n i s t e m e y i u n u t m a y ı n ı z Varolu^ Smavı Osmanirnın son döne- minde sorunlarımız ne- lerdi? Birinci Dünya Sava- şı'na girmeden once Rum, Ermeni, Vıınaıı da- vaları yine gundemdeydi. 1912'deki Balkan Savaşı çokuntuyü vurgulayan aşikâr bir 'hezımet'tir. 1909'daki '31 Mart' ise irtica ayaklanmasıdır; bugünkü gibi toplumda ilerici-gerici kavgası sürü- yordu. Ekonomide de bugün- küne benzer bir sorun iıl- kenin sırtında kamburdu. Gırtlağımı/a dek borç- lanmıştık. O yıllarda 1M F yoktu; ama, Düyunu Umumiye idaresi yaban- cılar adına Ulke ekonomi- sini yönetiyordu. 'Borcu borçla odemek' marifeti o yıllardan mirastır. Eski imparatorlukların hepsi gibi Osmanlı da yı- kıldı; çunkü çağ dışına dıişmıiştü. Bu yıkılıştan genç bir devlet doğdu. Gerçi 1912- 1922 arasında süren 10 yıllık savaş toplumun be- İini bükmüştü; ama, Lo- zan'da zanıanın dünya egemenlertyie hcsaplaş- tık; çağdas., laik, genç bir Cunıhuriyet'Ie yeniden yaşamaya başladık. • Cumhuriyetinıi/ kurul- duktan sonra "Yurtta ba- rış, dunyadabarış" ilkesini benimsedik. "UygarBatı" Ikinci Dünya Savaşı'nda insanlık dışı olaylar yaşa- dı. Biz bu kanlı kavganın dışında kalabildik. "Me- denı" sayılan (oplumların birbirlerini boğa/ladıkla- rı bir sureçte, bizim barı- şı yaşayabilmemizde en büyuk pay ve onur Ata- turk'ün yakın arkadaşı is- met Inonu'ye düşer. Tarihimizde ilk kez 1922'den2005'edek83yıl barış. içinde yaşamak mutluluğunıı tadıyoruz. Bolgenıizi saran, komşu- muzda etkisini sürdürcn savaş rüzgârlarından ola- bildiğince kendimizi ko- rıımak temel kaygımız ol- nıalı. • Ancak bizi kuşatan ve büyük sıkınlılara sokan sorunlara baktığınuz za- nıan Osmanirnın son günlerini anımsamamak elde dcğil. Lozan'daki he- saplaşmayla kapattığımı- zı sandığımı/ defterlerin hepsi sanki açılmıştır. Ermeniler, Rumlar, Yu- nanlılarla bugün günde- nıe giren davalar, tarihin bir cilvesi mi sayılmah? Bu sorunların arkasında geçnıişte olduğu gibi Batı- lı büyük devletler mi var- dır? Hiç kuşku duymayalım ki bugün Türkiye Cumhıı- riyeti'nde sorunlaşan her konuda Batılı buyük dev- letlerin eli kolu vardır. Bu, geçmişte de böyleydi; ge- lecekte de böyle olacaktır. Bizi asıl düşündürmesi gereken sörun, Osman- lı'nın son yıllarındaki gi- bi, devletin gırtlağına dek borca batması ve ekono- miyi dış güçlerin eline bı- rakmış bulunmasıdır. Bu MArkasıSa. 8,Sü. \'de Cumhuriyet 1 Mayıs İşçi Bayramı tüm Türkiye'de adına yakışır olgunlukla kutlandı, AKP hükümeti protesto edildi Bayram coşkıısııYurt genelinde alanları dolduran on binlerce emekçı, IMF ile Dünya Bankası güdümündekı sosyal ve eko- nomik politikalarm halka yoksulluk getırdiğini vurgu- ladı. Istanbul'da Kadıköy Meydanı'nda "sevgi ve kar- deşlik" temalı mitinge katılan yurttaşlar emperyalist güçlerin Ortadoğu'daki işgale son vermesini istedi Barış, birlik ve demokrasi çağrısı yapan emekçiler "provokatörler bulunsun" yazılı pankartlar taşıdılar. Ankara'da Tandoğan Meydanı'na akın eden binlerce yurttaş, halaylar ve türküler eşlığınde 1 Mayıs'ı kut- ladı. Iktidan "emekliye, asgari ücrethye, köylüye kar- şı" olmakla suçlayan emekçiler, hükümetin Incirlik Ussü'nü ABD'ye kullandırarak işgallere ortak oldu- ğunu vurguladılar. Izmir'de bııluşan yurttaşlar da ça- lışma koşullarmın düzeltılmesinı ve emek karşıtı po- litikalara son verilmesini istedıler • 8. ve 9. Sayfada Büyük muhalefet dalgası Bu sese kulak verin Bu yil Kadıkoy'deTurkıye'yı ve dunyayı yonetenler açısından çok urkulmesı gereken bir muhalefet dalgasının gelmekte olduğunu gosteren bir koroyu dınledık Tıır- kıye'nın duzenını ıstedıklerı gıbı sonsuza dek yurutebıleceklermı zannedenler, bu çokseslı, çok renklı, ama o derece guçlu koroya kulak vermelı, ders çıkarmalı, bence korkmalılar da Tsunamı dalgalarını gormek uzere sahıle çıkanlara benzemelerı hıç de uzak bir olasılık değıl ŞdKRAN SONER'iıı ızloniınleri • 9. Sayfada İşçi, meınur sendikaları, sivil toplum örgutleri ve siyasi parti üyeleri 1 Mayıs için alanlara akın etti. İs- tanbul'da emekçiler dokuz yıl aradan sonra Kadıkoy Meydanı'nda buluştu. Ankara'da coşkuya ortak olan çocuklar ellerinde balonlarla yuruyüşe katıldı. fstanhul'da 59, Batman'da 7 kişi gözaltına alındı. Erdoğan ve Şaron arasında direkt telefon bağlantısı kurulmasına karar verildi Israil'le 'özel hat9 Önerl Şaron'dan geldi Daha once devlet teroru yapmakla suç- ladığı Israıl'e Başbakan sıfatıyla ılk zıyaretını gerçekleştıren Er- doğan, Cumhurbaşkanı Katsav ve Başbakan Şaron ıle goruşerek ılışkılerı dıızeltmeye çalıştı 'Ozel hat' onerısını gundeme getıren Şaron, "Boyle hatlar Beyaz Saray, Londra ve Moskova'yla vardı Ankara ıle de olacak" dedı Onenyı kabul eden Erdoğan da "Ara- cının olduğu yerde sağlıklı goruşme olmaz" goruşunu kaydettı 'ArabUİUCU OİabilirlZ' Israıl'le onemh savunma anlaşmalan ım- zalandığını belırten Erdoğan, barış surecını kastederek "Turkıye olarak Ortadoğu'da yapacağımız çok şeyler var Bunun mesuhye- tı ve ıdrakı ıçındeyız Bızarabuluculuk ıçın yaratılmışız" dedı Er- doğan'dan davet alan Şaron "en kısa zamanda" Turkıye'ye gele- ceğmı soyledı Erdoğan ve beraberındekı bakanlar zıyaret kapsa- mında Yad Vaşem Soykırım Müzesı'nı de gezdı • 11. Sayfada TBMM Başkanı: Anayasa Mahkemesi 'ni kapatabiliriz Armç 'tan yargıya gözdağıTBMM Başkanı Arınç, Anayasa Mahkeme- si Başkanı Bumın'ın turban konusundakı açıklamalanylaTBMM'nın yetkısıne mü- dahale ettığını savundu Armç, "Bu Ana- yasa Mahkemesi'nı ben Meclıs'ın yapabı- leceğı bir anayasa değışıkhğıyle kaldıra- bılır mıyım 9 Kaldırabılırım Bugun AB ülkelennın hıçbırınde bızdekı Anayasa Mahkemesi 'ne benzer bir kurum yok" de- dı. Arınç, "parlamentoların kadını erkek, erkeğı kadm yapmak dışında her şeyı ya- pabıleceğını" ılen sürdü. • 4. Sayfada Kararname her kapıyı açıyor İncirlik'in 'ucu açık' Hükümet, 23 Hazıran 2003'te kabul ettığı gızh kararnameyı kullanarakABD'ye ön- ce Incırlık'te 'rotasyon', ardmdan da 'lo- jıstık merkez' ıznı verdı Sezer'ın onayla- dığı kararnamede, üssün'iojıstık mefkez" olarak kullammı konusunda ıfade olma- dığı oğrenıldı ABD kaynakları, şu an ıçm yenı rotasyon taleplennın bulunmadığı- nı, lojıstık merkez talebının sadece Incır- lık'ı kapsadığmı belırtıyor • 10. Sayfada Genelkurmay, belgeleriyayımladı Ermeni savlan çurutuluyor Genelkurmay Başkanlığı'nm yayımladığı belgeler, Ermeni dıasporasının "Osman- h Imparatorluğu'nda 1.5 mılyon Ermeni soykırıma uğradı" savlarını çürütüyor. Belgeler, 1915 'te Osmanlı toprakları üze- nnde yaşayan 987 bın dolayındakı Erme- ni nüfustan 413 bınınm Sunye bölgesme göç ettırıldığını gosterıyor • 10. Sayfada Kâr eden KÎT'e hükümet çelmesi Başbakanllk Yuksek Denetleme Kuru- mu, Turkıye Petrollerı Anonım Ortaklı- ğı'nın "Aylık satış gelırının yuzde 10'- unun Malıye'ye odenmesı"nı ongoren hukumler nedenıyle "kârlılığının duştu- ğunu ve malı yeterlılığının olumsuz etkı- lendığını" bıldırdı YDK, durumun, yatı- rımları darboğaza surukledığını belırttı MURAT KIŞLALI'nın halx>ri • 13. Sayfada OTy Anayasa Mahkemesi 'nde Daniştay 7 Daıresı, kolalı gazozlar, alkollu ıçecekler ve tutun mamullerındekı Ozel Tuketım Vergısı'nın (OTV) mıktarını be- lırleme, arttırma veya eksıltme yetkısını Bakanlar Kurulu'na veren yasa hukmu- nun ıptalı ıçın Anayasa Mahkemesı'ne başvurdu Yuksek mahkeme, dosyada ek- sıklık bulmazsa ıptal ıstemını esastan go- ruşmeye karar verecek • 12. Sayfada •4- Vestel Manisa ve Sıvas Süper Lig'de Süper Lıg bıletını alan ılk ıkı takım, Sı- vasspor ıle Vestel Manısaspor oldu An- talya'yı deplasmanda 2-0 yenen Sıvas'la Y Yozgatspor'u 5-2'yle geçen V Manisa bıtıme 3 hafta kala buyuk coşku yaşadı Tarıhlerınde ılk kez Super Lig'de muca- dele edecek olan Sıvasspor ve Vestel Ma- nısaspor, maçlarının ardından sevınçlerı- nı taraftarlarıyla paylaştılar • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY ABD'ye Ne Verdik? Başbakan Erdoğan'ın XBD Başkanı £ush'la ılış- kılerınde gelınen noktanın ozetı şu • AKP'nın genel başkanı ıken Kasım 2002 done- mınde bir haftada kotarılan buluşma, şımdı ıkı aydır sallantıda 1 AKP'nın tek başına ıktıdara gelmesıyle birlikte Bush yonetımı şunu kesınleştırmek ıstedı Acaba bu ekıp seçımden once bıze verdığı sozle- MArkasıSa. 8,Su. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog