Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuıriyet İnıtiyaz Sahibi: CUMH adına İLHAN SELÇUK JRİYETVAKFI Genel Yayın Yönetmeni: İbrahim Yddız • Yazıişleri Müdürü: SaKın Alpaslan#Sorurnlu Müdür. Mehmet Sucu # Haber Merkezı Müdürü: Hakan Kara lstıhbarat: Cengiz Yıldırım • Ekonomr Hasan Eriş • Kültür Egemen Berköz • Spor Ab- dülkadir Yücelman • Makaleler Sanıi Ka- raören 9 Duzeltme Abdullah Yazıcı 9 Bıl- gi-Belge: Edibe Buğra • Yurt Haberlerı: Meh- met Faraç • Avrupa Temsılcısı Güray Öz Yayın Kurulır tlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Da- nışman), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, tb- rahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı. Mustafa Balbay Ataturk Bulvan No 125, Kat 4, Bakanlıklar Tel 4195020(7hat), Faks 4195027*lzmırTemsılcısı SerdarKızık,H ZıyaBlv 1352 S 2/3Tel 4411220, Faks 4418745 • Adana Temsılcısr Çetin Yiğenoğlu, InonuCd 119 S No-1/1,Tel 363 12 11, Faks 363 12 15 Antalya Temsılcısı Ahmet Oruçoğlu Oumhunyet Cad 80/5 Tel 0242 2480057 Fax 2430509 # Muessese Muduru Erol Erkut 9 Satış Fari- let Kuza 9 Cumhuriyet Reklam: 9 Genel Mu- dur ö/lcmAyden 9 Genel MudurYardımcı- sı Na«nde Pal Tel (0212) 251 98 74 - 75 / 2519881-82 Fax (0212)2519868Rezarvasyon: (212) 512 05 05 Fax 2125118463 Yavımlayan.YenıOuııHabcrAjdniiBasınvcYdvuıulıkAŞ TuAocjJıCad 39/41 dgaloğlu W14ktanbul PK 246• SırkecıT44Tİ l« M (0/212)51205OS(20hat) laki (0/212)51185 95 Yaygın aırdıyayın ıo M A v | C ->AA<; Baskı:Mctke7(ja^cleDcrgıBasımYayuıcılıkSaıl velıc AŞ ratıhMah HasanBasn( aıl SamandıraKartal/İManbul Dnjjtım. Mcrice/Dağılıml'azarlanuSan veiıc AŞ www cumhurıycl com tr l ö l v l n l c 3 Z W J tmsak'3 47 Güneş.5.37 Oğle 13.08 Ikındı: 17 02 Akşam 20.26 Yatsı 22 07 'Ucuz işgü ü ülkesi' gülyağmdaki düşük fiyatlanyla Isparta'nm güllerine rakip oldu Çîrıgülünkokusunualdı• Çm, Isparta gulune de rakıp j SaV3Ş KIŞKIPtlCISI BllSİl Dİdu. GÜLBlRLÎKGenel 1 .. ^ . . — - » ^ ._. , _ a ^ a a _ _ B _ a a H _ _ _ a _ B _ a a a a _ — . ^ , . ^ . , . . , . . • Çin, Isparta gülün oldu. GÜLBtRLtK Genel Müdürü Bolat Tamer, "Birliğimizin en büyik rakibi Bulgaristan'dı. Şimdi buna Çin de eklendi. Gülcülüğjü zor günler bekliyor" diye konuştu. ISPARTA (AA) - Her alanda ürettıği ucuz mallarla ülke ekoru sokan Çin şimdi de gü milerini zora sektöründe. Yerli üreticilerin korkulu rüyası olan Çin mallarına gülyağı da eklendi. Çin'in Türk gülüne, ucuz işçilikle ra- kip olmaya başladığı açıklandı. GÜL- BIRLİK Genel Müdürü Bolat Tamer, yaptığı açıklamada, "Birliğinıizin en büyiik rakibi Bulgaristan'dı. Şimdi bu- na, sektöre ycni giren Çin de eklendi. Türk gülüne karşı Çin de rakip olma- ya başladı. Gülcülüğü zor günler bekli- yor" dedi. ZOR CÜNLER KAP1DA Tamer, gül çiçeği alı n kampanya- sına 20-25 vlayıs tarihle- ri arasında başlanaca- belirterek Çin'in türnsek- torlerde olduğu gibi gülcülük se ktörüne de diğini aktar- dı. Söz konusu durumun iç açıcı ol- madığını kaydeden Tamer, Çin'in büyük rakipler arasına gıreceğini be- lırterek şöyle devam eiti: "Çünkü bıı ülkede işçilik maliyeü çok düşük. Çin'de işçilik maliyeti 50 dolar, bizde ise 500 dolar. tşçilik nıali- yetinin düşük olnıası üretime de yansı- yor. Çin'de bir küogram gülyağının maliyeti 1500, bizde 6 bin dolar. Artık gülcülüğü sıkıntılı günUr bekliyor. Hiç- bir şey eskisi gibi olmayacak. Bu ne- denle gül çiçeği dikiminin yapılmama- sı gerekir. GÜLBtRLİK'in kurtuluşu kozmetik sektörüne bağlı. Bi/i kozme- tik sektörüne girdiğimiz için eleştiren- ler oldu. Kozmetik sektörüne girmekle ne kadar isabetli bir iş yaptığımız za- manla daha iyi anlaşıls cak" Kylie Minogue meme kanseri Avustralyalıpop şarkıcısı Kylie Minogue'a me- me kanseri tattı- sı konulduğu bildirildi. Şarkı- cının Avustral- ya turnesinin ta- nıtımım yapan 'Frontier To- uring' adlı şir- ketin açıklama- sında, 36yaşm- dakiMinogue 'a tamnın Melbo- urne'da bulun- duğu sırada ko- nulduğu kayde- dildi. Mino- gue'un bu haf- ta düzenleyece- ği Avustralya turnesinin erte- lendiğibelirtUen açıklamada, şarkıcının he- men tedavi altı- na alınacağı ifa- de edildu {AA) Melezlenme An ırklarının soyu tehlikede KONYA (AA) - Gezgincı ancılığın yo- ğun olarak yapılması nedeniyle melez- lenmenın çok zararlı boyutlara ulaştığı ve ülkedeki Kafkas, Anadolu gibi bazı Türk an ırklannın neslinın tehlikede ol- duğu bildirildi. Tarım ve Köyışleri Bakanhğı Tarım- sal Üretım ve Gehştirme Genel Müdür- lüğü (TÜGEM) Kanathlar ve Küçükev- ciller Dairesı Arıcılık Şube Müdürü MA- daKöksal, Türkıye'de 190 bin ancıdan 40 bininın 2.5 mılyon koloni ile gezgin- cı, kalan 150 bınının ise 4.2 milyon ko- loni ile sabit ancıhk yaptığını söyledi. Köksal, melezlenen anlann daha sonra zamanla tüm yörede yayılarak hızlı bir şekılde tüm kolonılerde melezlenmele- re neden olduğunu vurgulayarak şunla- n kaydettı: "Her bölgenın an ırklannın, hırçınlık, çalışkaıüık, hastalıklara daya- nıkİıkk gibi değişiközellikleri var. Ancak ülkedeki nıelezlenmenin ciddiboyutlara ulaşması sonucu Türk ırkı anlann bu özellikleri zamanla kayboldu." 'Savaş kışkırtıcısı Bush' I ANKARA (AA) - George Lucas'ın Cannes Film Festivali'nde ilk gösterimi yapılan son "Star Wars" fılmı "Episode Three- Revenge of the Sith", ABD'nin bugünkü politikasıyla kryaslanıyor. Cannes Fılm Festivali'nde filmı izleyenler, Anakın Skywalker'ın karanlık tarafa düşmesi ve savaş kışkırtıcısı imparatorun yükseliş hıkâyesıni Başkan George W. Bush'un terorizmle savaş ve Irak'm işgali siyasetini anımsattığını belirtti. Filmde Anakin'in eski akıl hocası Obi-Wan Kenobi'ye "Eğer benimle değılsen, düşmanımsın" demesi, Başkan Bush'un 11 Eylül saldınlanndan sonra "Bizimle değilseniz, teröristlerle birliktesiniz" ifadesini anımsatmasından ötürü Avrupah izleyenin özellikle dikkatini çekti. Lucas ise fılmi Irak savaşından çok önce yarattığını savundu. Piyanonun harika çocuğu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - SSCB'nin Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının 60. yıldönümü nedeniyle düzenlenen festivale Türkiye'den "Piyanonun Harika Çocuğu" olarak nıtelendirilen Emrecan Yavuz da katılacak. Bu yıl 17-25 Mayıs tarihlerı arasında Moskova'da 2.'si gerçekleştırilen etkinliğe yaklaşık 20 ülkeden çeşitli sanat dallarında eğitim gören çocuklar katılıyor. Festivalı düzenleyen Rus "Vladimır Spıvakov Vakfı"nın Türkıye Temsılcısi ve Anadolu Üniversitesı Devlet Konservatuvan Öğretım Görevlısı Amıne Aygistova, "Çocuklar terorizme karşı banş için bir araya geliyor. 21. yüzyıla gırerken yannın temellen bugünden atıhyor. Geleceğe ümitle bakmak ıçın bugünü aydmlatmak gerekir. Bütün kültürler, dinler, uluslar ve kalpler sanatla birleşir" diye konuştu. SÖYLEŞİ ATTİÛİLHAN 11 'Akıl1 Var Ama, ya 'Metod' Yoksa?.." ...sık sık kullanırız da, acaba elımizi şakağımıza ko- yup, enine boyuna, hiç düşündük mü: medeniyet nedir? Yarım yüzyıldır, bu soruyu kıme sorduysam; ılk bakışta ayrıntılı ve gerçekçi; gerçekte ise, başı kı- çını tutmayan, -muğlakve müphem- cevaplar almı- şımdır; çoğu. tarihi tasniflerin etkisinde, bir ülke- nin ya da kıt'anın, hayat seviyesidir demeye ge- tirıyorlardı. Bana sorarsanız, doğru ama eksik birta- nımlama bu; en geniş açıdan bakarak, 'nâçizâne' önerebıldığım târif, basit fakat hayli kapsamlıdır: medeniyet, insanoğlunun tabiata eklediği şeye denir. Hep söylerım: tabiat, sert ve acımasızdır, şöy- le bakarsan, faşist: kim zorluysa, kimin gücü yetiyorsa, o kazanır; yoksul ve çaresizin gözya- şına bakılmaz; yâni hayata zorbalık hâkimdir. Insanlar yaşadıkça, tecrübe ve akıllarıyla, neyin ya da nelerin eksik olduğunu aramışlar; bulduk- larını 'din, ahlâk, hukuk, güzel sanatlar, toplum- sallık, toplumculuk, toplumsal adalet' diye va- sıflandırmışlardır. Zira insan icâdı bu kavram ve getirdiği kurumları ortadan kaldırdınız mı; geri- ye, Frenklerin 'Sosyal Darvvinizm' dedikleri, dü- pedüz vahşi bir hayat kalır. Bunu sinek pislemedik biryereyazar mısınız? Aydınlanma: akıl, metod ve sentezi Ozaman soru nedir, şu mu? Medeniyet insan gi- bi ve ınsanca yaşamak anlamını içerıyorsa; in- sanoğlu geliştikçe; tabiata ilâve ettiğı tutum, davra- nış ve kavramlar çoğaldıkça; yeryüzünde mutluluk, çoğalıp yaygınlaşacağına; nasıl oluyor da, ya büs- bütün haritadan siliniyor ya da toplumları ikıye bö- lüyor: a) müreffeh, zengin ve kavgacı oldukları için, öteki insanları kullanan, ezen; onların eme- ğiyle kesesini dolduranlar; bir bakıma, yoğurdun kaymağını yiyenler... b) ikincisi besbelli, 'altta kalanın canı çıksın' halk deyişindeki, 'altta ka- lanlar'! Farkındasınızya; bu aslında 'vahşitabiat ka- nunlarının uygulanması' demektir; ne yazık ki eski Mısır'dan, Mezopotamya'dan, Yunan/Latin Uy- garlığı'ndan, 'Aydınlanma'nın başlangıcına kadar, bu düzen devam etmiş - üstelik Tann adına kulla- nılmıştır... Aydınlanma, neresinden bakarsanız, üçtemel kavram üzerinde yükseliyor: Akıl, Metod ve Sen- tez (Bileşim). öncülerinden sonuncusuna, 'Ay- dınlanmacılar'ın hepsi; tabiat ıçindekı yaşantısın- da, insanın aklını öne çıkarmayı savunurlar.. Ko- şullar ne olursa olsun, eğer aklını kullanmayı bi- lirse, içınde en rahat yaşayabileceği toplumsal düzeni gerçekleştirebileceğıni öne sürerler. Unut- mayalım ki, 'Aydınlığın' kapısını açanlardan biri- si, Descartes'tır; onun dünyaca ünlü eserinin, sadece adı bile, söylemek istedığim gerçeğin ade- ta özetıdir: "Metod Üzerine Konuşma! Metod çeşit çeşit -materyalist, idealist, diyalektik ya da kategorik- olabilir; sonuçları ne olursa ol- sun, insanoğlu'nun kafasını yorduğu sonuca (Sentez'e) ulaşabilmesi için, zorunludur." • Arkası 8. Sayfada e-mail:tilahan(ı isnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 26019 88 4HHHMVflHHPWBW^j | ^ ^ w w w m^^^^^^K Çağrı Merkezi: 444 22 55 www.fiatcom.tr Bu bayram, Fıat severlerın bayramı! Bu bayramda Fıat'ı olan, olmayan herkes bayılere koşuyor Ister ındırimlı bakım yaptırıyor, ıster özel koşullarla Fıat sahıbı olup bayram edıyor! 7 Mayıs-5 Haziran tarihlerı arasında bayramlaşmak için sızi de bayılerımize ve yetkılı servislerımıze beklıyoruz. Servıs avantajları, kampanyaya katılan yetkılı servıslerımızle sınırlıdır Sıze en yakın katılımcı yetkılı servısımızı oğrenmek ıçın Çağrı Merkezı'mızı (444 22 55) arayınız *Perıyodık bakım, parça ve ışçılıklennde geçerlıdır -
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog