Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18 MAYIS 2005 ÇARŞAMBA OLAYLAR VE GORUŞLER VÇI MUMTAZ SOYSAL Kurtlar \m Kurbanlar ŞÖYLE BİR bakınca, eski Doğu Bloku ülkelerini birkaç yıl- dır sarsan olayları yorumla- mak çok kolay gelebilir in: na. Birbiri ardındah karışan, o- kak gösterileriyle başlayıp par- lamento işgalleriyle sonuçlaıpa- rak hükümetleri deviren ayük- lanmalar, yeni adıyla "peırbe devrimler". Bunlara getirilebi- lecek en basit yorum şöyle oluyor: iki kutuplu dünyaiın tek kutba inişinden sonra, ka- lıntıların temizlenmesi, yapm dönüşlerin tamamlanması, /e- ni dönüşümlerde çabuk çark etmiş yöneticilerin uzaklaş :ırı- lıp Batı'ya, daha doğrusu ABD'yeyakın insanların işba- şına getirilmesi. Başa geçenlerden çoğunun, vaktiyle, Sovyet işgaîi sıras.ın- da ya da sonraki çeşitli rejim değişiklikleri boyunca Batı Av- rupa'ya ve Atlantik öteleHine kapağı atmış, oralarda yerle- şip iş tutmuş, büyük olasıljkla gittikleri ülkelerin iktidar çev- releriyle içli dışlı olmuş kişjiler olması, böyle yorumlan istej- is- temez kaçınılmaz kılıyor. Hep- sinin neredeyse tam bir Aıjıe- rikan şivesiyle şakır şakır lıigi- lizce konuşması da aynı Yo- rumlan katmerlendiren bir baş- ka olgu. Ama ilginç olan ve üzerinde derinliğine düşünülmesi gere- ken nokta bu değil. DeğişiKlik- lerin nasıl olup da böylesinejça- buk gerçekleştiği daha önem- Bozguncuların, dıştan ge- len "yeni hainlerle "sntıl- mışlar"\n işi mi? Soros'ların, CIA'cılaırın, "örümcek ağları"n\ dokuyan kökü dışarıda "siviltoplumör- gütleri"mr\ marifeti mi? Acaba, Wall Street banka- larıyla Frankfurt ve Paris'in şir- ket merkezlerinde yapılan he- saplardan doğma "ultrayeni" bir emperyalizmin yayılışı mı? Yoksa, VVashington ve Lond- ra'nın loş iktidar koridorların- da ya da gizli komplo odala- rında kotarılmış ciddi planların uygulamaya sokuluşu mu? Tekertekeralındığında, her biri için tek başına belki "ha- yır"; ama dünyadaki genel gi- dişin sihirli orkestrasyonu ola- rak hepsi birden alındığında, herhalde "evet". Ne var ki önemli olan ve ders çıkarılma- sı gereken nokta, "/a/7"lerden çok, ülkeler ve iktidarlar ola- rak kurbanların incelenmesi, yönetimlerin ve kişilerin niçin böylesine kolayca devrilip de- ğiştirilebildiğidir. O rneğin, birkaç miting son- rası eski Yugoslavya re- jimlerinin yöneticileri kolektivist ekonomilerini daha ustaca bir geçişleyeni birtoplumcu, ama yanşmacı sisteme oturtup halk yığınlarının beklentilerini niçin karşılayamadılar? Gürcüler ve Orta Asyalılar, eğitim düzenlerindeki ciddili- ği neden daha açık ve yeni bir siyasal canlılığın temeli yapa- madılar? Türkiye gibi ülkeler için, olup bitenlerden çıkarılabilecek en doğru ders, bu çeşit akıbetle- re uğramamak için bütün yön- leriyle, yani ekonomisiyle, sos- yal dengeleriyle, eğitimiyle, sa- vunmasıyla ve bütünlüğüyle sapasağlam bir ulus-devlet yaratma amacına herzaman- kinden daha çok öncelik ve ağırlık vermektir. Çünkü gözü dönük kurtla- rın kurban aradıkları bir çağ- da yaşamaktayız. HESABA HAVALE Emperyalizme Karşı İlk Adım Sınırlanmızı sürekli olarak zorlayan "Sevr" emperyalizminin ve etkin tslamsal örgütlerin kuşatması altındaki günümüz Türkiyesi'nde, ivedi sorun "demokrasi"yi, "laik"liği, "bağımsızhğımızı" ve ilk adımı en az, övüncümüz Mustafa Kemal dönemi kadar eylemli tutmaktır. Vedİİ BİLGET Emekli Amirul B ir ulusun varoluş gündemi, ya- nna ilişkin umut ya da umutsuz- luk varsayımlarına indirgene- mez. Tarihi yapan insanlardır ve tarih her zaman oluşun tari- hidir. Oluş olmakla olmamak arasındaki bir yeğ değil, ulusun özgüçlerinin bütünleştiği bir yenileme ve aşma eylemidir. Bu eylem 19 Mayıs 1919 tarihinde gerçek- leşmiştir. Bu eylem, günün koşullannı aşma yolunda gelişme ve ilerlemenin somut da- yanağıdır. Gelişme ve ilerleme yerellikten cv- renselliğe açılımı da birlikte getirir. Evren- sellik, tüm çerçevelenmiş simgelerin geç- mişe gömülmesinin anahtandır. Ulusal varoluşun bağımsızhkla tümleş- mesi, tarihin izleyicisi değil yapıcısı konu- muna yükselmek demektir. Giderek ulusla- rarası dünyada, eşit uluslardan biri olmak, kendi değerler eksenini saptamak ve karşı- lıkJı ilişkiler dengesini bu eksene oturtmak anlammdadır. 19 Mayıs 1919 tarihi, Musta- fa Kemal'in tüm ulusal güçleri ivmelendir- mesinin çıkış noktasıdır. 19 Mayıs 1919 ta- rihi Mustafa Kemal'in yedi düvele karşı, emperyalistlere karşı attığı ilk adımın tari- hidir. Düşmanlanmızca işgal edilmiş ülke- mizin bağımsızhğını var eden Mustafa Ke- mal'in Samsun'a attığı ilk adımın anlamı nedir? Emperyalistleranti-emperyalist Tür- kiye önünde ve Batı dünyasında ilk kez tnağ- lup edilmiş, yenik düşüriilmüştür. Bağımsız anti- emperyalist Mustafa Kemal Türkiye- si'nin doğuş günüdür. Bir insanın toplumunu ve sorunlannı kav- raması, önce kendi kimliğini ve yaşama ama- cını bilmesine bağlıdır. Bu da yetmez, yaşa- mını topluma adamasını gerektirir. Dahası, hiçbir yanıltıcı tuzağa düşmeden, tarihsel geçmişten geleceğe sıçrayışın ilk adımını, ye- rinde ve zamanında atmayı planlaması ve uy- gulaması koşuldur. Bu da büyük bir kurmay zekâsı ister. Mustafa Kemal'in Samsun'a ilk adımı, tüm bu nedenlerle olağanüstüdür. Ama o, gerçeküstü değil gerçek bir eylemin adamıdır. Serüvenlerden değil, savaş alan- larından gelmiştir. Silahlı Kuvvetlerin, her devlet için her tarihsel süreçte taşıdığı özel anlam ve önemin ayırdındadır. Kimi devlet- lerin tarihsel koşullardaki etkinliklerine gö- re genişlemek ve yayılmak için, kımilerinin tehdit ve baskı için bir güç olarak yapılan- dırdıklan Silahlı Kuvvetlerin, yirminci yüz- yılın potasında savunma için bir güç oldu- ğuna ilişkin çağdaş kuramın öncüsü olmuş- tur. Savunmada başatlığın statükoyu koru- mak ya da derinleştirmek değil, değiştirmek olduğunu da kanıtlamıştır. 19 Mayıs'tan başlayarak tüm ulusal güç- lerle Silahlı Kuvvetleri tümleştirmek, deği- şim eyleminin kaldıracı olmuştur. Çünkü Si- lahlı Kuvvetlerin doğrudan siyasal ve eko- nomik ilişkilerle belirlendiğini, ama aynı öl- çüde de siyasal ve ekonomik ilişkileri belir- lediğini görmüştür. Bu karşıhklı etkileşimin salt yerel boyutta değil uluslararası boyutta da önemli bir ivme içerdiğini saptamıştır. Savaştan kaçındıkça ona daha çok yaklaşı- labileceğini, yaklaşıldığı oranda kaçınılabi- leceğini de sezmiştir. Bu kökten çelişmeyi, uluslann tam bağımsızlık ve anti-emperya- lizm temelinde birleşmeleriyle aşmayı ön- görmüştür. Emperyalistler her yönden ül- kemizi ele geçirdiler. Yunan işgalcisini güzel İzmir'e çıkaran emperyalistlerin sefinelerininkıç güvertele- rinde taşıdıklan bayraklann kimlere ait ol- duğunu da unutmayalım... Kurtuluşu, tngilız Muhipleri Cemiyeti kur- makta ya da Amerikan mandası istemekte olanlara karşı Mustafa Kemal'in başlattığı eylem, kendi sözleriyle "Ulusun bağunsız- lıgıııı yine ulusun azim ve kararı sağlayacak- ür" inancının ifadesidir. Bu kararhlık, ulu- CEBE HAVALE FATURA ÖDEMELERİ HESAP BİLGİLERİ sun egemenliğini yansıtacak bir Millet Mec- lisi kuruluşu, "HalkçılıkPnogramı" oluştu- rulması ve Silahlı Kuvvetlerin yeni bilinçle yapılandırılması ile yaşama geçirilmiştir. Ulusal bağımsızlık yolunda, görünüşte Si- lahlı Kuvvetler ve ona dayanak olan top- lumsal güçlerle aynı hedefe yöneldiği var- sayılsa bile düzensiz yerel silahlı örgütlerin düzenli orduda ergitilmesini sağlamıştır. Çünkü aynı hedefe yönelmenin aynı amaca varmak demek olmadığını ve bölünmüş güç- lerin kargaşa yaratıcı iç dokulannın, tümle- şik gücün etkinliğini engelleyici olduğunu iyı biliyordu. Mustafa Kemal'in bu somut sap- taması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önem- li davranış kaynağını oluşturmuştur. Çeşitli iç ya da dış gruplann hedef birliği tezleri- nin, ulusal amaç birliğinin önüne konula- mayacağını göstermiştir. Ve bundan dolayı- dır ki ordumuz " Ytortta Banş, Dünyada Ba- nş'' ilkesini ulusal varoluşun temel ölçütü say- mıştır. Hepöncü Mustafa Kemal' in 1919'da attığı ilk adım- dan bugüne, Silahlı Kuvvetlerin ulusal varo- luşumuz konusundaki duyarlı özeni, çeşitli çevrelerce eleştirilmiştir. Eleştirilerin gide- rek saldırganlık boyutuna vardığı da olmuş- tur. Çünkü Türk ulusunun ve Türkiye Cum- huriyeti Devleti'nin varoluşunun kökeninde Mustafa Kemal'in Silahlı Kuvvetlerimizi, ulusun bağımsızhğının savunulması için top- lumsal katmanlann birleşik gücü olarak ya- pılandırması vardır. Eğer bu yapılanma bo- zulursa Silahlı Kuvvetlerin gücünü yitirece- ği ve çeşitli iç ve dış baskı odaklan karşısın- da eylemsiz kalacağı varsayılmıştır. Bunu sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetleri türlü cephelerden hedefalınmış, Milli Güvenlik Ku- rulu içindeki temsiliyle ya da laikliğin korun- masına olan özeniyle suçlanmıştır. Hiç kuş- kusuz, bu eleştiri ve suçlamalann sahipleri Türkiye'nin daha demokrat ve çağdaş olma- sını istedikleri savıyla kendilerini temize çı- karamazlar. Çünkü 1919 'la başlayan sürecin her evresinde demokrasi ve çağdaşlığın top- luma yaygınlaştınlmasının gerçek öncüsü, hep Türk Silahlı Kuvvetleri olmuştur. Gumhuri- yetin kuruluş yıllannda da, 27 Mayıs sürecinin tüm ka- zammlan alanında da "Av- rupa Birliği EmperyaMst- lerinin" anti- emperyalist Mustafa Kemal Türkiye- si'nde tehdit ve baskılarla emperyalist uygulamalan- nı tarihten ders olarak izle- yelim. Demem o ki, "Avrupa EmperyaBsüerBirtiği'' Tür- kiye'yi üyeliğe değil, em- peryalistlerin çıkarlan için sürekli olarak emrine al- ma çabasını halkımızın gözleri önünde açıkça sür- dürmektedir. Yanlışı yaşa- yanlar, Sevryarulgısını sür- dürme yanılgısındaki Ba- tılı emperyalistler, Lozan'ı tanımamazlıktan gelen Av- rupa'nın emperyalist efen- diîeri nasıl olur da doğru- ya varırlar ki? Avrupa Bir- liği emperyalistleri çıkar- lanm derinden derine yü- rütmektedir. Emperyalist düşmanlanmızın emirleri- ne mi gireceğiz, Gazi Mus- tafa Kemal'in emirlerine mi? FON ALIŞ-SATIŞ BANKAC1LIK İŞLEMLERİ ARTIK ÇOCUK OYUNCAĞI... TELEMOBİL ŞİMDİ SIM KARTINIZDA! .ız;ı lakıyorsiiııuz Tıırkcc ıjırıynfıiıiıuz, yct'i'i'll. KısMC.'i Y;i[iı Kıedı, Tıııku/ll SIML'lııs'i'l ıh1 1 (•hini/ıJıv! ÜSTELİK İSTEDİĞİNİZCEPTELEFONUNA PARA TRANSFERİ YAPABİLECEĞİNİZ "CEBE HAVALE" DE DAHİLTÜM İSLEMLERİNİZ: ÜCRETSİZ?* telem.obil YAPI Sonuç • Evet. Başkomutanımız andımıza sadığız, her şeye karşın her olumsuzluğa inat, ilk adımdan esinle- nen beyinlerimizin aydın- lığında Avrupa Birliği em- peryalistlerinin oluşumunu sıkıdan sıkıya tartışıp hal- kımızın çıkarlan ve bağım- sızlık onurunu yansıtan ilk adım doğrultusunda karar verilmesi, bağımsızlık ta- rihimizin mantığına uygun bir karar olacaktır. Yineleyehm: Atatürk'ün 1919 Mayıs'ında attığı ilk adım, ulusal varoluşumu- zun bağımsızhkla tümleş- mesinin tarihin izleyicisi değil, yapıcısı konumunda yükselmemizin yerel ve tinsel eğilimler yerine ev- rensel gerçekliğin yolunu açmıştır. Bu ilk adımdan başlayarak atılan her ileri adımuı yılmaz ve kararlı gücü Türk Silahlı Kuvvet- leri olmuştur. Bundan sonra da ulusu- muzu bu yolda sürekli iv- melendirmenin başat gücü olacağı gibi... Sırurlanmızı sürekli ola- rak zorlayan "Sevr" em- peryalizminin ve etkin ts- lamsal örgütlerin kuşatma- sı altındaki günümüz Tür- kiyesi'nde, ivedi sorun "de- mokrasPyi, *laik"liği, "ba- ğımsızlığımızı" ve ilk adı- rnı en az, övüncümüz Mus- tafa Kemal dönemi kadar eylemli tutmaktır. Bunu kavrayanlann ilk adımı kutlu olsun. LLKİTAPLAR ı ÎNGİLİZ GlZLt BELGELERlNDE TÜRKİYE Erol Ulubelen Bu kitap ûlkemiz ûstfinde korkunç planları açığa vuran gizli belgeleri sergilemektedir. İngili/ Kraliyet matbaasında 1927 ve 1947 yıllannda basdmış olan belgelerden Erol Ulubelen tarafindan seçilmiş ve dilimize çevrilmiştir. Erol Ulubelen; "... Bugün bütün canlılığtyla bir Ermeni sorttnu vardır. Geçmişte Ermenüerin nasıl tahrik ve teşvik edttdikleri bu belgelerde en açık bir biçimde gSrülmektedir. Bu tahrik ve teşvikler kanımca bugün de aynen sürmektedir." SamiKARAÖREN Meıieı : Türkotngı Cod. No: 39/41 Cağalo§lu İSTANBUL T«l-021? 514 01 96 $ube : isliklol Cod Zombak Sok. 4/1 loksimlSTANBüt - !el 0212 252 38 81 Ankora : Atalürk Bulvarı No: 125 Kot: 4 Bukonlıklar ANKARA - Tel. 0312 419 50 20 BAMRKÖY4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 2005/138 l'alimat Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan vc aşa&ıda önemli nite- likleri, kıymeti, satış gün ve s.aati bclırtilen, lstanbul ilı, Bah- çelievler ilçesi, Kartaltcpc Incirli mevkiınde kaın. Balı<;elıe\- ler 2. Bölge Tapu Sıcil Müdürlüğii'niin 67 pafta, 578 ada, 17 parsel sayısında kayıtlı 820.00 m2 mıktarındaki arsanın üzcıı- ne inşa edilen kargir binanın 56/S20 arsa paylı 3. kal (15) no- lu kat irtifaklı mesken niteliğindeki gayrimenkul açık arllırnıa suretiyle salılarak paraya çcvrilccektir. Salış ilanı ilgilılenn dosya ve tapu kaydındaki adreslerine tebliğe gönderilmıs olup, adreste teblıgat yapılmaması lıalinde ılgililcre yine bu adreste 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nıın 35. maddesine göre tebligat yapılacağı veya adresi bilınmeyenler ıcın de i!,bu sa- tış ilanının ilanen tebligat yerine kaım ulacağı ılan ulunur. Tapu kaydı: tstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Kartaltcpc tncırlı mevkiinde kain, Bahçelievler 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlü- ğü'nün 67 pafta, 578 ada ve 17 parsel sayısında kayıtlı. 820.00 m2 yüzölçümlü arsa üzerine inşa edilen kargir binanın 56/820 arsa paylı, 3. kat (15) nolu kat irtifaklı mesken niteli- ğindeki gayrimenkul olup, Oyak Bank AŞ'ne 1. dereceden ipotekli olup, tapu kaydında muhtelif hacizler ve iflas şerhi bulunmaktadır. Imar durumu: Bahçelievler Belediye Bajkan- lığı'nın 25/ 01/2005 tarih ve 2005/701 sayıh yazısında. Bah- çelievler ilçesi, ICartaltepe Mahallcsı. 67 pafta, 578 ada, 17 parsel 1/1000 ölçekli, 29/07/2003 tasdik tarıhli revizyon uy- gulama planında max h: 12.50 mt. taks: 0.25, ön bahçe: 5.00 mt. yan bahçe: 4.00 mt. arka bahçe: 5.00 ml. olup konut ala- nında kalmaktadır denilmektedir. Adresi: Amiral Necdet Uran Caddesi Ataşan Apt. Kat: 3 D. No: 15 Bahçelievler/lst. Hududu ve sahası: Söz konusu taş.ınma/a aıt closyası içersin- de mevcut tapu kaydı ve 1/1000 ölçekli çapı arazıde belirgın sabit noktalardan istifade ıle arz üzerine aplıke edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutlan, bulunduğu semt ve mevkıı itibarıyla yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiş. Taşınma- zın haliha/ır durumu ve özellikleri: Satışa konıı olan taşınma- zın bulunduğu ana bina, bodrum kat ı /.emin kat+3 normal kattan müteşekkil, BAK tarzda ve ayrık nizanıda inşa edil- miş, bodrum katında depo ve sığınak, zeınin katında yol cep- hesinde dükkân ile arka ccphede dairc, noniıal katlarda üçer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları ikmal edil- miş, 15 yılı geçkin ömre sahip, 2. sınıf malzeme ve ışçılık ka- litesı ile inşa edilmiş ana binanın 3. normal katında ve binaya yoldan bakışa göre ön ve yan cepheli olan satışa konıı dairu girişte antre-hol üzerinde yol cepheli balkonlu salon ve nıul- fak, holün devamında yan ve arka bahçe cepheli konumda iiç yatak odası, banyo, wc ile balkon mahallerinden müteşekkil, iç ölçüleri itibarıyla 130 m2 kullanını alanına sahiptır. Daıre- de ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminlerı ah- şap parke, duvarları sıvah ve saten boyalı, tavan kenarları kartonpiyerli, mutfakta sabit tezgâh üzerinde mobilya muttak dolapları mevcut, banyoda ise sıhhi tesisat anııatürlcıi ve ta- mamlayıcı aksesuarları bulunmaktadır. Daircdc pencere doğ- ranıaları PVC ve ısıcamlı, doğalgaz yakıtlı kombi kalorifer ısıtmalı olup, taşınmaz bulunduğu konum itibarıyla alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkânlardan istifade edecek konumda, ana arter üzerinde, civarın talep gö- ren iskana elverişli konut alanında yer almaktadır. Kıymeti: Müdürlüğümüzce yaptırılan kıymet takdirine itiraz sonueun- da Bakırköy 1. tcra Hukuk Mahkemesi'nin 12.04.2005 tarih 2005/265 E. 2005/405 K. sayılı kesın ılamı ile satışa konıı olan gayrimenkule bilirkişilerce 100.000.-YTL. değer lespıt edilmiştir. Satış şartlan: 1- Tapu kaydı, imar durumu, halihazır du- rumu ve kıymeti yazılan gayrimenkulün birinci satışı 04.07.2005 günü 10. 30-10.45 saatleri arasında Bakırköy 4. tcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmın edilen kıymetin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masrailarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ıhale ulunur. Böyle bir be- delle alıcı çıkmazsa, en çok artlıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 14.07.2005 günü, aynı yer ve saatlerde ikinci açık arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar cldc edı- lememişse taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok art- tırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artürma bedelınin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış iste- yenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma nıas- raflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedellc alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tah- min edilen kıymetin yüzde 20'si nispetınde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanm teminat mektubunıı veı- meleri lazımdır. Satış, peşın para iledir ve derhal tahsıl oluna- caktır. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil veri- lebılir. Katma Değer Vergisi, ıhale damga ptılu bedeli, tapu alım harcı, tahliye masrafîarı alıcıya aittir. Birıkmiş vergiler, tapu satım harcı ve tellaliye resmi satış bcdelinden ödenir. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa daır olan ıddı- alarını dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bil- dirmeleri lazımdır. Aksi takdırde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklaıdır, 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ıhale- nin feshine sebep olan tüm ahcılar ve kefilleri, teklif ettıklen bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlaı- dan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak- lardır. Ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükmc hacct kal- maksızm dairemizce tahsıl olunacak, bu f'ark. varsa öncelıkle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ılan tarihinden itibaren herkesin görcbilmesi için Bakırköy 4 lcra Miidiiılu- ğü'nde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerın şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, haşkaca bilgi almak isteyenlerin 2005/138 Talimat sayılı dosya numa- rası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilaıı olunur. 21.04.2004 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 22394
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog