Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18 MAYIS 2005 ÇARŞAMBA 14 I V U - L J I L J J A kultur(f/ cumhuriyet.com.tr Bulutsuzluk Ozlemi'nin 'Bağdat/Felluce' adlı yeni single çalışması topluluk için bir ilk Yonaıyeni şarkılaraçıkıyorSELCEN AKSEL "Yolumuz uzun yavruırt Sen Leyla, ben Mecnun Maksat Bağdat, Babil'in Kulesi £n kolay yol çöl, en kesliıııu' Lakiıı yaşlı kâhin der diır gitme Orda taş üstünde taş Omuz iistünde baş kaltyıadT Bağdat'taki bir kafeyi aınyor Bulut- suzluk Özlemi. Kâhin'in jözleri, yola çıkanı caydıramıyor anlaşılan. Bu kez Doğu'nun efsane bir kentine yakıştı- nlan bir hüznü, incelikle i jlîyor bildik sesiyle. Ürkütmemek gerîkir gerçek- leri, acıysa da saygı göstennek en a/m- dan,yoksaanlamlannıyitiriverirlerin- sanlann usunda. Çağlar ötesinden ta- şınan güzelliğini bu kentin. bir işgal ört- tüyse de bir şarkı ortaya çıkarabilir... Herkesin, iki sevgilinin buluşabilece- ği bir yervar orda... Rock topluluğu Bulutsuzluk Ozle- mi'nin geçenlerde çıkan 'Felluce/Bağ- dat' adlı single çalışmasında iki şarkı var: Birıncisi 'Bağdat Kafe', diğeri ise Felluce. tkisinin de söz vd müziği Ne- jat Yavaşogullan'nın. Toflluluk üyele- ri Sina Kologlu (piyano), Utku Ünal (da- vul) ve BurakGüven'e konuk sanatçı olarak Cahit Berkay, Aylin Aslım, Su- nay Özgür, MchmetAkatay,Emre Ka- rabulut, Tarkan Bergaınalı cşlik cdi- yorlar. Deniz Dcmiröz'ün de (gitar) katılımıyla yeni albüm çalışmaları sü- rerken, topluluk ilk kez bir single ça- lışmasıyla buluşuyor. Yİvaşoğulları 45'liklerin değerini anımsatıyor ve bir 'müzik gazetesi' çıkarır gibi düşün- düklerini belirtiyor. Single'ın kayıtla- rı İTÜ/ MİAM ve Kedi Müzik Stüd- yoları'nda yapılmış. Kapak tasanmı Bülent Erkmen imzalı. "Bulıılsu/luk Özlemi tadı ve rengi sürüyor, anıa bazı yenilikler de var." Dünyanın gözü önürtde Bir rock topluluğu olarak dağarcık- larında düşiinen, şaşkın, coşkulu, sor- gulayan, kafasını ayrıntılira takan, çı- kış yolunu bulan insanı ajılatan şarkı- lar var, 'Kesilen çimlere tasalanan', 'Çayın suyu büyunu aşıncayöreceğiz ne- yiz ve nerelerdeyiz' dıyen, Bir de pro- test bir topluluk olarak tainınmalarına uzanan, kitleleri ilgilendiren, sistemi, olanı bitenı eleştiren şarkılan. "Geçen sonbahar Felluce'de olanlar beni çok etkilemişti. Önc^ gazetecileri sokmadılar, kendilerinc bağlı ınulıa- birleriyanlanna aldılar. Hastanelerele geçirildi, doklorların bile Cep teldbnla- rını aldılar. Dünyanın gözü ününde bir şeyler oluyordıı... Bunu yapan bir mi- lis gücü de degildi Maklıveya lıaksı/ bi- rilerine bir şeyler yapılıyordu". Biraz daha Ortadoğu'ya ve bizim coğrafyamıza özgü ritimler kullandık- lan, müzikteki akor yaplılarını bıraz zorladıkları bir şarkı 'FellUce'. Batı ar- monilerine benzemeyenı armonileri, inişleri çıkışlan olan birfcarkı.Güçlü birmelodi, uzun biröykü/ü değil, kö- tü bir durumu anlatıyor bi rkaç sade di- zenin eşliğinde. 'Bağdat Kafe'de, gazejtemizde ya- yımlanmış bir yazı dizjsinde sözü edilen yerden esinlenmis Yavaşoğul- o lan. "Uluslararası bir buluşma yeri gibi. Kafamda idealize ettim, soyut bir kafe ve oraya ulaşmaya çahşanlar... Hayalle gerçek arası, çıkışı da son derece duygusaldı zatcn. Dünya öl- çülerine daha yakın. Olabildiğince sade olıııasını istedim. Bir o kadar da gerilimli hir şarkı oldu, o bakımdan bir aşanıa olarak da kabul cdiyorum. Bu biraz da zamanla gelen, gerekti- ğinde sadeleştirebilmeyi getiren bir birikimin sonucu." Nasıl bir yolla dıkkat çekmeyi is- tedikleri sorusuna da bir yanıt. "Ortaya konulan işlerde hep bir çizgiyi yakalama çabası önemli oldu bizim için. Müzikte bir ses, ritinı et- kisini, dünya gençliğinin 6O'lı, 70'li ydlarda yarattığı, her dönem keııdi- ni yenileyerek bugünlere gelen rock olgusunu yakalamayı yürekten iste- dim başlangıçta. Tabü ki öncü isim- lerimiz vardı." Üçüneü Dünya ülkesi tanımına hapsedilmeyi kabul etmediğıni, in- sanımızın her türmüziğc, sanatın her dalında zengınliklere yatkın olduğu- nu belirtiyor Yavaşoğul lan. Herkesin bir derdi var "Kendime göre dertlerim var, her- kesin kendine göre bir derdivardı.80'ler- de, kentteyaşayan bir genç olarak... Bü- lent Ortaçgil, böyle bir yolu açan isim- lerdenbiri oldu.Kendi kendimizi bir ka- rtaya konulan işlerde hep bir çizgiyi yakalama çabası önemli. Çağm çelişkileri, tanıklığı.. özünün farkında olmak, hayattan kopmamak gerek. Sanat bir açıdan bireysel, ama hayatla ilgili alışverişin de sonuçları ortaya konulabilir. Bunda güneş de olabilir, savaş da, ölüm korkusu da. tegoriye sokup da pasifleştirmek gerek- mezdi. Müzik yaparken de." Herkes kendine uygun müziği yap- malı ve dinlemeli. " Çağın çelişkileri, tanıklığı, özünün farkında olmak, hayattan kopmamak gerek. Sanat bir açıdan bireysel, ama ha- yatla ilgili alışverişin de sonuçlan orta- ya konabilir. Bunda güneş de olabilir, sa- vaş da, ölüm korkusu da. Bir soııraki albüm için sanki bir isinı var gibi, o da İstanbul olnıalı..." Gençlik Günleri başladı 1 KültürSenisi- tstanbul Büyükşe- hirBelediyesiŞehirTıyatrolan'nınge- leneksel GençlikGünleri önceki gün ÇağdaşBaleTopluluğu'nun 'Akdeniz Oyküleri' 'Andante-Aria-Saklı Öy- kü-Düet', 'Esintiler' adlı gösterisiy- le başladı. 22 Mayıs'a dek sürecek olan etkin- likte bugün Harbiye Cep Tiyatro- su'nda 18.00'de Haliç Üniversitesi 'BüyükmüsünKüçükmüsün?^, Fa- tih Reşat Nurı Sahnesi'nde 19.00'da tstanbul Kültür Üniversitesi Tiyatro Kulübü 'Kulaktan Kulağa'yı, Uskü- dar Musahipzade Celal Sahnesi'nde 20.30'da Sanem Özcan 'Dokuz' baş- lıklı dans gösterisini, Kadıköy Hal- dun Taner Sahnesi'nde Studio 4 İs- tanbul 'Faust'u ve 19.00'da Gazios- manpaşa Sahnesi'nde İTÜ üSB Ti- yatro Topluluğu 'Kedi Gözü' adlı oyunu sahneleyecek. Tüm etkinlikler ücretsiz Katılımcı tiyatro topluluklarının oyuncularının da izlcyeceği ve her- kese açık bir başka etkinlik olan 'An Güzel tstanbul' adlı ortaoyun göste- risi ise bugün saat 17.00'de Bey- koz'da. Sonraki gösteriler arasında Kadir Has Üniversitesi'ninşiirdinletisinin yanı sıra, ODTÜ Türk Halkbılim Topluluğu Bağlama Orkestrası'nın konseri yer alıyor. Önümü/dekı gün- lerde Doğuş Üniversitesi Doğuştan Oyuncular topluluğu 'Sevgili Dok- tor"u, Koç Üniversitesi Tiyatro lCu- lübü 'Kül Alündaki Kor'u, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Ku- lübü 'Yoklar Sokagı Sakinleri'ni, İs- tanbul Kültür Üniversitesi Tiyatro Kulübü 'Kulaktan Kulağa'yı, Fatih Üniversitesi 'Ders'i, ODTÜ Oyuncu- lan 'PVüna'yı, Çıplak Ayaklar Kum- panyası 'Keümeler'ı, Süleyman De- mirel Üniversitesi 'Faust'u, Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü 'Köpek Kadın Erkek'ı, Galatasaray Üniver- sitesi Tiyatro Topluluğu 'V Frank'ı, Sabancı Üniversitesi Su Tiyatro Top- luluğu 'Geyikler Lanetler'i, îstanbul Üniversitesi Müzikal Bölümü Oyun- cuları 'Amphirryon'u, Karma Tiyat- ro Topluluğu 'Berlin Tebeşir Daire- si'ni, İTÜ GSB Tiyatro Topluluğu 'Kedi Oyunu'nu, Sanyer Belediye Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'niin 'Köpek Kadın Erkek' adlı oyunundan bir sahne. Tıyatrosu 'Fehim Paşa Konağı'nı, Kültür AŞ Gösten Sanatları Merke- zi ise 'Fetih ya da Bir Gül Koşusu'nu oynayacaklar. Harbiye Cep Sahnesi'nde Sabit Kalfagil'in fotoğraf sergisi, 'Gölge- lerin Dili' başlıklı dia gösterisi ve söyleşisi 20 Mayıs Cuma saat 16.00'da. 22 Mayıs'a dek görülebi- lecek diğer sergiler Fatih Reşat Nu- ri Sahnesı'ndeki '1985'ten 2005'e Gençlik Günleri Fotograflan' ser- gisi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesı'ndeki Afet Demir ve Ka- dıköy Haldun Taner Sahnesi'nde- ki Rıfla Demirelli resim sergileri. MERSİN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2004/1891 Tal. Satılmasına karar verjlen gayrimenkullerın cinsi, kıymetı, adedı ve evsafları: 1- Mersin Mesudiye İiah.'si 1054 ada, 198 parseldc tapuya kayıtlı olııp, aynı mahalle 5127-5112 sokağın kesiştiğı yerde U. Meral Apartnı4nr'nrn I. katında 1 nolu meskendır. Mcsken olarak kullanılan bu daıre 110 m2 olııp, 3 oda, 1 salon ve müştemılatında'n ıbarettir. 2 adet açık balkonlu teras balkonu vardır. 2000/1990 arsa paylıdır. Kapı ve pence- rc doğramaları ahşaptırj Duvar ve tavan düz sıva Ü7erı plastık boya kaplamalıdır. /enıin karo kaplama, banyo ve wc'lerde dııvarlar ve yet-ler seramik fayans kaplıdır. Flektrık ve suyu mevcuttur. Belediye hızmetlerinden faydalan- maktadır. 28.000 00.-YTL muhanımen bedelle satışa çıkartılmıştır. 2- Mesudiye Mahalle^ı 1054 ada, 198 parselde tapuya kayıtlı olııp, aynı mahallede ayııı 1 nolu mcskemn bulundıı- ğu U. Meral Apartmanı'nın zemııı katında 10 nolu dükkândır Dış kapı ııumarası 1/C olııp, dükkân olarak kullanıl- maktadır. 76/1990 arsa paylıdır. Yaklaşık 35 m2 büyüklüğündedir. Girış camekân kapısı ve penceresı düz camlı de- mır profıl doğrama, duvar ve tavanlar düz sıva üzeri badanadır. Zemin kaplaması nıermer kaplamadır. Bu dükkân 7.5OO.OO.-YTL. mııhamfnen bedelle satışa çıkartılmıştır. 3- Mesudiye Mahalldsi 1055 ada, 217 parselde tapuya kayıtlı olup, aynı mahallede 5127 Sokak 30 dış kapı nolu Aloğlu Apartmanı'nın l|. katında 2 kapı nolu bağımsız bölümdür. Mesken olarak kullanılmaktadır 110 m2'dır. 3 oda, 1 salon ve müştemılatın!dan ıbarettir. Kapı ve pencere doğramaları ahşaptır. Duvar ve tavanlar düz sıva üzerı plaslık boyadır. 7,emmı seramik fayans kaplamadır. niektrık ve suyu vardır Belediye hıznıetlerinden faydalanmaktadır 50/500 arsa paylıdır. 2 aldet balkonu vardır 26.000.00 -YTL muhanımen bedelle satışa çıkartılmıştır. Satış Şartları: Birınci satış 05.07.20f)5 Salı günü, a- 1 nolu mesken saat 10.00-10.10 arasında, b- 10 nolu dükkân saat 10.15-10.25 arasında, c- 2 nolu mesken saat 10.30-10.40 arasında Mtersın 2. lcra Müdürlüğü odasında satışa çıkartılmıştır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış masraflarını geçmesı şartı ıle ihale olıımır Böyle bir bedelle alıcı çıkınazsa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kalınak şartı ıle 15 07.2005 Cuma günü Mersin 2 lcra Müdürlüğü odasın<jla aynı saatlerde ıkıncı arttırmaya çıkartılacaktır. Bu arttırmada da bu mıktar elde edileme- nıişse gayrımenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak Ü7ere arttırma ılanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilepektır. Arttırma bedelı tahmin edilen kıymetının yüzde 40'ını bulması ve satış ısteyenın ala- eağına rüçhanı olan alaaakların toplamından razla olması ve bundaıı başka paraya çevırme ve paylaştırma masrafları- nı geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı diışecektır 2- Arttırmaya iştırak edeceklerın, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'sı nıspetinde pey akçesı veya bu miktar kadar milli bir bankanın temıtıat mektubunu vermelerı lazımdır. Satış, peşın para ıledır. Alıcı istediğınde 10 günü geçme- mek üzere mehıl vcrilcbilır. Tellalıye resmi ihale pulu tapu harç ve ınasrattan alıcıya aıttır. Birıkmış vergıler satış be- delinden ödenır. | 3- Ipotek sahıbi alaca)<lılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faız ve masrafa da- ir olan iddialarını dayanöğı belgelen ıle on beş gün ıçmde dairemıze bildirmelerı lazımdır. Aksı takdirde hakları tapu sicılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır 4- lhaleye katılıp dahp sonra ihale bedelini yatırmamak sııretıyle ıhalenın feshıııe sebep olan tüm alıcılar ve kefil- leri, teklif ettikleri bede 6- Satışa iştırak eden ıle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerri.it faızınden mü- teselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faızi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairenıizce tahsıl olııııa- cak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ılan tarilıinden itıbaren herkesin görebılmesı için dairede açık olııp masrafı verildigi takdırde ısteyen alıcıya bir örneği gönderılcbilir. lerın şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak ıs- teyenlerin 2004/1891 T^l. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 06.05 2005 (*) llgıliler tabirıne irtıfak hakkı sahiplerı de dahıldır. Basın: 22585 GAZtOSMANPAŞA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞİrNDEN GAYRİMENKULIJN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2005-335 lal Ipotek alacağıııdan dolayı satışına karar venlen gaynmenkuliin, Tapu kaydı: istanbul ılı, Gazıosmanpaşa ilçesı, 50 Yıl Malıallcsı, 4/14 pafta, 2004 ada, 21 parsel sayılı 1501 m2 arsanın üzerıne ınşa edılmi!>, 6 472 arsa payh, A Blok 2. kaı, 8 numaralı taşınmaz lmar durumu Gazıosmanpaşa Belediye Başkanlığı Inıar Müdürliığü'nüıı 04 02 2005 tarih, 715 sayılı ya/ısında. soz koıuısu yerın 1402 1996 tasdık tanhlı ve 1/1000 ölçeklı 50 Yıl ımaı planında kısmen bıtışık nızam 5 katlı (lı; 15 50) tıcaret+konut, kısmen bıtışık nı/am 4 kat- lı (lı: 12 50 nı) konut alanında kalmakta olduğu bıldınlmıştır Gaynmenkulün halıhazır duru- mu (jayrımenkul, Cıa/ıosmanpaşa ilçesı, 50 Yıl Mahallesı, 4/14 pafta, 2004 ada, 21 parsel, 2090 Sokak. I kapı sayılı yer olup parselın u/erınde BAK sıstemde ınşa edılmış bir bına oldu- ğu anlaşılmaktadır Parselın tamammııı toplaın 1501 nı2 olduğu, bınanın uç ayrı bloktan ıbaret olduğu, bloklarda ayrı kapı gınşlerı oldıığıı, bodrıım, zemın ve üç nurmal katlı bına olduğu, bı- na cephesı kalcterasıt türü, sıva kaplanıalı, elektnk, su ve doğalga/ tesısatının bulunduğu, gırış kapısı demır doğraniah olduğu anlaşılmıştır Borçluya aıt A Blok G gıribiııde ıkıncı nornıal kal 8 nolu bağımsı/ bölüm daırenın salon, ıkı oda, ınutfak, banyo ve vvc'den ıbaret olduğu, pence- relerı p\c, ıç doğramaları ahşap, ıslak zemınlcrı seramik, sıvalı, badanalı kullanılu olduğu, da- ırenın ınşaat alanının 75 m2 olduğu anlaşılmıştıı Muhammen değerı. Dairenııı tamamının 45 000 00 (kırk-beşbın) YTL kıymete mütehammıl olduğu sonucuııa varılmıştır Satış şartları: I- Bırıııcı satı 1 ,, 24 06 2005 günü 09 30-09.45 saatlerı arasında Gazıosmanpaşa Adliye Sarayı bınasında 1 kalta bulıınan 2. ıcra müduılüğunde açık arttırma sııretıyle yapılacaktır Bu arttır- mada tahmin edilen kıymelın yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masrallarını geçınek şartı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok art- tıranın taahhııdiı bakı kalmak şartıyla ıkıncı satış 04 07 2005 günü 09 30-09 45 saatlerı arasın- da Gazıosmanpaşa Adlıyc Saıayı bınasında 1 katta bulıınan 2 ıcra nıüdürlüğünde açık arttırma suretıyle yapılacaktır. Bu arttırmada da bu mıktar elde edılenıemışse gayrımenkul en çok arllı- lanın taahhüdü saklı kalmak ıızere arttırma ılanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edılecektıı *ju kadar kı arttırma bedelının malın tahmin edilen kıymetının yüzde 40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağına ruçhaııı olan alacakların toplamından fazla olması ve bun- daıı başka paraya çevırme ve paylaşlırma masratlarını geçmesı la/ımdır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı diışecektır 2- Arttırmaya iştırak edeceklerın, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'sı nıspetinde pey akçesı (Türk l.ırası veya devlet tahvılı dışmdakı dövı/ kabul edılme- yecektır) veya bu mıktaı kadaı nııllı bir bankanın teminat mektubunu vermelerı la/ımdır. Satış, peşın para ıledır, alıcı istediğınde 10 günü geçmemek üzere mehıl verılebılır. Tellalıye resmı ihale pulu tapu harç \e nıasrafları, KDV ıle tahlıye masrafları alıcıya aıltır. Birıkmış vergıler sa- tış bedelinden ödenır 3- Ipotek sahıbi alacaklılarla diğer ilgılılenn (ılgilıler tabırine irtıfak hak- kı sahiplerı de dahıldır) bu gayrımenkul ü/erındekı haklannı hususiyle lai/ ve masrafa daır olan ıddıalaıını dayanağı belgelen ıle on beş gün ıçınde dairemıze bildirmelerı lazımdır. Aksı takdırde hakları tapu sicılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan harıç bırakılacaklardır 4- lhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kef'ıllerı, teklif ettikleri bedel ıle son ihale bedelı arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızınden miıteselsılcn mesul olacaklardır ihale farkı ve temerrüt faızı ayrıca hukme hacet kalmaksı/ın dairenıizce tahsıl olunacak, bu fark, varsa (incelikle teminat bedelin- den alınacaktır 5- Şaılnamc, ılan tarilıinden itıbaren herkesin görebılmesı ıçın dairede açık olııp masrafı verıldığı takdırde ısteyen alıcıya bir örneği göndenlebılır 6- Satışa iştırak edenle- rın şartnameyı gormuş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bilgı almak ısteyeıı- lerın yukarıda yazılı dosya ııumarası ıle müdürlüğümüze başvurmaları ıle satış ılanının teblığ edılemeyen alakadarlara teblığ yerıne kaıııı olacağı ılan olunur Basın 22485 DEFNE GOLGESİ TURGAY FİŞEKÇİ Üç Ölüm Geçen hafta iki günde üç ölüm haberiyle sarsıldım. Ağabeyim Altay Fişekçi, Balıkesir Lisesi yılların- dan başlayıp Hava Harp Okulu'na, oradan da bütün hayatına yaymayı bildiği çok renkli kişiliğiyle tanındı çeyresinde. Ömer Kavur, sinemamızın kişiliğini sanatına en öz- gün biçimdeaktarabilmişyönetmeniydi. Hemen ayırt ediliveren anlatım diliyle Türk sinemasında benzer- siz bir çizgi oluşturmuştu. Bir filme hazırlanırken çalışmalarında iki unsur hep birlikte yer aldı: llki, kafasında bir öykü oluşturmuş- sa, senaryo aşamasında mutlaka bir edebiyatçıdan yardım almasıydı. Onat Kutlar, Selim lleri, Barış Pir- hasan, Orhan Pamuk, onun farklı filmlerinde birlik- te çalıştığı edebiyatçılar oldular. Ikinci ana unsur, senaryo oluşurken yollara düşüp uygun mekânlar arayıp bulmasıydı. Filmlerindeki bir- birinden ilginç mekânlar hep böylesi aramaların so- nucu ortaya çıkmıştı. Bu mekânlarla anlatılan öykü- yü bütünleştirmekte, mekânı öykünün bir parçası kılmakta çok ustaydı. Ayvalık, Göynük, Kayaköy gi- bi pek çok ilginç mimari dokular, filmleri içinde bam- başka kişiliklere büründüler. ömer Kavur, daha çok usta- çırak ilişkisi içinde yö- netmen yetiştiren sinemamızda, sinemacılık öğreni- minden gelmesiyle de farklı bir kişilikti. Bu yönüyle de günümüz dünya sinemasının farkında olan, ça- lışmalarında bu süreci göz önünde bulunduran bir yönetmendi. Yılmaz Güney sonrasında sinemamızı yücelten yö- netmenlerden biriydi ömer Kavur. • • • Selahattin Hilav için yaşarken sık sık düşündü- ğüm şeyi, ölümünü duyduğumda da düşündüm: Ne kadar az yazdı! Oysa konuşmaya başlar başlamaz ağzından dö- külen sözcüklerdeki bilgi, deneyim, kavrayış ve ak- tarma zenginliğiyle şaşırtırdı karşısındakini. "Edebiyat Yazıları"n (Yapı Kredi Yayınları) alıyorum elime. 207 sayfa. Bir o kadar da Felsefe Yazıları. Ko- ca bir ömrün verimi. Az yazmış olması, yazdıklarının değerini azaltmı- yor elbette. Tersine arttınyor. Şiir üzerine esaslı bir eleş- tiri yazısı okumak istediğimde hep dönüp dönüp baktığım Nâzım Hikmet, Can Yücel, Metin Eloğ- lu incelemeleri. Şiirsanatını, şairliğin ne olduğunu an- lamak isteyenlerin hep okuyacakları mihenk taşı ni- teliğinde yazılar. Edebiyat eleştirimizin başyapıtlan ara- sında her zaman yer bulacak çalışmalar. Bu denli az yazmayı anlamak zor da değil. Kime yazacaksın, neden yazacaksın? Dünya çevirmiş ba- şını bambaşka bir yöne hızla savrulup gitmekte. Ede- biyat üstüne söylenmiş birkaç ciddi sözden kime ne? öyle değil elbette. Bir kişi için de olsa, yazmak, söy- lemek gerek. Ama o gereksizlik duygusuna bir ka- pılınca kurtulmak da kolay değil. Bir ömürde hem 1950'lerin, 60'ların dünyayı de- ğiştirme, güzel, yaşanır kılma mücadelesini hem de 90'ların, 2000'lerin hızla yok oluşa sürüklenen dün- yasını görmek, bu parçalanmayı yaşamak nasıl bir yazma, düşünme isteği bırakır ki insanda! 1960'larda Türkiye Işçi Partisi programını Fethi Naci ile birlikte yazmıştı Selahattin Hilav. Diyalektik Düşüncenin Tarihi'ni, 100 Soruda Felsefe El Kita- bı'nı yine bu yıllarda. Yaratma, üretme süreçleri toplumsal değişimle kan bağı içinde ivme kazanıyor. Ülkemiz birbirinden değerli nice aydınını hapisler- de, baskı, korku ortamlarında ya da ilgisizlik çem- berlerinde harcayıp tüketti. Selahattin Hilav, edebi- yat ve felsefe alanında ülkemizin yetiştirdiği en seç- kin aydınlardan biriydi. Pek çoğu gibi o da tek başı- na yaşamayı seçti, düzenle uzlaşmadan, doğru bil- diğini söylemeyi sürdürerek. turgayı fisekci.com Ruta'nın yapıtları New Yonk'ta • NEW YORK (AA) - New York'ta başlayan Türk Kültür Festivali kapsamında, ressam Gökden Ruta'nın 'Dervışler' ısimli sergisi açıldı. Bugüne kadar Türkevi'nde ziyarete açık kalacak sergide yer alan 18 yapıt, daha sonra geleneksel Türk yürüyüşü balosunun yapılacağı New York Marriot Marquis Oteli'nde sergilenecek. Ruta, serginin Mevlevilik ve dervişler temasını işlediğini belirterek "Mevlana'nın felsefesi beni çok etkiledi. Bu felsefede asıl amaç Tanrı'ya ulaşmak olsa da araç olarak sevgi kullanılıyor. Sevgi dediğimiz zaman aslında bunun yelpazesinde hoşgörü ve birleştiricilik söz konusu. Bu felsefe bugün tüm dünyaya mal olmuş durumda. Ben de çalışmalarımda bu temalan işlemeye çahştım" dedi. K Ü L T Ü R İ Ç İ Z İ K K A M Î L M A S A R A C I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog