Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA 10 Brezilya'da 12 bin kişi, sözünü tutmayan Lula'yı protesto için 200 kilometre yürüdüTopraksız koylülerbaşkentte ıGcBrezılya'nın Goıanıa kejntınden ıkı hafta on- ce yola çıkan 12 bınden|fazla koylu dağ te- pe dcmeden 200 kılomefıeyı aşkın bır yolu yuruyerek oncekı gun bagkent Brazıl'e ulaş- tı Yuruyuşun amacı ulkpde yavaş ılerleyen toprak retormuna, adaletsızlık ve fakırlı- ğe dıkkat çekmek Sâslerım duyurmak ıçın başkente yuruyen Qylemcüen orgutle- yen kuruluş lopraksız ft.ır İşçılen Hareke- tı Portekızce kısaltma^ıyla MST Guney Amenka'nınenbuyukkıtleselha- reketı MS1,20 yıldır yoksul topraksız koy- lulerın ışlemesı ve yerlöşmelerı ıçın kulla- nılmayan arazılerı ışgal edıyor, toprak ağa- larına, tarım sektorunde tekel konumunda olan uluslaraıası dev şırketlere meydan oku- yor 8 5mılyonkılometr|ekarelıktoprağıve yaklaşık 170 mılyonluk nufüsuyla Guney Amerıka'nın en buyuk ulkesı olan Brezıl- ya, zengın yer ustu ve ypraltı kaynaklarına sahıp Ancak aynı zamânda dunyada gelır ve toprak dağılımında eşıtsızlığın en çok yaşandığı ulkelerden bın Brezılya'nın bu sorunu aslında ulke tarıhı kadar eskı Portekızlılerı n ışgalıyle başlayan sureçte ulkedekı genış topraklar az sayıdakı anstokrat aıleler arasında paylaşılmıştı Ara- dan geçen yaklaşık 500 lyıl ıçınde yonetıme gelen asker ya da sıvı1 hukumetlenn hıçbırı top- rak paylaşımı ıle ılgılı reform konusunda ba- şanlı olamadı Topraksız arielenn, venmsız ara- zılere yerleştırme pohütyısı surduruldu "Tanmsalmodernleşn^e" adı altında buyuk arazılere sahıp ıhracatçi çıftçılere fınansal destek vererek guçlendırme polıtıkası mılyon- Cfelir dağılımında uçurumun olduğu ülkede toprak sahiplermm yüzde 3'ü, tarım alanlarınm yüzde 56'sına sahip. 4 milyon köylü aılenın bir metrekarelik bile ekilecek toprağı yok. Lula ise toprak reformu konusunda verdiği sözleri yerine getirmedi. larca ışçı ve topraksız koylunun daha fazla yoksulluğa ıtılmesıne neden oldu Lula, önceliklerini değiştirdi Gunumuzde gelır dağılımında hâlâ buyuk uçurumun olduğu Brezilya'da toprak sahıp- lerının yuzde 3'u, tarım alanlanmn yuzde 56'sının mulkıyetıne sahıp Yoksul halkın yuzde 40'ının elınde olan ekılebılır toprak ora- nı sadece yuzde 1 Daha çok kırsal kesımler- de yaşayan 4 milyon koylu aılenın bır met- rekarelik bıle ekilecek toprağı yok Bu derın eşıtsızlığe karşı çıkan MST, 2002 seçımlenn- de destekledığı ve ıktıdara gelmesınde buyuk pay sahıbı olduğu solcu Devlet Başkanı Lu- u Inacio Lula da Silva'yı, nanıı değer "Lu- la"yı, toprak dağılımı konusunda veıdığı sozlerı tutmamak- la suçluyor MST,top rak refor- mu butçe- Hükfymetten ne istiyorlar?Gelecek seçimlerin yapklacağına dikkat çeken MST, bir anlamda Lula'ya dikkalli ol nıcsajı vcriyor. İsteklerinin yerine {»eririlnıemesi durumunda ulkede toprak işgalleri dalgasının Vayılacağı uyansında bıılunuyor. MSl'niıı taleplerind.cnbazılarışunlar: Amazonlaruı ve Bre/ilya'nııı biyolojik çeşitliliğinin korunması, suyun ö/elleştirilmenıesı, genetik yapısı Yaklaşık 100 ı değiştirilmiş urunlerin çevre ve caıılı sağuğını tehdit etmediğinin ürıınler piyasaya sıirulıncdcn once bilimsel araşürnıalarla kanıtlanması, çiftlik sahiplerine işçilere şiddet uygulamaları durumunda ceza verilmesi, köle ve kaçak işçi çalıştıran çiftliklere el konulnıasıyla ilgili yasanın onaylanması, AJBD'nin Irak işgaline son vermesi. (Y otoğraf AP) sını IMF'ye borçlannı odemek ıçın yuzde 45 kıstığı ve borç odemelerını oncelıklı pohtıka halıne getırdığı gerekçesıyle hukumetı eleş- tınyor Lula'nın hukumet ıçındekı neo-lıbe- ral kanada yakınlaştığını duşunuyor MST lı- derı Joao Pedro Stedile, Lula hukumetının ekonomık ve polıtık kararlanyla tanm refor- munun bırbırını desteklemedığını soyluyor Oysa 2002'de İşçı Partısf nın lıderı Lula'nın 41 yıl sonra ıktıdara gelen ılk solcu Devlet Baş- kanı olması ulkede gelır uçurumunun kapan- ması yolunda buyuk umutlar doğurmuştu MST'nın yakın muttefıkı olarak tanınan Lula goreve gelmeden once 1988 anayasası uyannca kullanılmayan topraklann evı olma yan yoksul aılelere dağıtılmasını da ıçeren toprak reformunu hızlandıracağı sozunu ver- mıştı Ancak 3 yıllık Lula ıktıdanseçmenıne vaat ettığı tanm reformu konusunda ıyı bır per- formans sergıleyemedı 2006'ya kadar430bın aıleye toprak venlmesını sağlayacak reformu başlatan hukumet şu ana kadar soz verdığı rakamın dortte bırını toprak sahıbı yapabıldı Lula'nın bu konudakı başarısızhğınm ne- denlen arasında buyuk toprak sahıplennın ve uluslararası dev tarım şırketlerınm baskısı one çıkıyor Toprak ağalan, "Küçük ölçekli çiftçiler Brezilya ekononıisi için kötüdür" lo- bısının etkısmı arttırmaya çalışıyorlar Oluş- turduklan sılahlı mılıtanlarla tanm ışçılen- ne şiddet uygulamaktan çekınmeyen toprak ağalan, uluslararası şırketlenn ve ulkedekı medyamn da desteğını aldılar Ancak ulke- de tanm ıhracatında yaşanan yuksehşe rağ- men zengın-fakır arasındakı uçurum da gı- derek arttı Bunu en ıyı yansıtan ornek ıse so- ya fasulyesı uretımınde ılk sıralarda gelen Moto Grosso eyaletınde yaşanan trajedı Çocuklar açlıktan öldüler 2003'te ulke genelındekı toprak çatışma- lannın yuzde 27'sının gerçekleştığı bolgede, çok sayıda kuçuk olçeklı çıftçı gerek devlet polıtıkalan, gerekse toprakağalarının ve bu- yuk tanm, orman plantasyonlanna sahıp te- kellenn baskısı sonucu arazılennı terk etmek zorunda kaldılar Topraksız 20 bın aılenın yol boyu kurulan kamplarda yoksullukla sa- vaştığını soyleyen MST, açlıkla mucadele eden bu ınsanlann gozlennın onunden ıhraç edılecek soya fasulyelerı yuklu kamyonlann her gun sıra sıra geçmesıyle ortaya çıkan çar- pık sısteme dıkkat çekıyor Mato Grasso do Sul'da ıse yerlı halktan çocuklann açlıktan ya- şamlarını yıtırdıklerı belırtılıyor MST, yaşa- nan bu trajedılenn tanm sektorunun Brezıl- ya'nın ekonomısını besledığı ıddıalany- la tezat ıçerdığının altını çızıyor 2003 Uluslaraıası Çalışma Orgutu verılenne gore, Brezilya'da yaklaşık 25 milyon kışı ozellıkle Mato Gros- so ve Amazon bolge- sındekı Para eyaletle- nndekı buyuk çıftlık- lerde kole ışçı olarak çalıştınhyor Gundo- ğumundan karanlı- ğın çokmesıne ka- dar çahştınlan ışçı- ler, derme çatma barakalarda yaşı- yor, tanm zarar- lısı ılaçlarının boşalan kutulan- nı yemek kabı olarak kullanıyor Yağmur or- manlan ıçınde ta nmvchayvancı- lık ıçın arazı açan bu kışılerın kaç- masını onlemek sılahlı muhafız- lar denetım ya- _ pıyor bin eylemcisi olan MST, 3 milyonluk bir hareketi yönlendiriyor , diren ve iiret'MST, 29 Ekım 1985 decesı bır araya gelen az sayıda topraksız koylunun Rıo Grande do Sul eya- letının guneyındekı venınlı ancak ışlenmemii) 9 bın 700 he ktar ozel tanmsal alanı yasadışı olarak ış- gal etmesıyle ortaya çıktı "Işgal et, diren ve üret" taktığı nı kulla- nan haıeket, Brezılya'da^ı 27 eya- letten 23'unde faal dlırumda MST toprak ışgallerını devletın toprak retoımu çerçevebnde ve- nmlı ışletılmeyen topraklara sa- hıbıne tazmınat odenerök el koy- masına olanaktanıyan 1988 ana- yasasına dayandırıyoı 3 mılyonluk bır hare cetı yon- lendıren ve yaklaşık 100 bın ey- lemcısı olan MST lıderlennın ço- ğu topraksız koylu aılçlerınden gelıyor Hareket kadın, ylerlı ve et- mk azınlıklar îçın de rıucadele edıyor MST'ye destek verenler arasında maddı yardım sağlayan Katolık Kılısesı'nın ılerıcı ke- sımlen, ınsan hakları orgutlen, ba- zı sol goruşlu mılletvekıllerı ve sendıkalar bulunuyor Uzennde koylulerın sembolık resmedıldığı bır bayrağı ve ken- dı marşı var Onderlenn yansı ka- dınlardan oluşuyor Sadece top- rak haklan ıçın değıl toplumun sosyal ve kulturel alanda ılerleme- sını sağlamak ıçın de çalışmalar yapıyor IMF, Dunya Tıcaret Or- gutu, Amerıka kıtasındakı ser- best tıcaret anlaşmasına karşı çı- kıyor Koylulere toprak dağıtan MST, bu kışılere kamplarda kre- dı, ışletme ve zıraı bılgıler gıbı bır dızı eğıtım ımkânı sunuyor Emperyalızmı ve lıberalızmı sorgulayan, butunluklu bır tanm reformu talep eden MST, 20 yıl- lık mucadelesınde 400 bınden fazla aıleyı verımlı topraklara yerleştırmeyı başardı 1000'den fazla Mşiöldü Ancak kayıplardaağır oldu Bı- nm uzennde topraksız tarım ış- çısı, polıs ve toprak sahıplerının sılahlı çetelen tarafından oldu- ruldu 17 Nısan 1996'da toprak ta- lebıyle yuruyen MS1 uyelerıne askenn makınelı tufeklerle saldır- ması sonucu 19 eylemcı oldu Lula'nın ışbaşına gelmesınden once 2002'de 925 çatışmanın ya- şandığı ulkede bu sayı geçen yıl neredeyse ıkıye katlandı 2003'te 73 kışının olumuyle sonuçlanan kırsal bolgelerdekı çatışmalarda 2004'te 39 kışı, bu yıl ıse 11 ey- lemcı yaşamını yıtırdı MST, uretım, tıcaret ve hızmet alanında 400'den fazla derneğe sahıp Tanm, sutveeturunlen ala- nında 49 kooperatıfışletıyor Bu ışletmelerde yaklaşık 20 bın kı- şı çalışıyor MST topluluğunda 1200'den fazla okulda 150 bın- den fazla çocuk, 3 bın 800 oğ- retmen tarafından eğıtılıyor MS F 20 yıllık tarıhı boyunca yuzlerceeylemduzenledı Hare- ket, Lula ışbaşına gelınce toprak ışgallennı durdurdu ancak bek- lentılerı karşılanmayınca yenı- den eylemlere başladı Geçen yıl 100 çıfthk ışgal edıldı MST, hukumete baskıyı arttır- mak amacıyla yıne geçen ay ul- kenın en yoksul bolgesı Pernam buco'dakı 12 çıftlığı ışgal etmış ve 5 bın topraksız aıle burada kamp kurmuştu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog