Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

KCumhuryet K İ T A P L A R I ÎSKELE SANCAK tlhan Selçuk ÇağPd/arlamaAŞ TurkotjJıC(ııi No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lsUnbulTcl (2İI2) 51401 % Cumhuriyet 4 ^Cumhuriyet K İ T Â P L A R I - RKBİRGÜNGELECEK ÖfctayAkbal «krlanS! A $ fuıkocağı Cad No W41 Islanbunel (212)514 0196 82. YILSAYI: 29078/50 YKr (500.000 TL) (KDVıçınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ fJ924-J945JflWŞy>\ZAffl: NADİR NADİ (1945-1991) < %L8'MAYIS 2005 ÇARŞAMBA \ Bakan Çelik'in, ulusal bayramlardaki coşkuya 'Uçüncü Dünya ülkelerindeki gibi' demesi tepki çekti Mayıs'a gölgeverîCİ CHP milletvekili Gazalcı, Milli Eğitim Bakanı Çelik'in, açıklamal&rıyla 19 Mayıs'a "gölge düşürmeye" ça- lıştığmı söyledi. A1CP iktidarı ile iki buçuk yıl içinde yaşanı- lanların kaygı verici olduğunu belirten Gazalcı, "29 Ekimler, 23 Nisanlar, 19 Mayıslar bilinçli yurttaşlarımız tarafmdan yıl- lardır coşkuyla kutlanıyor. Kimse ulusal egemenlik gününün coşkusunuengelleyemez"dedi. Gazalcı, iktidarın "özgürlük" söylemi altmda öğretim bütünlüğünü bozduğunu da kaydetti. katllmiyor Milli eğitim bakanlarmm geleneksel ola- rak Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın simgesi olan 19 Mayıs tören- lerinde bulunduklannı belirten CHP'li Gazalcı, "Törene ka- tılıp katılmamak tercih meselesidir, bakan bey katılmamayı tercih etti" dedi. Eğitim-Sen Genel Başkanı Dinçer de Bakan Çelik'in 19 Mayıs törenlerinde yurtdışında olacağma işaret ederek "Her gün 19 Mayıs değil, bakanımızm 19 Mayıs kut- lamalarında ülkemizde olmasını isterdik" dedi. • 4. Sayfada Oitu Şûra Yasin Haşimoğk Hükümeti üyesi 'nun kaleminden. Kur Anı • 1914'tenZafer'e oan zamankadar içinde bir yurtseverın dilınden Oltu'daki kurtuluş savaşımı. • Ruslarla, Ingilizljerle, Ermeni ve Rumlarlp kapışırken Oltu ŞOra Hükümeti nasıl kuıjjldu? ...Çünkii siztorte var olacak tnı ülke. Pml pml beyinterinizie, AtatM'Ün çizdlğ) aydınhk yoida kararlılıkta yümysn dinç bedmılarimzlo Işık KANSU'nun yazı dizisi YarınCumhuriyeC 'te. Kuşekâğıdına basılı poster yarın Cumhuriyet 'le birlikte ücretsiz Memuru lazchracak öneri Tatil günlerinin çok fazla olduğunu savunan AKP, cumartesi günlerinde de çalışılması için hazırladığı tasarıyı MeclisBaşkanlığı'na sundu. Öneri yasalaşırsa haftalık çalışma süresi 40'tan 48 saate çıkacak ANKARA (ANKA) - AKP Mersin Mil- letvekili Saffet Benli'nin ları Yasası'nm "Çalışma Devlet Memur- SaatlerF'ni dü- zenleyen 99'uncu maddesıınin 1,2 ve 4'ün- cü fıkralarının değiştiriltnesi için AKP grup yönetimine 10 Mart 2003 'te sundu- ğu tek maddelik bir yasa tejklıfi, iki yıl ara- dan sonra AKP grup yönetimince TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklıfte, "herke- se fedakârlık düştüğü" gerekçesıyle me- murların cumartesi günleri de çalışması istenıyor. AKP'nin malı müşavir kökenlı milletvekillerınden Saffet Benli hazırladı- ğı teklifte, memurların cumartesi günleri de çahşmasını, böylece haftalık çalışma saatinin 40'tan 48'e çıkarılmasını öneri- yor. Böylece sadece pazar gününün hafta tatılı olarak kalması öngörülen teklifle, yurtdışındaki resmı kuruluşlarda da cu- martesi günü mesaı yapılması gündeme gelecek. Teklifte, bu nedenle Bakanlar Ku- rulu'na "hizmetin gerektirdiği hallerde" yurtdışında hafta tatilını pazardan başka gün olarak saptayabılmesı yetkisi de tanı- nıyor. Yürürlüktekı yasada da Bakanlar Kurulu'na bu yetkı verilmış durumda. Saf- fet Benli, teklifinin gerekçesinde Türki- ye'nin yaşadığı ekonomik zorluklar dola- yısıyla herkese fedakârlık düştüğünü de vurguluyor. AKP'li Benli'nin, AKP iktida- MArkası Sa. 8, Sü. 5'te Bush'a mahkeme cell^i • 8. Savfada Sahte rakıcılara hapi M 3. Savfada Linç girişimin£ dava açıldı M 6. Sayfada I Polisin yetkis! genişletiliyor M 6. Savfada ONUR AIR'E YASAK AB GÜNDEMlNDE Hollanda ortakları iknaya çalışacak Türkiye 'Gerekçeler konusunda yeterli bilgi ala- madık' derken AB Komisyonu'nun ulaşımdan so- rumlu üyesi Barrot, Hollanda'nın Onur Air'in uçuşlarının durdurulmasına yönelik bilgi ve ge- rekçelerini kendilerine ulaştırdığını bildirdi. AP üyesi, Öger Holding ve atlasjet Yönetim Kurulla- rı Başkanı Vural Öger, Türk turizminin ve son yıllarda kurulan özel Türk havayolu şirketlerinin "Avrupa'da şampiyonlar liginde oynadığını, bunu kendi çabalarıyla başardığını" belirtti. • 13. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Vere Vere... 17 Aralık'tan önceki aylar Türkiye'yi överek gök- lere çıkaran, Avrupa'ya zenginlik katacağımızı öne süren, Doğu ile Batı arasında köprü konumunda la- ik bir ülke olduğumuzu vurgulayan yayınlar, demeç- ler... yok artık! ABD ile ilişkiler şeker renk. AB ülkeleri ise üç beş ay öncesı ülkeler değil. 17 Aralık'tan önce medyaya yansıyan Batılı haber- WArkasıSa,8,Sü. l'de SABANCI YABANCILARLA FLÖRTTE Türk Telekom için eni ortaklıklar Telekom özelleştirmesinde alıcılar arasın- daki ortaklık görüşmelerı hızlandı. Telecom Italıa, Koç ve Doğan Grubu görüşürken Is- panyol Telefonica da Sabancı Grubu ile dir- sek temasmda. Italyanların Avea'daki hisse- lerini Telekom'a satma opsiyonunaysa sıcak bakılıyor. Avea'daki ortaklık yapısı nedeniy- le ihaleden daha önce çekildiğini açıklayan îspanyol Telefonica sürece yeniden dahil ola- bileceği sinyalini veriyor. • 12. Sayfada AKP propagandasi Bursa'da Başbakan Erdoğan'ın katıla- cağı AKP'nin "Geleneksel 4. Gençlik Şöleni" nedeniyle Ata- türk Stadı'na bir gün önceden AKP'nin bayrakları asıldı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın genel provası için Ata- türk Stadı'nda toplanan binlerce öğrenci, parti bayraklarınm altında prova yaptı. CHP ve çok sayıda sivil örgüt, AKP'nin 19 Mayıs'a altematif şöleninin Türkiye'nin nereye götürül- mek istendiğinin göstergesi olduğunu vurguladı. • 4. Sayfada Yüce Divan 'a 'Yığit, Turgut Yılmaz 'apara aktardı 'ihbarı 14 milyon dolarlık yeni iddia Türkbank ihalesi ile ilgili olarak eski Baş- bakan Mesut Yılmaz ile eski Devlet Ba- kanı Güneş Taner'in Yüce Divan'da yar- gılandığı davaya, imzasız bir ihbar mek- tubu damgasını vurdu. Başkan Bumin, mektupta "Korkmaz Yiğit'in hesabından Saber Şirketi aracıhğıyla Turgut Yıl- maz'ın hesabına 14 milyon dolar aktarıl- dığı" iddiasmın yer aldığmı açıkladı. Tur- gut Yılmaz söz konusu belgedeki imzala- rın sahte olduğunu savundu. • 6. Sayfada İlk kezAK belgesine girdi İslam karşıtlığı ile mücadele Avrupa Konseyi zirvesinin sonuç bildirge- sinde ilk defa İslam düşmanhğıyla mü- cadelenin öncelikli politika haline geti- rilmesi kararlaştırıldı. 11 Eylül saldmla- rının ardından artan İslam karşıthğmı zirvede gündeme getiren Türkiye'nin ça- basıyla "İslam karşıtlığıyla mücadele" ifadesi ilk kez konseyin bir resmi bel- gesinde yer almış oldu. • 11. Sayfada Yüksekova'da2 PKK'li öldürüldü Terör yine can aldı: 6 er şehit Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da terör sal- dırıları artarak sürüyor. Eruh'ta PKK tara- fmdan yola yerleştirilen uzaktan kumanda- lı mayının patlaması sonucu 4 er şehit ol- du. Gabar Dağı'nda çıkan çatışmada da 2 er şehit oldu. Siirt'te önceki gün intihar saldırısı düzenlemek isteyen 2 teröristin öldürülmesinden sonra dün de Yükseko- va'da yine 2 PKK'li öldürüldü. • 7. Sayfada Penguen'in savunma dilekçesi 'Dava çağdaş topluma aykırı' Başbakan Erdoğan'ın karikatüre dava açmasına tepki olarak "Tayyipler Âlemi" kapağıyla çı- kan Penguen dergisi aleyhine açtığı 40 bin YTL'lik tazminat davası başladı. Dergi avukat- lannın dilekçesinde, kişilik hakkının ihlal edil- dığının kabul edilmesinın, demokratık toplum- larda sanatın ulaştığı gelişme düzeyi karşısm- da olanaklı olmadığı ; belirtildi. • & Sayfada 20 bin kadro önerisi AKR Diyanet'e kadroda ısrarlı TBMM Genel Kurulu'nda Diyanet'e 15 bin kadro verilmesini öngören yasa önerisi bek- lerken AKP'li Uzunkaya, 20 bin yeni kadro istemini içeren yasa önerisi sundu. TBMM gündemine alınan yasa önerisinde 17 bin 500'ü din hizmetleri sınıfından olmak üzere toplam 19 bin 124 adet kadro tahsisi öngörü- lüyor. AYŞE SAYIN'ın haber5 • 5. SayfaJa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog