Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

^ K I TA P L A VİRAN DAĞLAR NecatiCumalı Ç l g P ı / j r l m u A Ş TurkocagıC-ld No W41 (14114) C ıjSdloglu KunbıılTcl (212)51401 % Cumhuriyet r Cumhuriyet K I T A P L A R I ÇAĞIN TANIĞI SlNEMA Aslı Selçuk Çag Pjzarlama A Ş Tınkocağı Tad No 19/41 (14134)Oagdlogiu litanbul fel (212) M401 % 82. YIL SAYI: 29073 / 50 VKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 13MAYIS2005CUMA AİHM, terqr örgütü liderinin adil yargılanmadığına hükmetti. Dışişleri, gereğinin yapılacağını açıkladı ama si ııyiili YENİDENYARGILAMA TAVSİYE EDİLDİ AİHM Büyük Dairesı, Abdullah Öcalan'm "yenıden yargılanmasını" veya "dava dosyasının yeniden açılmasmı" tavsiye etti. Avrupa In- san Ilakları Sözleşmesı'mn adil yargılanma hakkıyla ılgili 6'ncı, gö- zaltı sürcsinin uzunluğuyla ılgili 5'inci ve kötü muameleyle ilgili 3'üncü maddesmin ihlal edıldiğı ıleri sürüldü. Dışişlerı Bakanlığı, "Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve yürürlüktekı yasalar çerçe- vesinde gcreğı yapılıj-" açıklamasını yaptı. Kararda Ocalan'dan bu kez "PKK liderı" olarak söz edılmemesı "Kenya'dan yasadışı geti- rildiği"ve"İmrah'da edilmemesi Ankara'da olumlu olarak değerlendırildı. • 9. Sayfada tecrit edıldiği" yönündeki iddıaların da kabul SEZER: KARAR MAHKEMECE REDDEDİLİR Hükümet, kararın uygulanması için Avrupa Konseyı Bakanlar Ko- mıtesi'nin karannı bekleyecek. Kararın davanın özüne değil ta- nıamen usule ilişkm olduğunu belirten AKP yönetıcileri, konu- nun MGK'de karara bağlanmasına ilişkın beklentilerıni, "anaya- sal kurumların tek vücut olmasma" dönük mesajlarla dıle getirdi. Hükümet yeniden yargılama konusunda topu mahkemeye atma- ya çahşırken Cumhurbaşkanı Sezer, "Yasal değışıklık yapılmaz- sa AlHM'nin istemini, davayı gören mahkeme reddedecektir" de- di CHP lıderi Baykal, kararı önlemek için AK'de gırışim yapılma- sını, aksı takdirde "Türkiye'yi karıştıracağmı" söyledı. • 8. Sayfada kalrî ASKERLER: KARAR HUKUKİ DEĞİL SİYA Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Büyükanıt, kararı si} değerlendırirken Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral "Binlerce şehit veren bır kurumun bu konuda tarafsız kimse bekleyemez" dedi Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Tolc "Bu karar ben senin bağımsız mahkemelerıni tanımıyorum anla-^ mına gelır. Bu nasıl birbağımsızyargı" dedı. Tolon, Öcalan'ınmev- cutyasaya göre yeniden yargılanamayacağmı belirtti. Öcalan'ı yar- gılayan mahkemenın başkanı Okyay, kararı "öküz altında buzağı aramak" dıye nıtelendırdi. Savcı Şalk, yeniden yargılamanm Tür- kiye'de büyük çalkantılara neden olacağmı söyledi. • 9. Sayfada ÜLKÜCÜ VE DtNCÎLER PROTESTO EDECEK Mahkeme, Öcalan'ın yeniden yargılanma talebini kabul ya da reddedebilir • Söz sırası ağır cezada urfa'daDinler Parkı tarüşması Öcalail konusunda Ankiira 11. Ağır Ceza Mahkeme- sı'nın vereceğı karar, hjükumetı rahatlatabıleceğı gıbı olayın odağına da yerleştırebılecek. Mahkemenın yeni- den yargılamayı reddetlmesı durunıunda ıktıdarın önün- de yalmzca Adalel Barçanı Çıçek'ın yazılı emır yolunu kullanması seçeneğı kalacak Yargının yeniden yargıla- mayı yerınde görmemesı durumunda ıse ıktıdarın Öca- lan'ın yargılanmasını kısıtlayan Ceza Usul Yasası'nda değışıklık yapmak dışında seçeneğı kalmayacak. Erdoğan: Dosya millet vicdanında kapandı I 9. Sayfada AB uygulama bekliyor İLHANTAŞCI 18. Sayjada Hukukçular: Karara uymah yararımıza I 8. Sayfada Dış basın: Karar kriz yaratabilir 18. Sayjada Polise tehlikeli yetki AN KARA - Avrupa In- san Hakları Mahkemesı'nın (AİHM) Abdullah Öca- lan'ın adıl yargılanmadığı- na ılışkın karannın ardından Ankara 11 Ağır Ceza Mah- kemesı'nın vereceğı karar hükümetı rahatlatabıleceğı gıbı konunun çozumu ıçın ıktıdarı olayın odağına da yerleştırebılecek. Öcalan'ın yeniden yargılanma ıstemı- nı mahkemenın reddetmesı durumunda, ıktıdarın önün- de yalnızca Adalet Bakanı Cemil Çiçek'ın yazılı emır yolunu kullanması seçeneğı kalacak Yargının yeniden yargılamayı yerınde görme- mesı durumunda ıse ıktida- rın Öcalan'ın yargılanması- nı kısıtlayan Ceza Usul Ya- sası'nda değışıklık yapma dışında seçeneğı kalmaya- cak. AlHM'nin Öcalan'ın "adil yargılanmadığı" ka- rarıyla, yeniden yargılan- ması konusunda krıtık dö- nemece gırıldı Yargının AİHM kararına ılışkın ızle- yeceğı yol hukumetı rahat- latabıleceğı gıbı "soru- nun" çözumunun ıktıdara kalnıası olasılığını da gun- deme getırecek MArkasıSa. 8,Sü. 5'te Başbakan Erdoğan'ın cumartesi günü temelini atacağı 'Dinler Parkı' projesi- ne kentteki ülkücüler ve dinciler karşı çıkıyor. Ülkücüler yann temeli atılacak olan projeye "Bebek katili Apo'nun destek verdiğini" ileri sürerek Urfa halkına "Artık ayağa kalkma günüdür" diye çağrı yaptı. Saadet Partililer ise "Projeyi yıkarız" dediler. Dinci kesim bugün cuma namazında park karşıtı propagandaya hazırlanıyor. MEHMET FARAÇ'm haberi • 4. Sayfada Parkın temelini Erdoğan atacak. S' > ]rsY7/ Ti7 7 1 y^-ı Avrupa însan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) O yCİ KdıSl 1 1- öy temyiz kurumu niteliğindeki büyük dairesinde adil ^ yargılanmadığı yönündeki görüşün 6'ya karşı 11 oyla, kötü muameleyle ilgili görüşün ise 4'e karşı 13 oyla alındığı açıklandı. "Öcalan'ın Türki- ye'de en tehlikeli terörist örgütün lideri olarak değerlendirüdiği" belirtilen kararda, "Türk hükümetinin Öcalan'ı korumak için aldığı ilave tedbirlerin haklı olduğu" yorunıu yapıldı. Hiikümetin verdığı önergeye göre örgüt suçla- rında tutuklu ve hükümluler, 'yer gösterme' gerekçesıyle 15 gun süreyle cezaevınden ah- nabılecek Bunun 24 saat olan gözaltı süresini fıılı olarak 15 gune çıkaracağına dıkkat çekıl- dı. CHP'lı Eraslan, söz konusu düzenlemenın tehlikeli olduğunu belırterek "Bu sürede kötü muamele, 'kaçarken vuruldu' gibı olaylar yaşana- bılır Bu düzenleme, yenı Yeşıller doğurur" dedı. EMİNE KAPLAN'm haberi • 5. Sayfada Ankara karşı atakta Başbakan Recep Tayyıp Erdoğan Macaris- tan'dakı gezısı sırasmda Ermenı soykırımı ıd- dıalarını ulusal meclıslerinden geçiren 15 ül- keye karşı Türkıye'nın de benzer karar alaca- ğını açıkladı. Ermenı soykırımı ıddıalarıyla Türkıye'nın AB üyelığını yokuşa sürmek ıs- teyen Fransa'ya 1945'tekatledılen 1.5 mılyon Cezayırlıyı anımsatan Cezayır Senatosu Söz- cüsü Bakhouche de "Fransa önce kendi evı- nın önünü temizlemelı" dedı. • 11. Sayfada BAŞBAKAN ERDOĞAN'A TEPKl YAĞDI 'Universitelerde siyasetyapılmaz' Üniversiteler bağımsızdır' Abant îzzet Baysai üni- versitesi tarafmdan protesto edilen Erdoğan'ın "Böyle rektörün olduğu yerde tabii ki anarşizm, terorizm olur" sözlerini rektörler "talihsizlik" olarak değerlendirdi. YÖK Başkanı Teziç, törende kimlerm nasıl karşılanacağı konusunda ünıversitelerin bağımsız olduğunu söyledi. Öğrencller terörist değil' AÎBÜ öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Çavaç, Rektör Akbıyık'm protestosunu desteklediklerını belirterek "Üniversiteler bilim adamla- nnın, akademisyenlerin bilim üretmesi içindır. Sıyası şovlar ıçın üniversiteler kullanılamaz" dedi. • 5. Sayfada TÜRK SÎNEMASIUSTAYÖNETMEN IÇlN YASTA Kavur'uyitirdik Gerçekçi ve yalın anlatımıyla unutulmaz filmler armağan eden usta yönetmen Ömer Kavur ya- şamını yıtırdı. Türk sınemasının en çok ödül alan fılmlerıne ımza atan Kavur'un "Gizli Yüz"ü, Antalya Fılm Festıvali'nde En îyı Fılm Ödülü almıştı. Kavur için bırçok ülkede "Say- gı Haftaları" düzenlenmıştı. • 14. Sayfada Ömer Kavur, 61 yaşındaydı. ATTİLÂ ÎLHAN'IN KOŞEYAZ1SI • 8. Sayfada ABD TURKİYE GOP'TA HEDbP ULKE DLĞlL • //. Sayfada TURK UÇAKLARI AVRUPA'Yl KORKUTTIJJ • 12. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Baysal'sal Bir Davnanış Mühendıslık Mımarlık Fakültesı temel atma töre- nıne, Izzet Baysai Vakfı tarafmdan davet edılmesı- ne Bolu Unıversıtesı Rektörluğü'nun yazılı tepkı göstermesıne, rektörle yardımcılarının torenlere ka- tılmamasına fena halde bozulan RTE; mıkrofonda "Buyapılan bana değıl, Turkıye'yesaygısızlık" dıye bas bas bağırıyor. MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de 50 yıl sonra ikinci kez, aslına sadık kolorak günümüz Türkçesiyle Istanbul Ansiklopedisi. 14. fasikül bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Ücretsiz. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Fasikül Ocalan Davası, Oç Alan Davasına Dönüşmemeli! Avrupa Insan Hakları Mahkemesı (AİHM) teror ör- gutu başı Abdullah Öcalan'la ılgili karannı açıkladı. Ozetı şu: Davanın ozunde sorun yok. Yargılama bıçımı ve yargılama takvımı sorunlu. MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog